MAKARA, Sergej (†)

MAKARA, Sergej (†)

[* 6. 5. 1937 v Michalovciach – † 9. 8. 2022]

Sergej Makara, PhDr., CSc., ukrajinský a slovenský básnik, spisovateľ  literatúry pre deti, prekladateľ, autor vedeckých monografií, štúdií a odborných textov, vysokoškolský pedagóg, popredný predstaviteľ ukrajinskej literatúry na Slovensku, sa narodil sa narodil 6. 5. 1937 v Michalovciach. Pseudonym: Maxim Kyčara. Zomrel vo veku 85 rokov 9. augusta 2022.

Detstvo a mladosť prežil a ľudovú školu vychodil vo východoslovenskej obci Volica. Študoval a maturoval na ukrajinskom gymnáziu (JSŠ) v Medzilaborciach (1954). Absolvoval Vysokú školu pedagogickú v Prešove (1954 – 1958).

Pôsobil ako stredoškolský profesor na gymnáziu (JSŠ) v Sabinove (1958 – 1961), odborný asistent na Pedagogickom inštitúte v Martine (1961 – 1965), potom na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici (1965 – 1972). Jeho profilujúcou disciplínou bola stará ruská a klasická ruská literatúra 18. a 19. storočia. Pre svoje postoje k udalostiam roku 1968 musel v období normalizácie vysokoškolské pracovisko opustiť, bol nezamestnaný. Roku 1969 obhájil rigoróznu prácu na Univerzite Komenského v Bratislave a získal titul doktora filozofie. V tomto období takisto na UK v Bratislave úspešne dokončil (v rámci externej vedeckej ašpirantúry) kandidátsku prácu Romantičeskoje i realističeskoje v tvorčestve V. F. Odojevského, k jej obhajobe však z politických dôvodov nebol pripustený. V rokoch normalizácie pracoval ako robotník v Štátnych lesoch a v Stredoslovenských stavbách v Banskej Bystrici. Neskôr sa stal redaktorom (1985) a potom aj vedúcim redaktorom v Slovenskej literárne agentúre v Bratislave. Keď ho po novembri 1989 rehabilitovali (1990) vrátil sa na Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici, kde sa stal vedúcim Katedry slovanských jazykov a literatúry (od 1992) na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a po vytvorení Filologickej fakulty UMB (1997) vedúcim Katedry slovanských jazykov a prodekanom pre vedu, výskum a zahraničné styky FiF UMB. Žil na dôchodku v Banskej Bystrici a v Liptovskom Hrádku.

Zverejňoval poéziu, jej preklady, bol aktívny v umeleckej, literárnovednej a publicistickej oblasti. Jeho poézia je charakteristická hlbokým lyrickým cítením, pritom reflektuje nielen stavy citových prejavov človeka, ale i závažné životné situácie a spoločenské premeny, vplývajúce na ľudské vedomie a citovú sféru človeka. V jeho tvorbe je obsiahnutá historická aj životná skúsenosť, ktorá ho zbližuje nielen s ukrajinskou a slovenskou básnickou tradíciou, ale i so stredoeurópskou mentalitou. Knižne debutoval básnickou zbierkou Osjajana junisť (Ožiarená mladosť, 1958), po nej nasledovali: Zrostaňja (Vzrast, 1961), Na krylach junosti (Na krídlach mladosti, 1964), Šukaju sebe (Hľadám seba, 1967), Sovisť (Svedomie, 1970), Syvyna torknulas skroň (Spánkov sa dotkli šediny, 1985), Na riznych strunach (Na rozličných strunách, 1991), Malym i bil'šym – vinočok viršiv (2000), Pevec matky, lásky a Karpát: Spivec' materi, ljubovi i Karpat (2011) a Ja vyris v Karpatach (Vyrástol som v Karpatoch, 2014). Vydal reprezentatívny výber zo svojej tvorby pod názvom Žovrti metamorfozy (Žlté metamorfózy, 1994). Vyšli mu aj preklady jeho básní Lúč slova v štrnástich jazykoch (2007). Je aj autorom knihy veršov pre deti Ščo virš – to zahadka (Čo verš – to hádanka, 1983).

