BAJÁNEK, Ján

BAJÁNEK, Ján

[ * 13. 5. 1954 Bytča]

Ján Bajánek, doc. PhDr., CSc., PhD., odborník v oblasti amerikanistiky a anglistiky, vysokoškolský pedagóg, profesor angličtiny, literárny vedec, jazykovedec, spisovateľ, prekladateľ, sa narodil 13. mája 1954 v Bytči.

Vyštudoval odbor angličtina a telocvik na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1973 – 1978). Štúdium na vysokej škole ukončil diplomovou prácou v angličtine Hrdina a veľkomesto, doktorát filozofie (PhDr., 1981) získal v oblasti teórie vyučovania anglického jazyka a literatúry, kandidátom vied (CSc., 1989) sa stal na základe dizertačnej práce Komplexný prístup k riadeniu jazykovej prípravy vedeckých ašpirantov SAV v anglickom jazyku. Na docenta habilitoval prácou na tému Americká literatúra 20. storočia: Modernizmus a postmodernizmus (2004).

Pôsobil ako riaditeľ knižnice Veľvyslanectva USA v Prahe (1987 – 1990), kde sa zameriaval na rozvíjanie kultúrnych a spoločenských vzťahov so Slovenskou republikou a jej predstaviteľmi. V tomto období získal oficiálne uznanie Ministerstva zahraničných vecí USA za prínos k rozvoju medzinárodnej spolupráce (1988). Po novembri 1989 sa stal poradcom podpredsedu vlády SR (1990 – 1991). Bol spoluautorom jedného z námetov Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky (s Ľubomírom Dolgošom a Augustínom Mariánom Húskom). Schválenú Deklaráciu v deň jej prijatia Slovenskou národnou radou (17. 7. 1992) predniesli na devínskom hradnom brale v Bratislave-Devíne. Bol zakladateľom a riaditeľom slovenskej kancelárie medzinárodnej konzultačnej firmy Andersen Consulting (dnes Accenture) (1992 – 1994) a zároveň spoluzakladateľom Americkej obchodnej komory na Slovensku (27. 10. 1993). Neskôr bol šéfom volebnej kampane Hnutia za demokratické Slovensko – HZDS (1992). Od roku 1994 sa venoval nezávislej konzultačnej činnosti pre rozvoj vonkajších a medzinárodných vzťahov a pre komunikáciu v anglickom jazyku (do roku 1997). Bol viceprezidentom Gratex International, a. s. (1997 – 2002), pre vonkajšie a zahraničné vzťahy. Pôsobil ako vedúci vedúci sekcie amerikanistiky Katedry anglického jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UK (2001 – 2004). Bol generálnym riaditeľom SARIO – Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (2003 – 2004), kde sa ako hlavný vyjednávač pričinil o príchod automobilky Kia na Slovensko. Od roku 2006 začal pôsobiť na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity, kde sa venoval výskumnej úlohe Teoretická analýza nového obsahu bakalárskeho a magisterského štúdia v epoche znalostnej spoločnosti a znalostného hospodárskeho systému (2007 – 2009). Zároveň pôsobil ako docent na Katedre modernej filológie Univerzity Jána Selyeho v Komárne (2008). Vydal vyše 50 štúdií z oblasti anglistiky a amerikanistiky. Prenášal na desiatkach odborných konferencií po celom svete. Je uznávaným expertom pre medzinárodné vzťahy a interkulturálnu komunikáciu. Ovláda niekoľko cudzích jazykov: anglický, nemecký, ruský a taliansky, čiastočne aj francúzsky. Žije v Bratislave.

