AUGUSTÍN, Milan

AUGUSTÍN, Milan

[* 21. 8. 1947 Banská Štiavnica]

Milan Augustín, autor literatúry faktu, umenovedec, kultúrny historik, publicista, výtvarník, sa narodil 21. augusta 1947 v Banskej Štiavnici.

V rodnom meste vychodil základnú školu a vyštudoval strednú Banícku školu, na ktorej aj maturoval (1967). Neskôr študoval vedu o umení na Katedre estetiky a vied o umení Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1975 – 1979), štúdium ukončil diplomovou prácou Historický urbanizmus banských miest stredného Slovenska. Súkromne študoval aj maliarstvo, u národného umelca Jozefa Kollára a docenta Štefana Pruknera.

Po strednej škole pracoval krátko v Slovenskej filmovej tvorbe Bratislava-Koliba (1968), potom v Rudných baniach v Banskej Štiavnici ako banský technik (1969 – 1975). Po vysokoškolských štúdiách pracoval v Projektovom ústave v Bratislave ako historik umenia a projektant (realizoval viac ako 60 pamiatkových a historických výskumov stredovekej architektúry), rok pracoval v štátnej správe na MsNV Banská Štiavnica na odbore výstavby a pamiatok, odtiaľ prešiel pracovať ako vedúci historik umenia do Ústredia umeleckých remesiel v Bratislave, z nich sa odčlenili Štátne reštaurátorské ateliéry, kde pôsobil ako pracovník a napokon riaditeľ (1980 – 1988). Potom pracoval v Slovenskom národnom múzeu (1989 – 1993). Je autorom libreta a scenára Múzea židovskej kultúry na Slovensku v rámci Slovenského národného múzea v Bratislave a autorom obnoveného židovského múzea – Bárkányiho zbierky v Prešove. O tejto problematike vydal publikáciu Krátke dejiny Židov (1991). Pôsobil ako európsky tajomník Leopolda J. Danihelsa, tretieho prezidenta Svetového kongresu Slovákov (1992 – 2001). Medzitým súčasne pracoval na Úrade vlády SR, kratší čas bol novinárom v slobodnom povolaní (1994 – 1996), a odborným pracovníkom Národného literárneho centra a riaditeľom sekcie historických štúdií (od roku 1996). V súčasnosti pracuje v Národnom osvetovom centre. Striedavo žije v Bratislave a v Štiavnických Baniach. 

Je členom Spolku slovenských spisovateľov. Je dlhoročným členom a podpredsedom Banskoštiavnicko-hodrušského banského spolku a cechmajstrom Cechu Štiavničanov a rodákov z podsitnianskeho kraja v Bratislave.

V historickom bádaní sa sústredil na poznávanie minulosti rodného mesta a kraja ako strediska ťažby, spracovania a obchodu s drahými kovmi, najmä s meďou, v širokých európskych reáliách. Výsledky bádania spracoval v publicistických príspevkoch, esejach a knihách literatúry faktu. Spočiatku sa literárne angažoval ako kultúrny publicista. Spolu s J. Handžárikom získal Cenu Sloveny v New Yorku za historické eseje Roky hľadania (1990), ktoré približujú históriu česko-slovenských vzťahov od polovice 19. storočia do roku 1938.