Počas pôsobenia na vysokej škole uverejnil viacero vedeckých monografií, štúdií a odborných článkov v odborných a vedeckých zborníkoch. Vydal knižnú monografiu Borba romantičeskich i realističeskich tendencij (v pervoj polovine XIX. veka, 1993) v ruštine, monografickú antológiu Neopakovateľnosť okamihu (1996) a monografiu Garmonija v disgarmoniji (Harmónia v disharmónii,(1997). Jeho vedecké monografické práce boli pozitívne ohodnotené významnými domácimi i zahraničnými odborníkmi: prof. Júliusom Dolanským, prof. Radegastom Parolkom, prof. Jurajom Kopaničákom, prof. Andrejom Červeňákom, prof. Michalom  Romanom, doc. Vasiľom Chomom a inými znalcami ruskej literatúry. Napísal Slovník ukrajinských spisovateľov Slovenska (s Michalom Romanom, 2010).

Prekladal z ukrajinčiny a ruštiny do slovenčiny a zo slovenčiny a češtiny do ukrajinčiny. Preklady do slovenčiny a ukrajinčiny vydal aj knižne. V ukrajinskom preklade uverejnil ukážky z diel asi 30 slovenských básnikov.

Za básnickú zbierku Na rôznych strunách sa stal laureátom Ceny Ivana Franka. Získal prémiu v rámci Ceny Ivana Franka za rok 2014 za dielo Ja vyris v Karpatach (Vyrástol som v Karpatoch) získal a prémiu v rámci tej istej ceny za preklad básní M. Kováča, J. Smreka, A. Plávku, J. Kostru a L. Zrubca (2006). Za zbierku Žovrti metamorfozy (Žlté metamorfózy, 1994) sa stal nositeľom Ceny AOSS (Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska).

Napísal aj publicistickú knihu Moloch škandalóznej byrokracie..., alebo, Ako chobotnica nekultúry likviduje kultúru (2020), v ktorej odhalil byroktratické metódy Fondu na podporu umenia, ktoré dlhodobo diskriminujú najmä hodnotové literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy Spolku slovebských spisovateľov – Literárny týždenník či Dotyky – v prideľovaní dotácií na ich vydávanie.

Bol členom Spolku slovenských spisovateľov, Slovenského syndikátu novinárov, predsedom Nezávislého klubu diskriminovaných na Slovensku. Bol podpredsedom Výboru sekcie pre pôvodnú tvorbu Slovenského literárneho fondu, členom výboru Spolku ukrajinských spisovateľov na Slovensku, podpredsedom vedeckej rady FiF UMB, členom slovenského výkonného výboru ARS-u (Asociácii po izučeniu i Rasprostraneniu Slavianských kuľtur), medzinárodnej organizácie, riadenej UNESCO.

 

DIELA

Poézia

 • Osjajana junisť: Poeziji (Ožiarená mladosť). Bratislava: SVKL, 1958. 91 s. (viaz.).
 • Zrostaňja (Vzrast). 1. vyd. Prešov: Slovenské pedagogické vydavateľstvo, 1961. 56 s.
 • Na krylach junosti (Na krídlach mladosti). 1. vyd. Humenné: OV KSS, 1964. 16 s.
 • Šukaju sebe (Hľadám seba). 1. vyd. Bratislava – Prešov: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1967. (viaz.).
 • Sovisť (Svedomie). [Illustrátor: Šafranko, Ivan]. 1. vyd. Bratislava: Slovacke pedagohične vydavnictvo, 1970. 60 s.
 • Syvyna torknulas skroň (Spánkov sa dotkli šediny). 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1986. 152 s. (viaz.).
 • Na riznych strunach (Na rôznych strunách). Ilustr.: Anna Gregorová. 1. vyd. Prešov: SPN, 1991. 74 s. ISBN 8008006625.
 • Žovrti metamorfozy (Žlté metamorfózy). 1. vyd. Prjašiv: Slovac'ke pedahohične vydavnyctvo, 1994. 324 s. ISBN 80-08-00148-8.
 • Malym i bil'šym – vinočok viršiv. [Cerhij Makara]. 1. vyd. Prjašiv: Exco, 2000. 59 s. ISBN 80-89022-04-9.
 • Pevec matky, lásky a Karpát: Spivec' materi, ljubovi i Karpat. [Sergij Makara]. 2. dopl. vyd. Poniky: Čižmárová – Partner, 2011. 216 s. ISBN:  978-80-89183-79-1.
 • Ja vyris v Karpatach (Vyrástol som v Karpatoch). [Serhij Makara]. Poniky: JC Partner, 2014. 54 s. ISBN 978-80-89752-03-4.

