FORDINALOVÁ, Eva

FORDINALOVÁ, Eva

[* 17. 12. 1941 Borský Mikuláš]

Eva Fordinálová, prof. PhDr., CSc., literárna historička a vedkyňa, poetka,, vysokoškolská pedagogička, sa narodila 17. decembra 1941 v Borskom Mikuláši. Pseudonym: Eva Záborská.

Študovala na Pedagogickom inštitúte v Trnave, absolvovala odbor história – slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1964 – 1970).

Pôsobila ako učiteľka jazyka slovenského na školách v Hradišti pod Vrátnom, v Borskom Mikuláši, na Strednej zdravotnej škole v Skalici, odborná asistentka na Pedagogickej fakulte UK v Trnave, samostatná vedecká pracovníčka v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave (od roku 1984). V súčasnosti pôsobí ako profesorka na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, kde prednáša dejiny slovenskej literatúry – staršiu slovenskú literatúru a slovenskú klasicistickú literatúru.

Venuje sa najmä literárnovednému výskumu slovenského národného obrodenia, jej prioritným výskumným záujmom je osobnosť a dielo Jána Hollého v širších literárno-historických súvislostiach. V jeho básnickom diele skúma predovšetkým ideu slovenskej kresťanskej kultúry a národnej suverenity v európskom kontexte, s akcentom na cyrilo-metodskú tradíciu ako slovenské národné kultúrne dedičstvo. Sleduje i aplikáciu jeho ideí do národnej ideológie romantickej generácie. V celom svojom literárno-vedeckom výskume sa zaujíma o spojitosť klasicistickej literatúry so súčasnosťou a ozrejmuje kresťansko-národný základ celej našej kultúry. Publikuje v domácich i zahraničných vedeckých zborníkoch, v literárnych časopisoch ako (Literárny týždenník, Slovenská literatúra, Slovenské národné noviny, Slovenské pohľady), ďalej pedagogických ako Slovenský jazyk a literatúra v škole, Učiteľské noviny, i v časopisoch duchovného zamerania – Katolícke noviny, Rodinné spoločenstvo, Verbum, Viera a život. Je členkou autorského tímu Lexikónu katolíckych kňazských osobností Slovenska (2000).

V oblasti literárnej histórie vydala monografie: Aký si, Ján Hollý (1985), Stretnutie so starším pánom alebo Tragédia Augustína Doležala (1993), Ján Hollý v slovenskom národno-kultúrnom vedomí (2007), Literárna mozaika Senice (1998), Idey Hollého v ideológii romantizmu (2000), Ján Hollý 1785 – 1849 (2003), Tajomné pramene v nás (2013) a Jozef Ščasný 1813 – 1889 (2013).

Verše publikovala časopisecky, neskôr vydala samostatné básnické zbierky: Vôňa Záhoria (1997), Neprestanem Ťa hľadať (2005), Chystám Ti miesto (2007), Stretlo ma svetlo (2009), Z hlbokosti duše (2011), súbor esejistických reflexií Ranné zamyslenia (2001) a Mystika Záhoria (2013).

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov.