PÉTERI, Anton

PÉTERI, Anton

[* 10. 12. 1938 Nové Zámky]

Anton Péteri, básnik a publicista, pôvodným povolaním vodohospodár, sa narodil 10. decembra 1938 v Nových Zámkoch, kde aj prežil detstvo. Žije Ružomberku.

Základnú školu vychodil v Nových Zámkoch. Strednú priemyselnú školu chemickú vyštudoval v Banskej Štiavnici (1954 – 1958), neskôr absolvoval popri zamestnaní Energetický inštitút (1964 – 1967) a Vodohospodársky inštitút (1968 – 1971). Väčšinu života prežil v Žiline (1958 – 1975) a v Ružomberku (od roku 1976). Celý svoj profesionálny život venoval životnému prostrediu, hlavne vodnému hospodárstvu. Pracoval v Chemicelulóze Žilina, v SeVaK-u – závod Ružomberok a na podnikovom riaditeľstve SeVaK-u v Žiline. Svoju profesionálnu dráhu ukončil v dôchodkovom veku v Mondi SCP Ružomberok. V uvedených firmách zastával rozličné, väčšinou riadiace technicko-hospodárske funkcie. Je druhý raz ženatý, z prvého manželstva má dve deti. Jeho manželka Viere Péteriová (*21. 4. 1946, Partizánske – † 15.11. 2015 Ružomberok), rodená Ujčeková, bola významná pracovníčka a organizátorka v kultúre a práci s mládežou, dlhé roky pôsobila ako poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Ružomberku i vo funkcii zástupkyne prednostu Okresného úradu v Ružomberku; jej brat a jeho švagor bol známy česko-slovenský novinár a rozhlasový a televízny reportér Bohuš Ujček, o. i. autor knihy Reportáže, 1968).

Prvé básnické pokusy A. Péteriho siahajú do stredoškolských štúdií v Banskej Štiavnici, kde začiatky jeho tvorby sledoval stredoškolský profesor slovenského jazyka a literatúry Jozef Vášary (otec známych herečiek Emílie a Magdy a ľudový rozprávač Nácko zo Štiavnice). Začiatkom šesťdesiatych rokov sa ocitol v Krúžku mladých autorov pri Žilinskej knižnici. Básne uverejňoval v okresných novinách Cieľ a v krajských novinách Smer. Na častých  Večeroch poézie sa recitovali i jeho básne (z tohto obdobia sa však z jeho tvorby nič nezachovalo). Potom sa na dlhší čas odmlčal, keďže ho od básnickej tvorby odklonili zamestnanie, rodina a štúdium popri zamestnaní. Publikoval však rozličné príspevky z okruhu svojho profesionálneho záujmu v časopisoch Vodné hospodárstvo, Vodohospodársky spravodajca, Ružomberský hlas, ale aj ako turista v Krásach Slovenska a Radiovíkende Slovenského rozhlasu. Písať opäť začal až v zrelom veku – po šesťdesiatke. Jeho básne a sprievodné texty si najskôr našli cestu do viacdielnej publikácie známeho slovenského fotografa a vydavateľa Vladimíra Bártu Banská Štiavnica – ako sme tu žili I., II., III. (2010, 2011, 2012). Samostatne knižne debutoval zbierkou básní Čudný vek (2013), ktorým označuje roky, keď človek „už nie je mladý, ale ešte snuje aj plány, no radšej spomína“. V ďalšej vydanej „dvojknihe“ Dozretý čas, Súkromný zemepis (2014) zbierka Dozretý čas  prináša verše životnej zrelosti a múdrosti, v ktorých rezonuje schopnosť zachytiť bolesti všedného jestvovania, a Súkromný zemepis reminiscencie na autorove cesty. Básne oboch zbierok sprevádzajú ilustrácie Jane Srnkovej. Potom mu vyšla zbierka S darom sa prebúdzam (2014), ktorú ilustrovala Terézia Zemková. Zbierka Zvlnenou cestou (2016) je výberom z jeho starších básnických textov i najnovších, poznamenaných smrťou básnikovej manželky; verše sú vyznaním milovanej žene a lyrickou reflexiou dní poznačených odchádzaním. Jeho nateraz ostatná básnická zbierka Skupenstvá (2016) sa venuje vode v jej rozličných podobách a premenách – voda ako pralátka, ktorá sa nachádza vo všetkom a dokonca tvorí okolo 70 percent ľudského tela; básne sú doplnené pôsobivými tematickými fotografiami Igora Čombora. Poézia A. Péteriho sa vyznačuje úsporným jazykom i tvarom a je dokladom autorovej ľudskej i básnickej zrelosti.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov (2015), jeho regionálnej odbočky v Žiline, a Literárneho klubu ružomberských spisovateľov (2013).

