Otvorený list už podporilo vyše 750 SIGNATÁROV!                         (Formulár signatára)


Vážení čitatelia, Fond na podporu umenia (FPU) znova NEPRIDELIL Literárnemu týždenníku, časopisu Spolku slovenských spisovateľov (SSS), NA ROK 2024 – tak ako v roku 2022 a 2023 – NIJAKÚ DOTÁCIU, teda ani jedno euro na podporu jeho tvorby a vydávania!
Ak ešte nie ste signatárom Otvorené listu, vplňte Formulár signatára a podpore nás!
Ďakujeme. Redakcia

VIAC: Bojujeme za záchranu Literárneho týždenníka!


Otvorený list Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá a ministerke  kultúry Slovenskej republiky

Zachráňme etablované literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy!

 
Vážení členovia výboru pre kultúru a médiá, vážená pani ministerka kultúry,

význam hodnotových literárnych, umeleckých a kultúrno-spoločenských médií pre našu spoločnosť je o to väčší, že súčasné, najmä komerčné médiá sú zahltené násilím, škandálmi, politizáciou verejného života a propagáciou kultu peňazí a mamonu.

Už preto je nepochopiteľné, že Fond na podporu umenia (FPU), ktorého poslaním je podporiť práve hodnotové médiá, po prvý raz od novembra 1989 – ak rátame aj štátny program podpory kultúry ministerstva kultúry ako jeho predchodcu – nepridelil viacerým už etablovaným časopisom nijakú dotačnú podporu, teda rozhodol, že ich dotácia na rok 2022 bude nula eur. Toto konanie považujeme za alarmujúce a za varovný signál ohrozenia hodnotovej rozmanitosti a názorovej plurality.

Spolok slovenských spisovateľov (SSS) dlhšie ako tri desaťročia vydáva tlačené médiá Literárny týždenník a časopis pre mladú literatúru a umenie Dotyky. Práve tieto časopisy, vrátane internetového časopisu SSS Kultúrno-literárny týždenník, ako aj niektoré tlačené periodiká iných spisovateľských združení, sa v roku 2022 ocitli na čiernej listine, t. j. zostali bez akejkoľvek dotačnej podpory FPU. Pritom ich pôsobenie v slovenskom mediálnom priestore je nezameniteľné.

Literárny týždenník ako platforma slovenských spisovateľov, intelektuálov, vedcov, umelcov a miestnych vzdelancov sa už po svojom vzniku v roku 1988 ako mienkotvorné médium nezameniteľne pričinil o demokratizáciu slovenskej spoločnosti, keď ako jediné verejné periodikum v minulom režime – vďaka svojmu zakladajúcemu šéfredaktorovi profesorovi Vincentovi Šabíkovi a redakcii – odvážne otváral tabuizované témy ochrany životného prostredia, prinavracal do verejného života spisovateľov, vrátane kresťanských autorov, ako aj umelcov a vedcov, ktorí boli proskribovaní v dôsledku normalizácie, osvetľoval význam slovenských historických udalostí a osobností, ktoré bývalý režim zaznával, a domáhal sa dodržiavania občianskych a ľudských práv vrátane práva občanov na verejnú informovanosť.

Literárny týždenník zároveň odvážne presadzoval národnoemancipačné požiadavky Slovákov – vrátane návratu slovenského znaku (dvojkríža na trojvrší) – do vtedajšej štátnej symboliky, odmietnutia tzv. trojjedinej ústavy centralistickej federácie a prijatia vlastnej ústavy Slovenskej republiky. V novembri 1989 ako prvé médium v celom bývalom Česko-Slovensku zverejnil Vyhlásenie Verejnosti proti násiliu, otvorene privítal demokratizačné zmeny a podporil revolúciu. Aj po novembri systematicky podporoval demokratizačné procesy v súlade s európskym systémom hodnôt, ako aj občianske a politické hnutia a strany s programami suverenizácie slovenskej štátnosti a nezameniteľne sa zasadil o vznik samostatnej demokratickej Slovenskej republiky v roku 1993 ako rovnoprávneho subjektu rodiny kultúrne vyspelých európskych národov.

V týchto intenciách aj súčasný Literárny týždenník, ktorý má ako médium nadkonfesionálny a nadpolitický charakter a zverejňuje príspevky autorov rozličnej názorovej orientácie, šíri autentické hodnoty našej pôvodnej a kvalitnej prekladovej literatúry, prináša rozhovory a reportáže na aktuálne témy, recenzuje knižnú tvorbu, divadelné, operné, koncertné, filmové predstavenia, výtvarné výstavy, prezentuje diela našich klasických i súčasných maliarov, prináša esejistické reflexie o súčasnej kultúrnej a sociálno-ekonomickej situácii vrátane obnovy slovenského vidieka, nášho poľnohospodárstva, kultúrnej krajiny, ochrany životného prostredia a rozvoja turistiky, zaznamenáva aj regionálny literárny a kultúrny život a rehabilituje neprávom spochybňované historické osobnosti a udalosti.

Literárny týždenník vďaka tomu – v dnešných časoch mediálnej záľahy recipientov brakom, fejkmi a konšpiračnými správami – predstavuje dôležitú platformu šírenia autentických literárnych, umeleckých a kultúrnych hodnôt a neskreslenej informovanosti a vytvára jedinečný rezonančný priestor pre slovenskú kultúrnu verejnosť.

Dotyky ako celoštátny časopis SSS pre mladú literatúru a umenie takisto už vyše troch desaťročí podporuje mladých začínajúcich spisovateľov a umelcov. Od jeho vzniku v ňom publikovalo vyše 90 percent súčasných renomovaných spisovateľov mladšej a strednej generácie. V prípade zániku časopisu je existenčne ohrozený tlačený publikačný priestor na prezentáciu začínajúcich autorov. Jeho redakcia okrem iného organizuje jednu z najprestížnejších literárnych súťaží mladých básnikov na Slovensku s názvom Cena Rudolfa Fabryho, ktorá sa bude konať aj tohto roku. Popri časopise redakcia vydáva v SSS Edíciu mladých slovenských autorov časopisu Dotyky, ktorá otvára cestu do literatúry mladým debutantom. Nijaký iný časopis na Slovensku nemá také portfólio podpory mladých literárnych a umeleckých talentov.

Z uvedených dôvodov považujeme nepridelenie dotácií spomínaným dnes už etablovaným literárno-umeleckým a kultúrno-spoločenským časopisom za úsilie ochromiť tvorbu a šírenie autentických hodnôt a neskreslenej informovanosti, ale aj likvidovať Spolok slovenských spisovateľov ako najstaršie a najpočetnejšie spisovateľské združenie na Slovensku a jeho médiá.

Sme presvedčení, že obsadenie komisie Fondu na podporu umenia pre časopisy nie je reprezentatívne a podlieha skupinovým záujmom. Nie je náhoda, že FPU dlhodobo eliminuje zodpovedajúcu účasť zástupcov SSS, ktorý má vyše 400 členov, v tejto komisii a že v nej nie sú zastúpené ani iné relevantné spisovateľské združenia. Komisia tak nereprezentuje početné stavovské združenia spisovateľov, ale len súkromné skupinové záujmy, čo dokladajú aj jej jednostranné odporúčania namierené proti spomínaným časopisom.

Tento stav je o to alarmujúcejší, že FPU ako inštitúcia zriaďovaná zákonom NR SR nemá nijaký odvolací orgán, a teda neudelením dotácií môže beztrestne likvidovať hodnotovú a názorovú pluralitu v slovenskej kultúre a spoločnosti, ktorú priniesli novembrové zmeny roku 1989 – s jednoznačným významným pričinením Literárneho týždenníka – a o ktorú, ako sa ukazuje, musíme dnes odznova bojovať.

 

Vážení členovia výboru pre kultúru a médiá, vážená pani ministerka kultúry,

vyzývame a žiadame Vás, aby ste – využijúc všetky legitímne nástroje – zastavili toto trestuhodné nekultúrne negovanie základných demokratických princípov, ktoré nerešpektuje hodnotovú rozmanitosť a názorovú pluralitu, a aby ste podporili zodpovedajúce zastúpenie relevantných spisovateľských združení, ktoré reprezentujú stovky slovenských spisovateľov i spisovateľov národnostných literatúr, v riadiacich orgánoch Fondu na podporu umenia a osobitne v jeho odborných komisiách.

Zároveň Vás žiadame, aby ste zabránili zániku uvedených etablovaných časopisov, ktorý FPU svojimi neuváženými rozhodnutiami spôsobuje.

Ide o bezprecedentné úsilie zlikvidovať názorovú pluralitu a hodnotovú rozmanitosť, bez ktorých naša literatúra, kultúra, naše umenie i celá slovenská kultúrna verejnosť a zahraničná čitateľská obec budú ochudobnené, a v neposlednom rade ide aj o podporu a obhajobu šírenia autentických hodnôt a neskreslenej informovanosti.

Ide o kultúru a kultúrnosť celej našej spoločnosti.

