TURČÁNY, Viliam (†)

TURČÁNY, Viliam (†)

[* 24. februára 1928 Suchá nad Parnou, okres Trnava – 10. mája 2021 Šelpice]

 

Viliam Turčány, PhDr., CSc.,  Dr. h. c.,  slovenský básnik,  vysokoškolský pedagóg, jeden z najvýznamnejších slovenských vedcov a prekla­dateľov a najstarší člen Spolku slovenských spisovate­ľov, sa narodil 24. februára 1928 v Suchej nad Parnou (okres Trnava) v roľníckej rodine.

Do ľudovej školy chodil v rodisku. Študoval na gymnáziu v Trnave, kde aj maturoval  (1939 – 1947). Absolvoval odbor slovenčina a francúzština na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (1948 – 1952). V štvrtom ročníku štúdia bol súčasne redaktorom vo vydavateľstve Oráč.

Pracoval ako vedecký pracovník v Ústave dejín slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied (SAV, 1952 – 1970) v Bratislave, s výnimkou základnej vojenskej služby (1952 – 1954). Prednášal ako lektor slovenskú literatúru na univerzite v Neapole (1970 – 1972). Po návrate z Talianska sa opäť stal vedeckým pracovníkom SAV, kde pôsobil v Literárnovednom ústave až do odchodu na dôchodok roku 1988. Žil v Bratislave, napokon v Dome seniorov Sv. Jána v Šelpiciach (okr. Trnava), kde sa naďalej venoval vedeckej a prekladateľskej práci a kde aj zomrel 10. mája 2021. Pochovaný je v rodnej obci Suchá nad Parnou.

Poéziu publikoval už v rokoch vysokoškolských štúdií, a to najmä v časopisoch Borba, Plameň, Slovenské pohľady a Nová práca. Knižne debutoval básnickou zbierkou Jarky v kraji (1957), ktorú charakterizujú spomienky na detstvo, mladosť a rodný kraj. Prezentoval sa v nej ako básnik tichej intimity, ktorý vie precítiť a poeticky stvárniť každý dotyk citového zážitku i oživiť spomienku. Z formálneho hľadiska sa sústredil na tradičné strofické útvary, s dôrazom na metrickú presnosť a neošúchaný, inovačný rým. Druhá zbierka V toku (1965), ktorú charakterizujú dotyky so súčasným svetom, je básnickým zápasom o vyrovnanie sa s neúprosne plynúcou realitou života a so všetkým dobrým i zlým, čo v prúde času prináša. Básne tejto zbierky sú metricky podstatne uvoľnenejšie. V nasledujúcej básnickej zbierke U kotvy (1972) sa opäť vrátil k tradičným formám presne stavanej strofy a viazaného verša, a to najmä v cykle Piesne potulného pevca. Z ideového hľadiska je zbierka ľudským posolstvom o krásach života a o poznávaní jeho skrytých zákutí. Nasledujúca kniha básní Oliva (1974) je výberom ľúbostnej lyriky z predchádzajúcich zbierok, ktorý však obohacujú dva nepublikované ľúbostné cykly. Zbierka Aj most som ja (1977) sa dá charakterizovať ako básnický cestopis, inšpirovaný poznaním vrcholov európskej kultúry, vzdelanosti a umenia. Druhý obsiahly výber z básnikovej tvorby vyšiel pod názvom Piesne (1978). Zbierka Venuše slovenského praveku (1979), ktorú napísal v spoluautorstve s významným slovenským archeológom prof. Jozefom Vladárom, je vencom štrnástich sonetov, inšpirovaných archeologickými nálezmi pravekej kultúry na našom území. Ďalšia básnická zbierka Srdce, DrSc. (1987) obsahuje básne životnej múdrosti, hlboké poznanie a presvedčenie o prevahe dôstojnosti v živote človeka. Zbierka Až do najďalších končín (1988) je motivickým návratom do krás rodného kraja. Z formálneho hľadiska obe zbierky obsahujú všetky básnické formy. Ďalším monotematickým výberom poézie V. Turčányho je bibliofilské vydanie Učitelia Slovanov (1990). Na verbálnu hravosť a rýmotvornú vynachádzavosť Turčányho poézie upozorňujú už názvy jeho zbierok, ktoré sú do istej miery zmysluplnými skrývačkami, pritom často využíva palindróm (z gr. palindromos – vracajúci sa, cúvajúci), t. j. slovo, vetu alebo verš, ktorých znenie sa pri čítaní odzadu nemení. Potvrdzujú to aj zbierky Oheň z Neho (1992) a Rada a dar (1995). Zbierka „básní mladosti“ s názvom Srdce zve a vyzváňa (1998) vyšla k autorovmu životnému jubileu.