Vydal zbierku básní v angličtine Drops of Rain (Dažďové kvapky, 2002). Vydal odborné práce Americká literatúra 20. storočia: Modernizmus a postmodernizmus: kontinuita modernizmu a postmodernizmu: vývoj krízy poznania a existencie americkej prózy: postmodernizmus a nový žurnalizmus (2002), Americké štúdie a dramatické umenia 20. storočia: Univerzitná vedecká monografická štúdia z amerikanistiky (2006), An introduction into the study of English as an academic subject (2008), vedeckú monografiu Dejiny a literatúra Anglicka (2016). Preložil román Toma Wolfa The bonfire of Vanities (1987) do slovenského jazyka pod názvom Ohňostroj márnosti (1991) a do knihy napísal doslov Nový žurnalizmus a americká postmoderná literatúra. Preložil (s Jamesom Sutherlandom Smithom)  antológiu súčasnej slovenskej poézie z tvorby 37 slovenských básnikov 20. storočia v angličtine (v Illinois, USA) s názvom In Search of beuty: An Anthology of Contemporary Slovak Poetry in English Published (Hľadanie krásy: Antológia súčasnej slovenskej poézie v angličtine), ktorej bol spolueditorom (s Pavlom Hudíkom). Pod pseudonym Ivan Bajrad preložil z anglického originálu dielo Jennifer Lynchovej Tajný denník Laury Palmerovej: Príbeh z televízneho seriálu (1992) – kľúčovú epizódu z amerického televízneho seriálu Twin Peaks, ktorý po večeroch priťahoval k televíznym obrazovkám milióny televíznych divákov nielen v Amerike, ale i v Európe. Pod pseudonymom Ján Ľubjan preložil román Scotta Frosta Pamäti agenta FBI (1993). Vyšla mu románová esej Golianova voľba – o mysli a srdci slovenského človeka (2019) o tajomstve, ktoré súvisí s voľbou veliteľa vojsk v SNP generála Jána Goliana a ktoré spisovateľ Juraj Špitzer prezradil len jedinému človeku.

V roku 2003 mu udelili Pamätnú medailu Spolku slovenských spisovateľov (SSS) za rozvoj slovenskej literatúry v anglickom jazyku.

Je členom SSS (od 2002), bol predsedom jeho zahraničnej komisie (2002 – 2004).

DIELA

Poézia

 • Drops of Rain. (Dažďové kvapky). [zbierka básní v angličtine]. 1. vyd. Retaas, Bratislava, 2002. 68. ISBN 9-788096-823123.

Próza

Literárna veda

 • Americká literatúra 20. storočia: Modernizmus a postmodernizmus: kontinuita modernizmu a postmodernizmu: vývoj krízy poznania a existencie americkej prózy: postmodernizmus a nový žurnalizmus. 1. vyd. Bratislava: Retaas, 2002. 110 s. ISBN 80-968231-7-5.
 • Americké štúdie a dramatické umenia 20. storočia: Univerzitná vedecká monografická štúdia z amerikanistiky. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2006. 79 s. ISBN 9-788080-706098 (viaz.).
 • An introduction into the study of English as an academic subject. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2008. 162 s. ISBN 9-788080-709082 (viaz.).
 • Dejiny a literatúra Anglicka. (vedecká monografia). 1. zv. 1. vyd. Martin: Herr Cool, 2016. 348 s. ISBN 978-80-972415-0-6 (viaz.).

PREKLADATEĽSKÁ TVORBA

 • WOLFE, Tom: Ohňostroj márnosti (z anglického originálu The bonfire of vanities preložil a doslov Nový žurnalizmus a americká postmoderná literatúra napísal Ján Bajánek). 1. vyd. 667. Bratislava: Tatran, 1991. ISBN 80-222-0199-5 (viaz.). Edícia LUK – Knižnica modernej svetovej prózy, zv. 142.
 • In Search of beuty: An Anthology of Contemporary Slovak Poetry in English Published (Hľadanie krásy: Antológia súčasnej slovenskej poézie v angličtine; výber z tvorby 37 slovenských básnikov 20. storočia). (Preklad do angličtiny: Ján Bajánek a James Sutherland Smith; editori: Ján Bajánek a Pavol Hudík; ; americko-anglický editor: Lucy Bednár). 1. vyd. Wauconda (Illinois, USA): Bolchady Carducci Publishers INC, 2003. 151 s. CCW Publishing House, Ltd. (v SR), ISBN (SR): 80-89166-01-6 (viaz.), ISBN (USA): 0-865-16-571-8 (viaz.). (Vydané s pomocou grantu MK SR a Slovensko-amerického medzinárodného kultúrneho fondu; copyright: Spolok slovenských spisovateľov).
 • LYNCHOVÁ, Jennifer: Tajný denník Laury Palmerovej: Príbeh z televízneho seriálu. [Z anglického originálu preložil Ivan Bajrad (pseudonym Jána Bajánka)]. 1. vyd. Bratislava: Tatran, 1992. 200 s. ISBN 80-222-0404-8.
 • FROST, Scott: Pamäti agenta FBI. [Z anglického originálu The Autobiography of F.B.I. Special Agent Dale Cooper: My Life, My Tapes preložil Ján Ľubjan (pseudonym Jána Bajánka)]. Autorka obálky: Ľubica Štuková. 1. vyd. Bratislava: Tatran, 1993. 160 s. ISBN 80-222-0422-6 (viaz.).