 Boris Brendza, predseda SSS,                 Štefan Cifra, tajomník SSS,         
šéfredaktor časopisu Dotyky                     šéfredaktor Literárneho týždenníka

a ďalší signatári – slovenskí spisovatelia, vedci, umelci a publicisti,
členovia Spolku slovenských spisovateľov a podporovatelia otvoreného listu


 

SIGNATÁRI

otvoreného listu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
a ministerke kultúry Slovenskej republiky
Zachráňme etablované literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy!

 1. Vincent Šabík, spisovateľ, kulturológ, literárny vedec, univerzitný profesor, zakladajúci šéfredaktor Literárneho týždenníka, laureát Ceny Fra Angelica za kresťanský prínos do umenia v kategórii slovesné umenie, Ceny J. Hollého, Ceny SSS za celoživotné dielo v oblasti literárnej vedy, esejistiky a prekladovej literatúry, Ceny Slovenských pohľadov
 2. Etela Farkašová, spisovateľka, filozofka, vedkyňa, univerzitná profesorka, laureátka literárnej ceny Anasoft litera, ocenenia Krištáľové krídlo, Ceny SSS L. Ťažkého za prózu, Ceny Slovenského centra PEN
 3. Anton Hykisch, spisovateľ, emeritný veľvyslanec, nositeľ štátneho vyznamenania Pribinov kríž I. triedy, laureát medzinárodnej Ceny E. E. Kischa, Ceny Fra Angelica v kategórii slovesné umenie, Ceny SSS L. Ťažkého za prózu
 4. Peter Jaroš, spisovateľ, prozaik, scenárista, nositeľ Radu Ľudovíta Štúra II. triedy, Ceny ministra kultúry SR za literatúru, Ceny Lea Danihelsa
 5. Mária Bátorová, spisovateľka, literárna historička, vedkyňa, univerzitná profesorka, laureátka Ceny Slovenského centra PEN, Ceny Fra Angelica v kategórii slovesné umenie, Ceny SSS M. Rúfusa za poéziu
 6. Eva Fordinálová, spisovateľka, literárna historička, vedkyňa, univerzitná profesorka, laureátka Ceny Fra Angelica v kategórii slovesné umenie, Ceny SSS za celoživotné dielo, mimoriadnej Ceny SSS s prihliadnutím na vedecký prínos v poznaní a interpretácii slovenskej literatúry obdobia klasicizmu a národného obrodenia, ako aj života a tvorby básnika J. Hollého
 7. Anton Blaha, advokát, spisovateľ, laureát medzinárodnej Ceny E. E. Kischa, Ceny Klubu spisovateľov literatúry faktu, Národnej ceny V. Zamarovského
 8. Jaroslav Rezník st., spisovateľ, laureát Ceny Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu, Ceny SSS za celoživotné dielo v oblasti poézie a detskej literatúry, predseda redakčnej rady Literárneho týždenníka (LT)
 9. Bystrík Šikula, spisovateľ, šéfredaktor Slovenských pohľadov na literatúru, umenie a vedu, člen PSSS, laureát Ceny Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu
 10. Dušan Čaplovič, historik a archeológ, vedec, autor odbornej literatúry, člen PSSS
 11. Anton Hrnko, historik, autor odbornej literatúry, nositeľ Radu Andreja Hlinku 1. triedy, Medaily ministra obrany SR 1. triedy, podpredseda SSS
 12. Ján Tazberík, básnik, autor odbornej literatúry, kulturológ, člen PSSS, laureát výročnej Ceny SSS za poéziu
 13. Pavol Dinka, spisovateľ literatúry faktu, esejista, redaktor Literárneho týždenníka, laureát medzinárodnej Ceny E. E. Kischa, Národnej ceny V. Zamarovského, celoštátnej súťaže Slovenská kronika
 14. Martin Kellenberger, výtvarník, laureát Ceny Ľ. Fullu za celoživotnú ilustrátorskú tvorbu, viacnásobný laureát ocenenia BIB Najkrajšia kniha Slovenska
 15. Štefan Luby, vedec, fyzik, autor odbornej literatúry, nositeľ štátneho vyznamenania Pribinov kríž I. triedy, ocenenia Krištáľové krídlo, vedec roka, Identifikačný kód Slovenska, Ceny Klubu spisovateľov literatúry faktu
 16. Jozef Banáš, spisovateľ, laureát Ceny Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu, Ceny Slovenského centra PEN, ruskej národnej ceny za Najlepšiu knihu a vydavateľstvo roka, viacnásobný laureát ceny vydavateľstva Ikar Platinová kniha
 17. Lydie Romanská, poetka, prekladateľka, zbormajsterka, podpredsedníčka Obce spisovateľov Českej republiky, prispievateľka do LT, laureátka mimoriadnej ceny SSS za poéziu
 18. Zlata Matláková, spisovateľka, poetka, prekladateľka, nositeľka medaily sv. Gorazda, laureátka Ceny SSS M. Rúfusa, Ceny Slovenských pohľadov za poéziu
 19. Margita Ivaničková, spisovateľka, tajomníčka odbočky SSS v Trenčíne, laureátka Ceny SSS M. Ďuríčkovej za literatúru pre deti
 20. Július Lomenčík, literárny vedec, autor odbornej literatúry, básnik, vysokoškolský pedagóg, člen PSSS
 21. Tatiana Jaglová, prozaička, redaktorka, členka PSSS, laureátka Ceny SSS L. Ťažkého za prózu
 22. Michal Chuda, básnik, redaktor, laureát ceny Fra Angelica v kategórii slovesné umenie, nositeľ pápežského vyznamenania Pro Ecclesia et Pontifice za zásluhy v službe Cirkvi a rímskeho pontifika
 23. Peter Mišák, spisovateľ, básnik, redaktor, editor, viacnásobný laureát ocenenia Kniha Liptova, člen PSSS
 24. Martin Prebudila, Stará Pazova (Srbsko), novinár, spisovateľ, básnik, prekladateľ, šéfredaktor Slovenskej redakcie Novosadského rozhlasu (Nový sad, Vojvodina, Srbsko), viacnásobný laureát Ceny Nového života, nositeľ Zlatého odznaku KOS Srbska
 25. Jana Borguľová, muzeologička, autorka kultúrno-historickej literatúry, tajomníčka odbočky SSS v B. Bystrici, laureátka Ceny SSS za celoživotné dielo
 26. Ingrid Lukáčová, poetka, kultúrno-osvetová pracovníčka, tajomníčka odbočky SSS v Prešove
 27. Igor Válek, spisovateľ pre deti, básnik, vedúci redaktor internetového časopisu SSS Kultúrno-literárny týždenník, tajomník odbočky SSS v Žiline
 28. Milan Igor Chovan, spisovateľ, viacnásobný laureát súťaže Kniha Liptova, nositeľ Ceny primátora mesta Ružomberok za významný podiel pri výchove mládeže v oblasti literatúry
 29. Eduard Grečner, scenárista, režisér, básnik, vysokoškolský pedagóg, laureát Ceny ministra kultúry, Ceny predsedu NR SR za tvorbu v oblasti kinematografie, ocenenia Identifikačný kód Slovenska
 30. Marián Servátka, vysokoškolský pedagóg, publicista, prekladateľ, veľvyslanec
 31. Viera Švenková, spisovateľka, laureátka Ceny SSS M. Ďuríčkovej za literatúru pre deti, Ceny Slovenských pohľadov za prózu, Ceny Ivana Kraska
 32. Anna Blahová-Šikulová, redaktorka, prekladateľka, editorka
 33. František Ruščák, autor odbornej literatúry, básnik, vysokoškolský pedagóg, nositeľ Zlatej plakety J. A. Komenského, medailí Košickej univerzity P. J. Šafárika a Prešovskej univerzity
 34. Janka Poláková, kultúrno-osvetová pracovníčka, tajomníčka literárneho klubu Omega v Trenčíne, členka výboru odbočky SSS a MO MS v Trenčíne
 35. Michal Záleta, spisovateľ, publicista, básnik, novinár
 36. Jana Judinyová s manželom Stanislavom a dvoma dcérami, spisovateľka, reportérka, laureátka Ceny E. E. Kischa
 37. Karel Klatt, básnik, laureát Mimoriadnej ceny SSS za poéziu
 38. Goran Lenčo, básnik, literárny kritik a recenzent, prispievateľ do LT
 39. Ján Kačala, jazykovedec, univerzitný profesor, autor odbornej literatúry, nositeľ Štátneho vyznamenania Rad Ľ. Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti vedy a školstva, osobitne v oblasti jazykovedy, laureát Ceny SSS za odbornú literatúru
 40. Jozef Mikloško, spisovateľ, matematik, veľvyslanec, laureát Ceny E. E. Kischa, Ceny SSS za celoživotné dielo
 41. Hana Košková, spisovateľka, recenzentka, laureátka Ceny Slovenských pohľadov, Ceny Ivana Kraska, Ceny Slovenského literárneho fondu za prvú knihu
 42. Ľudovít Hološka s manželkou, akad. maliar, univerzitný profesor, laureát Ceny Fondu výtvarných umení, viacnásobný laureát ocenenia BIB Najkrajšia kniha roka, nositeľ Ceny nadácie Matice slovenskej
 43. Dalimír Hajko, literát a filozof, univerzitný profesor, laureát Ceny E. E. Kischa, dvojnásobný laureát Ceny Slovenských pohľadov
 44. Ján Grešák, publicista, čitateľ a prispievateľ do LT
 45. Ondrej Nagaj, básnik, autor literatúry pre deti
 46. Štefan Debnár, čitateľ LT
 47. Ján Maršálek, spisovateľ, básnik, publicista, predseda Literárneho klubu Omega
 48. Ján Čápka, spisovateľ pre deti, pôvodným povolaním učiteľ
 49. Andrijan Turan, básnik, redaktor, dvojnásobný laureát Ceny Slovenských pohľadov za poéziu