Publicistika

 • Svedomie mi nedovoľuje mlčať. 1. vyd. Poniky: JC Partner, 2016. 85 s. ISBN 978-80-89752-10-2.
 • Z pohľadu a nadhľadu: Výber z publikačnej činnosti. 1. vyd. Poniky: JC Partner, 2014. 138 s. ISBN 978-80-89752-02-7
 • Podpora alebo likvidácia?!?/Sergej Makara. 1. vyd. Poniky: JC Partner, 2017. 16 s. ISBN 978-80-89752-15-7
 • Moloch škandalóznej byrokracie..., alebo, Ako chobotnica nekultúry likviduje kultúru. 1. vyd. Prešov: A-print s. r. o., 2020. 97 s. ISBN 978-80-89721-50-4.
 • Filologická fakulta nie chorá – ale takými pošpinená: Bizarný hazard s osudom desiatok (stoviek) ľudí: Interview pre "Nový deň", Augustín Kúcha, 12. júl - 20. august 2001 Banská Bystrica. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2001. 27 s. ISBN 80-8055-531-1.

Literárna veda/odborná literatúra

 • Borba romantičeskich i realističeskich tendencij (v pervoj polovine XIX. veka). [v ruštine]. 1993.
 • Nepovtorimost' mgnovenija: Antologija russkoj romantičeskoj poezii pervoj poloviny 19. v. [Neopakovateľnosť okamihu]. [zostavovateľ] Sergej Makara
 • Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 1996. 247 s. ISBN  80-88825-52-0
 • Garmonija v disgarmonii: Knjaz' Vladimir Fëdorovič Odojevskij romantik - realist - vizioner. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 1997. 153 s. ISBN 80-8055-096-4.
 • Nepovtorimost' mgnovenija: Antologija russkoj romantičeskoj poezii pervoj poloviny 19. v. [Neopakovateľnosť okamihu: Antológia ruskej romantickej poézie prvej polovice 19. storočia]. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 1996. 247 s. ISBN 80-88825-52-0.
 • Ot fantastičnosti k romantičnosti i realističnosti. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela , 2000. 94 s. ISBN 80-8055-409-9.
 • Michal Roman – pedagóg, vedec, dejateľ. 1. vyd.  Banská Bystrica: Partner-Čižmárová, 2007. 31 s. ISBN 978-80-89183-34-0.
 • Ján Jurčo – človek, pedagóg, vedec. 1. vyd. Banská Bystrica: Partner-Čižmárová, 2008. 36 s. ISBN 978-80-89183-41-8. 36 s.
 • MAKARA, Sergej – ROMAN, Michal: Slovník ukrajinských spisovateľov Slovenska. 1 vyd. Poniky: Partner, 2010. 136 s. ISBN 978-80-89183-71-5.
 • Poslanie slova. 1. vyd.  Banská Bystrica - Poniky: Čižmárová-Partner, 2012. 215 s. ISBN 978-80-89183-80-7.
 • Život v slove : pedagóga - vedca – dejateľa Michala Romana. 1. vyd. Lipovce pri Prešove: A-print s. r. o., 2019 98 s. ISBN 978-80-89721-42-9.
 • MAKARA, Sergej – BRANDYS, Oľha: Andrej Karabeleš: Básnik s krutým osudom. 1. vyd. Banská Bystrica: Partner, 2006. 30 s. ISBN 80-89183-24-7.
 • MAKARA, Sergej, Natália KISEĽOVÁ. Andrej Červenjak – na romantičeskich kryl´jach v tainstvennyj chram iskusstva. 1. vyd. Poniky: Partner, 2007. 35 s. ISBN 978-80-89183-31-9.
 • MAKARA, Sergej, Natália KYSEĽOVÁ. Vschody romantičeskogo. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2002. 102 s. ISBN 80-8055-415-3.

