BENKA, Zlatko

BENKA, Zlatko

[* 22. 7. 1951 v Laliť (Sombor, Juhoslávia)]

Zlatko Benka, prof., básnik, prozaik, esejista, novinár, sa narodil 22. júla 1951 v Laliť (Sombor, Juhoslávia), kde aj žije.

Základnú školu skončil v rodisku. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Odžakoch, potom študoval odbor slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte v Novom Sade.

Pracoval ako redaktor študentského týždenníka Index, spolupracovník rádia Nový Sad, televíze Nový Sad, vojak-novinár v Ľubľjane (Slovinsko), novinár v informačnom stredisku v Odžakoch, potom odišiel zo zdravotných dôvodov na predčasný dôchodok, odvtedy pôsobí ako spisovateľ v slobodnom povolaní.

Výrazný predstaviteľ básnickej a prozaickej tvorby Slovákov v Juhoslávii, píšuci v slovenčine i v srbčine. Po časopiseckých začiatkoch (Nový život a i.) debutoval básnickou zbierkou v srbčine Demon ali gde (1973), neskôr vyšla v srbčine jeho zbierka Oklopnik (1986). Medzitým vydal v slovenčine básnické zbierky Vodný prach (1977), Dvojsečný nôž (1981) a Oceán (1984). V básnickej tvorbe s prvkami romantizmu, rozvetvenej obraznosti so symbolmi vody zachytáva vnútorné rozpoloženia človeka, jeho živelnosť, duševné poryvy a zápasy. Vydal aj básnické zbierky Íl (2001), Sen na stole (2006), Keď po hrdinstve (2008) a Najvyšší čas (2011). Ako prozaik patrí medzi mladšie generácie prozaikov, ktoré nadväzujú na modernizačnú tendenciu v slovenskej vojvodinskej literatúre. V prozaickej tvorbe knižne debutoval poviedkami Ryžové plátno (1988), magickorealistickej próze, v ktorej využíva modernistické naratívne modely a ich inovácie postmodernými postulátmi a stratégiami. Neskôr vydal románové prózy o hľadaní zmyslu života Striebro piesočného lesa, Anjelský pád a po srbsky Boginja na prestolu (všetky 1996). Ide o prózy o hľadaní zmyslu života (stmeľujúca postava próz so symbolickým menom Adam Arch), ocilujúce medzi fantastickosťou a realitou, podané s pôsobivou rozprávačskou obraznosťou. Naostatok vydal román Deväť prsteňov (2004). Je autorom dvoch drám: 24. Oriónov život (1993) a Strieborný les (2003) a bibliofílií: Priče (1992) a Plavi sprud (2002).

Získal viaceré ocenenia za poéziu, prózu, drámu na súbehoch, je nositeľom ceny Nového života (1989) a Ceny Paľa Bohuša (2013).

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Poézia

 • Demon ali gde. [po srbsky]. Matica srbská, 1973.
 • Vodný prach. 76 s. Nový Sad: Obzor, 1977.
 • Dvojsečný nôž. 53 s. Nový Sad: Obzor, 1981.
 • Oceán. 103 s. Nový Sad: Obzor, 1984.
 • Oklopnik. [po srbsky]. 55 s. Novi Sad: Srpska čitaonica i knjižnica irig, 1986..
 • Íl. 54 s. Báčsky Petrovec : Kultúra , 2001. ISBN 8671031721 (brož.).
 • Sen na stole. [koláže autor]. 157 s. Báčsky Petrovec: Kultúra, 2006. 8671032876 (brož.).
 • Keď po hrdinstve. [ilustroval Mišo Smišek]. 59 s. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2008. ISBN 9788671033145 (brož.).
 • Najvyšší čas. [zostavil a doslov napísal Michal Harpáň]. 98 s. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2011. ISBN 978-86-7103-371-8 (brož.).

Poézia – antológie

 • Biele slnko: Výber poézie slovenských básnikov z Juhoslávie. [spoluautor;  zostavil Peter Andruška; doslov napísal Pavol Števček]. Senica: Arkus, 1995. ISBN 8096721593.
 • Medzi dvoma domovmi 1. Antológia slovenskej poézie v zahraničí. [spoluautor]. 1.vyd. 389 s. Bratislava: Literárne informačné centrum – Svetové združenie Slovákov v zahraničí, 2008. ISBN 978-80-89222-56-8.

Próza

 • Ryžové plátno. [Graf. úpr. a obál. Michal Kiráľ]. 102 s. Nový Sad: Obzor, 1988. ISBN 8671030172 (brož.).
 • Boginja na prestolu. [po srbsky]. 111 s. Odžaci: Centar kulture „Odžaci“, 1996.
 • Striebro piesočného lesa. [Ilustr. na obálke Mišo Smišek-bradáš]. 153 s. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 1996. ISBN 8071401005.
 • Deväť prsteňov. 191 s. Báčsky Petrovec: Kultúra, 2004. ISBN 867103254X (brož.).

Próza – antológie

 • Medzi dvoma domovmi 2. Antológia slovenskej krátkej prózy v zahraničí. [spoluautor]. 1.vyd.  267 s. Bratislava: Literárne informačné centrum – Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2010. ISBN 978-80-89222-80-3.
 • Antológia slovenskej vojvodinskej postmodernej prózy. [spoluautor; fotografie autorov urobili Zlatko Benka ... a kol.; zostavil a predslov napísal Adam Svetlík]. 247 s.  Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum , 2009. ISBN 9788671033015 (viaz.).

Dramatická tvorba

 • 24. Oriónov život (1993)
 • Strieborný les (2003)

Iné

 • Priče [bibliofília]. [po srbsky]. 1992.
 • Plavi sprud [bibliofília]. [po srbsky]. 2002.

OCENENIA

 • Zlatá pečať Sriemskych Kraloviec (1974)
 • Ceny časopisu Nový život (1989) za poviedku Trójsky kôň
 • 1. cena Rádia – difúzie Vojvodiny (1992) za reportáž Vavilonski zapisnik
 • Cena Paľa Bohuša (2013) za knihu básní Keď po hrdinstve (2008) – udelená na zhromaždení Spolku spisovateľov Vojvodiny

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 35.

Databázy

 • Zlatko Benka: Spolok slovenských spisovateľov – dotazník pre členov SSS. 1 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.
 • Zlatko Benka: Evidenčný list spisovateľa – člena Spolku slovenských spisovateľov, životopis. 2 s. Dátum: 3. 4. 1999. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Internetové zdroje

 • Zlatko Benka [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 6. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Zlatko Benka [online]. In: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. [Citované 3. 6. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • PÁNIKOVÁ, J.: Tvorba prijatá odbornou verejnosťou [online]. In: Hľas ľudu. Uverejnené 15. marec 2013. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Zlatkovi Benkovi Cena Paľa Bohuša [online]. In: kulpin.net. Uverejnené: 14. 03. 2013. [Citované 3. 6. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Benka, Zlatko [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Benka, Zlatko [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.