MAJERNÍK, Ján (†)

MAJERNÍK, Ján (†)

Ján Majerník, slovenský básnik, prozaik, esejista, publicista, recenzent, prekladateľ, niekdajší šéfredaktor Literárneho týždenníka, sa narodil sa 20. júla 1936 v Senici v úradníckej rodine. Pseudonym Ján Miloslav.

Do základnej školy chodil v rodisku, v Ladcoch a v Nových Zámkoch, kde na gymnáziu aj zmaturoval (1954). Absolvoval Filozofickú fakultu UK v Bratislave – odbor slovenčina a ruština (1959).

Pracoval ako redaktor mesačníka Mladá tvorba (1958 – 1961), na Slovenskom ústredí knižnej kultúry (1963 – 1968), v redakciách časopisov Knižná kultúraUniversum (1960 – 1970). Učil na slovenskom gymnáziu v Dunajskej Strede (1970 – 1972), bol pracovníkom Obvodného kultúrneho a spoločenského strediska (1973 – 1980) v Bratislave, potom sa stal spisovateľom a prekladateľom v slobodnom povolaní (1980 – 1992) a spolupracoval s literárnymi časopismi, najčastejšie s redakciou Romboidu. Bol redaktorom (1992 – 1995), neskôr šéfredaktorom Literárneho týždenníka (1995 – 1996), pracoval v Národnom literárnom centre. Zomrel 9. 7. 2021 v Bratislave, smutnú správu na sekretariáte SSS oznámila lekárka, ktorá ho opatrovala.

Do literatúry vstúpil ešte v rokoch vysokoškolských štúdií ako publicista a prekladateľ. V prvom období tvorivej činnosti sa venoval najmä prekladaniu ruskej, ukrajinskej a poľskej poézie. Knižne vydal výbery z básnickej tvorby B. Sluckého, J. Jevtušenka, J. Vinokurova, R. Kazakovovej, B. Achmadulinovej, M. Cvetajevovej, A. Tvardovského, N. Asejeva, S. Michalkova, M. Džälila, I. Drača, T. Rózewicza, K. I. Galczýnského, K. Chettagkätyho a i. a v jazykovej spolupráci aj dva výbery z modernej indickej poézie. Obsiahly výber z jeho prekladovej tvorby vyšiel pod názvom Preklady (1986).

Ako básnik do literatúry vstúpil básnickou zbierkou Okamih dospievania (1976), ktorá obsahuje najmä ľúbostné verše a rekapituluje prvé kroky dospelosti spojené s rozčarovaním nad rozpormi medzi predstavami a realitou. V zbierkach Stalo sa (1978) a Skadiaľ (1979) deklaruje roztrpčenie či hnev nad negatívnymi prejavmi konania človeka a východisko hľadá v hodnotách ľúbostného či milostného vzťahu. Hlbší zmysel života a jeho pozitívnych hodnôt na základe na základe vlastnej i spoločenskej skúsenosti hľadal aj v zbierke Za svetlom v okne (1982). Výber z poézie mu vyšiel pod názvom Voda má čas (1990). Ostrím politickej satiry naplnil svoju zbierku Pornogramy (1991).

Ako vášnivý hubár knižne vydal súbor esejí, čŕt, úvah a mikropoviedok s hubárskou tematikou pod názvom Rastú! (1980), kniha vyšla v 2., doplnenom vydaní (1984) a v 2. vydaní pod názvom A predsa rastú (1997) – obe s hubárskymi receptami Petra Ševčoviča. Prírodne i literárne príťažlivý svet húb ho inšpiroval aj na napísanie knihy satirických veršov Na huby šiel som (1985). Personifikáciou vlastností jedlých i jedovatých húb spôsobom modernej bájky v nej odhaľuje negatívne vlastnosti a prejavy ľudí, podobne ako v zbierke krátkych próz Spamäti pero tiká (1998). Humorne ladený až satirický pohľad na súčasnú politiku priniesol v zbierkach Ľúbeznosti (2001) a Na(pa)jednosti (2007).

Po dlhé roky sa v tlači venoval publicistike a recenzenzistike.
Na Slávnostnom kolokviu k 30. výročiu vzniku Literárneho týždenníka v roku 2018 v Domove slovenských spisovateľov Budmericiach mu udelili Mimoriadnu cenu SSS a redakcie časopisu LT za osobitný prínos k tvorbe časopisu vo funkcii redaktora a šéfredaktora LT.

Bol dlhoročným členom Spolku slovenských spisovateľov (SSS), a na znak úcty v ostatnom čase čestným členom.

 

DIELA

Poézia

 • Okamih dospievania. Obálka Emil Sedlák. 1. vyd. Bratislav: Smena, 1976.
 • Stalo sa. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ , 1978. 104 s.
 • Skadiaľ. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1979. 72 s.
 • Rastú! 1. vyd. Martin: Osveta, 1980. 177 s.
 • Za svetlom v okne. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ,1982. 71 s. Edícia Nová poézia
 • Na huby šiel som. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1985. 76 s.
 • Voda má čas. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ,1990. 149 s. ISBN: 80-220-0145-7
 • Pornogramy. Kresby: Fero Jablonovský, Ľubomír Kotrha. 1. vyd. Bratislava: JASPIS, 1991. 96 s. 80-900477-1-8.
 • Správna chvíľa. 1. vyd. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, Bratislava: Národné literárne centrum, 1998. 104 s. ISBN: 80-88878-36-5.
 • A predsa – rastú!: Rozprávanie o hubách a hubároch s receptami Petra Ševčoviča. 1. vyd. Bratislava : Tympanon , 1998. 134 s. ISBN 80-967849-0-0.
 • Ľúbeznosti. 2001. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2001. 48 s. ISBN 80-8061-063-0
 • Na(pa)jedenosti. 1. vyd. Čadca: Magma, 2007. 45 s. ISBN 978-80-89172-08-5

Próza

 • Spamäti pero tiká. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 1998. 95 s. ISBN 80-88735-96-3

PREKLADATEĽSKÁ TVORBA

 • Preklady. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1980. 459 s.

OCENENIA

 • Mimoriadna cena Spolku slovenských spisovateľov a redakcie časopisu Literárneho týždenníka udelená LT za osobitný prínos k tvorbe časopisu vo funkcii redaktora a šéfredaktora LT – na Slávnostnom kolokviu k 30. výročiu vzniku LT v roku 2018 v Domove slovenských spisovateľov Budmericiach

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Personálna bibliografia

 • Personálna bibliografia Jána Majerníka. [Zostavila: Alena Švecová]. 1. vyd. Senica: Hornozáhorská knižnica, 1996. 148 s., ISBN 80-85145-05-7.

Internetové zdroje

 • MAJERNÍK, Ján. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. stor. Bratislava: LEC, – Martin: SNK, 2008, ISBN: 978-80-89222-48-3 (LIC, Bratislav), 978-80-89301-12-6 (SNK, Martin)s. 302.
 • Ján Majerník. In: Literárne informačné centrum. Dostupné v internete: TU.
 • Ján Majerník. In: Vydavateľstvo Formát. Zverejnené: august 1998. Dostupné v internete: TU.