BORGUĽOVÁ, Jana

BORGUĽOVÁ, Jana

[*19. 6. 1951 Martin]

Jana Borguľová, publicistka, múzejníčka, bibliografka, editorka, sa narodila 19. júna 1951 v Martine. Vyrastala v Martine, od roku 1961 v Banskej Bystrici, kam sa presťahovali s rodičmi, od roku 2003 žije v Hornej Mičinej, okres Banská Bystrica.

Študovala na SVŠ v Banskej Bystrici (1966 – 1969), absolvovala odbor slovenský jazyk a anglický jazyk na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici (1969 – 1973), roku 1981 získala titul PaedDr. Pracovne navštívila Veľkú Britániu, Francúzsko a Belgicko.

Po absolvovaní vysokej školy pôsobila ako odborná asistentka na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici (1973 – 1982) a v Ústave pre regionálny výskum PdF v oblasti literárnej regionalistiky ( od roku 1974). Pracovala v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici ako riaditeľka a samostatná odborná pracovníčka – kurátorka zbierok (1982 – 2010). Venovala sa mapovaniu literárneho života Banskej Bystrice a regiónu, akvizičnej a edičnej činnosti, tvorbe scenárov výstav a expozícií, kultúrno-spoločenskej činnosti. V rokoch 1995 – 2002 bola poslankyňou Mestského zastupiteľstva Banská Bystrica, vo volebnom období 1998 – 2002 vykonávala funkciu zástupkyne primátora mesta Banská Bystrica.

V roku 1991 založila a doteraz vedie literárny klub LITERA 2 v Banskej Bystrici, ktorý združuje najmä mladých autorov literárnej tvorby. Zostavila zborníky z tvorby členov klubu (od roku 1992 do roku 2013 ich vyšlo 20). Účastní sa na príprave a realizácii celoslovenskej literárnej súťaže v umeleckej tvorivosti pedagogických pracovníkov Chalupkovo Brezno, ako aj ďalších kultúrno-umeleckých podujatí v regióne. V roku 1997 začala tradíciu organizovania festivalu Literárna Banská Bystrica, ktorého je do súčasnosti koordinátorkou a dramaturgičkou. Pričinila sa o inštalovanie nových pamätných tabúľ či skulptúr viacerým slovenským činiteľom a venovala sa aj evidencii hrobov význačných osobnosti na banskobystrických cintorínoch.

Časopisecky publikovala odborné štúdie a popularizačné články. Jej hlavnou doménou je literárna historiografia vo väzbe na jej profesionálne pôsobenie v Literárnom a hudobnom múzeu. Venuje sa rôznorodej dokumentácii literárnych osobností, inštitúcií, spolkov a podujatí, následne ich propaguje prostredníctvom odborných štúdií, popularizačných príspevkov v tlači, rozhlase i televízii. Venuje sa aj spracovávaniu špecializovaných katalógov – fontés, vytváraniu scenárov výstav a expozícií, edičnej a redakčnej práci. Spracúva heslá z literatúry do rozličných publikácií, doslovy ku knižným dielam, recenzie, state do monografií obcí a miest Zvolen, Okres Banská Bystrica, Hrochoť) a i. Publikuje štúdie v odbore muzeológie a literatúry, je autorkou scenárov výstav, expozícií a zostavovateľkou literárnych zborníkov.

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov (od roku 1993), členkou Predstavenstva SSS a tajomníčkou odbočky SSS v Banskej Bystrici, členkou Slovenskej literárnovednej spoločnosti pri SAV v Bratislave (od roku 1975), Matice slovenskej v Martine ( 1990), členkou Správnej rady Komunitnej nadácie Zdravé mesto Banská Bystrica, od roku 2010 je aj členkou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

DIELA

Odborná literatúra – dejiny

 • Kapitoly z dejín kultúry. Banská Bystrica: Literárne a Hudobné múzeum v Banskej Bystrici, 1990.
 • Kto bol kto v Banskej Bystrici v roku 2001. 257 s. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2002.
 • Stredoslovenská odbočka Zväzu slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici. 55 s. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica: Literárne a hudobné múzeum, 2010.
 • Sprievodca po Banskobystrických cintorínoch. [Zostavila Jana Borguľová a kol.; fotografie: Jaroslav Čunderlík; mapy cintorínov: Ján Fillo]. 1 vyd. 64 s. [Banská Bystrica]: Meen, 2012

