BENKOVÁ, Viera

BENKOVÁ, Viera

[* 23. apríla 1939 Báčsky Petrovec (Srbská republika)]

Viera Benková, predtým Viera Benková-Popitová, poetka, prozaička, autorka literatúry pre deti, novinárka, popredná spisovateľka medzi slovenskými spisovateľmi žijúcimi na Dolnej zemi.

Narodila sa 23. apríla 1939 v Báčskom Petrovci (Juhoslávia, dnes Srbsko) v remeselníckej rodine (matka pochádzala zo Slovenska, z Čičmian).

Základnú školu vychodila v rodisku, kde vyštudovala a maturovala aj gymnázium  (1954 – 1957). Absolvovala odbor český a slovenský jazyk a literatúru na Filologickej fakulte v Belehrade (1958 – 1962, štúdium ukončila roku 1971). Počas štúdií externe pracovala vo Zväze novinárov Juhoslávie. Ako štipendistka Petrovskej obce sa zamestnala v novinách Hlas ľudu (od roku 1962), kde pracovala ako stála členka redakcie (do roku 1967), neskôr ako externá spolupracovníčka (do roku 1975). Bola členkou redakcie literárneho časopisu Nový život (1965 – 1978). Keďže sa rodinou presťahovala do Belehradu (roku 1969), od roku 1975 (do roku 1980) pôsobila v slobodnom povolaní. Potom pôsobila v Slovenskej redakcii Novosadského rozhlasu (1980 – 1992). Po odchode do dôchodku (1992) sa presťahovala sa do Petrovca, kde žije. Kým žila v Belehrade spolupracovala s mnohými juhoslovanskými novinami a časopismi, ako aj s Belehradským rozhlasom. Niekoľko rokov bola aj externou spolupracovníčkou novosadských novín Dnevnik, kde pôsobila ako členka súbehovej komisie o krátku poviedku, a v rodisku podnes spolupracuje s obecným rozhlasom Rádio Petrovec a pravidelne prispieva do nedeľnej rubriky Z našej minulosti.

Uverejňovala od začiatku 60. rokov v množstve literárnych časopisoch v bývalej Juhoslávii, dnešnom Srbsku, na Slovensku, v Rumunsku, Bulharsku i Taliansku. Debutovala básnickou zbierkou Májový ošiaľ (1964). Jej poéziu charakterizuje emocionalita výpovede a jemná zmyselnosť. Do senzualisticko-reflexívnej básnickej tvorby v ďalších zbierkach Variácie (1969), Obrady (1971), Koráb istoty (1975), Izoldin prsteň (1978) a Komorný večer (1989) zakomponovala mýtické prvky a tematické archetypy, ktorými, najmä vo vzťahu k folklórnym aspektom tradičnej kultúry, vedome zakotvila vlastnú autorskú výpoveď dolnozemských Slovákov. Výber z nich jej vyšliel pod názvom Herbár zeme (2014). V prozaickej tvorbe sa odklonila od dolnozemskej realistickej tradície. Vyšli jej prózy: Lesná studienka (1973), Dom (1987), román Stred sveta (2007), v rožírenom vydaní ako Stred sveta a iné prózy (2009), Päť ročných období (2016), ilustrovaná maľbami Jaroslava Šimovića, a  román Tri ženy, dvaja muži a  ja... (2017).

V tvorbe pre deti sa zrkadlí jej bohatý vnútorný svet, ktorý sa premieta tak do myšlienkovej obsažnosti, ako aj do pôsobivej obraznosti týchto próz (Lesné príhody, 1980; Hojdacie kreslo spisovateľa Martina, 1980). Je zastúpená vo svetových antológiách poézie i prózy v Indii, Švédsku, v esperante v Brazílii, Taliansku ako aj Juhoslávii. Prekladala básne a poviedky zo srbčiny, slovinčiny, češtiny do slovenčiny.

V roku 1967 prijali ju do Zväzu spisovateľov Juhoslávie, roku 1971 do Zväzu novinárov Juhoslávie a roku l985 do Spolku spisovateľov Vojvodiny, kde bola niekoľko rokov aj členkou Zhromaždenia a spolupracovníčkou Vydavateľstva Stražilovo v Irigu a Novom Sade. Pôsobila aj v správe literárneho stretnutia Brankovo kolo v Sriemskych Karlovciach. Kým pracovala v rozhlase, venovala sa každoročnému vypisovaniu súbehov o rozhlasové poviedky a rozhlasové hry pre deti. Dlhé roky bola aj podpredsedníčkou Miestneho odboru Matice slovenskej v Petrovci, kde pôsobí dodnes. Bola činná i v Kultúrno-umeleckom spolku Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade (1983 – 1993). Je členkou Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave (od roku 1990). Žije v rodisku.

Za dielo  a činnosť ju ocenili viacerými cenami a vyznamenaniami.

