FILO, ml., Július

FILO, ml., Július

[* 17.12.1950 Palúdzka (dnes súčasť mesta Liptovský Mikuláš)]

Július Filo, prof. ThDr. Dr. h. c., emeritný generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (1994-2006), pedagóg, spisovateľ, sa narodil 17. decembera 1950 v Palúdzke (dnes súčasť mesta Liptovský Mikuláš) ako syn evanjelického farára, neskôr biskupa Východného dištriktu Júliusa Fila st. Je ženatý, s manželkou Annou majú tri deti. Žije v Svätom Jure.

Študoval na Strednej škole v Poprade a evanjelickú teológiu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave a na Teologickej sekcii Univerzity v Lipsku (ordinácia 3. novembra 1974). Roku 1981 promovaný na doktora evanjelickej teológie. Jeho doktorandská práca  Reneweing Worship – Obnovujúce služby Božie vašla vo Svetovom luteránskom zväze v Ženeve v angličtine.

Rok bol seniorálnym kaplánom Liptovsko-oravského seniorátu v Ružomberku a päť rokov duchovným správcom teologického domova v Bratislave. Potom bol farárom vo Svätom Jure (1980). Do 1984 zastával funkciu podpredsedu Ekumenickej rady mládeže Európy, poradca Rady SLZ, člen komisie pre teológiu a štúdie SLZ a študijného programu o službách Božích a kultúre. Bol vedúcim programu pre mládež a študentov vo Svetovom luteránskom zväze (SLZ) v Ženeve (1980 – 1985). Bol vedúcim Katedry praktickej teológie na bohosloveckej fakulte, kde prednáša liturgiku, cirkevné právo, pastorálnu a praktickú exegézu. Bol dekanom fakulty (1994), v súčasnosti je vedúcim Katedry praktickej teológie. Dva razy ho zvolili za generálneho biskupa ECAV na Slovensku (1994 – 2000, 2000 – 2006). Na Valnom zhromaždení SLZ v Hongkongu ho zvolili jedného z piatich viceprezidentov celosvetovej luteránskej organizácie na obdobie siedmich rokov (1977). Počas pôsobenia v jednotlivých funkciách sa zoznámil so životom a úlohami sesterských evanjelických cirkví v mnohých krajinách a slúžil cirkvám v Afrike, Ázii a Latinskej Ameriky prípravou seminárov a konferencií a publikáciami. Je členom právneho, ekumenického, diakonického, masmediálneho a bohoslužobného výboru ECAV, ako aj predsedom revíznej komisie Tranoscia, a.s. Vo voľnom čase sa venuje včelárstvu.

Jeho horizonty obnovy, kompendiá, mnohé články, prednášky, odborné štúdie a state uverejnili vo viacerých domácich i zahraničných publikáciách.

Prezident Slovenskej republiky udelil prof. ThDr. Júliusovi Filovi štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy za pozitívne formovanie vzťahu štátu a cirkvi, dlhoročné aktívne šírenie myšlienok tolerancie, porozumenia a dodržania ľudských práv a za mimoriadny prínos pri rozvoji ekumenickej spolupráce medzi cirkvami  (2003).

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Odborná literatúra

 • Reneweing Worship: Summarising study based on activies od the Youth and Student´s program 1985 – 1990. [habilitačná práca]. 1. vyd. 52 s. Geneva: Lutheran World Federation, 1990.
 • Viditeľné slovo. [Teologický zborník o úlohe sviatostí pri obnove cirkvi]. [Zostavovateľ zborníka; vlastný príspevok 45 s.]. 250 s. Liptovský Mikuláš: Tranoscius 1998. ISBN 80-7140-053-X.
 • Sloboda. Liptovský Mikuláš: Tranoscius 1998. ISBN: 80-7140-181-1.
 • Horizonty obnovy cirkvi. 210 s. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 2001. ISBN: 80-238-6340-1.
 • Liturgika. [skriptá.] 95 s. Bratislava: Evanjelická bohoslovenská fakulta UK v Bratislave, 1997.
 • Základy pastrálky. [skriptá.] 69 s. Bratislava: Evanjelická bohoslovenská fakulta UK v Bratislave, 2001.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Agenda ECAV. [vedúci autorského kolektívu.] Tranoscius, 1996.

OCENENIA

 • Čestný doktorát na Műhlenberg College (USA, 1998)
 • Pocta Štefan Moysesa a Karola Kuzmányho (1995)
 • Pribinov kríž I. triedy (2003)

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Databázy

 • Július Filo: Evidenčný list spisovateľa – člena Spolku slovenských spisovateľov, životopis. 7. 1. 2004. 2 s.. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.
 • Július Filo:  Spolok slovenských spisovateľov: Dotazník pre členov SSS, Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých a odborných prác s uvedením ohlasov. 12. 1. 2004. 4 s. s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

 

Internetové zdroje

 • Július Filo [online]. In: Questpedia. [Citované 15. 5. 2015]. Dostupné na interente: TU.
 • Július Filo [online]. In: Osobnosti.sk. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu:TU.
 • Július Filo [online]. In: Wikipédia: Slobodná encyklopédia. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: TU.