HABOVŠTIAKOVÁ, Katarína (†)

HABOVŠTIAKOVÁ, Katarína (†)

[*18. 5. 1929 Jasovský Podzámok, teraz časť obce Jasov, okr. Košice-okolie – † 16. 10. 2016 Bratislava]

 

Katarína Habovštiaková, doc., PhDr., CSc., rod. Kucháriková, významná slovenská jazykovedkyňa, slovakistka, slavistka, frazeologička, dialektologička, lexikografka, spisovateľka literatúry pre deti a  literatúry faktu, publicistka, národopisná zberateľka ľudovej slovesnosti a osvetová činiteľka sa narodila 18. mája 1929 v Jasovskom Podzámku, teraz časť obce Jasov v okrese Košice-okolie. V manželstve s popredným slovenským jazykovedcom, dialektológom a spisovateľom Antonom Habovštiakom (* 22. 9. 1924 – † 14. 4. 2004), sa im narodili tri dcéry, z ktorých najstaršia Anna Kováčová je lekárka, prostredná Katarína Jablokovová huslistka a poetka a najmladšia dcéra Mária Čierna pracovala ako redaktorka a moderátorka v Slovenskej televízii, neskôr ako hovorkyňa Úradu Najvyššieho komisára UNHCR pri OSN a tlačová referentka v Jordánsku.

Základné vzdelanie získala v Čope, Košiciach a v Bratislave. Študovala na gymnáziu v Bratislave (1939 – 1947). Absolvovala aprobáciu slovenčina, francúzština a ruština na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity (1947 – 1951) a slavistiku, odbor srbochorvátsky jazyk – ruský jazyk, na univerzite v Belehrade (1948). Získala akademické tituly a vedecké hodnosti: PhDr. (1952), CSc. (1962), doc. (1975).

Pôsobila ako odborná redaktorka učebníc v Štátnom nakladateľstve (1951 – 1953), terajšom Slovenskom pedagogickom nakladateľstve, potom ako odborná pracovníčka, vedecká pracovníčka, samostatná vedecká pracovníčka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave (1953 – 1974). Prednášala ako odborná asistentka a docentka  dejiny slovenského jazyka, dialektológiu a slavistiku na Katedre slovenskej jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Nitre (1974 – 1991) a ako mimoriadna profesorka aj na Štátnej univerzite vo Viedni slavistiku a slovenský jazyk (1976 – 1977). Po r. 1990 sa venovala aj literárnej tvorbe, externe spolupracovala so Slovenským rozhlasom, so Slovenskou televíziou a inými masmédiami. Od r. 1991 žila na dôchodku v Bratislave, zomrela 16. 10. 2016.