 50. Jozef Bobák, historik
 51. Eva Čulenová, vydavateľka, editorka, autorka odbornej literatúry
 52. Marta Hlušíková, spisovateľka
 53. Katarína Mosnáková-Bagľašová, spisovateľka, publicistka, šéfredaktorka umeleckého časopisu artUM, pracovníčka Stredoslovenského osvetového strediska, laureátka Ceny Nového života
 54. Miroslav Majerník, spisovateľ, bloger, člen odbočky SSS v Prešove, čitateľ LT
 55. Jozef Hvišč, literárny vedec, emeritný univerzitný profesor, prekladateľ, editor
 56. Edita Hviščová, učiteľka angličtiny
 57. Katarína Sedláková, prekladateľka, autorka
 58. Dalimír Stano, spisovateľ, zakladateľ edície Dielne Autorov Literatúry, laureát ceny Literárny Zvolen
 59. Viera Čurmová, spisovateľka pre deti a mládež, čitateľka LT
 60. Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí, riaditeľ Slovenského domu v Prahe, básnik, publicista
 61. Ľubomír Pajtinka, pedagóg, publicista, novinár, iniciátor a organizátor genealogického projektu Poznaj svoju minulosť alebo Pátranie po predkoch
 62. Štefan Šramka, spisovateľ, básnik, výkonný riaditeľ Asociácie horských sídiel, horal
 63. Peter Maca, kňaz, konsenior Považského seniorátu, školský dekan, organizátor Bienále súťaže amatérskej fotografie – memoriál Jozefa Hollého, nositeľ Reformačnej medaily ECAV, publicista, spisovateľ
 64. Leopold Moravčík, spisovateľ, dôchodca, laureát čínskeho ocenenia Special Book Award of China (SBAC), Ceny SSS V. Ferka za literatúru faktu
 65. Stojan Lekoski, prekladateľ, bibliograf, laureát ceny P. O. Hviezdoslava, Osobitnej ceny SSS, držiteľ Medaily za zásluhy od prezidenta Severného Macedónska Gjorgeho Ivanova
 66. Alexej Mikulášek, učiteľ, editor, lektor českého jazyka na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre
 67. Miroslav Daniš, univerzitný profesor, spisovateľ, prekladateľ, nositeľ Ruského štátneho vyznamenania Puškinova medaila za celoživotnú vedecko-výskumnú činnosť v oblasti dejín východnej Európy
 68. Gabriela Spustová Izakovičová, redaktorka, poetka, prozaička, autorka kníh pre deti, pedagogička, vydavateľka, novinárka, zakladateľka a šéfredaktorka Trnavského literárneho almanachu, laureátka súťaže Literárny salón
 69. Katarína Holcová, prírodovedkyňa, univerzitná profesorka
 70. Lýdia Žáková, psychologička, hudobníčka, poetka, laureátka ceny predsedu poroty Literárnej súťaže J. Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára v Trenčíne
 71. Ľubo Olach, spisovateľ, novinár, publicista
 72. Fedor Mikovič, publicista, konferencier, editor, spisovateľ literatúry faktu, laureát Národnej ceny V. Zamarovského Za trvalý prínos do slovenskej literatúry faktu, medzinárodnej Ceny E. E. Kischa, Zlatej medaily Leva N. Tolstého (European Award for Writers and Publicists – Gold medal of Leo Tolstoy), Európskej únie umenia (European Union of Arts), Ceny Literárneho fondu za publicistiku, Ceny mesta B. Bystrica Za odvahu pri šírení pravdivých informácií počas pohnutých augustových udalostí v roku 1968
 73. Peter Lobotka, vedecký pracovník
 74. Miroslav Kazík, pedagóg, lingvista, laureát celoštátnej súťaže Slovenská kronika v kategórii vedecká a vedecko-popularizačná monografia obce
 75. Mária Hrnčíriková, dôchodkyňa
 76. Karol Fajnor, dopravný inžinier
 77. Paula Rácková, učiteľka-dôchodkyňa
 78. Jozef Špaček, spisovateľ, literárny kritik, prispievateľ do LT
 79. Stanislav Háber, spisovateľ, básnik, redaktor, laureát Literárnej súťaže J. Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára v Trenčíne
 80. Pavol Fűkő, režisér, publicista, dôchodca
 81. Juraj Hradský, výtvarník, publicista, spisovateľ
 82. Pavol Ičo, prozaik, publicista
 83. Július Forsthoffer, chemik, pracujúci dôchodca
 84. Janka Šramková-Jurkovičová, výtvarníčka, fotografka, reštaurátorka, spisovateľka, učiteľka
 85. Emil Polák, novinár, publicista, editor
 86. Alexander Halvoník, prozaik a literárny kritik
 87. Peter Stachovič, dôchodca
 88. Ján Košiar, katolícky kňaz, predseda redakčnej rady časopisu Svedectvo
 89. Jozef M. Rydlo, člen Slovenského ústavu v Ríme, predseda Únie slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska, čestný člen SSS
 90. Lucia Panáčková, učiteľka
 91. Štefan Packa, spisovateľ, publicista, výtvarník
 92. Ivan Baláž Kráľ, básnik a výtvarník
 93. Vladimír Gregor, publicista
 94. Alexander Scholz, dôchodca, aforista, prispievateľ do rubriky LT LiTERÁRIUM
 95. Peter Naščák, učiteľ, literárny kritik
 96. Andrej Ferko, učiteľ virtuálnej reality a spoluautor trezorových filmov
 97. Brigita Schmögnerová, bývalá ministerka financií SR
 98. Pavol Fabian, zverolekár, spisovateľ
 99. Viera Benková, aktívna novinárka, autorka, dôchodkyňa, laureátka Medzinárodnej ceny O. Štefanka, Ceny SSS za životné dielo a popularizáciu slovenskej literatúry v zahraničí, Ceny Spolku vojvodinských slovakistov za životné dielo, dvojnásobná nositeľka Ceny časopisu Nový život
 100. Štefan Haviar, redaktor, publicista, editor, laureát Ceny Matice slovenskej a Ceny predsedu MS
 101. Emil Borčin, redaktor, publicista, prozaik
 102. Jozef Zavarský (alias Teofil Klas), básnik, novinár, prekladateľ, laureát Ceny Fra Angelica za osobný prínos ku kresťanským hodnotám v kultúre na Slovensku, mimoriadnej Ceny SSS za poéziu, Ceny SSS za básnické samizdaty, Osobitného apoštolského požehnania Svätého Otca Benedikta XVI. na pergamene (v súvislosti s procesom beatifikácie biskupa Michala Buzalku)
 103. Tomáš Turner, básnik, aforista, filozof
 104. Alena Kanásová, ergoterapeutka, spisovateľka
 105. Jana Šimulčíková, spisovateľka, publicistka, novinárka, prekladateľka, laureátka ocenenia slovenskej sekcie IBBY a Bibiany Najkrajšia detská kniha jari a jesene
 106. Miloš Čikovský, spisovateľ
 107. Michal Roman, literárny vedec, univerzitný profesor, laureát Ceny Ivana Franka
 108. Jano Rácz, divadelný publicista
 109. Jozef Ivan, pedagóg, novinár, redaktor, prekladateľ, publicista, spisovateľ, básnik, editor, vydavateľ, nakladateľ, bloger, člen SSS
 110. Ivan Seifert, dôchodca
 111. Robert Žilík, slobodný umelec
 112. Milan Blahynka, literárny kritik a historik, editor, prispievateľ do LT, ČR
 113. Peter Švorc, vysokoškolský profesor, historik
 114. David Jordák, referent
 115. Ladislav Moravík, vysokoškolský pedagóg, čitateľ LT
 116. Stanislav Veselovský, učiteľ
 117. Milan Hodál, spisovateľ, básnik a epigramatik, člen odbočky SSS v Nitre, člen literárneho klubu Janka Jesenského, viacnásobný držiteľ ocenenia neziskovej organizácie Čakanka v kategórii poézia
 118. Marina Mesárošová, poetka, pesničkárka, nositeľka Ceny primátora mesta Pezinok za zbierku Naboso a za dlhoročnú úspešnú prácu s mládežou v LDO-ZUŠ
 119. Gejza Blaas, vedec, ekonóm a sociológ, nositeľ štátneho vyznamenania Rad Ľ. Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy
 120. Bohumil Chmelík, emeritný profesor Trnavskej univerzity
 121. Zuzana Brnoliaková, samostatná vedecká pracovníčka SAV
 122. Kamila Balcová, učiteľka, spisovateľka, laureátka ocenenia Bibiany a Slovenskej sekcie IBBY Najkrajšia detská kniha zimy
 123. Lenka Mihová, publicistka, literárna kritička
 124. Peter Glasnák, výpočtový technik
 125. Milan Nemček, projektový manažér
 126. Alojz Marsina, prozaik, dôchodca
 127. Peter Holka, spisovateľ
 128. Ján Greš, novinár, fotograf, youtuber
 129. Slávka Koleničová, knihovníčka, spisovateľka
 130. Dušan Mikolaj, spisovateľ, redaktor LT, laureát medzinárodnej Ceny E.E. Kischa, Národnej ceny V. Zamarovského za literatúru faktu
 131. Anna Sláviková, publicistka
 132. Mariana Čengel Solčanská, spisovateľka, scenáristka, režisérka
 133. František Mach, prispievateľ, Modra
 134. Jana Orlická, umelkyňa, strategička, pedagogička, kulturoperátorka, autorka hudobných relácií
 135. Peter Viglaš, archivár
 136. Ivana Ecetová, učiteľka
 137. Romana Krajčíková
 138. Jozef Tinka, publicista, spisovateľ, emeritný vysokoškolský učiteľ, mediólogog
