ROTHMAYEROVÁ, Gabriela

ROTHMAYEROVÁ, Gabriela

[* 14. 3. 1951 Gelnica]

Gabriela Rothmayerová, Mgr., spisovateľka, novinárka, publicistka, prozaička, esejistka, sa narodila 14. marca 1951 v Gelnici (okres Spišská Nová Ves) v rodine banského tesára a robotníčky ako šieste zo siedmich detí. Je vydatá, manžel Emil Polák je novinár, syn Michal Polák novinár a filozof. Žije a tvorí v Bratislave.

Základnú a Strednú všeobecnovzdelávaciu školu navštevovala v rodisku (1966 – 1969), kde aj maturovala. Prihlásila sa na štúdium žurnalistiky na Filozofickú fakultu UK v Bratislave, keď ju neprijali, pracovala najskôr ako robotníčka v košických Východoslovenských železiarňach, neskôr ako elévka – redaktorka Východoslovenských novín a po roku redakčnej praxe sa znova prihlásila na vysokú školu. Vyštudovala novinárstvo na Katedre žurnalistiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1970 – 1975).

Pracovala ako redaktorka kultúrneho oddelenia denníka Smena (1975 – 1983), šéfredaktorka detského časopisu Ohník (1983 – 1988) a vedúca redaktorka Smeny na nedeľu (1988 – 1990). Roku 1990 ju kooptovali do rekonštruovanej SNR a v prvých slobodných voľbách v júni 1990 ju zvolili za poslankyňu Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia ČSFR v Prahe. V roku 1992, v ďalšom volebnom období ju zvolili ako kandidátku Strany demokratickej ľavice za poslankyňu Slovenskej národnej rady, po vzniku samostatnej Slovenskej republiky Národnej rady SR (1992 – 1994), po vyhlásení predčasných volieb už do parlamentu nekandidovala, vrátila sa k práci novinárky. Pracovala ako reportérka Nedeľnej Pravdy (1994 – 1997), redaktorka literárnej redakcie (1997 – 1998) a šéfredaktorka Rádia Devín – 2. okruhu Slovenského rozhlasu (1998 – 2003), kde bola aj intendatkou dramaturgie (2003 – 2005). Potom pôsobila v slobodnom povolaní  (2005 – 2009) a ako členka Tlačovej rady SR (od roku 2005). Bola riaditeľkou Vydavateľstva Nové slovo, s. r. o. (2009 – 2010), členkou Rozhlasovej rady (2010 – 2011), opäť pôsobila v slobodnom povolaní (2011 – 2012). V rokoch 2012 – 2015 bola poradkyňou predsedu vlády SR pre oblasť kultúry, tohto postu sa vzdala po zvolení za členku Rady pre vysielanie a retransmisiu (2015).