DIELA

Poézia

 • Májový ošiaľ. Báčsky Petrovec: Kultúra, 1964.
 • Slovenská láska – Slovačka ljubav – Slowakische Liebe. Záhreb, l965.
 • Variácie. [Viera Benková-Popitová]. Nový Sad: Obzor, 1969. Edícia tvorba.
 • Obrady. [Viera Benková-Popitová]. Nový Sad: Obzor, 1971. Edícia tvorba.
 • Koráb istoty. [Viera Benková-Popitová]. Nový Sad: Obzor, 1975. Edícia tvorba.
 • Izoldin prsteň. [Viera Benková-Popitová]. Nový Sad: Obzor 1978. Edícia tvorba.
 • Dan medju ružama. [Napísala po srbsky]. Novi Sad: Matica srpska, 1979.
 • Obelisk. Nový Sad: Obzor, 1982. Edícia tvorba.
 • Komorný večer. Grafická úprava Michal Kiráľ. Nový Sad: Obzor, 1989. Edícia tvorba.
 • Heroica slovaca. Báčsky Petrovec: Kultúra, 1997.
 • Žltá krajina, čierne drozdy. Báčsky Petrovec: Kultúra, 2004.
 • Relikviár. Nadlak – Bratislava: Vydavateľstvo Ivan Krasko a ESA, 2005. Edícia Knižnica Dolnozemského Slováka
 • Modrotlač. Ilustrovala Blanka Votavová. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2011.
 • Exlibris morušových listov. Ilustrovala Vesna Opavská. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2013. Edícia Živý prúd

Poézia – výbery

 • Kniha výstrahy. [Výber zostavil a doslov napísal Adam Svetlík.] Báčsky Petrovec: Kultúra, 2001.
 • Herbár zeme. Bratislava: Spolok slovebských spisovateľov, 2014.

Poézia – preklad do srbčiny a slovinčiny

 • Saloma. [Prel. Anna Dudášová]. Kruševac: Bagdala, 1975.
 • Menuet. [Prekl. Ana Dudášová a Branislava Romová]. Novi Sad: Radnički Univerzitet R. Ćirpanov, 1979.
 • Ružový jas. [Vlastný preklad autorkinej knihy Dan medju ružama]. Nový Sad: Obzor, 1986.
 • U zatišju sna (Izbor iz dela). [Zo zátišia sna (Výber z diela)] [Spolu s Etelou Farkašovou; do srbčiny preložila Ana Dudaš; ilustr. Blanka Votava]. [Vydané s podporou Literárneho informačného centra (NLC)/ SLOLIA].  Nový Sad: Prometej, 2012.

Próza a publicistika

 • Lesná studienka. [Viera Benková-Popitová]. Ilustroval Slobodan Jeremić-Jeremija]. Nový Sad: Obzor, 1973. Edícia tvorba.
 • Dom. [poviedky]. Nový Sad: Obzor, 1987. Edícia tvorba.
 • Z dávneho Petrovca. [beletrizovaná publicistika]. Nový Sad: Hlas ľudu, 1998.
 • Z našej minulosti. [publicistika]. Nový Sad: Hlas ľudu, 2002.
 • Stred sveta. 1. vyd. Nadlak – Bratislava, Vydavateľstvo Ivan Krasko a ESA: 2007. Edícia Knižnica Dolnozemského Slováka
 • Stretnutie s minulosťou. [publicistika]. 1. vydanie. 152 s. Nový Sad: Hlas ľudu, 2007. Prepracované vydanie. 150 s. Báčsky Petrovec: VB, 2009. Edícia Prameň.
 • Stred sveta a iné prózy. Doplnené vydanie. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2009. Edícia Živý prúd.
 • Perličky minulosti. Báčsky Petrovec: Matica slovenská v Srbsku, 2013.
 • Päť ročných období. Ilustrácie: maľby Jaroslava Šimovica. 1. vyd. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2016. 140 s. Edícia Živý prúd.
 • Tri ženy, dvaja muži a  ja... Bratislava: Spolok slovebských spisovateľov, 2014.

Esej

 • Medzi dvoma domovmi 3. Antológia slovenskej eseje v zahraničí. [spoluautorka]. [Editori M. Harpáň, P. Cabadaj, V. Skalský]. 1.vydanie. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2010.

Pre deti a mládež

Próza pre deti

 • Veľký minikrimi prípad. Nový Sad: Obzor, 1977.
 • Lesné príhody. Ilustroval Jozef Klátik. Nový Sad: Obzor, 1980.
 • Hojdacie kreslo spisovateľa Martina. Ilustroval Michal Kiráľ. Nový Sad: Obzor, 1984.

Rozhlasová hra pre deti

 • Pusťte basu do rozhlasu v knihe Štyri hry. [spolu s hrami J. Tušiaka, M. Demáka a J. Madackého]. Nový Sad: Obzor, 1985.

