KOVÁČOVÁ, Zuzana

KOVÁČOVÁ, Zuzana

Zuzana Kováčová, doc. PaedDr., PhD., vysokoškolská pedagogička, literárna vedkyňa.

Študovala učiteľstvo aprobačných predmetov slovenský jazyk – dejepis pre ročníky 5 – 12. Od roku 1987 pôsobila ako asistentka na Katedre slovenského jazyka Pedagogickej fakulty v Nitre, neskôr ako odborná asistentka na Katedre slovenského jazyka Fakulty humanitných vied Vysokej školy pedagogickej v Nitre a v súčasnosti ako odborná asistentka na Katedre v študijnom odbore slovenský jazyk Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V roku 2004 ukončila doktorandské štúdium a obhájila dizertačnú prácu. Venovala sa otázkam jazykovej analýzy umeleckého textu a za metodologické východisko si zvolila sústavu výrazových kategórií a komunikačnú koncepciu tzv. Nitrianskej školy. V pedagogickej činnosti sa špecializuje na odbory: teória vyučovania slovenského jazyka, didaktika (PEP), lexikológia (PEP), syntax slovenského jazyka pre študentov programu prekladateľstvo, jazyková kultúra, základné gramatické zručnosti pre odbor učiteľstvo primárneho vzdelávania, frazeológia pre študijný program editorstvo a vydavateľská prax. Aktuálne vedeckovýskumné projekty: Antropocentricky zamerané sémantické kategórie v slovenčine (v porovnaní s niektorými slovanskými jazykmi) (spoluriešiteľka). Vedecká angažovanosť: teória komunikácie, odborová didaktika, frazeológia, syntax. Participovala na projektoch ďalšieho vzdelávania učiteľov a v súčasnosti spolupracuje na projekte Premena školy s využitím informačných a komunikačných technológií. Je riešiteľkou, zodpovednou riešiteľkou alebo účastníčkou výskumných a vzdelávacích projektov: VEGA: 1/2231/05, Hovorená podoba slovenčiny v médiách, riešiteľka projektu, 2005 – 2007; VEGA: 1/0654/08, Slovník štúrovskej slovenčiny, riešiteľka projektu, 2008 – 2010; KEGA: 3/3035/05, Tvorba nových učebníc a učebných pomôcok pre ZŠ a SŠ. Učebnica slovenského jazyka pre gymnáziá, zodpovedná riešiteľka projektu, 2005 – 2008; KEGA: 366-040UKF-4/2010, Kvalitatívne inovácie edukácie učiteľov elementárnej školy v materinskom jazyku, zodpovedná riešiteľka projektu, 2009 – 2010;  Grantová úloha 1/187/92, Frazeológia ako intenzifikačný faktor komunikácie, riešiteľka, 1992 – 1994; CGA: Grantová úloha, 04/95/CGA, Fungovanie jazykových prostriedkov v texte, riešiteľka, 1996 – 1999. Národný program Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť v súlade s Operačným programom Vzdelávanie Ministerstva školstva Slovenskej republiky – účastníčka programu.

Publikovala viaceré štúdie v zborníkoch z domácich i zahraničných konferencií, napr. Formovanie komunikačných kompetencií a ich podmienenosť procesom percepcie textu, Percepcia textu a komunikačná kompetencia, Dieťa – reč – komunikácia. Kognitívne procesy a problematika mentálnych modelov sa odrážajú v štúdiách Jazykový obraz sveta v literatúre pre deti z aspektu mentálnych modelov, Individuálna tvorba textu ako edukačný cieľ z aspektu kognitívnych procesov, Ako deti porozumejú dospelým. Syntaktickej roviny jazyka sa týkali štúdie Syntaktické osobitosti prekladaných textov, Prostriedky syntaktickej roviny ako súčasť autorskej stratégie, Príznakové syntaktické konštrukcie v spravodajských reláciách. V ostatných rokoch sa venovala interpretácii jazyka dolnozemskej autorky Dagmar Marie Anocovej. Je autorkou monografickej práce Význam jazykovej analýzy pre formovanie komunikačnej kompetencie, v ktorej spája otázku nadobúdania komunikačných kompetencií subjektom s jazykovo-štylistickou výstavbou umeleckého textu. Predmetom interpretačnej jazykovej analýzy boli romány J. Tužinského Kto hodí kameňom a L. Ťažkého Márie a Magdalény a Aj v nebi je Lúka. V roku 2010 vydala vysokoškolskú učebnicu Praktická lexikológia a slohová výchova určenú predovšetkým študentom učiteľstva primárneho vzdelávania. V knihe Reč a jazyk v škole akcentuje aktuálne otázky vyučovania slovenčiny z aspektu kognitívnych procesov a teórie prirodzeného jazyka.

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov, členkou jeho predstavenstva a tajomníčkou jeho nitrianskej odbočky.

DIELA

Odborná literatúra

Význam jazykovej analýzy pre formovanie komunikačnej kompetencie. Nitra: UKF, 2010. 214 s. ISBN 978-80-8094-695-1.

Praktická lexikológia a slohová výchova. Nitra: UKF, 2010. 166 s. ISBN 978-80-8094-738-5

Reč a jazyk v škole. Nitra: Enigma, 2011. 128 s. ISBN 978-80-8133-001-8.

 

Interentové zdroje:

  • doc. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD [online]. In: Katedra slovenského jazyka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. [Citované 11. 9. 2014.] Internet: TU.