V jazykovednej oblasti sa venovala sa výskumu vývinu a dejín slovenského jazyka, dejinám spisovnej slovenčiny, slavistike, dialektológii, lexikografii, lexikológii, onomastike, frazeológii a otázkam jazykovej kultúry.  Zaoberala sa analýzou viacerých slovesných historických pamiatok, ako Žilinská kniha, inventár Oravského hradného panstva, listy M. Hradského z r. 1614 – 1619, ktoré charakterizovala predovšetkým vo vzťahu k nárečiam a češtine. Analyzovala aj jazyk H. Gavloviča, Radlinského učebníc, almanachu Zora a i. Pozoruhodným dielom z oblasti dejín spisovnej slovenčiny je jej monografia Bernolákovo jazykovedné dielo (1968), v ktorej podala podrobnú charakteristiku Bernolákovej kodifikácie, analyzovala pravopis, gramatickú stavbu a dôkladne rozobrala slovnú zásobu Bernolákovej spisovnej slovenčiny na základe jeho diel. V lexikografickej činnosti začala redakčne pracovať na  koncipovaní hesiel III. a VI. zväzke Slovníka slovenského jazyka (1963 –1964). Aktívne sa účastnila aj na heuristickom výskume a príprave koncepcie Historického slovníka slovenského jazyka (od roku 1961). Bola členkou redakcie ukážkového zväzku, ktorý vyšiel pod vedením V. Blanára ako Slovenský historický slovník z predspisovného obdobia a ktorý obsahoval celkovú koncepciu slovníka a sériu ukážkových hesiel (keďže išlo o mimoriadne náročné dielo, slovník vychádzal až neskôr, v rokoch 1991 – 2008). Manželstvo s dialektológom A. Habovštiakom pozitívne ovplyvnilo jej zvýšený záujem o dialektológiu a ich vzájomnú spoluprácu pri spracúvaní materiálu k slovníku oravských nárečí, keď sa zúčastnila i na výskume pre Atlas slovenského jazyka I a II. Príležitostne sa venovala aj antroponymii, slovenským starším i súčasným rodným menám, priezviskám, terénnym a chotárnym názvom, chrématonymám i urbanonymám. Po príchode na Pedagogickú fakultu sa začala intenzívne venovať frazeológii. Stala sa spoluautorkou vecno-tematického slovníka Človek v zrkadle frazeológie, ktorý v rozšírenom vydaní vyšiel aj pod názvom Frazeologický slovník: Človek a príroda vo frazeológii (1996), a Maďarsko/slovenského frazeologického slovníka (1991). Zaoberala sa vplyvmi nárečí, kresťanstva, etiky, biblických postáv a udalostí v slovenskej frazeológii a vzťahom medzi českou, maďarskou a slovenskou frazeológiou. Svoje vedecko-výskumné skúsenosti využívala aj v pedagogickej praxi, upozorňovala na význam vyučovania historických lingvistických disciplín, cyrilo-metodského obdobia našich dejín a poukázala na problémy vyučovania v školách s maďarským vyučovacím jazykom. Pre Maďarov, ale aj príslušníkov iných národností je určená jej publikácia Slovenčina známa i neznáma pre Maďarov, ale i pre Slovákov a Neslovákov (1996). Svoje odborné a pedagogické skúsenosti zúročila aj v príručke pre vysokoškolákov Základy slavistiky a staroslovienčina (spoluautorka E. Krošláková, 1994), ktorá obsahuje antológiu staroslovienskych textov a ukážky zo slovanských jazykov doplnené cvičeniami, i v iných lingvisticko-didaktických prácach. Po celý profesionálny život sa venovala osvetovej činnosti v oblasti jazykovedy publikovaním príspevkov v desiatkach periodík i v elektronických médiách, prispievala nimi aj do časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník. Jazykovedné a osvetové články a rubriky uverejňovala najmä v peridikách Gama magazín, Historická revue, Katolícke noviny, Kultúra slova, Ľudové noviny – týždenník Slovákov v Maďarsku, Magazín pre dievčatá a chlapcov ZŠ, Národná osveta, Rodinné spoločenstvo, Sloboda, Slovenská reč, Slovenský jazyk a literatúra v škole, Super Ohník, Večerník, Život a i.