Odborná literatúra – muzeológia

 • Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica. [Zostavila Jana Borguľová; autor eseje: Ladislav Ballek]. [64 s.] Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum, 2009.
 • Pamätná izba Sama Chalupku v Hornej Lehote. [6] s. Brezno: Drewo a srd, 1995.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Samo Chalupka. [zborník z konferencie]. 309 str. Bratislava: Erpo – Banská Bystrica: Literárne hudobné múzeum, 1983.
 • Alexander Matuška 1910 – 1975. [zborník z konferencie]. [fotogr. Tomáš Singer]. 112 s. Martin: Osveta: literárne hudobné múzeum v Banskej Bystrici, 1986
 • Ľudo Ondrejov. [zborník z konferencie]. [zostavovateľka; fotografie Marián Paulík]. 163 s. Martin: Osveta S. l.: Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici [vyd.], 1988.
 • Štefan Žáry. [zborník z konferencie]. 66 s. Martin: Osveta – Banská bystrica: Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici [vyd.], 1989.
 • Ján Chalupka 1791 – 1981: Slovenský Európan od Hrona. [zborník]. 56 s. Banská Bystrica: Literárne a hudobné múzeum – Bratislava: Ministerstvo školstva, mládeže a športu SR, 1991.
 • V ťažisku trojuholníka. [zborník z tvorby členov klubu Litera 2]. [Zost. Jana Borguľová, Vladimír Patráš]. 29 s. Banská Bystrica: DATEI – Literárne a hudobné múzeum a MO Matice slovenskej v Banskej Bystrici [vyd.], 1992.
 • Litera2. [zborník z tvorby členov klubu Litera 2]. [Zostavovatelia: Jana Borguľová, Vladimír Patráš; ilustrácie Stanislav Tropp]. 27 s. [Banská Bystrica]: DATEI, b. r., 1993.
 • Nepokojné duše: Zborník mladých autorov. [zborník z tvorby členov klubu Litera 2]. [Zostavovatelia: Jana Borguľová, Vladimír Patráš]. Banská Bystrica : Literárne a hudobné múzeum, 1994.
 • Mikuláš Kováč 2 [Zost. Mária Hrúzová, Jana Bogruľová]. 51 s. Banská Bystrica: Literárne a hudobné múzeum, 1994.
 • Literatúra a Slovenské národné povstanie. [zborník]. [zostavila] [64 s.]. Banská Bystrica: Literárne a hudobné múzeum, 1994.
 • Zborník Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici. Spoločenské vedy 3. [ J. Borguľová]. 235 str. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, 1984.
 • Nepokojné duše. [zborník z tvorby členov klubu Litera 2]. 60 s. [Zost. Jana Borguľová, Vladimír Patráš; Výtvarno-graf. návrh Vladimír Červený]. Banská Bystrica, 1994.
 • Útek do raja. [zborník z tvorby členov klubu Litera 2]. [Zost. Jana Borguľová, Vladimír Patráš]. 109 s. Banská Bystrica: Literárne a hudobné múzeum, 1995.
 • Čítanie z tváre. [zborník z tvorby členov klubu Litera 2]. [zostavovatelia: Jana Borguľová, Vladimír Patráš]. 82 s. Banská Bystrica, 1996.
 • Stredoslovenské vydavateľstvo v Banskej Bystrici 1960 – 1971. [zborník z konferencie]. [zostavila Jana Borguľová]. 76 s. Banská Bystrica, 1996.
 • Myslite na báseň [zborník z tvorby členov klubu Litera 2]. [Zost. Jana Borguľová, Vladimír Patráš]. 75 s. Banská Bystrica, 1997.
 • Chalupkovo Brezno v pamäti. [zost. Jana Borguľová, Matej Kán]. 66 s. Bratislava: Národné osvetové centrum, 1997.
 • Pamätné tabule a pomníky Banskej Bystrice a okolia [Zost.: Jana Borguľová]. Banská Bystrica: Literárne a hudobné múzeum, 1998.
 • Jesenné čerešne [zborník z tvorby členov klubu Litera 2]. [Zost. Jana Borguľová, Vladimír Patráš; Návrh obálky Rastislav Vajda]. 84 s. Banská Bystrica, 1998.
 • Mikuláš Kováč. [Jana Borguľová]. 54 s. Banská Bystrica: Literárne a hudobné múzeum, 1998.
 • Mikuláš Kováč 2. [Jana Borguľová].35 s. Banská Bystrica: Literárne a hudobné múzeum, 2000.