 139. Ján Lazar, právnik, univerzitný profesor, pedagóg, vedec a autor odbornej literatúry, nositeľ zlatej Medaily UK a Ceny SSS V. Ferka za literatúru faktu
 140. Tomáš Majerník, spisovateľ, člen odbočky SSS v Prešove
 141. Anton Hupka, dôchodca, básnik, publicista
 142. Oľga Adamkovičová, členka odbočky SSS v Prešove
 143. Štefan Bobota, akademický maliar
 144. Silvia Mária Fecsková, muzikologička, kunsthistorička, regenschori n. v., zbormajsterka, hudobná kritička a publicistka, hudobná dramaturgička, editorka, hudobná manažérka
 145. František Rojček, spisovateľ
 146. Robert Hakala, spisovateľ, básnik
 147. Emil Benčík, spisovateľ, publicista, prekladateľ, rozhlasový tvorca
 148. Marián Šimkulič, spisovateľ a publicista
 149. Anna Hurajová, vysokoškolská pedagogička, výskumníčka, prekladateľka
 150. Ján Petrík, publicista, básnik
 151. Jaromír Slušný, historik, publicista, novinár
 152. Stanislav Buchta, sociológ
 153. Katarína Koňariková, biochemička, prozaička
 154. Ružena Šípková, poetka a novinárka
 155. Ján Podmanický, poslanec NR SR, spisovateľ, starosta obce
 156. Silvia Hajdúová, editorka
 157. František Jahelka, čitateľ
 158. Mária Čechovičová, čitateľka aj prispievateľka
 159. Mira Nábělková, vysokoškolská učiteľka, jazykovedkyňa, slovakistka
 160. Lenka Kóňová, milovníčka kníh, čitateľka-priaznivkyňa LT aj Dotykov, laureátka Literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára, Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby Jurinova jeseň
 161. Daniel Tóth, dopravný zamestnanec
 162. Daniela Suchá, kulturologička, predsedníčka OZ CYRILOMETODIADA
 163. Juraj Havaj, akad. architekt
 164. Beata Vargová Kuracinová, učiteľka, poetka
 165. Rudolf Rabatin, výtvarník a výtvarný pedagóg
 166. Emil Semanco, publicista, výtvarník,  starosta Umeleckej besedy slovenskej
 167. Edita Škodová, dôchodkyňa, jazyková redaktorka
 168. Vladimir Škuta, dôchodca, čitateľ
 169. Jozef Švikruha, učiteľ-dôchodca, výtvarník, čitateľ Literárneho týždenníka, Slovenských pohľadov
 170. René Pavlík, dôchodca
 171. Andrej Smolák, výtvarník, výtvarný pedagóg
 172. Stanislav Brtoš, kňaz, básnik
 173. Iva Dejová, vysokoškolská pedagogička
 174. Nina Paulinyová, učiteľka
 175. Miroslav Ľuba, právnik
 176. Marián Mydlo, dôchodca, bloger RK magazínu
 177. Daniela Krajčová, výtvarníčka
 178. Ľuboslav Dinaj, dôchodca
 179. Stanislav Májek, architekt
 180. Bohuslav Kortman, editor, publicista, jaskyniar, čitateľ LT
 181. Adela Demeková, redaktorka v. v.
 182. Milan Kupecký, humorista, publicista, redakcia Humorikonu
 183. Pavol Eliáš, dôchodca, univerzitný profesor, vedecký pracovník, čitateľ a podporovateľ LT
 184. Oľga Štetinová, projektantka
 185. Juraj Havaj st., architekt, vysokoškolský pedagóg
 186. Jana Pivovarníková, výtvarníčka a výtvarná teoretička
 187. Adrián Panáček, dôchodca
 188. Marta Chabadová, akad. maliarka
 189. Erik Germuška, politológ
 190. Dušan Janák, dôchodca, prekladateľ
 191. Elena Cmarková, členka odbočky SSS v Banskej Bystrici
 192. Vladimír Farkaš, vedec, Chemický ústav SAV
 193. Roman Marek, technik
 194. Magdaléna Srncová, ekonómka, dôchodkyňa
 195. Oksana Klimová, dochodkyňa
 196. Jaroslav Majzlík, dôchodca, publicista
 197. Miroslav Bartoš, spisovateľ, výtvarník
 198. Jiří Ditrich, manager, technické odvětví, ČR
 199. Čestmír Böhm, dôchodca, ČR
 200. Jiří Bárta, zememerač, ČR
 201. Stanislav Hvozdík, psychológ
 202. Rafael Rafaj, novinár, publicista, exposlanec NR SR
 203. Štefan Suchý, informatik
 204. Dagmar Beláková, publicistka
 205. Miloš Černý, starobný dôchodca
 206. Janka Javorová, mikrobiologička
 207. Ľudovít Majer, dôchodca, aforista, epigramatik
 208. Ladislav Volko, diplomat, publicista
 209. Alexander Piroš, prozaik, publicista
 210. Ondrej Ševce, programátor, čitateľ časopisu Dotyky
 211. Tomáš Volf, dřevařský inženýr v důchodu
 212. Ján Kopina, aforista
 213. Martin Jančuška, lekár – kardiológ, Viedeň
 214. Šebastián Košút, kňaz
 215. Emília Hrabovec, historička, univerzitná profesorka
 216. Ján Čarnogurský, advokát
 217. Tomáš Kováčik, učiteľ
 218. Nikoleta Vargová, učiteľka
 219. Peter Čekovský, dôchodca
 220. Viktor Timura, publicista, dôchodca
 221. Ervin Nagy, redaktor
 222. Tatiana Tökölyová, právnička, autorka prózy a poézie
 223. Tibor Máčay, prekladateľ-tlmočník, rusista a slavista, bývalý vysokoškolský učiteľ
 224. Jozef Šovčík, stavebný inžinier
 225. Helena Čajková, učiteľka na dôchodku
 226. Marta Ondrejková, lekárka
 227. Štefan Nižňanský, spisovateľ, publicista, posledný generálny riaditeľ Slovenskej televízie, podpredseda Únie slovenských novinárov
 228. Peter Valo, spisovateľ, publicista
 229. Peter Dragijský, lekár
 230. Janka Martincová, vedecká pracovníčka, prispievateľka LT
 231. Eva Orbanová, vysokoškolská pedagogička
 232. Dušan Kazimír, učiteľ
 233. Anton Demeter, stavebný inžinier, prešovský matičiar
 234. Jozef Kutarňa, pedagóg, univerzitný profesor
 235. Mária Macková, publicistka, spisovateľka, redaktorka
 236. Jozef Leikert, vysokoškolský pedagóg, spisovateľ
 237. Alžbeta Mráková, jazyková redaktorka, prekladateľka, bývalá šéfredaktorka časopisu Família, poetka a esejistka
 238. František Skovajsa, historik
 239. Tomáš Mikolaj, redaktor
 240. František Horvath, dôchodca
 241. Ladislav Hrubý, učiteľ, spisovateľ
 242. Eva Kollárová, univerzitná profesorka, prezidentka Asociácie rusistov Slovenska, šéfredaktorka časopisu Russkij jazyk v centre Evropy, nositeľka medaily Puškina, Zlatej medaily S. Michalkova
 243. Milan Kosec, dokumentarista
 244. Štefan Patrik Kováč, spisovateľ, učiteľ, duchovný poradca, vedúci Spoločenstva Živá voda, kresťanský aktivista
 245. Michal Hrivnák, čestný člen SSS, Maďarsko
 246. Janka Kavecká, živnostníčka, dobrovoľná vedúca farskej knižnice
 247. Karol Dučák, žurnalista a spisovateľ
 248. Ignác Kolek, riaditeľ vydavateľstva
 249. Ľudomír Molitoris, historik, prekladateľ, krajanský činiteľ, generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku
 250. Gabriela Zavacká, umelkyňa
 251. Milan Zelinka, spisovateľ, publicista, laureát celoštátnej súťaže Anasoft Litera, korunný princ Ceny cien Revue aktuálnej kultúry RAK
 252. Slavomíra Očenášová-Štrbová, spisovateľka, publicistka, laureátka Zlatej medaily Leva Tolstého – Ceny Európskej únie umenia
 253. Terézia Ursínyová, hudobná kritička a publicistka
 254. Ivan Lehotský, novinár
 255. Vlado Bálint, kulturológ, spisovateľ, hudobný skladateľ
 256. Ivan Jackanin, spisovateľ, prekladateľ, publicista
 257. Elena Šebová, psychologička, novinárka
 258. Ivan Očenáš, slovakista, bibliograf
 259. Katarína Šulganová, odborná pracovníčka v oblasti kultúry, mesto Čadca, Kysuce
 260. Pavol Holeštiak, spisovateľ, editor, manažér, viacnásobný laureát ocenenia Kniha Kysúc
 261. Lujza Jablonická, učiteľka
 262. Mária Matušková, stredoškolská učiteľka cudzích jazykov v dôchodku
 263. Roman Kvapil, odborný asistent
 264. Monika Barčáková, učiteľka
 265. Ľubomír Guzi, vysokoškolský pedagóg, rusista
 266. Emília Lipovská, učiteľka
 267. Ľubica Hroncová, jazyková redaktorka, recenzentka
 268. Anna Tkáčová, učiteľka
 269. Jana Pappová, architektka-dôchodkyňa, čitateľka LT od jeho založenia
 270. Janka Koperová, učiteľka
 271. Pavol Prievalský, rehoľník, kňaz
 272. Alexander Thurzo, metrológ, publicista
 273. Ľubomír Huďo, spisovateľ, novinár
 274. Ľuboslav Hromják, kňaz, historik, vysokoškolský pedagóg
 275. Ivana Hesková, učiteľka
 276. František Šuppa, dôchodca
 277. Miroslava Kerekesová, knihovníčka
 278. Natália Grausová, lekárka, bývalá poslankyňa NR SR
 279. Jana Semjonová, učiteľka
 280. Milan Bujňák, učiteľ slovenského jazyka a literatúry
 281. Ľudovít Števko, spisovateľ literatúry faktu, publicista
 282. Marcela Pillárová, učiteľka
 283. Viktória Mičudová, nezamestnaná
 284. Slavomíra Galdíková, čitateľka, študentka
 285. Eva Krišpinská, ekonómka, čitateľka LT
 286. Stanislav Jelínek, politológ, sociológ
 287. Alžbeta Košíková, vysokoškolská pedagogička, milovníčka literatúry, umenia a histórie
