BÁTORA, Jozef

BÁTORA, Jozef

[* 21. 6. 1950 Nevidzany (okres Zlaté Moravce)]

Jozef Bátora, prof. PhDr., DrSc., slovenský archeológ, vedec a vysokoškolský pedagóg, popredný špecialista na výskum obdobia eneolitu a bronzovej doby v strednej a východnej Európe vrátane Kaukazu a Eurázijskej oblasti, sa narodil 21. 6. 1950 v Nevidzanoch, okres Zlaté Moravce. Manželka prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc., slovenská literárna vedkyňa, germanistka, slavistka, spisovateľka a vysokoškolská pedagogička, syn prof. M. A. Jozef Bátora, PhD. (* 1976), politológ, vedecký pracovník a vysokoškolský pedagóg, dcéra Dr. Phil. Andrea Bátorová (* 1977), umenovedkyňa, vedecká pracovníčka a kurátorka.

J. Bátora absolvoval odbor archeológia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1968 – 1973). Hodnosť doktora filozofie (PhDr.) obhájil na FiF UK rigoróznou skúškou roku 1976. Vedeckú hodnosť kandidáta vied (CSc.) obhájil dizertačnou prácou v Archeologickom ústave Slovenskej akadémie vied v Nitre roku 1982. Na docenta (doc.) sa habilitoval na Masarykovej univerzite v Brne roku 2000. Hodnosť doktora vied (DrSc.) obhájil doktorskou dizertáciou v Archeologickom ústave SAV v Nitre roku 2001. Profesorské konanie absolvoval a titul profesora (prof.) získal roku 2003 na Masarykovej univerzite v Brne.

Pôsobil ako štipendista Nadácie Alexandra von Humboldta v Nemecku v Berlíne v Institut für Prähistorische Archäologie na Freie Universität (1990 – 1992, 1997, 1999, 2002) a vo Franfurkte nad Mohanom v Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts Frankfurt am Main (1999, 2001, 2006), na študijnom pobyte v Poľsku v Pozani v Instytut Prahistorii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań (1999), ako aj v Rakúsku vo Viedni v Institut für Ur- und Frühgeschichte Universität Wien (2000) a v Nemecku v Mníchove v Institut für Ur- und Frühgeschichte und Provinzialrömischen Archäologie der Ludwigs-Maximilians-Universität München (2002). Je vedúcim vedeckým pracovníkom Archeologického ústavu SAV v Nitre a vysokoškolským pedagógom na Katedre archeológie FiF UK v Bratislave. Ako vysokoškolský pedagóg prednášal, resp. prednáša na viacerých domácich (FiF v Bratislave, 1977 – 2002 a od roku 2007) i zahraničných univerzitách (Univerzita Viedeň, 1999 a 2004, a Masarykova univerzita v Brne, 2001 – 2006).

Medzi hlavné témy, ktorým sa v archeológii venuje, patria – okrem výskumu obdobia eneolitu a bronzovej doby – otázky kultúrnych kontaktov s bližšími i vzdialenejšími oblasťami; problematika sídliskovej štruktúry a sociálnej stratifikácie; metalurgia farebných kovov; opevnené sídliská, pohrebiská a pohrebný rítus. Je autorom šiestich domácich knižných monografií a pedagogických publikácií a skrípt (dve autorské a štyri spoluautorské) a jednej monografie vydanej v zahraničí (Nemecko). Je aj autorom vyše 200 odborných článkov a štúdií v domácich a zahraničných časopisoch, kapitol v monografiách, pôvodných vedeckých publikácií vo vedeckých časopisoch, vedeckých správ, slovníkových a encyklopedických hesiel, popularizačných publikácií a článkov, publikovaných recenzií, anotácií, nekrológov, spomienkových statí atď. Má vyše 900 registrovaných citácií.

DIELO

Odborná literatúra (autorské knižné monografie)

 • Od kamennej sekery po atómový reaktor. Nitra: Nitrianske tlačiarne n. p., 1988.
 • Das Gräberfeld von Jelšovce. Ein Beitrag zur Frühbronzezeit im nordwestlichen Karpatenbecken. Band I und Band II (2 diely), Kiel (Oetker/Voges), 2000. 302 s., 87 s. il., mp. ISBN 3-9804322-9-7.
 • Štúdie ku komunikácii medzi strednou a východnou Európou v dobe bronzovej. Bratislava: Petrus, 2006. 315 s. ISBN 80-89233-18-X.

Odborná literatúra (spoluautorské knižné monografie)

 • BÁTORA, Jozef – STRIEŠKA, Ján: Nevidzany 1113 – 1993: publikácia k 880 výročiu obce. Nitra: Regionálne kultúrne stredisko Nitra, 1993. 63 s. ISBN 80-216-0006-3.
 • BÁTORA, Jozef – DUBCOVÁ, Alena – HUNKA, Ján – KRAMÁREKOVÁ, Hilda: Turistický sprievodca mikroregiónom Požitavie – Širočina. Zlaté Moravce  Kontrast, s. r. o., 2002. 93 s. ISBN 80-968735-2-0.
 • BUJNA, Jozef – BÁTORA, Jozef – ČILINSKÁ, Z. – KUZMOVÁ, K. – REJHOLCOVÁ, Mária – ŽEBRÁK, Pavel: Šperk a súčasti odevu. Personal ornaments and clothing fittings. Parure et garnitures de vetement. Schmuck und Gewandzubehör: Teminológia archeologickej hmotnej kultúry na Slovensku III. Nitra: Arecheologický ústav SAV Nitra, 1996. 149 s. ISBN 80-88709-28-8.
 • DRAHOŠOVÁ, Šarlota – BÁTORA, Jozef – LUKAČKA, Ján: Čifáre: 1209 – 2009. Čifáre: Obec Čifáre, 2009. 114 s., 8 s. fot. portr., fot., mp., il. ISBN 978-80-969076-8-7.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Personálna bibliografia

 • Bátora, Jozef, prof., PhDr., DrSc. [online]. In: Interní pracovníci: Archeologický ústav SAV v Nitre. 15 s. Nitra: Archeologický ústav SAV. [Cit. 14. 1. 2015]. Dostupné na internete: TU.

Autorizácia

 • CIFRA, Štefan: J. Bátora, heslo – autorizácia [cit. 30. 10. 2009]. In.: E-mail Jozef.Batora@savba.sk, 26. 10. 2009.

Slovníky, encyklopédie, monografie

 • Jozef Bátora, PhDr., DrSc., univerzitný profesor, archeológ, vedec (heslo). In: CIFRA, Štefan – VRABCOVÁ, Viera (zostavovatelia): Komjatice 1256 – 2006: Vedecko-popularizačná monografia obce. 1. doplnené vydanie. Komjatice – Bratislava: Združenie priateľov obce Komjatice, obec Komjatice, Q-Solid, 2008. 792 s., s. 742. ISBN 80-969550-2-0

Interentové zdroje

 • Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc  [online]. In: sk.wikipédia.org. [Cit. 14. 1. 2015]. Dostupné na internete:  TU.