Po desaťročí úspešného, osobnostne výrazného novinárskeho a redaktorského pôsobenia v oblasti kultúry sa prezentovala prozaickou tvorbou časopisecky a v literárnych súťažiach. V prózach využíva osobnú skúsenosť a okrem „drsného realizmu“ aj iróniu a humor. Knižne debutovala zbierkou poviedok Lastovičie hniezdo (1982), vychádzajúcich z vlastnej skúsenosti s baníckym prostredím rodnej Gelnice. Z pohľadu ústrednej postavy mladého dievčaťa Evy v nich vyrozprávala príbehy o neľahkom živote žien a dievčat baníckej society, vzťahoch mužov a žien a vnútorných procesoch špecifického malomestského prostredia. Kritika poviedky prijala ako štylisticky i myšlienkovo vyzreté a zručne napísané, s tým, že vyjadrujú realistickú generačnú výpoveď mladého človeka, v ktorej sa odhaľuje drsná pravda života. Kniha Po prvej skúške (1984) je súborom desiatich poviedok o ženách rozličného veku s odlišnou životnou skúsenosťou, ktoré však spája tvrdá konfrontácia s mužským svetom, neprihliadajúcim na ich sny, túžby a predstavy o budúcnosti, a ich úsilie emancipovať sa a rovnocenne sa zaradiť do veľkomestského prostredia. Novelou Šťastie je drina (1989) sa pokúsila o moderné ženské romaneto vystavané na príbehu mladej psychologičky, ktorá vstúpi do manželstva bez hlbšieho citového vzťahu, no s túžbou po dieťati, čo vytvára vyhranenú až provokujúcu, vo výraze však skôr publicistickú ako románovú optiku rozprávania z perspektívy súčasnej ženy, pritom pozadie príbehu je pre autorku kulisou na vyslovenie stanoviska k spoločenskej situácii súčasných žien. Z parlamentnej skúsenosti autorky vznikla esejisticky ladená kniha úvah a postrehov Zo zápisníka poslankyne (1994). To, že zostala spisovateľkou a reportérkou aj v čase pôsobenia v politike, potvrdzuje aj jej kniha rozhovorov s osobnosťami parlamentného života Dusno (1997), v ktorej prezentovala názory popredných predstaviteľov slovenského politického a kultúrneho života. Novela Tak o čo ide? (2004) je do určitej miery syntézou jej prozaického hľadania, nadväzujúcou na debut poetickou lexikou, no najmä tematikou hľadania „hniezda“, čo je u nej synonymum domova, aj rozmerom siahajúcim do minulosti, obohateným o nové prvky „porevolučnej“ skutočnosti. Po dvoch spomínaných knihách publicistiky je u nej zreteľné prirodzené prepojenie témy každodennej politiky s vážnejšou, hĺbkovou, nadčasovou témou hodnoty ľudského života – preto sa v knižke celkom prirodzene vedľa seba ocitnú kapitoly o politikovi (hovorené iným jazykom, jazykom politiky, čo je zdôraznené použitím češtiny) a kapitola o básnikovi. Narušenie medziľudských vzťahov nachádza formálne vyjadrenie v dialógu, ktorý dosahuje až polohu karikatúry či grotesky. Súvisí to s premysleným kompozičným princípom, ktorým sa na ploche celej novely ustavične vytvára napätie medzi závažnosťou problematiky a jej humorným, nadľahčeným podaním. V románe Vtedy na Východe (2007) opisuje sociálne, kultúrne, ekonomické a ľudské dôsledky, ktoré vyplynuli z novej situácie po veľkom spoločensko-politickom prelome v roku 1989, umelecky presvedčivo vykresľuje charaktery jednotlivých postáv, typických pre našu súčasnosť, pritom si zachováva kritický odstup nielen od minulosti, ale aj od prítomnosti. Vydala aj knihu Naše reality šou (alebo tak si tu žijeme) (2006), v ktorej zhrnula úvahy popretkávané svojimi postrehmi. Svoje poviedky uverejnila v antológii poviedok rakúskych a slovenských prozaičiek Zbližovanie (1997) a vo výbere 16 poviedok, ktoré odzneli v Slovenskom rozhlase v rokoch 1945 – 2001 Sen o každom z nás: Poviedky z éteru (2001). S herečkou Milkou Zimkovou vydala dvojknihu Dve v tom (2012).  Pre rozhlas napísala hru Ťažké zrelé plody (1980). Zostavila knihu poézie, receptov a grafík svojho manžela Emila Poláka Vnútorné mosty (2010), ktorá vyšla s ilustráciami Igora Rumanského. Venuje sa aj recenznej činnosti.

Za debut Lastovičie hniezdo (1982) získala Cenu Ivana Kraska Literárneho fondu – za literárnu zrelosť a poznávaciu smelosť v prístupe k námetom zo života mladej generácie. Za zbierku poviedok Po prvej skúške ju ocenili Prémiou vydavateľstva Smena (1984).

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov a Klubu Nového Slova.

DIELA

Próza

 • Lastovičie hniezdo. [zbierka poviedok]. 1.vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1982. 83 s.
 • Po prvej skúške. [zbierka poviedok]. [Ilustroval Vojtech Kolenčík, grafická úprava: Jozef Gális]. 1.vyd. Bratislava: Smena, 1984. 120 s.
 • Šťastie je drina. [novela]. [Ilustroval Ladislav Belica]. 1.vyd. Bratislava: Smena, 1989. 105 s.
 • Tak o čo ide? [novela]. 1.vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2004. 159 s. ISBN 80-220-1305-6.
 • Vtedy na Východe. [román]. 1. vyd. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2007. 216 s. ISBN 978-80-8061-275-7. Edícia Próza.

