ADAMKOVIČOVÁ-SEMKOVÁ, Oľga

ADAMKOVIČOVÁ-SEMKOVÁ, Oľga

[* 9. 5.1950 Prešov]

Oľga Adamkovičová-Semková, Mgr., poetka, autorka kresťanskej literatúry, dirigentka, učiteľka na dôchodku, kresťanská aktivistka, sa narodila 9. 5.1950 v Prešove, kde aj žije.

Študovala na Strednej pedagogickej škole v Prešove. Absolvovala odbor slovenský jazyk-hudobná výchova na škole Pedagogická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove (1973).

Učila na základnej škole v Prešove. Je dirigentka cirkevného spevokolu Sion evanjelickej cirkvi.

Vyšli jej básnické zbierky Prídavok (2016) s cyklami Na každý deň, Prevažne vážne, Z mužského pohľadu; Básne s cyklami Premlčané sny, Niečo ako láska, V tichu a pokore, ďalej Pianissimo (2018) s cyklami Ozveny lásky, V rieke nášho času, Na kolenách a zatiaľ ako posledná Kantiléna srdca (2020) s troma časťami: Lásku som videla, V obrazeHarmónia vďaky.

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov, členkou výboru odbočky SSS v Prešove.

DIELA

Poézia

  • Básne: Premlčané sny, Niečo ako láska, V tichu a pokore. 1. vyd. Martin: vlastným nákladom (tlač FORK, s. r. o.), 2016. 120 s.
  • Prídavok: Na každý deň, Prevažne vážne, Z mužského pohľadu. 1. vyd. Kežmarok: ViViT, 2016. 159 s. ISBN 978-80-8175-031-1.
  • Pianissimo: Ozveny lásky, V rieke nášho času, Na kolenách. Ilustrácie: Adriana Platková. 1. vyd. Prešov: Vydavateľstvo Ladislav Cuper, 2018. 247 s., ISBN 978-80-88890-65-2.
  • Kantiléna srdca. 2020.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Vlastná internetová stránka

  • Oľga Adamkovičová. In: Faceboook [online]. [Citované 25. 7. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.

Internetové zdroje

  • Adamkovičová-Semková, Oľga. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. [Citované 25. 7. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.