Iné

 • Petrovské pohľadnice. [publicistika]. [Spolu so Samuelom Miklovicom; spolupracovali: Jarmila Pálenkašová a Milina Florianová; návrh obálky: Samuel Miklovic a Ján Kohút]. Báčsky Petrovec: Zhromaždenie obce, 1995.

Editorská činnosť

 • Plášť bohyne: výber z poetickej tvorby slovenských autoriek z Maďarska, Rumunska, Slovenska a zo Srbska. Ilustrovala Mária Štefanková. Báčsky Petrovec: Matica slovenská v Srbsku, 2012.

Literárna tvorba – umelecký preklad

Z češtiny do srbčiny

 • BALEK, František: Poslednja šansa. [spolu s Branislavou Romovou].  Nový Sad: Dnevnik, 1975.

Zo slovenčiny do srbčiny

 • LAZAROVÁ, Katarína: Intervju sa labudovima. [spolu s Branislavou Romovou]. Nový Sad: Dnevnik, 1975.

Zo slovinčiny do slovenčiny

 • PEČJAK, Vid: O robotovi, ktorý utiekol. Nový Sad: Obzor, 1975.
 • LEVSTIK, Fran: Ako urobili Vidkovi košieľku. Nový Sad: Obzor, 1975.

OCENENIA

 • Cena časopisu Nový život, Nový Sad (1965, 1969)
 • Pamätná medaila obce Báčsky Petrovec (1970)
 • Republiková Cena Neven , Belehrad(1982)
 • Čitateľský odznak KOS Vojvodiny, Nový Sad (1989)
 • Cena Spolku vojvodinských slovakistov za životné dielo, Nový Sad (1999)
 • Plaketa Knižnice Štefana Homolu, B. Petrovec (1999)
 • Plaketa Gymnázia Jána Kolára, B. Petrovec (1999)
 • Cena Vydavateľstva Kultúra, B. Petrovec (2000)
 • Ďakovný list Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Bratislava (2009)
 • Medzinárodná Cena Ondreja Štefanka, Nadlak (2011)
 • Cena literárneho časopisu Nový život, B. Petrovec (2012)
 • Cena Spolku slovenských spisovateľov za životné dielo a popularizáciu slovenskej literatúry v zahraničí – na Dňoch slovenskej literatúry, Bratislava (2014)

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Monografie, zborníky

 • ČÍŽIKOVÁ, Zuzana: Básnické dielo Viery Benkovej. Báčsky Petrovec: Kultúra, 2005.

Slovníky, encyklopédie

 • BENKOVÁ, Viera. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001. S. 35.
 • Slovník slovenských spisovateľov Dolnej zeme. In: www.oslovma.hu [online]. [Citované 7. 10. 2014.] Program Word. Interenet: TU.

Recenzie a sštúdie v periodikách

 • BOLDOCKÝ, Samuel: Viera Benková: Exlibris morušových listov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 4, s.  128 – 129.
 • KOŠKOVÁ, Hana: Kontinuita tradície a súčasnosti. (Viera Benková: Exlibris morušových listov). In: Nový život 66, 2014, č. 1 – 2, s. 56 – 57.
 • AMBRUŠ, Ivan Miroslav: Plášť bohyne, básnický svet žien. (Viera Benková: Plášť bohyne). In: Nový život 66, 2014, č. 1 – 2, s. 55 – 56.
 • BOLDOCKÝ, Samuel: Mozaika básnického sveta slovenských poetiek v poslednom polstoročí. (Viera Benková: Plášť bohyne). In: Nový život 66, 2014, č. 1 – 2, s. 53 – 55.
 • BOLDOCKÝ, Samuel: Etela Farkašová, Viera Benková. U zatišju sna. B In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 12, s. 134 – 135.

Internetové zdroje

 • Viera Benková. [Bibliografické údaje: Víťazoslav Hronec a Viera Benková]. In: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov [online]. Interent: TU.
 • Viera Benková. In: Literárne informačné centrum [online]. [Citované 6. 10. 2014]. Interent: TU.
 • Viera Benková. In: Wikipédia [online]. [Citované 6. 10. 2014]. Internet: TU.
 • Viera Benková. In: Viera Benková – Google+ [online].  [Citované 4. 10. 2014]. Internet: TU.
 • Svedectvá slovenskej dolnozemskej prózy: Zborník prác z rovnomennej medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Nadlaku 18. – 19. marca 2011 [online]. In: oslovma.hu. [Citované 6. 10. 2014]. Internet: TU.

Spracovanie medailónu – autorizácia

 • CIFRA, Štefan: Viera, Benková: heslo – autorizácia (biografia, bibliografia, ocenenia, o autorke a jej diele  a i.). E-mail od: benkovaviera@stcable.net [online], 23. 10. 2014 15:36, komu: literarny.tyzdennik@gmail.com [cit. 25. 10. 2014].