Rovnocennou súčasťou tvorivých aktivít V. Turčányho bola jeho literárnovedná činnosť. Bol popredným slovenským literárnym vedcom v oblasti verzológie. Knižne vydal diela Na krásnú zahradu Hollého Jána (1972), Petrarcov vavrín (1974) a syntetickú monografiu Rým v slovenskej poézii (1975), ktorá je vlastne dejinami slovenskej poézie, vrátane ľudovej veršovanej slovesnosti. Napísal štúdie o básnickej tvorbe P. O. Hviezdoslava, S. H. Vajanského, J. Jesenského, I. Krasku, J. Kollára, J. Hollého, ale aj o poetike Hviezdoslavových prekladov a prekladov Petrarcu a Danteho do slovenčiny. Svoju pozornosť a tvorivé schopnosti zameral aj na najstaršiu slovenskú a slovanskú literárnu pamiatku – veľbáseň Proglas od sv. Konštantína-Cyrila (1. vyd. prebásnil s profesorom Eugenom Paulinym roku 1996,  2. vyd. samostatne). Jeho prebásnenie Proglasu do modernej slovenčiny i  štúdie a články, ktoré napísal o tejto veľbásni, začleňujú Slovákov medzi najkultúrnejšie národy modernej kresťanskej Európy už v 9. storočí, teda v časoch, keď literatúru v ľudovom – národnom jazyku nemali predkovia takmer nijakého dnešného európskeho národa, keďže sa písalo výlučne v latinčine či gréčtine.

V oblasti umeleckého prekladu sa sústredil na dielo klasických talianskych básnikov. Vrcholom jeho prekladateľskej tvorby je najmä Božská komédia Danteho Alighieriho. Spoločne s Jozefom Felixom preložil jej prvú a druhú časť Peklo (1964)  a Očistec (1982). Tretí diel Raj (1986) preložil (po smrti J. Felixa) samostatne. S J. Felixom preložil aj výber zo stredovekých provensalských básnikov Danteho Trubadúri (1972) a samostatne výbery z poézie M. Buonarrotiho Tebe to, láska, hovorím (1963) a Som ako mesiac (1975), výber z talianskej renesančnej lyriky Trochu si spolu pohovorme, láska (1968), výber zo starých sicílskych básnikov Ó, svieža ruža voňavá (1972) a výber z talianskej lyriky od stredoveku po 20. storočie Vy jasné sladké vlny (1978). Z francúzskej poézie pripravil výbery z Pierra de Ronsarda a Sullyho Prudhomma a z antickej poézie výber z Ovídiových Metamofóz – Premeny (1970). Obsiahly výber z jeho prekladateľskej tvorby vyšiel pod názvom Preklady (1980). Preložil a vydal výbery z Petrarcu, Boccaccia, Michelangela Buonarrotiho, Ronsarda, Prudhomma, provensalských trubadúrov, básnikov tzv. sicílskej školy, toskánskych guittoniánov a z ďalších. Pre mládež básnicky prerozprával Ovidiove Premeny a Vergiliovu Eneidu.

Syntézou všetkých troch jeho tvorivých aktivít je kniha Podľa vôd a voľných polí (1978), v ktorej sa predstavil ako básnik, prekladateľ i literárny teoretik.

V. Turčányho patrí medzi najvýznamnejších slovenských literárnych vedcov a prekladateľov. Za svoje dielo bol viac ráz ocenený, je nositeľom Pribinovho kríža I. triedy, ktorý mu odovzdal prezident SR (2001), Ceny Fra Angelica – za prínos kresťanských hodnôt do umenia za rok 2002  – Biskupskej konferencie Slovenska, Ceny za celoživotné dielo v oblasti poézie a umeleckého prekladu, ktorú mu udelili Spolok slovenských spisovateľov a Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska v rámci Dní slovenskej literatúry (2014) a ďalších významných domácich i zahraničných ocenení.