 288. Ľuba Hrivňáková, dôchodkyňa, bývalá stredoškolská učiteľka
 289. Zuzana Kolejáková, divadelná dramaturgička, autorka a pedagogička
 290. Ján Čapka, spisovateľ pre deti, básnik, autor literatúry faktu, kultúrno-osvetový pracovník, laureát Ceny roka za poéziu pre deti vydavateľstva Daxe a redakcie časopisu Maxík, nositeľ cenenia Najpredávanejšia kniha roka kníhkupectva Art Forum za básnickú zbierku
 291. Adam Sedláček, žurnalista a spisovateľ
 292. Alexander Kulich, hudobník, začínajúci spisovateľ
 293. Edith Manak, dôchodkyňa
 294. Peter Kováč, dôchodca
 295. Libuša Klučková, stredoškolská profesorka, členka MS
 296. Peter Štrelinger, spisovateľ a novinár, predseda Výboru Kongresu slovenskej inteligencie
 297. Jana Blublová, učiteľka slovenského jazyka
 298. Peter Kozolka, učiteľ dôchodca, člen Pedagogického odboru MS
 299. Adolf Kobela, historik, spisovateľ
 300. Viliam Oberhauser, exminister vlády SR, štatutár OZ Kresťania za zdravý vidiek
 301. Ioan Gondec, kňaz
 302. Miloš Bača, historik, dôchodca
 303. Ivan Hudec, spisovateľ a lekár, nositeľ štátneho vyznamenania Rad Andreja Hlinku I. triedy, laureát ocenenia slovenskej sekcie IBBY a Bibiany Najkrajšia detská kniha zimy, nositeľ ocenenia Osobnosť Kysúc – za celoživotné dielo
 304. Pavol Kall, publicista, prozaik, prispievateľ so viacerých periodík
 305. František Luknár, dôchodca, priaznivec
 306. Jozef Sobota, učiteľ
 307. Pavol Hatala, technik
 308. Štefan Martinkovič, právnik, člen SSS a MS
 309. Mária Šúleková, dôchodkyňa
 310. Vojtech Zeman, kňaz
 311. Anton Péteri, dôchodca-básnik, člen odbočky SSS v Žiline
 312. Mária Švecová, učiteľka na dôchodku
 313. Jozef Uhnák, rehoľník
 314. Gabriela Klinovská, učiteľka
 315. Ján Chovanec, archeológ, historik, dlhoročný člen MS a predseda MO MS
 316. Monika Grejtáková, učiteľka slovenského jazyka a literatúry
 317. Mária Sýkorová, kníhkupeckyňa
 318. Miroslava Gažová, živnostníčka
 319. Jozef Klepanec, kňaz
 320. Jozef Šimonovič, herec
 321. Pavol Parenička, vysokoškolský pedagóg, kultúrny historik a pracovník
 322. Robert Galko, dôchodca, verný matičiar
 323. Štefan Michalík, bloger
 324. Pavol Zuskáč, projektant
 325. Martina Čelechovská, obchodná manažérka
 326. Martin Lacko, historik, redaktor, vydavateľ
 327. Alexander Lilge, dôchodca
 328. Viktória Lilgová, dôchodkyňa
 329. Katarína Chovanová, bibliografka
 330. Štefan Švec, aforista
 331. Eva Bujňáková, učiteľka
 332. Ján Duchoň, SZČO
 333. Adriana Ferenčíková, lingvistka, prekladateľka, laureátka Ceny Jána Hollého za umelecký preklad
 334. Matej Mindár, redaktor, vedecký pracovník
 335. Marián Mokrý, dôchodca
 336. Ingrid Majeriková, vydavateľka
 337. Milica Majeriková-Molitoris, historička, spisovateľka
 338. Anna Majeriková, poetka
 339. Jozef Sivák, dôchodca, čitateľ LT a prispievateľ
 340. Milan Vároš, spisovateľ, nositeľ Radu Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry, viacnásobný laureát medzinárodnej Ceny E. E. Kischa a Ceny Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii spoločenských vied, laureát Ceny ministra kultúry SR, Ceny V. Zamarovského za celoživotný prínos v oblasti literatúry faktu, Ceny Klubu spisovateľov literatúry faktu, nositeľ ocenenia Identifikačný kód Slovenska
 341. Pavel Trgiňa, učiteľ na dôchodku
 342. Jozef Krnáč, prekladateľ
 343. Vlasta Kubizňová, dôchodkyňa, učiteľka
 344. Ján Hanečka, diakon
 345. Štefan Gardoň-Kaštýlsky, spisovateľ, člen odbočky SSS v Trenčíne
 346. Ján Benko, dôchodca, bývalý učiteľ na PriF UK
 347. Jana Machová, dôchodkyňa, bývalá zamestnankyňa MS
 348. Štefan Paulov, lekár
 349. Anna Prnová, vedecká pracovníčka ÚACH SAV
 350. Darina Milčová, sociálna pracovníčka
 351. Martin Jarinkovič, historik, múzejník
 352. Alena Stašíková-Galvánková, spisovateľka, poetka, členka SSS, milovníčka histórie
 353. Ján Gajdoš, živnostník
 354. Leopold Švec, dôchodca
 355. Peter Chovan, technik IT
 356. Jozef Májsky, biológ a ekológ na dôchodku
 357. Peter Marenčík, projektant
 358. František Ďurža, pracujúci dôchodca
 359. Monika Ďuržová, študentka VŠ
 360. Marta Kilimajerová, čitateľka, podporovateľka
 361. Anna Jamrišková, poetka, dôchodkyňa
 362. Eva Očkayová, dôchodkyňa
 363. Nataša Neštinová, učiteľka
 364. Ján Blubla, pracujúci dôchodca, priaznivec
 365. Milan Sedláček, SZČO
 366. Jozef Bily, dôchodca, aforista, epigramatik, autor knižiek pre deti
 367. Ján Palkovič, redaktor, dôchodca
 368. Ladislav Milo, čitateľ LT (od roku 1988), SNN a Kultúrneho života (od päťdesiatych rokov)
 369. Katarína Rabatinová, dôchodkyňa
 370. Dagmar Mária Anocová, slovenská krajanská spisovateľka z Rumunska, laureátka Ceny Zväzu rumunských spisovateľov, prispievateľka do LT
 371. Jolana Lenčéšová, učiteľka, dôchodkyňa
 372. Ján Kosáč, Knižnica Brodzany
 373. Ľudmila Hrehorčáková, dôchodkyňa, učiteľka
 374. Marta Germušková, literárna vedkyňa a prispievateľka do LT
 375. Rudolf Belan, vydavateľ, publicista
 376. Alexander Kirschner, informatik, čitateľ LT (od 1988), občasný prispievateľ
 377. Jaroslav Chovanec, ústavný právnik, univerzitný profesor, spoluiniciátor občianskej iniciatívy 61 krokov k slovenskej identite – Zvrchované Slovensko, nositeľ Radu Ľ. Štúra II. stupňa, vyznamenania ministra kultúry SR Zlatý dvojkríž, Zlatej plakety Literárneho fondu,
 378. Juraj Bohuš, učiteľ
 379. Milan Šajgalík, dôchodca
 380. Blažena Májska, učiteľka na dôchodku
 381. Dušan Kubinec, dôchodca , matičiar, sklársky technik
 382. František Horvath, dôchodca
 383. Vladimír Švončinár, dôchodca, žiadateľ používania spisovného slovenského jazyka v masmédiách, čitateľ periodík SNN, Tatranský orol, Slovensko Národné spektrum – odbornýo časopis MS
 384. Branislav Čech, predseda Združenia slovenskej inteligencie
 385. Katarína Tóthová, chemička, čitateľka
 386. Kristína Tóthová, teatrologička
 387. Marek Jaroš, literát, recitátor, dôchodca
 388. Jaroslav Husár, dôchodca
 389. Miroslav Orihel, dôchodca
 390. Sylvia Maliariková, dôchodkyňa, čitateľka, podporovateľka
 391. Eva Krnáčová, prekladateľka, čitateľka LT (od prvého čísla)
 392. Anton Gúth, lekár, spisovateľ
 393. Darina Vergesová, historička, slavistka
 394. Otília Dvorecká, prekladateľka
 395. Agnesa Belošičová, pisateľka, komentátorka
 396. Jozef Hardoš, televízny kameraman, vysokoškolský profesor
 397. Marian Fillo, dôchodca
 398. Bohumil Šťastný, dôchodca
 399. Ľudmila Hrehorčáková, dôchodkyňa, učiteľka
 400. Štefan Hrušovský, lekár
 401. Jaroslav Koyš, starosta
 402. Daniela Šipošová, knihovníčka
 403. Otto Brtko, starosta
 404. Ľubica Dvornická, jazykovedkyňa
 405. Anna Gondová, knihovníčka
 406. Anetta Zelmanová, vedúca knižnice, členka Slovenskej asociácie knižníc
 407. Adriana Ďuričeková, archivárka
 408. Tatiana Sivová, knihovníčka, členka MS
 409. Janka Mineková, členka literárneho klubu Duria, Martin, milovníčka literatúry
 410. Renáta Grobarčíková, administratívna pracovníčka – kronikárka
 411. Daša Filčíková, zamestnankyňa knižnice, čitateľka
 412. Ladislav Serdahély, riaditeľ Literárneho fondu, čitateľ LT a Dotykov
 413. Katarína Almužňáková, knihovníčka
 414. Alena Keblušková, knihovníčka
 415. Ján Szelepcsényi, nositeľ Zlatého kríža ministra kultúry SR, emeritný veľvyslanec, zakladajúci rektor UCM v Trnave, muzikológ, skladateľ, dirigent, publicista
 416. Martin Homza, vysokoškolský pedagóg
 417. Ľubica Raždíková, knihovníčka
 418. Jozef Markuš, vedecký pracovník, autor kníh, publicista, bývalý predseda MS a politik, nositeľ Zlatej plakety Ľ. Štúra, Zlatej medaily MS, Medaily Cyrila a Metoda za zušľachťovanie slovenského písomníctva
 419. Ľubica Ďuržová, psychologička, amatérska spisovateľka
 420. Veronika Chorvatovičová, knihovníčka, čitateľka LT
 421. Stanislav Lugowski, katolícky kňaz
 422. Marián Grigeľ, vydavateľ
 423. Alena Appelová, dôchodkyňa
 424. Dušan Brindza, redaktor, spisovateľ
 425. Vladimír Potemra, dôchodca
 426. Kamila Chilová, redaktorka, dôchodkyňa
 427. Slávka Boguská, priaznivkyňa