DIELA

Poézia

 • Čudný vek. [Fotografia na obálke: Igor Čombora. Fotografie v knihe: Ivan Kenéz, Juraj Čech, Štefan Ižo]. 1. vyd. Ružomberok: Tesfo, 2013. 58 s. ISBN 978-80-89253-54-8. Knižnica Rozhľadov po kultúre a umení č. 50.
 • Dozretý čas; Súkromný zemepis. [Ilustrácie: Jana Srnková; biografia autora: R. A. Ružomberský]. 1. vyd. Ružomberok: Tesfo, 2014. 68, 44 s. ISBN 978-80-89253-63-0. Edícia Knižnica Rozhľadov po kultúre a umení č. 55 a 56.
 • S darom sa prebúdzam. [Ilustrovala Terézia Zemková; doslov: Peter Mišák, biografia autora: R. A. Ružomberský]. 1. vyd. Ružomberok: Ján Šindléry – Tesfo, 2015. 45 s. ISBN 978-80-89253-67-8. Edícia Knižnica Rozhľadov po kultúre a umení, č. 57.
 • Zvlnenou cestou. [Výtvarný sprievod: Ján Kudlička]. 1. vyd. Ján Šindléry – Tesfo, 2016. 43 s. ISBN 978-80-89253-70-8. Knižnica Rozhľadov po kultúre a umení č. 61.
 • Skupenstvá. [Ilustrácie a fotografie: Igor Čombor; doslov: Peter Mišák, biografia autora: R. A. Ružomberský]. 1. vyd. Ružomberok: Ján Šindléry – Tesfo, 2016. 55 s. ISBN 978-80-89253-75-3.

Iné

 • BÁRTA, Vladimír, a kol.: Banská Štiavnica: Ako sme tu žili 1, 2, 3. [Spoluauutor: Anton Péteri]. 1. vyd. Slovenská Ľupča: AB ART press, 2012. 143 s. ISBN 978-80-89270-73-6.

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE

Recenzie a štúdie v periodikách

 • IVANIČKOVÁ, Margita: A. Péteri: Čudný vek (1. vyd. Ružomberok: Tesfo, 2013. 58 s. ISBN 978-80-89253-54-8.). In: Literárny týždenník 33 – 34/2014, s. 15.

Hodnotenie tvorby autora

 • „Anton Péteri je človek, ktorému obyčajné veci znejú hudbou.“ (Peter Mišák)

 

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Profily autora v periodikách

 • Anton Péteri. In: Literárny týždenník, ročník XXX., č. 7 – 8, rok: 2017, s. 11.

Internetové zdroje

 • Anton Péteri. In: SSS, odbočka Žilina [online]. Uverejnené: 16.  8. 2015 [citované: 1. 5. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Kniha Liptova 2014: Zoznam kníh nominovaných  do súťaže. [Zostavila Anna Ondrejková]. Liptovský Mikuláš: Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, 2015. 12. s. In: LKGFB [online]. [Citované 1. 5. 2017]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Kniha Liptova 2016: Zoznam kníh nominovaných do súťaže. [Zostavila Naďa Kubányová]. Liptovský Mikuláš: Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, 2017. In: LK GFB [online]. [Citované 1. 5. 2017]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • MILAN, Jozef: Anton Péteri: Po šesťdesiatke človek ešte snuje aj plány, no radšej spomína.In: Ružomberok. 24 dnes [online]. Uverejnené: 14. 12. 2013 [citované: 1. 5. 2017]. Dostupné na internete: <TU> a <TU>.
 • Péteri, Anton In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. [Citované: 1. 5. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Péteri, Anton. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB [online]. [Citované 1. 5. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Šiesta básnická zbierka Antona Péteriho. In: SSS, odbočka Žilina [online]. Uverejnené: 16. 9. 2016 [citované: 1. 5. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Večery s umením (VI.): Venované  V.  Péteriovej In: SSS, odbočka Žilina [online]. Uverejnené: 3. 5. 2016. [Citované 1. 5. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.