REPOVSKÝ, Michal († 72)

REPOVSKÝ, Michal († 72)

(*23. 6. 1942 Stanča, okres Trebšov – † 5. 9. 2014 Košice)

Mgr. MICHAL REPOVSKÝ, prozaik, básnik, autor kníh pre deti, autor a zostavovateľ kultúrnohistorických publikácií, zostavovateľ zborníkov ľudových piesní a prekladateľ, sa narodil 23. júla 1942 v Stanči. V roku 1959 maturoval na gymnáziu v Trebišove. Študoval na FF UK v Bratislave odbor slovenský a ruský jazyk a literatúra (1959 – 1964). Pracoval ako stredoškolský profesor na SEŠ v Košiciach, neskôr na Helmintologickom (teraz Parazitologickom) ústave SAV v Košiciach ako odborný prekladateľ do ruského jazyka a vedúci ZIS, potom bol vychovávateľom stredoškolskej mládeže v Domove mládeže v Košiciach na Medickej ulici č. 2, napokon dvanásť rokov jeho riaditeľom.  Žil s rodinou v Košiciach a aj v dôchodkovom veku bol aktívny a činorodý. Zomrel  5. septembra 2014 vo veku 72 rokov v Košiciach, kde je aj pochovaný na Verejnom cintoríne.

Začínal ako prekladateľ z ruštiny, z ktorej preložil pre deti legendy z pobrežia Čierneho mora a vydal ich pod názvom Rusalka a Arzina fontána (1978) a osetínske ľudové rozprávky, ktoré vydal pod názvom Zlatovlasý mládenec  (1986). Z vlastnej tvorby knižne debutoval básnickou zbierkou Kytička fialiek (2000) a vydal aj básnickú zbierku lyrickej a občianskej poézie Škovránčí spev (2008). Napísal protivojnový román z obdobia 2. svetovej vojny Kone za závorou (2004), ktorého dej sa odohráva v autorovej rodnej obci Stanča,  a jeho pokračovanie pod názvom Chlieb a láska (2005). Napísal ekologický román Smutná jeseň v Haplongu (2006), upozorňujúci na nebezpečenstvo našej doby – znečisťovanie ovzdušia, ktoré pri súčasnom tempe znečisťovania by mohlo spôsobiť pre ľudstvo katastrofu. Vydal súbor 18 poviedok Túžba (2010) na témy z obdobia budovania socializmu, ale i na súčasné témy. Napísal pamätnicu o rodnej obci Stanča (1300 – 2000) (2000) k 700. výročiu prvých dvoch písomných o nej a rozsiahlu knihu o dejinách Slovenska (673 strán) Kronika dejín Slovenska (2010) – od príchodu našich predkov na územie Slovenska až po 1. 1. 1993, do ktorej zaradil dobové úryvky nielen z histórie, ale aj z diel slovenských autorov, medailóniky slovenských dejateľov, základné údaje z vývinu slovenčiny, ako aj niektoré encyklopedické informácie. Zostavil zborníku 305 znotovaných slovenských ľudových piesní V richtárovej studni (1996, 2001) a výber piesní viažucich sa na meno Anna, Hana Spievame Hankám (2006).  Pre deti napísal knižky Leto bocianov (2009) a Hovoriace auto Bystrík (2011).

DIELA

Poézia

 • Kytička fialiek. 2000.
 • Škovránčí spev [Ilustroval Jozef Hačšák]. 53 s. Košice: Michal Repovský, 2008.

Próza

Romány

 • Kone za závorou. 253 s. Košice: Michal Repovský, 2004.
 • Chlieb a láska. 279 s. Košice: Michal Repovský, 2005.
 • Smutná jeseň v Haplongu. 219 s. Košice: MIchal Repovský, 2006.

Poviedky

 • Túžba. 233 s. Košice: Michal Repovský, 2010.

Histórická literatúra

 • Stanča (1300 – 2000) [Pamätnica]. 83 s. Košice: C PRESS DT ZSVTS, 2000.
 • Kronika dejín Slovenska [Ilustroavala akad. maliarka Anna Gajová]. 665 s. Košice: Typopress, 2010.

Pre deti a mládež

 • Leto bocianov. [Ilustroval Jozef Jurko]. 101 s. Košice: Typopress, 2009.
 • Hovoriace auto Bystrík [Ilustrovala Zuzana Forraiová]. 116 s. Košice: Typopress, 2011.

Editorská činnosť – Folklór

 • V richtárovej studni [zborník slovenských ľudových piesní]. [Vybral]. 1996; 352 s. Košice: Oriens, 2001.
 • Spievame Hankám [výber piesní viažucich sa na meno Anna, Hana]. 95 s. Košice: Davidesign, 2006.

Preklateľská tvorba

 • Rusalka a Arzina fontána [Legendy z pobrežia Čierneho mora, pre deti]. [Preložil z ruštiny]. 112 s. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1978.
 • Zlatovlasý mládenec [Osetínske ľudové rozprávky]. [Preložil z ruštiny]. 109 s. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1986.

O autorovi a jeho diele

Personálna bibliografia
 • Michal Repovský: bibliografický leták. [Zostavila Jarmila Sabanová]. Trebišov: Zemplínska  knižnica v Trebišove, 2008.
 • Michal Repovský (personálna výberová bibliografia). [Zostavila: Erika Závodská]. 23. s. Trebišov: Zemplínska  knižnica v Trebišove, 2012.
Internetové zdroje

Michal Repovský [online]. In: Literárne informačné centrum. [Citované: 26. 9. 2014.] Internet: TU.

Michal Repovský [online]. In: www.michalrepovsky.tym.sk. [Citované: 26. 9. 2014.] Internet: TU.