 428. Vlado Kolesár, dramaturg, autor kresleného humoru
 429. Gabriel Chila, hudobník
 430. Viera Peťková, technička
 431. Anna Kolková, vydavateľka
 432. Margaréta Vyšná, redaktorka
 433. Lujza Rochová, knihovníčka
 434. Štefan Soták, dôchodca
 435. Daniel Mikula, grafik
 436. Matúš Nižňanský, knihovník, autor
 437. Ivan Blaho, výsluhový dôchodca-pilot MV SR, čitateľ LT
 438. Emil Vestenický, dôchodca, prvý veliteľ pozemného vojska ASR, exposlanec NR SR
 439. Ivan Blaho, samostatný radca, čitateľ LT
 440. Milan Murgaš, konzultant
 441. Irenej Ciutti, kňaz
 442. Lenka Šagátová, knihovníčka
 443. Mária Turčatová, dôchodkyňa, učiteľka
 444. Miloš Sečkár, čitateľ LT
 445. Viera Plavčanová, ekonómka, učiteľka, podnikateľka
 446. Maroš Servátka, profesor
 447. Viera Revallová, chemická inžinierka na dôchodku
 448. Ján Juran, dôchodca, bývalý dlhoročný pracovník MK SR
 449. Ladislav Lysák, ekonóm-národohospodár, spoluzakladateľ a súčasný predseda Nezávislého združenia ekonómov Slovenska NEZES, veľvyslanec, vysokoškolský učiteľ, predseda Národohospodárskeho odboru MS, bývalý poslanec NR SR
 450. Ján Chochula, lekár
 451. Daniela Kotmanová, prekladateľka
 452. Alena Koroľová, učiteľka slovenského a ruského jazyka
 453. Vincent Bujňák, st., učiteľ
 454. Ivan Holoubek, výskumník, dôchodca
 455. Erika Furaková, SZČO
 456. Ján Hnilica, učiteľ na dôchodku
 457. Pavol Prokop, učiteľ, čitateľ LT, SNN
 458. Ján Dudáš, vedec a vysokoškolský učiteľ
 459. Ľubomir Trudnak, dôchodca, priaznivec
 460. Anna Bírošová, ekonómka
 461. Milan Stano, výtvarník
 462. Michal Hronec, stavbár-dôchodca
 463. Katarína Susteková, čitateľka
 464. Mária Haruštiaková, lekárka na dôchodku
 465. Jaroslav Husár, ekonóm, publicista
 466. Anna Medzihradská, členka Literárneho klubu Dúha
 467. Jozef Páleník, literát, autor regionálnej literatúry, občasný prispievateľ do LT
 468. Vladimír Gašparík, vysokoškolský učiteľ, dôchodca
 469. Eva Majerčinová, učiteľka
 470. Edita Ďurčová, historička, literátka
 471. Daniel Bobok, dôchodca
 472. Sergej Makara, básnik, literárny vedec
 473. Mikuláš Semanco, čitateľ, bývalý poslanec NR SR
 474. Katarína Bánska, pedagogička
 475. Marek Dusík, ITT technik
 476. Tomáš Macák, stavebný technik
 477. Jozef Dečo, dôchodca, strojnícky inžinier
 478. Branislav Husár, konštruktér, poslanec mesta Zvolen, člen výboru MS
 479. Peter Papp, architekt, predplatiteľ a pravidelný čitateľ LT
 480. Edita Striežencová, učiteľka, dôchodkyňa
 481. Janka Husárová, čitateľka
 482. Mária Košťálová, čitateľka
 483. Antónia Košťálová, čitateľka
 484. Mária Štefíková, zdravotníčka
 485. Andrej Fordinál, katolícky kňaz
 486. Ľuboslava Lacjaková, bývalá riaditeľka zrušeného Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej
 487. Andrej Mitaľ, čitateľ, podporovateľ
 488. Ingrid Dojčárová, učiteľka
 489. Branislav Paluš, učiteľ
 490. Olga Hiznayová, učiteľka
 491. Viera Kojnoková, majsterka OV
 492. Ján Cuper, emeritný docent
 493. Soňa Krajčova, dôchodkyňa
 494. Adrián Panáček, SAP BW/BI konzultant
 495. Peter Košík, poslanec mesta Zvolen a BBSK
 496. Mária Berithová, členka Literárneho klubu Omega v Trenčíne
 497. Pavol Durec, technik, čitateľ LT
 498. Ľubica Klimentová, vychovávateľka
 499. Milan Rybársky, čestný predseda MO MS Kremnici, predseda Združenia Kalvária v Kremnici
 500. Jana Chorvátová, spisovateľka, členka odbočky SSS v B. Bystrici
 501. Ján Chorvát, vysokoškolský pedagóg
 502. Tatiana Blichová, projektantka pozemných stavieb, venuje sa obnove rodného domu  Augusta Horislava Škultétyho
 503. Oľga Palanská, vedecká pracovníčka na dôchodku, členka Štefánikovej spoločnosti
 504. Ľubomír Bateľ, pedagóg a športový tréner
 505. Katarína Jatyová, učiteľka
 506. Miroslav Slobodník, čitateľ LT
 507. Janka Strinková, učiteľ
 508. Zora Pristašová,  spolu s manželom a deťmi, pravidelná čitateľka
 509. Veronika Adamčíková, ekonómka, dôchodkyňa
 510. František Vnuk, historik, vysokoškolský pedagóg
 511. Jozef Božík, strojár
 512. Blažena Lištiaková, učiteľka
 513. Martin Bátovský, pedagóg
 514. Marián Greksa, hudobník
 515. Vladimír Bajan, bývalý starosta, župan, poslanec NR SR
 516. Viktor Kudláč, stomatológ na dôchodku
 517. Peter Baco, čestný člen SAPV, zakladajúci člen MS
 518. Anna Valentová, študentka prekladateľstva, poetka
 519. Mária Šramková, primárka OAIM NsP Bojnice, vysokoškolská učiteľka, dlhoročná čitateľka LT
 520. Tibor Schlosser, dopravný inžinier a pedagóg na STU
 521. Peter Kajan, dôchodca
 522. Vladimír Antal, okresný predseda HR za okres Žarnovica
 523. Veronika Schvarcová, učiteľka
 524. Juraj Schvarc, čitateľ
 525. Dagmar Vicianová, dôchodkyňa
 526. Marek Vadrna, katolícky kňaz
 527. Anna Ďuračková, inštruktorka sociálnej práce
 528. Peter Plavčan, vysokoškolský učiteľ
 529. Ľudmila Lacová, učiteľka, dôchodkyňa
 530. Ján Bábik, publicista
 531. Ondrej Zimka, akad. maliar, ilustrátor, grafik, karikaturista, tvorca objektov, animátor, spisovateľ
 532. Ondrej IV (Zimka), sochár
 533. Milina Zimková, maliarka
 534. Norbert Kelecsényi, sochár
 535. Viera Hegerová, prekladateľka, členka SSS
 536. Jozef Bizoň, starosta obce Vydrník
 537. Miriama Lörinczová, matrikárka, fotografka
 538. Slavomíra Melišová, starostka obce, pôvodne pedagogička
 539. Eliška Nosianová, HR, čitateľka LT
 540. Ján Blcháč, primátor mesta Liptovský Mikuláš, poslanec NR SR
 541. Mária Vrabcová, učiteľka
 542. Edita Rechtorisová, ekonómka
 543. Igor Guráň, starosta obce Liptovská Sielnica
 544. Juraj Bohus, učiteľ, dôchodca
 545. Eva Tkáčiková, literárna historička, šéfredaktorka časopisu Tvorba
 546. Ján Bóry, veľvyslanec, nositeľ ocenenia Identifikačný kód Slovenska
 547. Jozef Kottra, čitateľ
 548. František Hanzl, lekár
 549. Zdenka Hanzlová, lekárka
 550. Veronika Kolíková, lekárka
 551. Alojz Marek, manažér, šéf Inštitútu JP II
 552. Jozef Leja, vysokoškolský učiteľ
 553. Andrea Gőczeová, knihovníčka
 554. Jana Slobodníková, pracujúca, poetka
 555. Adriana Brázdová, literárna múzejníčka
 556. Dagmar Kajánková, učiteľka
 557. Miloš Dusík, technik
 558. Alfonz Zoričák, bývalý poslanec NR SR a pedagóg na dôchodku
 559. Jozef Beňovský, bývalý riaditeľ Slovenského národného literárneho múzea MS
 560. Peter Hochel, pedagóg
 561. Karel Sýs, predseda Únie českých spisovateľov
 562. Marta Panáčková, dôchodkyňa
 563. Andrea Gőczeová ml., študentka psychológie
 564. Alžbeta Remiášová, novinárka, exšéfredaktorka
 565. Beáta Hockicková s manželom, vysokoškolská pedagogička
 566. Ivan Pauer, prezident stavebnej komory SR, dôchodca
 567. Peter Božík, stavebný inžinier
 568. Anon Julény, sen., dôchodca
 569. Ľubomír Žitňan, dôchodca, čitateľ LT od jeho prvého čísla
 570. Zuzana Zajíčková,  ćitateľka Dotykov
 571. Mária Hroncová, učiteľka na dôchodku, štatutárka – OZ Spoločnosť Augusta
 572. Gabriela Michaláková, učiteľka, redaktorka
 573. Veronika Račková, ekonómka
 574. Beáta Dobrodenková, poetka
 575. Katarína Talamonová, knihovníčka
 576. Marta Dubnická, stredoškolská učiteľka
 577. Marek Fečo, bohoslovec
 578. Boris Horňák, geodet
 579. Juraj Koperdák, dôchodca
 580. Vojtech Hornák, geodet-dôchodca, člen MS
 581. Anna Tkáčiková, dôchodkyňa
 582. Kristína Tkáčiková, fyzioterapeutka
 583. Margita Hornáková, učiteľka na dôchodku, členka MS
 584. Anna Martinová, stredoškolská profesorka, dôchodkyňa
 585. Mária Skalová, ekonómka
 586. Mária Tomanová, sestra, čitateľka
 587. Šimková Lýdia, hospodárka Literárneho klubu Omega v Trenčíne, tiež členka MO MS, zakladateľka regionálnej literárnej súťaže Spod Košeckého hradu
 588. Jozef Prokeš, dôchodca
 589. Peter Potocký, autor odbornej literatúry v oblasti IKT, prozaik
 590. Ivan Solár, starosta obce
 591. Eva Martinovská, učiteľka, dôchodkyňa
 592. Borivoj Medelský, dramaturg
 593. Miroslav Rusko, dôchodca
 594. Helena Belláková, archivárka
 595. Augustín Jozef Lang, emeritný diplomat, ex štátny tajomník MK SR, vedecký pracovník
 596. Alena Manová, chemička, vysokoškolská učiteľka
 597. Anton Juriš, dôchodca, bývalý poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR a bývalý poslanec NR SR (2 x)
 598. Michal Vaľko, študent, čitateľ
 599. Paulína Medňanská, zdravotná sestra
 600. Ivan Ožvát, sólista Opery SND
 601. Lukáš Žemlička, odborný asistent
 602. Pavol Michelko, výtvarník
 603. Ivana Blahutová, nakladateľka, spisovateľka
 604. Juraj Paulo, mechanik
 605. Matúš Žemlička, občan SR, vedecký pracovník
 606. Margita Pásztorová, zdravotná sestra
 607. Stanislava Mikulášová, dôchodkyňa
 608. Peter Pišút, vysokoškolský pedagóg
 609. Viliam Budaj, čitateľ Literárneho týždenníka
 610. Slavomíra Kotrádyová, učiteľka
 611. Ivor Ripka, jazykovedec, vysokoškolský pedagóg
 612. Ľubomír Illeš, dôchodca, stály a verný čitateľ Literárneho týždenníka
 613. Samuel Kráľ, študent gymnázia
 614. Miroslav Demko, muzikológ a historik
 615. Ľubomír Horník, spisovateľ, dramaturg, vysokoškolský pedagóg
 616. Mariana Chylík-Riboňová, doktorka práva, výsluhová dôchodkyňa
 617. Aneta Beňková, členka literárneho klubu VLAS
 618. Bronislava Tothová, geodetka
 619. Jana Melicherová, vodohospodárka a ekologička
 620. Silvia Gažová, učiteľka
 621. Elena Marečková, filologička, vysokoškolská učiteľka na dôchodku
 622. Miroslava Demeterová, grafická dizajnérka
 623. Senka Subotić, kulturologička
 624. Viliam Komora, teológ a právnik
 625. Milan Dermíšek, štátny zamestnanec
 626. Pavol Kleban, člen Výboru MS
 627. Mirko Subotić, psychiater
 628. Juraj Marušiak, politológ a historik
 629. Gabriela Rochallyi, spisovateľka, poetka, výtvarníčka
 630. Martin Farbák, kulturológ
 631. Ján Páleník, dlhoročný čitateľ
 632. Ľudovít Košík, publicista
 633. Vladimír Tyller, podporovateľ
 634. Elena Prišegemová, učiteľka, dôchodkyňa a trvalá vďačná čitateľka LT
 635. Ján Prišegem, prekladateľ, dôchodca
 636. Hana Švecová, ekonómka
 637. František Hässler, emeritný radca
 638. Mária Cibulová, dôchodkyňa, predsedkyňa Literárneho klubu Dúha v LV
 639. Ján Šimo, dôchodca, čitateľ LT
 640. Radoslav Rochallyi, spisovateľ
 641. Alexandra Hollá, študentka VŠ
 642. Karol Smetana, diplomat, dlhoročný čitateľ LT
 643. Marián Klčo, pracovník múzea na dôchodku
 644. Viktor Jablokov, učiteľ, podporovateľ slovenskej hudobnej kultúry
 645. Pavel Fábry, dôchodca, publicista
 646. Miloslav Stano, dôchodca, podporovateľ LT
 647. Mária Mikušková, zubná lekárka
 648. Marieta Koščíková, vydavateľka, poetka
 649. Milada Goňová, knihovníčka, dôchodkyňa
 650. Zoltán Černák, podnikateľ, mecén slovenskej kultúry
 651. Katarína Mikušková, lekárka
 652. Ivan Vojtaššák, aktivista
 653. Jozef Štepanay, čitateľ dobrej literatúry
 654. Vladimír Grigar, bývalý riaditeľ Slovenskej pedagogickej knižnice
 655. Eleonóra Petrovičová, dôchodkyňa, členka hodnotiacej komisie literárnej súťaže HNČ
 656. Albert Šmihula, výtvarník, básnik, člen SSS
 657. Melánia Šmihulová, právnička
 658. Emanuel Orban, publicista, bývalý vysokoškolský pedagóg
 659. Miroslav Grečný, manažér, dôchodca
 660. Ivan Tirpák, dôchodca, exminister vlády SR, pravidelný čitateľ
 661. Mojmír Groll, dramatik
 662. Oľga Danajová-Rojková, poetka, spisovateľka, publicistka,členka Literárneho klubu Považia Matice slovenskej
 663. Oľga Fejdiová, dôchodkyňa, geologička, Spolok Slovákov z Juhoslávie na Slovensku
 664. Pavel Štulajter, dôchodca
 665. Mária Póšová, dôchodkyňa, Čataj
 666. Laco Hámor, novinár, dôchodca
 667. Květoslava Fulierová, výtvarníčka
 668. Jozef Daník, spisovateľ, dôchodca
 669. Mária Machalová, univerzitná profesorka, vedecká pracovníčka, psychoterapeutka, autorka nových odborov VŠ vzdelávania a dospelých, autorka kníh v oblasti psychológie, andragogiky, edukačnej sociálnej práce
 670. Ján Lukáč, riaditeľ  múzea na dôchodku, stály čitateľ
 671. Filip Kuruc, čitateľ Dotykov
 672. Zuzana Jurkemiková, učiteľka NV, teraz na materskej
 673. David Mühlberger, študent, čitateľ
 674. Ľudovít Malý, dôchodca, čitateľ LT
 675. Matúš Kukučka, študent, čitateľ
 676. Martin Kubuš, učiteľ, prekladateľ, spisovateľ
 677. Katarína Jablokovová, huslistka, pedagogička
 678. Mária Turanská, medička
 679. František Kasanický, inžinier spojov, dôchodca
 680. Alexander Jablokov, atlét, bežec na 800 m
 681. Anton Hnáth, emeritný  stredoškolský učiteľ, Moravany
 682. Ján Kapala, exkatedrálny organista u sv. Sebastiána v Bratislave
 683. Juraj Ďúran, dôchodca, teoretický fyzik, člen literárneho klubu Dúha, Levice, čitateľ LT a Dotykov
 684. Štefan Topľanský, ekonóm, zakladajúci člen a člen dozorného výboru a Národohospodárskeho odboru MS
 685. Emília Polakovičová, ekonómka, dôchodkyňa
 686. Jozef Eperješi, dôchodca
 687. Helena Jablonková, čitateľka LT od roku 1988
 688. Vanda K. Rybanská, asistentka poslanca NRSR, aktivistka, blogerka, OZ Slovenskí katolíci, SAN
 689. Terézia Sárincová, poslankyňa MZ PB
 690. Stanislav Šárossy, právnik
 691. Alena Triščová, učiteľka
 692. Zoja Sedlická, somelierka, čitateľka
 693. Marek Sedlický, čitateľ
 694. Martina Sedlická, sociálna pracovníčka
 695. Igor Serváček, matematik
 696. Emília Hájiková, učiteľka na dôchodku
 697. Zita Kolembusová, dôchodkyňa
 698. Marián Stolárik, profesor a veduci Katedry slovenských dejín a kultúry na Ottawskej univerzite v Kanade
 699. Blažej Belák, básnik, prozaik, literárny kritik, laureát Ceny Fra Angelica
 700. Jaroslava Kuchtová, odberateľka a podporovateľka LT
 701. Mária Garajová, učiteľka ZŠ, čitateľka
 702. Lívia Kolláthová, lekárka
 703. Zuzana Misatová, Night Duty Manager/Guest Service Manager, Anglicko
 704. Kristína Kajanová, študentka
 705. Silvia Milová, manažérka
 706. Ivan Števík, občan SR
 707. Marián Bližniak, člen SSS
 708. Viera Procházková, poetka, editorka, predsedníčka Klubu autorov Považia
 709. Simona Richterová, učiteľka
 710. Milan Cmarko, podporovateľ, Banská Bystrica
 711. Andrea Čelešová, študentka
 712. Jakub Pytel, študent
 713. Rudolf Zelenay, člen SSS 
 714. Sára Vašutová, študentka
 715. Štefan Horský, rozhlasový novinár, dôchodca
 716. Vlado Javorský, spisovateľ, výtvarník
 717. Vladimír Gubiš, vedecký pracovník na dôchodku, šachový tréner detí a mládeže
 718. Zuzana Farkašová, učiteľka, čitateľka LT
 719. Václav Papež, učiteľ, včelár
 720. Jana Rakšányiová, emeritná profesorka v odbore translatológia, prekladateľka
 721. Marián Kotman, elektroinžinier, čitateľ
 722. David Mühlberger, študent
 723. Stanislav Ondáš, pedagóg
 724. Juraj Hradský, spisovateľ, publicista, výtvarník
 725. Marian Gejdoš, hasič-záchranár
 726. Marek Vanek, učiteľ, patafyzik, člen FF facultatif
 727. Katarína Balleková, lingvistka
 728. Marta Batková, dôchodkyňa, členka Literárneho klubu Omega v Trenčína, čitateľka LT
 729. Vladimír Daniš, učiteľ, občiansky aktivista
 730. Miroslav Pius, spisovateľ, dôchodca
 731. Barbora Kotryová, technologička
 732. Eva Jarábková, píšuca emeritná účiteľka, epigramatistka
 733. Lenka Jurčová, psychologička
 734. Ján Graus, vydavateľ
 735. Zuzana Civáňová, vysokoškolská pedagogička
 736. Jolana Vykrutová, čitateľka, priaznivkyňa LT, Dotykov
 737. Andrea Smolková, bibliografka, divadelná ochotníčka
 738. Vladimír Šimko, pomocný zamestnanec nemocnice, Oravce
 739. Adam Balušík, IT špecialista
 740. Adriana Krajčiová, IT
 741. Július Paňko, pedagóg, spisovateľ
 742. Lucia Ondrejová, učiteľka
 743. Anna Grigerová, knihovníčka
 744. Jozef Ondík, zdravotnícky asistent
 745. František Skovajsa, historik, pedagóg
 746. Hana Benediková-Polláková, redaktorka, prekladateľka; čitateľka Literárneho týždenníka, Slovenských pohľadov
 747. Michal Petrovaj, priaznivec
 748. Ľubomír Kotrha, karikaturista
 749. Jozef Šelestiak, vydavateľ, publicista, fotograf
 750. Peter Hrnčiar, dôchodca
 751. Ján Jurčo, učiteľ VŠ
 752. Andrej Kostelník, študent histórie a pravoslávnej teológie
 753. Diana Kostelníková, študentka histórie
 754. Miloslav Stano, dôchodca, podporovateľ, člen SZPB
 755. Mária Šúleková, dôchodkyňa
 756. Iveta Látková, dôchodkyňa, Kokava nad Rimavicou

