BELÁK, Blažej

BELÁK, Blažej

[* 21. 5. 1938 Dolné Motešice (dnes Motešice, okres Trenčín)]

Blažej Belák, PaedDr., básnik, prozaik, prekladateľ, bibliograf, zberateľ povestí, editor, filológ, pedagóg, sa narodil 21. 5. 1938 v Dolných Motešiciach, ktoré sú dnes časťou Motešíc (v roku 1960 sa zlúčili s Hornými Motešicami do jednej obce). Maturoval na Jedenásťročnej strednej škole v Bánovciach nad Bebravou (1956). Absolvoval Vysokú školu ruského jazyka a literatúry v Prahe – promovaný filológ (1960).

Po základnej vojenskej službe (protitankový delostrelec, mierič, 1960 – 1962) pôsobil ako učiteľ ruštiny a slovenčiny na Priemyselnej škole baníckej a energetickej v Handlovej a na gymnáziu v Handlovej (1962 – 1963). Pracoval v Banskom výskumnom ústave v Prievidzi ako študijný technik a redaktor technického mesačníka (1963 – 1969, preklady technickej literatúry). Pracoval v Matici slovenskej v Martine ako odborný a výskumný pracovník v literárnom archíve, v literárnom múzeu a v bibliografickom oddelení (1969 – 1995). Koncipoval systémy spracúvania literárnomúzejných zbierok, spracúval archívne a biografické materiály o mnohých osobnostiach z dejín slovenskej kultúry a literatúry (Matej Bel, Ľudovít Rizner, Michal Rešetka, Juraj Ribay, Pavol Jozef Šafárik, Svertozár Hurban Vajanský, Pavol Országh Hviezdoslav, Martin Kukučín, Pavol G. Hlbina, Ján Haranta a iní), spracúval libretá a celoštátne výstavy o osobnostiach a dielach slovenskej literatúry (Martin Kukučín, Matej Bel, SNP v literatúre a umení, Björnstjerne Björnson), ku ktorých spracoval komplexné bibliografické a dokumentografické monografie. Viedol úsek národnej retrospektívnej bibliografie v Slovenskej národnej knižnici, rozpracoval projekt komplexného spracovania dejín knižnej kultúry na Slovensku a viedol ho ako úlohu rezortného výskumu ministerstva kultúry (1981 – 1995). Je autorom viacerých teoretických a systémových štúdií z oblasti literárneho múzejníctva a bibliografie, prekladateľom odbornej knihovníckej literatúry, redaktorom a zostavovateľom knihovníckych zborníkov. V novembri 1989 a v roku 1990 bol vo vedení hnutia Verejnosť proti násiliu v Matici slovenskej. Člen prvého voleného Výboru Matice slovenskej (1990 – 1992) a Dozorného výboru Matice slovenskej (1992 –1995). Bol organizátorom prvých prednášok a seminárov uvádzajúcich do domáceho kontextu prohibitných a exilových autorov (Jozef Kirschbaum, Jozef Mikuš, Pavol Hrtus Jurina, Mikuláš Šprinc, Andrej Žarnov) a autorom prehľadových štúdií o exilovej literatúre. Pracoval ako šéfredaktor vo vydavateľstve Spolku svätého Vojtecha v Trnave (1996 – 2000). Zredigoval do 200 titulov náboženskej a umeleckej literatúry, editorsky a jazykovo upravil rozsiahle diela náboženskej literatúry i základné diela niektorých autorov (Sväté písmo Starého aj Nového zákona, materiály II. vatikánskeho koncilu, Boží štát od sv. Augustína). Od roku 2000 na dôchodku. Spolupracoval pri založení Diecéznej historickej knižnice v Kláštore pod Znievom a spracúval jej historické knižničné fondy (2003 – 2005). Žije v Martine.