 • Som tvoje jablko. [zborník z tvorby členov klubu Litera 2]. [Zost. Jana Borguľová, Vladimír Patráš; aut. Milan Ábelovský a kol.]. 58 s. Banská Bystrica: Literárne a hudobné múzeum, 1999.
 • Linka dôvery. [zborník z tvorby členov klubu Litera 2]. [Zost. Jana Borguľová, Vladimír Patráš]. 63 s. Banská Bystrica: Literárne a hudobné múzeum, 2000.
 • Dostatok nedostatkov [zborník z tvorby členov klubu Litera 2]. [Zostavovatelia: Jana Borguľová, Vladimír Patráš]. 52 s. Banská Bystrica, 2001.
 • Ladislav Ballek – prozaik, publicista a esejista. [autori: Jana Borguľová a kol.; zostavil Pavol Odaloš]. 25 s. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2002.
 • Hlavná úloha [zborník z tvorby členov klubu Litera 2]. [Zostavovatelia: Jana Borguľová, Vladimír Patráš]. 62 s. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica, 2003.
 • Tichý rozhovor [zborník z tvorby členov klubu Litera 2]. [Zostavovatelia: Jana Borguľová, Vladimír Patráš]. 70 s. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, Literárne a hudobné múzeum, 2004
 • Podobenky. [zborník z tvorby členov klubu Litera 2 za rok 2005]. [Zostavovatelia: Jana Borguľová, Vladimír Patráš]. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica: Literárne a hudobné múzeum, 2006.
 • Sólo. [zborník z tvorby členov klubu Litera 2]. [Zostavovatelia: Jana Borguľová, Vladimír Patráš]. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica: Literárne a hudobné múzeum, 2006.
 • Ján Števček. Banská Bystrica: Literárne a hudobné múzeum, 2006.
 • Zrýchlený svet. [zborník z tvorby členov klubu Litera 2]. [Zostavovatelia: Jana Borguľová, Vladimír Patráš]. 46 s. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2007.
 • Človečina podľa Záhradníka. [výstava venovaná Osvaldovi Záhradníkovi]. Banská Bystrica: Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica, 2007.
 • Kvapka rosy. [zborník z tvorby členov klubu Litera 2]. [Zostavovatelia: Jana Borguľová, Vladimír Patráš]. Banská Bystrica, 64 s. Banská Bystrica: Štávna vedecká knižnica: Literárne a hudobné múzeum, 2008.
 • V detstve sa všetko dá. [zborník z tvorby členov klubu Litera 2]. [zostavovateľka: Jana Borguľová.] 55 s. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica: Literárne a hudobné múzeum, 2009
 • HAVRAN, Jozef: Tisíc snov [zostavovateľka: Jana Borguľová]. 37 s. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum, 2009.
 • Klas môjho žitia. [zborník z tvorby členov klubu Litera 2]. [zostavovateľka]. 60 s. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum, 2010.
 • Ako sme prežili koniec sveta [Zostavovateľky: Jana Borguľová, Zlata Troligová]. 69 s. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum, 2013.
 • Už viem. [Zostavovateľka: Jana Borguľová]. 64 s. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum, 2012.

OCENENIA

 • Cena predsedu Banskobystrického kraja za rok 2011

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Personálna bibliografia

 • Jana Borguľová: Bibliografický letá [online]. [Zostavila: Katarína Donovalová; zodp. redaktor: Mgr. Peter Klinec]. Banská Bystrica: Knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, 2012. [Citované 12. 5. 2015]. In: Dostupné z internetu: TU.

Internetové zdroje

 • Jana Borguľová [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
 • Jana Borguľová: Živé portréty [obline]. In: Jana Borguľová. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
 • BORGUĽOVÁ, Jana [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.