Je autorkou a spoluautorkou vyše 20 monografií, učebníc, príručiek a 10 kníh pre deti. Autorka vyše 450 štúdií, príspevkov a recenzií publikovaných v zborníkoch, odborných časopisoch i v periodickej tlači doma i v zahraničí. Napísala vyše 1 000 príspevkov o jazykovej kultúre, ktoré odvysielal Slovenský rozhlas a ktoré vyšli v spoluautorstve v knižných vydaniach Jazyková poradňa I. až VI. (1957 – 1988), 100 poučení zo spisovnej slovenčiny (1974) a v jej autorskom knižnom vydaní Slovenčina známa i neznáma pre Maďarov, Slovákov i Neskovákov (1996). Napísala vyše 20 rozhlasových pásiem pre Slovenský rozhlas. Spolupracoval so Slovenskou televíziou (1994 – 1998) na príprave viacerých scenárov.  Vyšli jej knihy: Niekoľko poznámok o Bernolákovej spisovnej slovenčine (1958), Bernolákovo jazykovedné dielo (1968), Anton Bernolák (1972), Jazyk a literatúra (1977), Slovná zásoba spisovnej slovenčiny z vývinového hľadiska (1987) a i., ktoré majú aj kultúrnohistorický charakter. Je spoluautorkou významných lexikografických a encyklopedických diel Slovník českých a slovenských slavistov (1963), Slovník slovenského jazyka – III. diel (1963)  a IV. diel (1964), Slovenský historický slovník z predspisovného obdobia (1973) a Encyklopédia slovenskej jazykovedy (1993). Spolu s E. Krošlákovou pripravila knihu úvah Človek v zrkadle frazeológie (1990) a Frazeologický slovník: Človek a príroda vo frazeológii (1996). V oblasti detskej literatúry spoločne so Zuzanou Bošáckou vydala zbierku pranostík Svätí a počasie: Pranostiky: Omaľovanky pre deti školského veku s vysvetlivkami k jednotlivým obrázkom (1994), s Antonom Habovštiakom súbor slovenských rozprávok Remeslo má zlaté dno (1998), autorka rozprávkových kníh V núdzi poznáš priateľa: Rozprávky a poviestky na motívy prísloví, porekadiel, pranostík a frazeológie (1996), Ako sa chcel kráľ naučiť múdro kraľovať a iné rozprávky (2002), Tanečnice pri plese: Rozprávky a povrávky o prírode. (2005), Zbojník Paľo Pätoprstý a iné rozprávky o menách ľudí, obcí, chotárov a rastlín (2006), Krásna je naša reč: Rozprávky o slovenčine (2011) a Rok má svoj krok a iné rozprávky o toku času (2015). Ako editorka zostavila s Emou Krošlákovou antológiu Z tvorby solúnskych bratov a ich žiakov (1993) a s Annou Kováčovou knižku Anton Habovštiak v spomienkach (2009). Jej pričinením premenovali Oravskú knižnicu v Dolnom Kubíne na Oravskú knižnicu Antona Habovštiaka (2004). Vydala aj knihu spomienok z manželského aj profesionálneho života s jazykovedcom a spisovateľom A. Habovštiakom Môj život s Antonom Habovštiakom (2009). Ako sa uvádza v anotácii diela: „Vyše polstoročné spolužitie dvoch prenikavých bádateľov a ľudsky výnimočných osobností – Antona a Kataríny Habovštiakovcov –, ktorých kultúrny svet pozná nielen ako známych vedeckých pracovníkov, je pútavou kronikou uplynulého polstoročia s celou jeho tragikou a protirečivosťou. Habovštiakovci sa zlatými písmenami zapísali do dejín slovenskej jazykovedy a národopisu, ale aj literatúry a umenia ako autori krásnych slovenských rozprávok, povestí, príbehov či televíznych scenárov. Autobiografické dielo doc. PhDr. Kataríny Habovštiakovej, CSc. organicky nadväzuje na memoárové dielo Antona Habovštiaka Túžba po poznaní, ktoré vydala MS krátko pred jeho smrťou (2003).“

Bola členkou Spolku slovenských spisovateľov.

 

DIELA

Odborná literatúra – jazykoveda

 • Niekoľko poznámok o Bernolákovej spisovnej slovenčine. Bratislava, 1958.
 • Pramene Bernolákovej kodifikácie spisovnej slovenčiny. [Katarína Habovštiaková.] 1. vyd. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962. S. 314 – 337.
 • Bernolákovo jazykovedné dielo. Bratislava: SAV, 1968. 443 s.
 • Anton Bernolák: Život a dielo, prednášky zo seminára. [Spoluautori: Mária Vyvíjalová, Michal Eliáš, Jozef Mesiarkin]. Nové Zámky: Okresné múzeum Nové Zámky, 1972. 27 s.
 • Magyar-szlovák frazeológiai szótár. Maďarsko-slovenský frazeologický slovník. [spoluautori V. Hasák, M. Töröková]. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1980. 216 s.; 2. vyd. 1984. 176 s.; 3. vyd. 1991. ISBN: 80-08-01017-7.
 • Slovná zásoba spisovnej slovenčiny z vývinového hľadiska. 1. vyd. Nitra: Pedagogická fakulta, 1987. 401 s.
 • Človek v zrkadle frazeológie. [spoločné dielo Katarína Habovštiaková, Ema Krošláková]. 1. vyd. 221 s. Bratislava, Tatran 1990. ISBN: 80-222-0146-4.
 • Encyklopédia jazykovedy. [Sprac. J. Mistrík s kolektívom autorov; členka kolektívu autorov] 1. vyd.Bratislava, Obzor, 1993. 520 s.
 • Základy slavistiky a staroslovienčina. Textová príručka. [spoluautorka E. Krošláková]. 1. vyd. Nitra: Fakulta humanitných vied Vysokej školy pedagogickej, 1994. 218 s.  ISBN: 80-88738-37-7.
 • Frazeologický slovník: Človek a príroda vo frazeológii. 176 s. Bratislava: Veda, 1996. ISBN: 80-224-0477-2.
 • Poučenia a zaujímavosti o slovenčine: zo staršej i novšej slovnej zásoby. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2009. 168 s. ISBN: 978-80-224-1093-9.