Literatúru publikuje od roku 1964, prvé básne uverejnil v Slovenských pohľadoch. Jeho tvorba sa vyznačuje žánrovou a tematickou pestrosťou a tendenciou k takzvaným hraničným žánrom. Debutoval zbierkou subjektívnej lyriky Poľahčujúce okolnosti (1968), obsahujúcej racionálne konštruované básne. Za druhú zbierku intelektuálne ladenej poézie s ironickým podtónom Postupne sa usmievam získal Cenu vydavateľstva Slovenský spisovateľ (1969). Napísal knihu poviedok Postilión (1972), v ktorej priblížil životné príbeh prostých ľudí (1976), a po rokoch knihu 15 poviedok Hrnčiarovo pole (2017) s príbehmi, ktoré sa týkajú rôznorodých životných situácií človeka s časovým rozpätím od povojnových čias až po súčasnosť. V črtách-reportážach Tvrdý sloj (1977) písal o práci a robotníckej cti. Napísal básnické texty k obrazovým vlastivedným publikáciám Turiec (1977), Dolu Váhom (1983) a Malá Fatra (1985). Do rytmickej prózy experimentálne prepísal Hviezdoslavovho Eža Vlkolinského (1980). V 70. a 80. rokoch prekladal výbery z poézie a ľudovej slovesnosti viacerých menej známych národov (uverejňované v Revue svetovej literatúry, 1976 – 1982). Venuje sa spracúvaniu povesťových a legendárnych námetov, ktoré vydal ako Rozprávky a povesti z turčianskej záhradky (2005), To poleriecke pole – veršované povesti z Turca (2005), Sihote, sihoteVeršované povesti z okolia Trenčína (2008), Kamenné vrátaPovesti a rozprávky z povodia Bebravy (2009). Systematicky publikuje glosy o kultúre slovenčiny vo verejnosti (bol členom redakčnej rady Kultúry slova 1997 – 1999), napísal seriál glos o ohrození slovenčiny v časopise Slovenské národné noviny (2005 – 2008). Výber jazykovedných glos mu vyšiel pod názvom Slovo robí človeka (2015). Je autorom kritických a polemických článkov a recenzií v literárnych časopisoch. Zostavil publikáciu Katolícke Slovensko (2012).

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Poézia

 • Poľahčujúce okolnosti. [zbierka básní]. 1. vyd. Bratislava: Smena, 1968. 52 s. Edícia Mladá tvorba.
 • Postupne sa usmievam. [zbierka básní]. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1969. 96 s.
 • To poleriecke pole: Veršované povesti z Turca. 1. vyd. [Martin]: Vydavateľstvo Dobrovolný a synovia, 2005. 69 s.
 • Sihote, sihote: Veršované povesti z okolia Trenčína. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2008. 134 s.
 • Didaktické minimum. [zbierka básní]. 1. vyd. Košice: Vydavateľstvo Verbum, 2006. 115 s.
 • Sedem košov odrobiniek. 1. vyd.  Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2012. 87 s. ISBN 978-80-806-645-8.

Próza

 • Postilión. [poviedky]. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1972. 136 s.
 • Tvrdý sloj: Črty o práci a robotníckej cti. 1. vyd. Martin: Osveta, 1977. 204 s.
 • Hrnčiarovo pole. 1. vyd. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2017. 180 s. ISBN 978-80-89727-87-2

Próza – elektronické vydania

 • Postilión. [vydanie v Braillovom písme – tlač pre nevidiacich]. 1 zv. Levoča: Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1975, 1976
 • Postilión. [vydanie v Braillovom písme – tlač pre nevidiacich, Tlačiareň a knižnica pre nevidiacich]. 2 zv. Levoča: [Slovenský zväz nevidiacich], 1978.

Próza – povesti

 • Povesti a rozprávky z Turčianskej záhradky. 1. vyd. Žilina: Knižné centrum, 1985. 127 s.
 • Sihote, sihote: Veršované povesti z okolia Trenčína. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2008. 134 s. ISBN 978-80-7090-869-3
 • Povesti a rozprávky z Turčianskej záhradky. Žilina: Knižné centrum, 2004.  127 s. ISBN 80-8064-212-5.
 • To poleriecke pole: Veršované povesti z Turca. 1. vyd. Martin: Dobrovolný a synovia, 2005. 69 s. ISBN 80-969291-7-8
 •  
 • Slovenské povestI: Kamenné vráta: Povesti z povodia Bebravy. Ilustrácie: Milan Strieženec. 1. vyd. Žilina: Knižné centrum, 2009. 191 s. ISBN 978-80-8154-174-2.
 • Príbehy a povesti z Turca. Ilustrácie Marián Čapka. 1. vyd.  Žilina: Georg, 2014. 197 s.; 2. dopl. vyd. 2014. ISBN 978-80-8154-092-9.
 • Slovenské povesti: Kňaží stôl: Povesti z povodia Bebravy II: 1. vyd. Vrútky: Štúdio LJ, 2017. 199 s. ISBN 978-80-972387-5-9.

Odborná literatúra – bibliografistika

 • Bibliografia literatúry národov ZSSR na Slovensku za roky 1970 – 1977. 405 s. Martin: Matica slovenská, 1982.
 • Bibliografia slovenskej slavistiky 1978 – 1980. [Zostavil Blažej Belák; Pavol Menich]. 176 s. Martin: Matica Slovenská, 1984.
 • Bibliografická veda v systéme knihovedných disciplín [Ibram Iľjič Barsuk; Blažej Belák; Pavol Menich]. 303 s. Martin : Matica slovenská, 1984.
 • Matej Bel (1684 – 1749): Výberová personálna bibliografia k 300. výročiu narodenia Mateja Bela. 198 s. [Zost. Blažej Belák a kol.; úvodnú štúdiu napísal Miloš Kovačka]. Martin: Matica slovenská, 1984.
 • Výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a realizácia Programu slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie. Martin: Matica slovenská, Slovenská národná knižnica, 1986.
 • Historické knižné fondy na Slovensku [Blažej Belák, Elena Kukučková; Pavol Menich]. 254 s. Martin: Matica slovenská, 1988.
 • Osobné knižnice dejateľov. 183 s. Martin: Matica slovenská, 1991.
 • Slovenská exilová literatúra 1945 – 1990. 6 s. Martin: Matica slovenská, 1991.

Odborná literatúra – jazykoveda

 • Slovo robí človeka: Glosy o jazykovej kultúre. 1. vyd. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov , 2015. 324 s. ISBN 978-80-89727-28-5

Iné

 • Autogramikon. Martin: Matica slovenská, 1971.
 • Turiec. [texty k obrazovej publikácii]. 216 s. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 1977.
 • FABIAN, Milan, a kol.: Turiec [úvod Rudo Moric; doslov Jozef Štefko a Milan Fabian; básne Blažej Belák]. 220 s., 20 s. text. príl. : fotogr. Martin: Osveta, 1977.
 • Ežo Vlkolinský [epickú báseň Pavla Országha Hviezdoslava do rytmickej prózy upravil Blažej Belák; ilustrácie Oto Lupták]. 102 s. Bratislava: Mladé letá, 1980. ISBN 70-065-77.
 • LAZIŠŤAN, Eugen: Dolu Váhom. [texty k obrazovej publikácii, úv. slovo nap. Blažej Belák; fotogr. Ján Dubeň a kol.; Peter Ďurík]. 240 s. Martin: Vydavateľstvo Osveta 1983.
 • PAGÁČ, Ján (zost.): Malá Fatra. [texty k obrazovej publikácii Blažej Belák; fotogr. František Kollárik, Štefan Marton]. 1. vyd. 160 s. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 1985; 2. vyd. 1990. ISBN 8021700939.
 • Matej Bel. [zostavovateľ Ján Tibenský; autorský kolektív Blažej Belák et al.; fotografie M. Červeňanský et al.]. Bratislava: Veda – vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1987.
 • Patrónka Slovenska. 18 s. Martin: Rímskokatolícky farský úrad, 1994.