OCENENIA

 • Uznanie Ministerstva zahraničných vecí USA za prínos k rozvoju medzinárodnej spolupráce (1988)
 • Pamätná medaila Spolku slovenských spisovateľov za rozvoj slovenskej literatúry v anglickom jazyku (2003)

HODNOTENIE TVORBY AUTORA

 • „Sila anglického slovného výrazu Jána Bajánka mi pripomína prózu po anglicky píšuceho poľského prozaika Josepha Conrada. V prípade Jána Bajánka však ide o ešte niečo zložitejšie, t. j. o poéziu, ktorá už svojim charakterom predstavuje do slov pretavenú metaforu…Takýto metaforický obrazný gejzír v anglickom jazyku sa môže podariť iba ľuďom, ktorí majú nielen hlboké zážitky a vynikajúce jazykové schopnosti, ale predovšetkým ľuďom, básnikom, ktorí sú voči sebe poctiví a schopní popri mimoriadnom jazykovom talente o veciach všestranne uvažovať.“ (prof. PhDr. Richard Repka, CSc., univerzitný profesor anglického jazyka Univerzity Komenského v Bratislave)
 • „Typickým príznakom autorovho básnenia je filozofujúca kontemplácia…Bajánkovmu naturelu je blízky senzualizmus a transcendentalizmus…Najzaujímavejšia je otázka viery v objektívnu povahu sveta a spojenie s Bohom prostredníctvom lásky k žene. Jánovi Bajánkovi je viac než jasné, že údelom muža na zemi je žena, preto jej venuje toľko priestoru, žena však nie je pre neho len objektom sexuálneho záujmu ale, aj cestou, i jej zavŕšením, estetickej afinity k životu.“ (Edmund Hlatký, slovenský spisovateľ)

 

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Autorizácia

 • CIFRA, Štefan: Ján Bajánek: Medailón člena SSS – autorizácia (biografia, bibliografia, ocenenia a i.) [Telefonická komunikácia, SMS] (od: Ján Bajánek). 30. 8. 2016; 18. 7. 2019. [Citované 1. 9. 2017; 5. 9. 2017; 20. 7. 2019].

Internetové zdroje

 • Americké štúdie a dramatické umenia 20.storočia. In:  EDIS: Vydavatelstvo Žilinském univerzity [online]. [Citované 5. 9. 2017]. Dostupné na internete: TU.
 • Bajánek, Ján. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. [Citované 5. 9. 2017]. Dostupné na internete: TU.
 • Bajánek, Ján. In: ŠVK Košice [online]. [Citované 5. 9. 2017]. Dostupné na internete: TU.
 • Bajánek, Ján. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB [online]. [Citované 5. 9. 2017]. Dostupné na internete: TU.
 • Drops of Rain v anglickom jazyku: Text vydavateľa. In: Eurobooks [online]. [Citované: 3. 9. 2017]. Dostupné na internete: TU.
 •  JANÍK, Pavol: Revitalizácia literárnej tradície (Ján Bajáne k: Drops of Rain. Bratislava: Retaas, 2003; Americká literatúra 20. storočia: Modernizmus a postmodernizmus. Bratislava: Retaas, 2003) [online]. In: Obrys-kmen, č. 27, 2003. [Citované 6. 10. 2014]. Internet: TU.
 •  JANÍK, Pavol: Čo na slovenskom srdci, to na anglickom jazyku  [online]. In: Ľudové noviny  (Maďarsko),  č. 25, 2004. [Citované 6. 10. 2014].  Internet:  TU.
 • Kto je Ján Bajánek? [online]. In: Sme.sk. [Citované 6. 10. 2014]. Internet: T U.
 • Tajný denník Laury Palmerovej.Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. [C ito vané 5. 9. 2017]. Dostupné na internete: TU.
 • Lynchová, Jennifer: Tajný denník Laury Palmerovej (Antikvariát). In: Fiboo Filmy Knihy. Dostupné v interente: TU.
 • Scott Frost: Pamäti agenta FBI. In: Pitaval. Dostupné v interente: TU.