Debutoval knihou Cesty medených a bronzových bohov (1993), po ktorej nasledovali knihy Kovové križovatky pani histórie, Krajiny medi a striebra a Cesty za obzor (1994). V nich podal obraz o dejinách metarulgie, budovaní veľkoobchodu na spracovanie medenej a striebornej rudy, o kontaktoch starých Slovienov s arabským Španielskom a Portugalským kráľovstvom, ako aj dejiny západoafrických objavov, kde v obchode s otrokmi figurovali aj medené a bronzové platidlá manillas, zhotovované z medi vyťaženej na Slovensku. V knihe Hľadanie súvislostí (1995) formou historických esejí zobrazil najstaršie dejiny Slovanov a ich súvzťažnosť medzi svetom starých Hebrejcov od dôb antiky až po súčasnosť. Cyklus kníh o spracovaní kovov a obchodovaní s nimi uzatvára dielo Tajomstvo ríše Benin (1996). V knihe Posledný súd štiavnického baníka (1996) sa vrátil do histórie rodného mesta. Maďarsko-slovenské vzťahy od najstarších čias do súčasnosti zmapoval v knihách Hľadanie vzťahov I (1996) a Hľadanie vzťahov II. (1997). Zameral sa v nich aj na obdobie príchodu starých Maďarov do Karpatskej kotliny a v tejto súvislosti priniesol niektoré nové pohľady na túto problematiku. Na tento cyklus nadväzuje kniha Hľadanie ciest, časť I., ktorá rozoberá problematiku euroázijských vzťahov od obdobia sťahovania národov až do 18. storočia, v ktorej sa nevyhýba ani problematike vzniku kresťanstva a neznámych osudov Ježiša Krista. V práci Tibet – Hľadanie ciest I.  (2000), ktorá sa stretla s kritickým ohlasom, približuje dejiny a kultúru uvedenej krajiny, v jej pokračovaní Tibet – Hľadanie ciest II hovorí o dejinách Tibetu a okolitých krajinách spojených s tibetským lamaizmom a vzťahmi s Čínou.

Bol aj komisárom výstavy Napísané zostáva (1997), ktorá na nádvorí Bratislavského hradu predstavovala výber faksimílií najstarších zachovaných písomných dokumentov viažucich sa k obdobiu Veľkej Moravy. Viedol expedíciu Ç98 do Sinajskej skalnej púšte v Egyptskej arabskej republike, do Kláštora sv. Kataríny (1998) s cieľom zdokumentovať hlaholské písomné pamiatky Euchológium a Sinajský žaltár (spolu 420 strán), ktoré boli predstavené v tomto čase vo forme faksimílií na výstave v Banskej Bystrici. Taktiež pripravil výber Napísané ostáva (1997) a publikáciu Etudy... (s Petrom Gregorom, 1999). Venuje sa aj výtvarnej tvorbe, ako výtvarník sa doteraz predstavil na 15 samostatných výstavách.

DIELA

Próza

 • Démon města. 2010.

Literatúra faktu

 • Tajomstvo ríše Benin. 1966.
 • Krátke dejiny Židov. 1991.
 • Cesty medených a bronzových bohov. 1993.
 • Cesty za obzor. 1994.
 • Kovové križovatky pani histórie. Krajina medi a striebra. 1994.
 • Hľadanie súvislostí. 1995.
 • Posledný súd štiavnického baníka. 1996.
 • Hľadanie vzťahov I – II. 1997.
 • Hľadanie ciest I. 1998.
 • Dvanásť nocí s kráľovnou Hatšepsovet. 1999.
 • Tibet – Hľadanie ciest II 2000.
 • Pod závojom bohyne Maat. 2004.
 • Slovník z Wasetu. 2006.
 • Omyl pána Heyerdahla. 2008.
 • ... uneste pápeža! 2011.

Esej

 • Roky hľadania (nepublikované eseje o dejinách česko-slovenských vzťahov). [spolu s T. Handžárikom].
 • Hľadanie rodného hniezda (kniha spomienok a úvah) [spolu s Leopoldom J. Danihelsom]. 1995.

 

Scenáristika

 • Múzeum židovskej kultúrny na Slovensku

 

Iné

 • Napísané zostáva (výber faksimílií). 1997.
 • Etudy... [s Petrom Gregorom]. 1999.

 

Preložené diela

 • The Last Judgment of the Štiavnica Miner. [po anglicky]. 1996.

 

OCENENIA

 • Cena Sloveny za historické eseje Roky hľadania [spolu s J. Handžárikom]. (New York 1996)
 • Cena Ministerstva hospodárstva za udržiavanie baníckych tradícií (1996).