Bol členom Spolku slovenských spisovateľov a čestným členom Slovenského centra PEN.

DIELA

Poézia

 • Jarky v kraji. 99.s. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1957.
 • V toku. 91, [4] s. Bratislava: Smena, 1965.
 • U kotvy. 129, [5] s. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1972.
 • Oliva. [ilustr. Ľubica Prudilová ; doslov: Stanislav Šmatlák]. 223, [9] s. Bratislava: Tatran,  1974.
 • Aj most som ja. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1977. 144 s.
 • Podľa vôd a voľných polí. 208 s. Bratislava: Smena, 1978.
 • 111 slovenských sonetov. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1979. 167 s.
 • Srdce, DrSc. 120 s. Bratislava: Smena, 1987.
 • Zrkadlová sieň. [Milan Rúfus, Karol ml. Ondreička, Jozef Gális]. 296 s.  Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1988.
 • Plný snenia a rozochvenia: Z listovania básnických prvotín 1946 – 1949 [Imrich Vaško, Milan Sopko, Imrich Vaško]. 20 s.  Prešov: Štáb akademického Prešova, 1988.
 • Oheň z Neho. 108 s. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1992.
 • Rada a dar. 94 s. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1995.
 • Srdce zve a vyzváňa alebo Básne mladosti. 140 s.  Bratislava: Lúč, 1998.
 • V okraje jarkov. 77 s. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2000.
 • Obrazy, čiže Mária i rám. 102 s. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2002.
 • Proglas. Preklady a básnické interpretácie. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2012.

Poézia – výbery

 • Piesne. [ilustr. Ján Valach].  240 s. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1978.
 • Učitelia Slovanov [zost. Ján Štibraný, ilustr. Jozef Ilavský]. Martin: Matica slovenská, 1990.
 • Prsteň: (výber z lyriky). 140 s. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2007.

Pre deti a mládež

 • Ako líška Lišiačka nezajala zajačka. [ilustr. Richard Bláha]. Bratislava: Mladé letá, 1959.

Literárna veda

 • Na krásnú zahradu Hollého Jána. 209, [2] s. Bratislava: Tatran, 1972.
 • Petrarcov vavrín. 284, [2] s. Bratislava: Tatran, 1974.
 • Rým v slovenskej poézii. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1975. 438 s.
 • Hollý vo výbere a interpretácii Viliama Turčányho. Edícia: Kruh milovníkov poézie. 224 s.  Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1976, 1985.
 • Cestami poézie I. Za obraznosťou básnictva. 213 s. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2003.
 • Cestami poézie II. Pri domácich prameňoch. [doslov Stanislav Šmatlák]. 213 s. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2003.
 • Podnety antickej poézie v diele J. Hollého. 24 s. Praha: Academia, 1978. S. 97 – 105.

Iné

 • Venuše slovenského praveku. [Básne Viliam Turčány; spoluautor: Jozef Vladár]. 1. vyd. Bratislava: Tatran, 1979. 63 s.; Venuše slovenského praveku. [Básne Viliam Turčány; spoluautor: Jozef Vladár; fotograf: Jozef Krátky, Ilustrácie: Mária Novotná]. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2014. 67 s. ISBN 9788080618094 (viaz.).
 • HLOŽNÍK, Vincent: Rozhovor s veršami Viliama Turčányho [Vincent Hložník, Viliam Turčány; Ľudmila Peterajová, Ľudmila Peterajová, Pavol Blažo, Magdaléna Robinsonová, Ľudmila Peterajová]. 128 s. Bratislava: Tatran , 1984.
 • Kráľovstvo ducha: Slovenské učené tovarišstvo 1792 – 1992. Pamätníček z jubilea. [Imrich Vaško]. 8 s. Prešov: Miestny odbor Matice slovenskej , 1992.
 • Veľbáseň storočia. 1. vyd. [Bratislava]: [s.n.], [2001]. 8 s.