Pre deti a mládež

 • Ščo virš – to zahadka. [Čo verš – to hádanka]. [Grafická úprava: Ivan Firkaľ, Ladislav Cuper] 1. vyd. Prjašiv: Slovacke pedahohične vydavnyctvo, 1983.  76 s.

Iné

 • Jesenné žltenie. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 1997. 29, 30 s. ISBN 8080550166 (brož.).
 • Posolstvo Mikuláša Kováča. 1. vyd. Banská Bystrica: Čižmár-Partner, 2006. 22 s. ISBN 80-89183-18-2.
 • Zuzana Hanudeľová: Talent, pracovitosť a trpezlivosť ruže prináša. 1. vyd. Banská Bystrica - Poniky : Čižmárová-Partner , 2009. 30 s. ISBN 978-80-89183-59-3.
 • Zustrič z čarodijem slova. 1. vyd. Bratislava: Dafons, 2014. 24 s. ISBN 978-80-969772-3-9.
 • Promin' slova v p'jatnacjaty movach. 1. vyd. Poniky: JC Partner, 2017. 290 s. ISBN 978-80-89752-11-9.
 • Vzájomné poznanie kultúrnych hodnôt: Bielorusko a Slovensko. [autor koncepcie a zostavovateľ: Sergej Makara]. 1. vyd. Poniky: JC Partner, 2015. 28 s. ISBN 978-80-89752-06-5.

PREKLADATEĽSKÁ TVORBA/EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Kvety z vázy Jána Smreka, Andreja Plávku, Jána Kostru. 1. vyd. Poniky: Čižmár-Partner, 2006. 36 s. ISBN 80-89183-25-5.
 • Sergej MAKARA, Eva MAKAROVÁ. Vid sercja do sercja: (iz sučasnoji slovac'koji poezii): Igor Gallo, Jaroslav Rezník, Rudolf Machovič. 1. vyd. Bratyslava: Dafons, 2002. 58 s. ISBN 80-968726-7-2.
 • Poézia, modlitba srdca. [antológia slovenskej poézie]. 1. vyd. Poniky: Čižmárová-Partner, 2009. 262 s. ISBN 978-80-89183-64-7.
 • REZNÍK, Jaroslav, Sergej MAKARA. Dôstojnosť slova Jaroslava Rezníka. 1. vyd.  Banská Bystrica: Vydavateľstvo Čižmárová-Partner, 2007. 37 s. ISBN 978-80-89183-28-9.
 • MAKARA, Sergej – Ladislav NOVOMESKÝ – Miroslav VÁLEK – Milan RÚFUS: Slovo Laca Novomes'koho, Miroslava Valeka, Milana Rufusa. 1. vyd. Poniky: Čižmárová-Partner, 2007. 4ž s. ISBN 978-80-89183-38-8.
 • Struny prstov Laca Zrubca. [Preložil Sergej Makara]. 1. vyd. Poniky: Čižmár-Partner, 2006.16 s.  ISBN 80-89183-20-4.
 • JURČO, Ján: Pokora pred životom: Spomienky, črty a úvahy.  Ilustrácia: Eva Makarová ml. [Úvod Sergej Makara]. 1. vyd.  Poniky: Partner, 2013. ISBN 978-80-89183-89-0

OCENENIA

 • Prémia v rámci Ceny Ivana Franka 2006 za preklad básní M. Kováča, J. Smreka, A. Plávku, J. Kostru a L. Zrubca.
 • Prémia v rámci Ceny Ivana Franka za rok 2014 za dielo Ja vyris v Karpatach (Vyrástol som v Karpatoch)
 • Nositeľ Ceny AOSS (Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska) – za zbierku Žovrti metamorfozy (Žlté metamorfózy) (1994)