Odborná literatúra – učebnice

 • Konverzačná príručka maďarčiny pre pokročilých. [Mária Bencze, Katarína Habovštiaková]. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1961. 324 s.; 2. vyd. 1967. 319 s.
 • Szlovák társalgási kézikönyv haladók számára. [Katarína Habovštiaková, Mária Bencze]. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1962. 364 s.
 • Jazyk a literatúra: Vyučovanie slovenského jazyka na základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským. [Hedviga Burdová, Imrich Dénes, Viola Dulovicsová, Katarína Habovštiaková, Ema Krošláková, Jana Nemcová, Erika Ondrejčeková, Kristína Zelinková, Tibor Zsilka, Marta Žilková, Pavol Horváth, Tibor Zsilka]. Bratislava: Krajský pedagogický ústav, 1977. 118 s.
 • Slovenčina známa i neznáma pre Maďarov, ale i pre Slovákov a Neslovákov. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1996. 330 s. ISBN: 80-224-0474-8.
 • Slovenský jazyk pre štúdium učiteľstva I. stupňa základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. [Spoluautor T. Žilka a kol.]. 2. preprac. a rozšír. vyd. Nitra: Pedagogická fakulta, 1992. 203 s.

Pre deti a mládež

 • Svätí a počasie: Pranostiky: Omaľovanky pre deti školského veku s vysvetlivkami k jednotlivým obrázkom. [Spoluautorka Zuzana Bošácka] 1. vyd. Bratislava: Alfa konti, 1994. 56 s. ISBN: 80-88739-10-1.
 • V núdzi poznáš priateľa: Rozprávky a poviestky na motívy prísloví, porekadiel, pranostík a frazeológie. [Ilustrovala Zuzana Bošácka]. 1. vyd. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1996. 93 s. ISBN: 80-7162-131-5.
 • Remeslo má zlaté dno: Slovenské rozprávky. [Spoločné dielo A. Habovštiak, K. Habovštiaková; iustrácie Dušan Pupala]. Bratislava: Junior, 1998. 61 s. ISBN: 80-7146-521-6.
 • Ako sa chcel kráľ naučiť múdro kraľovať a iné rozprávky. [Ilustrácie: Martin Kellenberger]. 1. vyd. Bratislava: Regent, 2002. 74 s.
 • Tanečnice pri plese: Rozprávky a povrávky o prírode. [Ilustroval Martin Kellenberger]. 1. vyd. Bratislava: Regent, 2005. 101 s. ISBN: 80-88904-43-9.
 • Zbojník Paľo Pätoprstý a iné rozprávky o menách ľudí, obcí, chotárov a rastlín. [ilustroval Martin Kellenberger]. 1.  vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2006. 117 s. ISBN: 80-8061-264-1.
 • Krásna je naša reč: Rozprávky o slovenčine. [Ilustrácie Mária Blahútová]. 1. vyd. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2011. 119 s. ISBN: 978-80-89231-98-0.
 • Rok má svoj krok a iné rozprávky o toku času. [Ilustrácie Peter Cpin]. 1. vyd. Bratislava: Regent, 2015. 70 s. ISBN: 978-80-88904-89-2.

Literatúra faktu

 • Môj život s Antonom Habovštiakom. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2009. 158 s. ISBN: 978-80-8115-009-8.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Miesto historicko-jazykovedných disciplín vo vyučovaní. [Vedecká redaktorka a zostavovateľka]. 1. vyd. Nitra: Pedagogická fakulta, 1983. 256 s.
 • Z tvorby solúnskych bratov a ich žiakov. [Katarína Habovštiaková, Ema Krošláková; ilustr. Edita Ambrušová ; fotodokumentácia lit. pamiatok Anna Hollá, Filip Lašut]. 1. vyd. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1993. 155 s. ISBN: 80-7162-028-9.
 • Anton Habovštiak v spomienkach. [Zostavila: Katarína Habovštiaková a Anna Kováčová; fotografie: Anton Habovštiak... a kol.]. 1. vyd. Dolný Kubín: Oravská knižnica Antona Habovštiaka, 2009. 314 s. ISBN: 978-80-89099-19-1.