 

Ďakujeme za podporu
 
Poznámka: Ak ste nám odoslali Formulár signatára a nenašli ste sa v zozname signatárov, pošlite nám e-mail na adresu  spolspis@gmail.com . Mohla sa stať technická chyba, za ktorú sa opravedlňujeme, a do zoznamu Vás, samozrejme, doplníme. Vašu podporu si osobitne vážime.
Administrátor

FORMULÁR SIGNATÁRA

Poporujem OTVORENÝ LIST Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá a ministerke kultúry Slovenskej republiky ZACHRÁŇME etablované literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy! – a chcem byť jeho signatár:

Zvoľte súbor

Poznámky:
1. Údaje označené symbolom * sú povinné.
2. Ak nechcete vyplniť kolonku Povolanie, poslanie, môžete v nej uviesť čitateľ, priaznivec, podporovateľ a názvom časopisu, ktorý čítate (napr. čitateľ Literárneho týždenníka, čitateľ Dotykov a pod.).
3. E-mailové adresy signatárov vzhľadom na ochranu osobných údajov nebudú zverejnené.Možnosť stať sa signatárom zaslaním e-mailu

Súhlas so znením uvedeného otvoreného listu môžete vyjadriť aj formou e-mailu na adresu SSS spolspis@gmail.com , v ktorom uvedeniete údaje obsiahnuté vo formulári a že chcete byť signatárom otvoreného listu.

(Individuálny súhlas všetkých signatárov s otvoreným listom je v archíve Spolku slovenských spisovateľov.)