O ŽIVOTE A DIELE AUTORA

Monografie, výbery

 • MAKARA, Sergej. Lúč slova v štrnástich jazykoch. Poniky: Čižmárová-Partner, 2007. ISBN 978-80-89183-27-2.
 • Konštanty romantizmu a Sergej Makara: Zborník vedeckých štúdií na počesť životného jubilea doc. PhDr. Sergeja Makaru, PhD. [Editor: Michal Roman].
  1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2006. 321 s. ISBN 80-8083-322-2.
 • MAKARA, Sergej. Memento. [Preložil Jaroslav Rezník]. 1. vyd. Banská Bystrica: Čižmárová – Partner, 2008. ISBN 978-80-89183-50-0.
 • Michal ROMAN: "Duša rokmi nestarne": jubilant Sergej Makara. 1. vyd.  Banská Bystrica - Poniky: Partner-Čižmárová, 2012. 186 s. ISBN 978-80-89183-86-9.
 • MAKARA, Sergej: Verše. 1. vyd. [Vybrala a preložila z ukrajinčiny do slovenského jazyka Valéria Juríčková]. 1 vyd. Prešov: A-print, 2012. ISBN 978-80-970708-2-3.
 • FEDAKA, Dmytro, Vasilij ĽUBČENKO, Mychajlo Kuz'movyč NAJENKO. Try pohljady na poeziju Serhija Makary. 1. vyd. Bratislava: Dafons, 2013. 64 s. ISBN 978-80-969772-2-2.
 • ROMAN, Michal: Šljachy do piznannja tvorčosti Serhija Makary. 1. vyd.  Poniky: JC Partner, 2014. 145 s. ISBN 978-80-89183-97-5.
 • ROMAN, Michal: Poezija Serhija Makary v konteksti. 1. vyd. Poniky: Ján Čižmár-JC Partner, 2015. 61 s. ISBN 978-80-89752-08-9.
 • MAKAROVÁ, Eva: Súzvuk názorov na tvorbu Sergeja Makaru. 1. vyd.  Poniky: JC Partner, 2017. 108 s. ISBN 978-80-89752-14-0.
 • ROMAN, Michal: Umelecký svet Sergeja Makaru. 1. vyd. Lipovce pri Prešove: A-print, s.r.o., 2019. 190 s. ISBN 978-80-89721-41-2.
 • MAKARA, Sergej: Juvilejnyj buket poetu Serhiju Makari. Autor fotografií: Miriam Božyk. Lipovce pri Prešove: A-print s.r.o., 2018. 154 s. ISBN 978-80-89721-38-2.

Štúdie, recenzie

 •  ROMAN, Michal: Sergej Makara: Lúč slova v pätnástich jazykoch (2017), Súzvuk názorov na tvorbu Sergeja Makaru (2017). (Recenzie). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 14. 2. 2018, č. 5 – 6, s. 12.
 • ROMAN, Michal: Obhajca slovenskej literatúry a čaosopisov (Sergej Makara: Moloch škandalóznej byrokracie... alebo Ako chobotnica nekultúry likviduje kultúru). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 11. 11. 2020, č. 39 – 40, s. 18.
 

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Medailóny v periodikách

 • Výberová personálna bibliografia. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 1996. ISBN 80-8055-008-5.
 

Medailóny v periodikách

 • ŠAH: Sergej Makara – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 5, s. 157.
 • ŠAH: Sergej Makara – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 5, s. 158 – 159.

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • Sergej Makara. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001. 527 s. ISBN 80-8061-122-X (VSSS, Bratislava), ISBN 80-89023-08-8 (SNK, Martin), s. 207.

Internetové zdroje

 • Sergej Makara. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia [online]. [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Sergej Makara. In: Vydavateľstvo Formát: Encyklopédia súčasných spisovateľov na Slovensku [online]. Uverejnené: september 1998 [citované 11. 8. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Sergej Makara. In: Wikipédia: Slobodná encyklopédia [online]. [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné na internete: .
 • Makara, Sergej. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Makara, Sergej. In: ŠVK Košice [online]. [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Makara, Sergej. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB [online]. [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.