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTORKINOM DIELE

Recenzie a štúdie v periodikách

 • SZENTÉSIOVÁ, Lenka: Môj život s Antonom Habovštiakom – Katarína Habovštiaková. In: Knižná revue, rok  2010,  č. 18.
 • SCHULZOVÁ, Oľga: Katarína Habovštiaková – Ema Krošláková: Frazeologický slovník. – Slovo a slovesnost, ročník 58 (1997), číslo 3, str. 226 – 228.  In: Slovo a slovesnost. Ústav pro český jazyk Akademie věd ČR., v. v. i. [Citované: 20. 10. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.

Rozhovory

 • GONDA, Milan:  Rozhovor s jazykovedkyňou Katarínou Habovštiakovou: O tvorbe jazykovedca a spisovateľa Antona HABOVŠTIAKA hovorí jeho manželka Katarína HABOVŠTIAKOVÁ [online]. Knižná revue, rok 2004, č. 13. [Citované 12. 5. 2015].  Dostupné na internete: TU.
 • Sme dvojhlavá rodina: hovoríme s jazykovedkyňou Katarínou Habovštiakovou [zhovára sa G. Gotthardová]. In: Literárny (dvoj)týždenník, 2004, roč. 17, č. 20 – 21, s. 9.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Personálna bibliografia

 • Katarína Habovštiaková, rod. Kucháriková. In: DVONČ, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1986 – 1995). Bratislava, Veda 1998, s. 178 – 184 (doplnky k bibliografii K. Habovštiakovej za roky 1976 – 1985 a bibliografia za roky 1986 – 1995). In: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra  [online]. [Citované: 21. 5. 2015]. Dostupné na internete: T U a T U.
 • Katarína Habovštiaková. DVONČ, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1996 – 2000). In: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra  [online]. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Katarína Habovštiaková. In: DVONČ, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2001 – 2005). In: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra  [online]. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Katarína Habovštiaková: výberová bibliografia. [Zostavila: Ľubov Hajdušková]. Trnava: Krajská štátna knižnica Juraja Fándlyho , 1997. 4 voľné listy ([8] s.).
 • Katarína Habovštiaková: Popredná slovenská lingvistka, vysokoškolská pedagogička. Nitra: Krajská štátna knižnica Karola Kmeťku, 1999. 1 zlož. list ([4] s.).
 • Krásna je naša reč: Výberová personálna bibliografia Kataríny Habovštiakovej. [Zostavila: Tatiana Klimková; zodpovedný redaktor: Iveta Hurná]. 1. vyd. Košice: Knižnica pre mládež mesta Košice, 2014. 83 s. ISBN: 978-80-89161-33-1.

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • Habovštiaková, Katarína  (heslo). In: Encyclopaedia Beliana. 5. Galb – Hir. Bratislava: Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied – Veda, 2007, s. 425. ISBN 80-224-0982-7.
 • Habovštiaková, Katarína. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 128.
 • Habovštiaková, Katarína. In: SLIACKY, Ondrej, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. 1. vyd. Bratislava: Literárne informačné centrum 2005, s. 107 – 108. ISBN 80-88878-97-7.

Internetové zdroje

 • Katarína Habovštiaková. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia [online]. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: <TU >.
 • Katarína Habovštiaková. In: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra [online]. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Habovštiaková, Katarína. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Habovštiaková, Katarína. In: ŠVK Košice [online]. [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • GONDA, Milan: Habovštiak od nás úplne neodišiel. In: Náš Novohrad. Uverejnené: 19. 9. 2009 [citované 20. 10. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Katarína Habovštiaková: Môj život s Antonom Habovštiakom. In: sk.olejar.eu: knižný špecialista [online]. [citované 20. 5. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Valentová, Iveta: Životné jubileum Kataríny Habovštiakovej. – Slovenská reč: Časopis pre výskum slovenského jazyka, ročník 74, rok 2009, č. 21, s. 113 – 115. In: JÚ ĽŠ SAV [online]. [Citované 20. 10. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Súpis prác doc. Kataríny Habovštiakovej, rod. Kuchárikovej za roky 1999 – 2008. [S použitím záznamov Ladislava Dvonča (r. 1999 a 2000) zostavila Júlia Behýlová]. – Slovenská reč: Časopis pre výskum slovenského jazyka, ročník 74, rok 2009, č. 21, s. 115 – 124. In: JÚ ĽŠ SAV [online]. [Citované 20. 10. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.