Literárna tvorba – preklad

 • KORŠUNOV, Oleg Pavlovič: Problémy všeobecnej teórie bibliografie [z rus. orig. Problemy teorii bibliografii prel. Blažej Belák; ob. navrhol Pavol Menich]. 238 s. Martin: Matica slovenská, 1981.
 • More a hviezdy. Antológia novozélandskej poézie. [výber zost. Ladislav Lajčiak; z maorijských a anglických originálov preložili Blažej Belák, Viktor Krupa, Ladislav Lajčiak, z japon. orig. prel. V. Krupa; parafrázy Ján Buzássy; ilustrácie Viera Bombová]. 135 s. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1982.
 • BARSUK, Abram Il'jič: Bibliografická veda v systéme knihovedných disciplín [z rus. originálu prel. B. Belák]. Martin: Matica slovenská, 1984.
 • DUNAJSKÁ, Agao: Na prelome rokov [vybral, upravil a z nem. vyd. preložil Blažej Belák]. 18 s. Martin: Matica slovenská, 1994.
 • Záverečné posolstvo všetkým kňazom na svete [Kongregácia pre duchovenstvo, Katolícka cirkev; z nem. (orig.) prel. Blažej Belák]. 32 s. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1996.
 • ROBINSON, Henry Morton: Kardinál [z angl. orig. The Cardinal prel. Štefan Dian a Blažej Belák]. 605 s. Trnava, Spolok svätého Vojtecha, 1996.
 • Posolstvo svätého otca mladým na celom svete pri príležitosti 12. svetového dňa mládeže; Posolstvo Jána Pavla II. k Svetovému dňu pokoja 1. januára 1997; Posolstvo Jána Pavla II. k slávnosti Svetového dňa chorých vo svätyni našej Panej vo Fatime; Posolstvo svätého otca Jána Pavla II. na obdobie pôstu. [Katolícka cirkev; prel. Rafael Černý, Pavol Ferko, Blažej Belák]. 51 s. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1996.
 • Wilhelm Hünermann: Mních medzi vlkmi. [prel. z nem. orig. Ein Mönch unter Wölfen]. 272 s. Trnava: Spolok svätého Vojtecha 1997.
 • BENEDIKT: Soľ zeme [autor kardinál Joseph Ratzinger; prel. z nem. orig. Salz der Erde. Ein Gespräch mit Peter Seewald]. 239 s. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1997.
 • Etika reklamy – Pozerať na Krista: Úvaha kardinála Josepha Ratzingera v Lateránskej bazilike 5. 3. 1997.[Pápežská rada pre spoločenské komunikačné prostriedky; z nemčiny preložil Blažej Belák]. 68 s. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1997. ISBN: 80-7162-197-8.
 • JÁN PAVOL: Redemptoris missio [Ján Pavol II., pápež; preklad Blažej Belák]. 146 s. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1997.
 • HÜNERMANN, Wilhelm: Mních medzi vlkmi [preložil Blažej Belák]. 270 s. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1997.
 • Ekumenický rozmer formovania pastoračných pracovníkov [z angl. verzie prel. Blažej Belák]. 45 s. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1998.
 • Modlitba za jednotu kresťanov 1999. [Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov, Katolícka cirkev; z anglickej verzie Prayer for christian unity preložili Radoslav Pecár a Blažej Belák]. 67 s. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1998.
 • Ekumenický rozmer formovania pastoračných pracovníkov. Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov, Katolícka cirkev [z anglickej verzie The ecumenical dimension in the formation of those engaged in pastoral work preložil Blažej Belák]. 45 s. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1998.
 • Dôstojnosť starého človeka a jeho poslanie v cirkvi a vo svete [Pápežská rada pre laikov, katolícka cirkev; z francúzskej pôvodiny preložil Blažej Belák; Edícia: Pápežské dokumenty]. 50 s. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1999.
 • Posolstvo Jána Pavla II. na svetový deň vysťahovalcov 1999; Posolstvo Jána Pavla II. mladým na celom svete pri príležitosti 14. Svetového dňa mládeže 1999; Posolstvo Jána Pavla II. z príležitosti slávenia Svetového dňa pokoja. [Katolícka cirkev; preložil Blažej Belák, KBS]. 55 s. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1999.
 • Apoštolský list vo forme „Motu Proprio“ pri vyhlásení svätej Brigity Švédskej, svätej Kataríny Sienskej a svätej Terézie Benedikty z Kríža za spolupatrónky Európy/Ján Pavol II. [Katolícka cirkev; z nemeckého textu preložil Blažej Belák]. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1999.
 • Ježiš Kristus, ktorý žije vo svojej cirkvi, prameň nádeje pre Európu [Biskupská synoda; z nem. orig. preložil Blažej Belák]. 177 s. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1999.
 • Modlitba za jednotu kresťanov roku 2000. [Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov, Katolícka cirkev; z anglickej verzie Prayer for Christian unity of the year 2000 preložil Blažej Belák]. 67 s. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1999.
 • Etika v spoločenskej komunikácii. [z nemeckej verzie Pápežská rada pre spoločenské komunikačné prostriedky, Katolícka cirkev; preložil Blažej Belák]. 50 s. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2000.
 • RATZINGER, Joseph: Boh a svet [prel. z nem. orig. Gott und die Welt. Ein Gespräch mit Peter Seewald]. 372 s. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2002.
 • DEL RIO, Domenico: Ján Pavol II. očami novinára. [z tal. orig. Fioretti di papa Wojtyla vybral a prel. Blažej Belák]. 198 s. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2002.
 • Ján Pavol: Doktrinálne usmernenie o niektorých otázkach angažovania a postoj katolíkov v politickom živote [autor: Ján Pavol II., pápež; z tal. orig. prel. Blažej Belák; zodp. redaktor Marián Gavenda]. 22 s. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2003.
 • Doktrinálne usmernenie o niektorých otázkach angažovania a postojov katolíkov v politickom živote [Kongregácia pre náuku viery; z tal. orig. preložil Blažej Belák]. 22 s. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2003.
 • Ecclesia in Europa/Ján Pavol II.: biskupom a kňazom, osobám zasväteného života a všetkým veriacim na tému Ježiš Kristus, ktorý žije vo svojej Cirkvi – prameň nádeje pre Európu. [Katolícka cirkev. z nem. vydania preložil Blažej Belák.] 116 s. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2004.
 • BENEDIKT: Boh a svet [autor: Joseph Ratzinger; rozhovor s Petrom Seewaldom; z nem. orig. prel. Blažej Belák]. 372 s. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2005.
 • SEEWALD, Peter: Ježiš Kristus [z nemeckého originálu Jesus Christus, die Biografie preložil Blažej Belák]. 559 s. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2012.