Próza – v Braillovom písme

Lastovičie hniezdo. Zv. 1. a  2. [braill]. Levoča: Slovenská  knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1982.

Publicistika

 • Zo zápisníka poslankyne (publicistické state a postrehy). [Ilustroval Boris Kusenda]. 1.vyd. Bratislava: PEREX, a. s., 1992. 144 s. ISBN 80-900503-1-X.
 • Dusno. [Kniha rozhovorov s osobnosťami politického a kultúrneho života]. 1.vyd. Topoľčany: Prima print, 1997. 191 s. ISBN 80-967762-0-7.
 • Naše reality šou  (alebo tak si tu žijeme). 1.vyd. Bratislava: CCW, 2006. 119 s. ISBN 80-89166-15-6.
 • ROTHMAYEROVÁ, Gabriela ZIMKOVÁ, Milka: Dve v tom. [Foto Kristína Schreiberová a archív Gabriely Rothmayerovej]. 1. vyd. Bratislava: CCW, 2012. 80, 160 s. ISBN 978-80-89166-38-1.

Rozhlasová tvorba

 • Ťažké zrelé plody. [rozhlasová hra]. 1980. [Réžia: Juraj Antalík]. Košice: Čs. rozhlas, Štúdio Košice, 1982. 45 min. (Repríza: Bratislava: Rádio Devín, 2016).

Antológie prózy, zborníky

 • Zbližovanie.  [Antológia poviedok rakúskych a slovenských prozaičiek]. [Spoluautorka; autorky: W. A. Mitgutschová, V. Švenková, A. Schoretitsová, J. Bodnárová, K. Rieseová, E. Schlagová, M. Hahnová, G. Rothmayerová, Z. Beckerová, R. Lichnerová, G. Hlawatyová, E. Maliti-Fraňová, B. Neuwirthová, M. Bátorová, M. Kerschbaumerová, D. Příhodová, J. Šrámková, E. Reichartová, E. Farkašová, S. Treudlová, H. Dvořáková]. [Zostavovateľky Zdenka Beckerová (za rakúsku stranu) a Etela Farkašová (výber slovenských textov), preklad: Etela Farkašová, Mária Bátorová, Elena Ehrgangová]. 1.vyd. Bratislava: Hajko & Hajková, 1997. 207 s. ISBN 978-80-88700-28-0 (viaz.).
 • Sen o každom z nás: Poviedky z éteru. [spoluautorka; Výber 16 poviedok, ktoré odzneli v Slovenskom rozhlase v rokoch 1945 – 2001 od autorov: V. Šikula, P. Valček, J. Balco, P. Karvaš, G. Rothmayerová, R. Sloboda, P. Valo, R. Brat, M. Geišberg, D. Mitana, M. Čarňanský, P. Hrúz, J. Tužinský, A. Marec, L. Hanniker, D. Tatarka]. [Zostavil a úvod napísal Igor Hochel]. Bratislava: Ikar, 2001. 208 s. ISBN 80-551-0210-4.
 • Antológia slovenskej ženskej prózy (hindí). [Spoluautorka; autorky: J. Beňová, U. Kovalyk, J. Juráňová, J. Bodnárová, S. Žuchová, M. Kompaníková, V. Šikulová, R. Lichnerová, M. Bátorová, E. Maliti-Fraňová, M. Zimková, E. Farkašová, H. Dvořáková, I. Ruttkayová, G. Rothmayerová, V. Švenková]. [Zostavili: Amrit Mehta, Etela Farkašová. Prekladateľ: Amrit Mehta]. 1. vyd. Dillí (India): Vydavateľstvo Aryan Prakashan, 2014. (brož.). Vydané s podporou LIC (NLC)/SLOLIA.
 • Studienky: Antológia poviedok slovenských autoriek z materskej krajiny a Dolnej zeme. [Spoluautorka; 18 poviedok autoriek: M. Bátorová, J. Bodnárová, H. Dvořáková, E. Farkašová, R. Lichnerová, E. Maliti-Fraňová, D. Příhodová, G. Rothmayerová, I. Ruttkayová, P. Sabolová, V. Švenková a M. Zimková, D. Márie Anocová, A. Rău-Lehotská, M. Fazekašová, V. Benková, M. Kotvášová-Jonášová a M. Myjavcová]. [Zostavila Viera Benková, ilustrácie: Ivan Križan]. 1. vyd. Báčsky Petrovec: Matica slovenská v Srbsku, 2014. 152 s. Edícia Matičné súzvuky.
 • Kolektív: Nezopakovateľné rozhovory. [Spoluautorka – rozhovor s Arnoštom Lustigom; Intervieowané osobnosti: M. Andráš, L. Ballek, E. Bondy, M. Čič, P. Dostál. A. Hrdlicka, T. Huszár, J. Jablonický, K. K., P. Karvaš, J. Lenčo, Ľ. Lipták, V. Lokvenc, A. Lustig, E. Matzner, A. Rašla, K. Rosenbaum, S. Veigl, G. Vidal, H. Zilk.] [Editor: Emil Polák]. 1. vyd. Bratislava: Slovo – CCW, 2014. 304 s. ISBN: 978-80-89166-43-5 (viaz.).