Literárna tvorba – umelecký preklad

 • NERUDA, Jan: Balady a romance [prel. z čes. orig.; doslov nap. Milan Rúfus, ilustr. J. Provazník]. Bratislava: Slovenské nakladateľstvo pedagogickej literatúry, 1955.
 • ALIGHIERI, Dante: Nový život [prebásnil z tal. spolu s Jozefom Felixom; úvod a komentár Jozef Felix; ilustr. Vincent Hložník]. 268 s. Bratislava: Slovenské nakladateľstvo pedagogickej literatúry, 1958.
 • ALIGHIERI, Dante: Božská komédia [I.]  – Peklo. [prebásnil z tal. v spolupráci
 • s J. Felixom; ilustr.: Vincent Hložník].  Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1964.
 • Trochu si spolu pohovorme, láska: výber zo stredovekej a renesančnej talianskej poézie [z rôznych tal. vydaní vybral, prel., doslov a pozn. nap. Viliam Turčány]. 185, [7] s. Bratislava: Tatran, 1968.
 • BUONARROTI, Michelangelo: Som ako mesiac [výber z Michelangelovej poézie a iných Michelangelových materiálov zost., prel. a nap. úvodnú štúdiu, pozn. i kalendár]. 181, [3] s. [Edícia Kruh milovníkov poézie]. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1975.
 • Vy jasné sladké vlny: Antológia talianskej ľúbostnej poézie. [Ilustr. Miroslav Cipár]. 1. vyd. Bratislava: Praha: Smena, Mladá fronta, Naše vojsko, 1978. 449 s. (viaz.)
 • Preklady. Bratislava: Slovenský spisovateľ. 1980.
 • ALIGHIERI, Dante: Božská komédia [II.]Očistec. [prebásnil z tal. v spolupráci
 • s J. Felixom; ilustrácie: Vincent Hložník]. 365 s. Bratislava: Tatran, 1982.
 • ALIGHIERI, Dante: Božská komédia [III.]Raj. 429 s. Bratislava: Tatran, 1986.
 • Vy jasné sladké vlny. Antológia talianskej ľúbostnej poézie. Bratislava: Smena, 1978.
 • Veľpieseň Šalamúnova. 55 s. [jazykový preklad K. Gábriš]. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2000.
 • Veľpieseň Šalamúnova. [jazykový preklad K. Gábriš]. [44] s. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu , 2001.
 • VERGILIUS, Publius Maro: Bukoliky: Recepty Salernskej lekárskej školy. 133 s. Bratislava: Slovenský spisovateľ,  1993.
 • ALIGHIERI, Dante: Lásku si nesie moja pani v zraku. [Preklad, úvod, doslov]. 139 s. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1995.
 • OVIDIUS NASO, Publius: Premeny. [z latinského originálu Metamorphoses vybral
 • a prebásnil]. Bratislava: Ikar , 2000.
 • KONŠTANTÍN FILOZOF (sv. Cyril): Proglas. [zo staroslovienčiny preložili Eugen Pauliny a Viliam Turčány ; úvod nap. Ján Chryzostom kardinál Korec ; doslov napísal Viliam Turčány; do angličtiny preložila Michaela Chorváthová; ilustrácie Vincent Hložník]. Bratislava: Herba,1996.
 • KONŠTANTÍN FILOZOF (sv. Cyril): Proglas. [zo staroslovienčiny preložili Eugen Pauliny a prebásnil, doslov a poznámky napísal Viliam Turčány ; úvod napísal Ján Chryzostom kardinál Korec; do angličtiny preložila Michaela Chorváthová; ilustrácie Mikuláš Klimčák]. Bratislava: Herba, 1998.
 • KONŠTANTÍN FILOZOF (sv. Cyril): Proglas  [preklad zo staroslovienčiny: Eugen Pauliny; prebásnenie a štúdie: Viliam Turčány; preklad prebásnenia do angličtiny: Michaela Chorváthová; prepis do hlaholiky: Johana Ambrušová; historická štúdia Matúš Kučera; zostavovateľka: Anna Fischerová; ilustrácie: Edita Ambrušová, Johana Ambrušová]. 67 s. Bratislava: Perfekt , 2004.
 • KONŠTANTÍN FILOZOF (sv. Cyril): Proglas. [texty a úvod Cyril Vasiľ a kol.; báseň Proglas preložil Eugen Paulíny; prebásnil Viliam Turčány; preklad do macedónčiny a zostavenie Stojan Lekoski; fotografie Goce Angličin Žura]. 79 s. Martin: Slovenská národná knižnica, 2013.
 • KONŠTANTÍN FILOZOF (sv. Cyril): Proglas [preložili Eugen Paulíny a Viliam Turčány]. 1 skladačka ([6] s.). Bratislava: AVE-knižné aktivity, 1999].
 • ALIGHIERI, Dante: Božská komédia [I.]  – Peklo. [V spolupráci s J. Felixom]. Bratislava: Spoločnosť Dante Alighieri, 2005.