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Encyklopédie, slovníky, monografie

 • AUGUSTÍN, Milan. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 14.
 • AUGUSTÍN, Milan. MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 2. doplnené, opravené a rozšírené vydanie. 576 s. Bratislava – Martin: Literárne informačné centrum a Slovenská národná knižnica, 2008.
Recenzie a štúdie o autorovi v periodikách
 • Kaliský-Hronský, R.: Hlboký ponor do oceánu inšpirácie. (Milan Augustín: Omyl pána Heyerdahla). In: Slovenské pohľady, 2008, č. 11.
 • Valček, P.: Milan Augustín: Slovník z Wasetu. In: Knižná revue, 17, 2007, č. 16 – 17.
 • Svetoň, Ľ.: Príliš veľa inšpirácie (Milan Augustín: Pod závojom bohyne Maat). In: Knižná revue, 15, 2005, č. 2.
 • Ferko, J.: Priekopnícke hľadania (Milan Augustín: Hľadanie vzťahov). In: Literárny týždenník, 13, 2000, č. 45.
 • Slobodník, M.: Krásny krčiažtek? Nie, kaša a tanky! (Milan Augustín: Tibet). In: Literárny týždenník, 13, 2000, č. 39.
 • Habovštiak, A.: Sila faktov, či sila fantázie? (Milan Augustín: Posledný súd štiavnického baníka). In: Literika, 3, 1998, č. 2.
 • Kaliský, R.: Zajatec mesta (Milan Augustín: Posledný súd štiavnického baníka). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 39.
 • Novák, J.: Úvahy nad hľadaním (Milan Augustín: Hľadanie vzťahov). In: Literika, 3, 1998, č. 3.
 • Šulaj, J.: Názorné argumenty a súvislosti (Milan Augustín: Hľadanie vzťahov). In: Slovenská republika, 6, 6. 10. 1998, č. 230.
 • Fíneus, Š.: Zázračné dobrodružstvo generácií (Milan Augustín: Hľadanie vzťahov 1). In: Slovenská republika, 5, 28. 8. 1997, č. 199.
 • Litecký, F.: Príťažlivé rozprávanie o histórii (Milan Augustín: Hľadanie vzťahov). In: Knižná revue, 7, 1997, č. 25 – 26.
 • Myslieť srdcom a cítiť rozumom (Rozhovor). In: Literárny týždenník, 10, 1997, č. 48.
 • Timura, V.: Pohľady za horizont (Milan Augustín: Hľadanie súvislostí). In: Literárny týždenník, 8, 1995, č. 14.
 • Timura, V.: Pohľady za horizont (Milan Augustín: Cesty za obzor). In: Literárny týždenník, 8, 1995, č. 14.
 • Molitor, J.: História – prameň poznania (Milan Augustín: Kovové križovatky pani histórie). In: Knižná revue, 4, 1994, č. 15.
 • Timura, V.: Príspevky k poznaniu dejín i poučenia z nich (Milan Augustín: Kovové križovatky pani histórie). In: Slovenské pohľady, 4+110, 1994, č. 11.
 • Timura, V.: Príspevky k poznaniu dejín i poučenia z nich (Milan Augustín: Cesty medených a bronzových bohov). In: Slovenské pohľady, 4+110, 1994, č. 11.
 • Baláž, A.: Sondy do minulosti. In: Slobodný piatok, 4, 1993, č. 27.
 • Kamenec, I.: Milan Augustín: Krátke dejiny Židov na Slovensku. In: Historický časopis, 41, 1993, č. 4.
 • Lehuta, E.: Krátke dejiny Židov na Slovensku. In: Slovenské pohľady, 1993, č. 7.
 • Turčan, V.: Dejiny bez dejín (Milan Augustín: Krátke dejiny Židov na Slovensku). In: Literárny týždenník, 6, 1993, č. 44.
Rozhovory
 • Milan Augustín: O vlasti, ktorú sme zmenili na odcudzenú krajinu [Online]. [zhováral sa Maroš Maroč Bančej]. In: Slovenské národné noviny. [Citované 12. 12. 2014]. Dostupné z interenetu: .
 • Vrchol pyramídy nosím v sebe: Hovoríme s autorom literatúry faktu a výtvarníkom Milanom AUGUSTÍNOM (zhováral sa Roman Kaliský-Hronský). In: Knižná revue 2008/22. [Citované 12. 12. 2014]. Dostupné z interenetu: .
Interentové zdroje
 • Milan Augustín [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 9. 2014]. Internet: TU.
 • Milan Augustín [online]. In: Vydavateľstvo Formát. [Citované 7. 2. 2015]. Dostupné z interentu: TU.