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • POLÁK, Emil: Vnútorné mosty. [Kombinácia poézie, receptov a grafík]. [Zostavila Gabriela Rothmayerová, knižná grafika: Igor Rumanský]. Bratislava: EDIPOS, 2010. 123 s. ISBN 978-80-89420-17-9.

OCENENIA

 • Cena Ivana Kraska za debut Lastovičie hniezdo – za literárnu zrelosť a poznávaciu smelosť v prístupe k námetom zo života mladej generácie (1982)
 • Prémia vydavateľstva Smena (1984) – za zbierku poviedok Po prvej skúške
 • Výročná cena vydavateľstva Smena (1989) – za novelu Šťastie je drina

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE, ROZHOVORY

Štúdie v monografiách

 • PETRÍK, Vladimír: Desaťročie nádejí a pochybností. 272 s. Bratislava: Kaligram, 2000. ISNB 8071493287 (brož.). Edícia: Domino, s. 255 – 260.
 • SULÍK, Ivan: Pohľad na debuty. In: Sulík, I.: Kapitoly o súčasnej próze. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1985.

Recenzie a štúdie v periodikách

 • ŠAH: Gabriela Rothmayerová – 65. (Pripomíname si.) In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 3, s. 158.
 • ČOMAJ, Ján: Sedem viet o siedmich knihách. (Gabriela Rothmayerová – Milka Zimková: Dve v tom). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 4, s. 125.
 • KALISKÝ-HRONSKÝ, Roman: Historky o kamufláži. In: Slovenské pohľady, roč.IV. + 124, č. 4, 2008.
 • BEŇO, Ján: Hľadanie zmyslu. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, č. 5, 2005. 
 • PETRÍK, Vladimír: Dusno a chaos. In: OS, 1997, č. 4.
 • ŠIKULA, Bystrík: Ani s mužmi, ani bez nich. (Generačné portréty IX). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 113, 1997, č. 2, s. 91 – 104.
 • BODACZ, Bohuš: Literárna Amazonka. (Generačné portréty IX). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 113, 1997, č. 2, s. 104 – 111.
 • ČÚZY, Ladislav: „Ex libris“. In: Romboid, 1990, č. 8.
 • ŠPAČEK, Jozef: Nielen šťastie. In: Dotyky, 1990, č. 6.
 • BŽOCH, Jozef: Ľudia v hniezde. In: Nové knihy, 21/1982.
 • ŠIKULA, Bystrík: Sľubný štart. In: Nové slovo mladých, č. 6, jún 1982.

Rozhovory

 • VRBICKÁ, Eva: Šťastie je drina: Hovoríme s Gabrielou Rothmayerovou, spisovateľkou a publicistkou. In.: Slovenské pohľady. Roč. 4+127, č. 7 – 8 (2011), s. 163 – 171.
 • FELDEKOVÁ, Oľga: Naše interview s Gabrielou Rothmayerovou. In: Nové slovo mladých, č. 6, jún 1982.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Autorizácia

 • CIFRA, Štefan: Gabriela Rothmayerová: Medailón členky SSS – autorizácia (biografia, bibliografia, ocenenia a i.) [elektronická pošta]. E-mailová správa pre: literarny.tyzdennik@gmail.com (od: Gabriela Rothmayerová). 21. 3. 2016. [Cit. 21. 3. 2016].

Personálna bibliografia

 • Gabriela Rothmayerová – novinárka a spisovateľka. [Zostavila: Anna Ottová]. In: Podtatranská knižnica v Poprade [online]. Poprad. Podtatranská knižnica v Poprade, 2013. Dostupné z internetu:  <TU>.
 • Gabriela Rothmayerová. Bibliografický leták. [Zostavila: Katarína Donovalová]. Banská Bystrica: Verejná knižnica. Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, 2006. 1. zložený list. In: VKMK BB [online]. [Citované 23. 2. 2016]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Gabriela Rothmayerová: Odporúčajúca personálna bibliografia. [zostavila: Eva Ďurčová]. Komárno: Okresná knižnica, 1996. 5 s.

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • ROTHMAYEROVÁ, Gabriela. In: MIKULA, Valér, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. 1. vyd. [v Kaligrame]. 656 s. Kaligram & Ústav slovenskej literatúry SAV, 2005. ISBN 80-7149-801-7, s. 473 – 474.
 • ROTHMAYEROVÁ, Gabriela. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vyd. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001. ISBN 80-8061-122-X (VSSS, Bratislava), ISBN 80-89023-08-8 (SNK, Martin), s. 395.
 • DVOŘÁKOVÁ, Helena (zost.): Tvár slova. Malá encyklopédia slovenských literátok. 1. vyd. Topoľčany: PRIMA-PRINT, 2002. 123 s. ISBN: 808901704.
 • ILLÉŠOVÁ, Zuzana – KOLIVOŠKOVÁ, Elena: Literárne profily 2: bibliografia knižných diel východoslovenských spisovateľov. Košice: Krajská knižnica, 1996.

Databázy

 • Gabriela Rothmayerová: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, Príloha k žiadosti o členstvo v Zväze slovenských spisovateľov, životopis. 31. 12. 1985. 5 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2016.
 • SULÍK, Ivan: Gabriela Rothmayerová. 5. 12. 1985. 1 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2016.

Internetové zdroje

 • Zloženie: Rada pre vysielanie a retransmisiu: Mgr. Gabriela Rothmayerová. In: Rada pre vysielanie a retransmisiu [online]. [Citované 21. 3. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Gabriela Rothmayerová. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia [online]. [Citované 28. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • ŠIKULOVÁ, Anna – VALČEK, Peter: Pohľad cez poéziu a humor (Gabriela Rothmayerová): Životné jubielum. In: Slovenské dotyky: Príloha mesačníka Slovenské dotyky: Marec 2011 [online], s. II., ročník XVI., číslo 3, marec 2011. Praha: Slovensko-český klub – Vydavatelství MAC, spol. s r. o. [Citované 21. 3. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Gabriela Rothmayerová. In: Osobnosti.sk [online]. [Citované 28. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Gabriela Rothmayerová. In: Vydavateľstvo Formát: Encyklopédia súčasných spisovateľov na Slovensku [online]. [Citované 21. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Ťažké zrelé plody (Gabriela Rothmayerová). In: Panáček v říši mluveného slova [online]. Uverejnené: 9. 3. 2016. [Citované 21. 3. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Gabriela Rothmayerová. In: Wikipédia: Slobodná encyklopédia [online]. [Citované 28. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Rothmayerová, Gabriela. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. [Citované 28. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Rothmayerová, Gabriela. In: ŠVK Košice [online]. [Citované 28. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Rothmayerová, Gabriela. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB [online]. [Citované 27. 2. 2016]. Dostupné na internete: < TU >.