Editorská činnosť

 • KRÁĽ, Janko: Skamenelý [hl. zost. Blažej Belák; motívy z balád J. Kráľa s ilustr. Miloty Markovej]. 29 s. Martin: Matica slovenská, 1972.
 • TAJOVSKÝ, Jozef Gregor: Tri poviedky [zostavil Blažej Belák; ilustr. Terézia Kružlicová, Alžbeta Štefunková-Szabová]. 10, 9, 6, [1] s. Martin: Matica slovenská, 1974.
 • Žena v literatúre (Odporúčajúca bibliografia). [zost. Blažej Belák a kol.; ilustr. Alžbeta Štefunková-Szabová; (úvod) Anna Hollá]. 67 voľných listov v prebale. Martin: Matica slovenská, 1975.
 • Jiří Wolker v slovenskej tlači.[zost. Blažej Belák; Jiří Wolker; Pavol Menich]. 30 s. Martin: Matica slovenská, 1980.
 • Katolícke Slovensko 2000. [zost. Blažej Belák; prekl. Andrej Rajský a kol.]. 796 s. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2001.
 • Björnstjerne Björnson. 60 rokov od smrti [zost. Blažej Belák]. Martin: Matica slovenská – Pamätník slov. literatúry, 1970.
 • Matričný slovník. [zostavili Ferdinand Javor, Blažej Belák, Štefan Kopecký]. 332 s. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 1999.
 • Pavol Hrtus Jurina (1919 – 1994). [zostavil Blažej Belák; Pavol Hrtus Jurina]. 118 s. Martin: Matica slovenská, 1996.

OCENENIA

 • Pamätná medaila Slovenskej národnej knižnice Ľ. V. Riznera za celoživotné dielo v slovenskom knihovníctve a bibliografii (1998)
 • Pamätná medaila Matice slovenskej (1996, 1988)
 • Medaila Slovenského literárneho fondu za zásluhy o rozvoj slovenskej literatúry (1988)
 • Zaslúžilý pracovník kultúry (1988)
 • Pamätná medaila Mateja Bela Slovenskej akadémie vied Za zásluhy o rozvoj historických vied (1984)
 • Cena vydavateľstva Slovenský spisovateľ za básnickú zbierku Postupne sa usmievam (1969)

ŠÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE

Recenzie v periodikách

 • Lechan, Milan: Blažej Belák: Kamenné vráta. Žilina: Knižné centrum 2009. In: Knižná revue 2009/6.
 • (autor: –báb–): Blažej Belák: Povesti a rozprávky z Turčianskej záhradky. Žilina: Knižné centrum. In: Knižná revue 2009/6.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Encyklopédie, slovníky
 • MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 32.
 • MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 2. doplnené, opravené a rozšírené vydanie. 576 s. Bratislava – Martin: Literárne informačné centrum a Slovenská národná knižnica, 2008.
Interentové zdroje
 • Blažej Belák [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 1. 2015]. Internet: TU.
 • Blažej Belák, PaedDr. [online]. In: Spolok slovenských spisovateľov, odbočka Žilina. [Citované 12. 1. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
 • Belák, Blažej [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 31. 10. 2014]. Internet: TU.