FAZEKAŠOVÁ, Mária

FAZEKAŠOVÁ, Mária

[*12. 4. 1947 Poprad]

 

Mária Fazekašová, redaktorka, publicistka a prekladateľka, sa narodila 12. apríla 1947 v Poprade.

Študovala a maturovala na popradskom gymnáziu (1965) a na Vysokej škole pedagogickej v Segedíne (1981 – 1984).

Pracovala ako úradníčka v cestovnej kancelárii Čedok (1966 – 1968). V r. 1968 sa vydala do Budapešti, kde vystriedala viaceré zamestnania: asistentka vo výskumnom ústave pre ochranu rastlín v Budapešti (1968 – 1982), učiteľka na slovenskom gymnáziu (1982 – 1984), referentka Cudzojazyčnej knižnice v Budapešti (1985 – 1991). Diaľkovo vyštudovala odbor slovenský jazyk a ruský jazyk na Vysokej škole pedagogickej v Segedíne (1981 – 1985). Od r. 1991 žije opäť na Slovensku, kde pôsobí v slobodnom povolaní ako redaktorka, publicistka a prekladateľka.

Literárne začala tvoriť už v strednej škole, aktívne pôsobila aj v amatérskom divadelnom súbore pôsobiacom pri popradskom kultúrnom dome. Zúčastňovala sa na súťažiach začínajúcich autorov Wolkrova Polianka a Literárny Kežmarok. Po študentských literárnych začiatkoch sa na dlhší čas odmlčala a k vlastnej tvorbe sa vrátila až počas pôsobenia v Maďarsku. Verše pravidelne publikovala v Ľudových novinách, Našom kalendári, Novom prameni, v almanachu Zrod a štvrťročníku Sme, ktorý zároveň spoluredigovala (1990 – 1991), v antológiách Chodníky (1984) a Čo nás spája (1994). Svoje práce publikovala aj v literárnych časopisoch na Slovensku (Literárny týždenník, Romboid, Slovenské pohľady, Nové slovo, Revue svetovej literatúry a i.). Knižne sa prezentovala básnickými zbierkami Vynútiť úsmev (1988) a Pereje radosti (1993), ktoré zásadným spôsobom obohatili poetiku, obsahový rozmer i formálnu stránku slovenskej poézie v Maďarsku. V metaforicky hutných veršoch s jemným intelektuálnym nadhľadom reflektuje najvnútornejšie reakcie človeka na existenčné, metafyzické i každodenné podnety, v ktorých citlivo nachádza ich skrytý pôvab, netušené významy a príťažlivú hru. Popri poézii a krátkej próze – vydala ju pod názvom Vôňa Fidži s hamburgerom (1991) – sa systematicky venuje prekladateľskej práci. Prekladá z češtiny, slovenčiny a francúzštiny do maďarčiny a z maďarčiny a francúzštiny do slovenčiny.

 

DIELA

Próza

Vôňa Fidži s hamburgerom. 1991.

 

Poézia

Vynútiť úsmev. 1988.

Pereje radosti. 1993.

Medzi dvoma domovmi 1. Antológia slovenskej poézie v zahraničí. [spoluautorka]. 2008.

Neskutočne. 2011.

Plášť bohyne. [antológia slovensky píšucich poetiek z Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska]. [spoluautorka]. 1.vyd. 2012.

 

Pre deti a mládež

Jazmínkine rozprávky. 2008.

Iné

Slovenská ľudová architektúra. [spoluautorka]. Trio publishing, 2012.

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTORKINOM DIELE

Rozhovory

Slovenská ľudová architektúra – rozhovor s vydavateľkou Magdalénou Fazekašovou (Igor Válek). In: Knižná revue 2013/07. Dostupné z internetu: TU.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 94, 95.

 

Internetové zdroje

Jana Fazekašová [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.

Mária Fazekašová [online]. In: Slovenské zahraničie. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.