Literatúra pre deti a mládež – umelecký preklad

 • BARTO, Agnija: U nás pod krídlom [Preložil; ilustr. Oľga Pavalová]. Bratislava: Mladé letá, 1960.
 • OVIDIUS: Premeny. [Básnicky prerozprával pre deti]. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1970. 132 s.
 • VERGILIUS, Publius Maro:  Aeneas: Pradávne príbehy. [Epos básnicky prerozpr. pre deti; ilustroval Róbert Brun]. Bratislava: Mladé letá, 1981.
 • RODARI, Gianni: Poklad na dne kalamára. [Ilustr. Dana Ondreičková]. Bratislava: Mladé letá, 1983.

 Preložené diela

 • Nenogistá roze. [výber básní, Lotyšsko, prel. Dagnija Dreika a Uldis Bérzinš – s podporou Komisie SLOLIA LIC]. 2011.

OCENENIA

 • Cena Slovenských pohľadov za poézie za rok 2013
 • Cena Pavla Straussa za rok 2012
 • Cena predsedu Národnej rady SR za rok 2009 za literatúru
 • Cena ministra kultúry Slovenskej republiky za rok 2008 za celoživotné dielo a výnimočnú prekladovú tvorbu (nové prebásnenie Konštantínovho Proglasu a jeho šírenie a prebásnenie Danteho Božskej komédie)
 • Cena Zory Jesenskej za celoživotné prekladateľské dielo (2007)
 • Čestný doktorát Trnavskej univerzity (2005)
 • Cena Fra Angelica – cena Biskupskej konferencie Slovenska (2003)
 • Cena prezidenta Talianskej republiky za rozvíjanie slovensko-talianskych kultúrnych vzťahov (2002)
 • Pribinov kríž I. triedy (2001) – z rúk prezidenta SR Rudolfa Schustera
 • Doktor literatúry (Akadémia umenia a kultúry, Kalifornia, USA, 2000)
 • Cena Jána Hollého (1968, 1981, 1986)
 • Cena Karla Čapka (Medzinárodná federácia prekladateľov 1993)
 • Il migliori dell´anno (Švajčiarsko 1987)
 • Cena Spolku slovenských spisovateľov a Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska za celoživotné dielo v oblasti poézie a umeleckého prekladu – udelená na Dňoch slovenskej literatúry (2014)

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Monografie, zborníky

 • ČERVEŇÁK, Andrej, ed.: Život a dielo Viliama Turčányho. 200 s. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa 2004.
 • Jubilant Viliam Turčány: literárne soirée pri príležitosti životného jubilea básnika, prekladateľa a literárneho vedca [zostavila: Jozefína Kocánová; zodp. red.: Emília Díteová]. 1 zlož. list ([5] s.). Trnava: Knižnica Juraja Fándlyho, 2003.
 • VISKUPOVÁ, Etela: Personálna bibliografia Viliama Turčányho [zostavila; autor doslovu Stanislav Šmatlák]. 411 s. Bratislava: Univerzitná knižnica, 1997.

Slovníky, encyklopédie

 • HOCHEL, Braňo: Viliam Turčány. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.
 • MARČOK, Viliam, a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III. 2., rozš. vydanie. Bratislava: LIC 2006.
 • MAŤOVČÍK, Augustín a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 2. vydanie. Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.
 • MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001. S. 477 – 478.

Internetové zdroje

 • Viliam Turčány. In: Literárne informačné centrum. Dostupné z internetu: TU.
 • Viliam Turčány. In: Vydavateľstvo Formát. Dostupné z internetu: TU.
 • Miroslava Vallová: Za Viliamom Turčánym. Zverejnené: 12. 5. 2021. In: Literárne informačné centrum. Dostupné na interenete: TU.

AUTORIZÁCIA

 • CIFRA, Štefan: TURČÁNY, Viliam. E-mail od: literarny.tyzdennik@gmail.com, 26. 10. 2014 [autorizoval V. Turčány 26. 10. 2014]. 6 s. Bratislava: rkp., 2014.
 • Aktualizáce: 12. 5. 2021; 14. 5. 2021.