VITÉZOVÁ, Eva

VITÉZOVÁ, Eva

 [* 8. 7. 1964 Nitra]

Eva Vitézová, doc., PaedDr., PhD., vysokoškolská pedagogička, literárna teoretička, sa narodila sa 8. júla 1964 v Nitre. Po maturite na gymnáziu vo Vrábľoch (1978 – 1982) študovala na Pedagogickej fakulte v Nitre odbor slovenský jazyk – dejepis (1982 – 1987).

Pracovala ako asistentka v Ústave spoločenských vied Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, učila na Základnej škole v Lehote pri Nitre (1990 – 1996). Od roku 1996 je vysokoškolskou učiteľkou na Katedre slovenskej literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde pôsobí ako docentka v študijnom odbore slovenská literatúra – pedagogická činnosť: didaktika literatúry, teória a dejiny literatúry pre deti a mládež, literárna biografistika, psychológia čítania – vedecká angažovanosť: teória a dejiny literatúry pre deti a mládež, didaktika literatúry.

Patrí k literárnym kritikom a teoretikom,  ktorí sa v ostatných rokoch systematicky venujú prieskumu a výskumu  literatúry  pre deti a mládež. Je autorkou monografickej práce Historický román pre mládež v interpretácii (2002), v ktorej skúma problematiku historického románu pre mládež. Načrela tak do problematiky, ktorá nestojí v centre pozornosti ani tvorcov slovenskej literatúry pre deti a mládež, ani slovenskej literárnej vedy. Jej interpretačný prieskum orientovaný na vzťah fiktívneho, reálneho a faktického presiahol úzko teoretický ráz a vyústil do zvýznamnenia historického žánru, ktorý v modernej próze pre mládež má stále nedostatočné zastúpenie. Jej monografia Povesti – mikrodejiny regionálnych spoločenstiev (2005) je symbiózou dvoch prístupov
k sledovaniu problematiky literatúry pre deti a mládež – a to teórie, príznakových charakteristík slovenského povesťového žánru, a didaktiky vyučovania literatúry. V práci podrobne a detailne pristupuje k definícii povesti, člení ju na užšie subsystémy, uvádza modelové interpretácie povesťového žánru v konkrétnych učebniciach literárnej výchovy a prináša nové podnety nielen v otázkach povesťového žánru, ale aj v idaktických a metodických východiskách estetickej percepcie detskej literatúry a pri tvorbe efektívnych učebníc. Zameranie na mladého percipienta je prítomný aj v monografii Významové a žánrové charakteristiky povesti (2005), v ktorej porovnávací prístup k osvetľovaniu žánrovej podstaty povesti realizuje prostredníctvom konfrontácie konštitutívnych žánrových príznakov povesti so žánrovými príznakmi spríbuznených útvarov – rozprávky, mýtu a legendy. Práca je aj exkurzom do povesťovej tvorby a zároveň analýzou o jej globálnych charakteristikách na prelome 20. a 21. storočia. V spoluautorstve s I. Mihálikom napísala učebné texty Literárne listy pre 4. ročník gymnázií a stredných škôl (2004) a Literárne listy pre 3. ročník gymnázií a stredných škôl (2005), ktoré majú metodicko-pedagogický dosah a sú užitočné aj z literárnovedného hľadiska. 0). V oboch učebniciach ide o literárnovzdelávaciu a didaktickú príručku, ktorá študentom pomáha orientovať sa vo vývine, učí komparovať javy aj za hranicou národnej literatúry a autorsky ju personalizuje. Vedeckovýskumné aktivity prejavila aj ako členka širšieho autorského kolektívu pod vedením Ondreja Sliackeho v Slovníku slovenských spisovateľov pre deti a mládež (2005) či ako spoluautorka antológie Současná slovenská literatura pro děti a mládež (2006), na ktorej participovala kapitolou o povesťovom žánri v kontexte slovenskej literatúry. Svoj záujem o literatúru pre deti a mládež prejavuje aj ako recenzentka preferujúca esteticko-etickú stránku literárneho textu i ako literárna teoretička.

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov.

DIELO

Odborná literatúra

  • Historický román pre mládež v interpretácii.Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2002.
  • Povesti – mikrodejiny regionálnych spoločenstiev. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2005.
  • Významové a žánrové charakteristiky povesti. Bratislava: OG – Poľana, 2005.
  • Literárne listy pre 4. ročník gymnázií a stredných škôl (s I. Mihálikom). Košice: ARS Litera, 2004.
  • Literárne listy pre 3. ročník gymnázií a stredných škôl  (s I. Mihálikom). Košice: ARS Litera, 2005.
  • Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež (s Ondrejom Sliackym). Bratislava: literárne onform,ačné centrum, 2005.
  • Současná slovenská literatura pro děti a mládež (spoluautorka). 2006.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Internetové zdroje:

EVA VITÉZOVÁ, doc. PaedDr., PhD., 8. 7. 1964 v Nitre. In: Katedra slovenskej literatúry FiF Unive rzity Konštantína Filozofa v Nitre [online]. Dostupné v internete: <TU>.