KASÁČ, Zdenko (†)

KASÁČ, Zdenko (†)

[* 15. 8. 1924 Poltár – † 29. 3. 2017]

Dr. h. c. prof. PhDr. Zdenko Kasáč, CSc., literárny historik, vysokoškolský pedagóg, editor, autor vysokoškolských skrípt a stredoškolských učebníc, sa narodil 15. augusta 1924 v Poltári.  

Ľudovú školu vychodil v Poltári. Študoval na gymnáziách v Lučenci a v Tisovci (1935 – 1943), na Právnickej fakulte (1943 – 1944) a odbor slovenčina, filozofia a francúzština na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (1945 – 1949).

Pôsobil ako učiteľ na meštianskej škole vo Fiľakove (1945). Počas štúdia začal pôsobiť ako tlačový referent a neskôr ako prednosta kabinetu Povereníctva zdravotníctva v Bratislave (1948 – 1950). Pôsobil ako profesor na gymnáziu v Lučenci (1950). Po absolvovaní základnej vojenskej služby bol profesorom na Vyššej hospodárskej škole v Banskej Bystrici (1952 – 53). Bol riaditeľom Jedenásťročnej strednej školy v Žarnovici (1953 – 55), krajským školským inšpektorom (1955 – 1958) na Odbore školstva Krajského národného výboru v Banskej Bystrici. Prednášal slovenskú literatúru 20. stor. na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici (1958 – 1980 a 1983 – 1990), kde v rokoch 1960 – 1968 vykonával zároveň funkciu prodekana. Medzitým pôsobil ako lektor slovenského jazyka v Inštitúte slovanských štúdií na univerzite v Štrasburgu (1980 – 1983). Vedeckú hodnosť kandidát vied a umení (CSc.) získal v roku 1966. V roku 1968 získal akademický titul doktor filozofie (PhDr.) a v roku 1969 sa habilitoval na docenta teórie a dejín slovenskej literatúry (doc.). V roku 1980 získal hodnosť profesora teórie a dejín slovenskej literatúry (prof.). Dňa 7. 9. 2004 mu udelili čestný titul doctor honoris causa Univerzity Mateja Bela (Dr. h. c.). Od r. 1990 žil na  dôchodku v Banskej Bystrici, kde aj zomrel 29. marca 2017 vo veku 92 rokov.

Literárne bol činný od r. 1941 v Národných novinách a v Novom rode, neskôr v Pravde, Novom slove, Eláne, Tvorbe, Slovenských pohľadoch, Romboide, Slovenskej literatúre, v ktorých publikoval stovky recenzií, kritík, statí a štúdií o vychádzajúcich knihách, najmä básnických. V šesťdesiatych rokoch minulého storočia sa začal zaoberať poéziou protifašistického odboja publikovanou v čase druhej svetovej vojny a počas SNP. Výsledky výskumu zhrnul do monografie Slovenská poézia protifašistického odboja 1938 – 1945 (1974).  Napísal Dejiny slovenskej literatúry 5 (1984). Spoločne s A. Baginom pripravil vysokoškolskú učebnicu Dejiny slovenskej literatúry 3, 1918 – 1945 (1986). Prehľad o disidentských a exilových spisovateľoch po r. 1945 podal v práci Dotvárame obraz národnej literatúry (1991). Je autorom viacerých metodických príručiek pre stredoškolských profesorov slovenčiny, spoluautor študijného materiálu Z kultúrnych dejín Slovenska (1998). Je zostavovateľ zborníka Anton Prídavok (1974) a viacerých antológií (V čase zbraní, 1964; Slnovraty, 1974; V zápasoch a premenách, 1977; Antológia slovenskej literatúry 20. storočia, 1985 a i.). Zostavil a štúdiami doplnil výbery z básnickej tvorby Š. A. Brezányho, T. H. Florina, F. Kráľa, M. Krna, A. Pockodyho, J. Raka a slovenskej nadrealistickej poézie. Spoluautor učebníc literatúry pre rozličné typy stredných škôl. Autor prehľadov Povstalecká literárna tradícia (2000), Svetová literatúra 20. storočia (2001) a i. Za svoju dlhoročnú pedagogickú činnosť získal ocenenia Medaila J. A. Komenského  (1966), Pamätná medaila za zásluhy o rozvoj vysokého školstva v Banskej Bystrici (1994) a čestný titul doctor honoris causa (Dr. h. c.) Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2004).

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Odborná literatúra

História

 • Dejiny slovenskej literatúry 5: Literatúra v rokoch 1918 – 1945. [Spoluautori: Oskar Čepan, Zdenko Kasáč, Ján Kopál, Ivan Kusý, Alexander Matuška, Július Noge, Zoltán Rampák, Karol Rosenbaum, Stanislav Šmatlák, Miloš Tomčík, Karol Rosenbaum]. Bratislava: Veda, 1984.
 • Dejiny Slovenska 5: 1918 – 1945. [Spoluautori: A. Bartlová, V. Bystrický, J. Čierny, F. Cséfalvay, L. Deák, J. Fallus, Z. Holotíková, A. Hrnko, Ivan Kamenec, Zdenko Kasáč, Nataša Krajčovičová, Bohumír Kostický, Jozef Szabó]. Bratislava: Veda, 1985.
 • Dejiny slovenskej literatúry 3. [Spoluautori: Zdeno Kasáč, Albín Bagin; Tibor Hrabovský]. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1986.
 • Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry 1, A – L. [Pavel Uhorskai, Eva Tkáčiková a kolektív; spoluautor Zdenko Kasáč]. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 1997.
 • Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry 2, M – Z. [Pavel Uhorskai, Eva Tkáčiková a kolektív; spoluautor Zdenko Kasáč]. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 1997.
 • Z kultúrnych dejín Slovenska: výberový študijný text pre zahraničných študentov. [Zdenko Kasáč et al.]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 1998.

Literárna veda

 • Slovenská poézia protifašistického odboja 1938 – 1945. Bratislava: Veda, 1974.
 • Literárna rukoväť [spoluautori: Jozef Minárik, Vladimír Koutun, Pavol Petrus, Miloš Tomčík, Zdeno Kasáč, Pavol Mazák, Jolana Mazáková]. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1979.
 • PLINTOVIČ, Ivan: Dva medailóny: Samo Chalupka. Andrej Sládkovič. [Spoluautori: Zdeno Kasáč, Katarína Hlavňovová]. Martin: Osveta, 1988.
 • Slovenská literárna avantgarda. Banská Bystrica: Metodické centrum, 1996.
 • Povstalecká literárna tradícia. Banská Bystrica: Metodické centrum, 2000.
 • Svetová literatúra 20. storočia. Banská Bystrica: Metodické centrum, 1998; 2. doplnené vydanie, 2001.

Skriptá a učebnice

 • TOMČÍK, Miloš: Čítanka pre 3. ročník gymnázií a pre 3. ročník strdných odborných škôl: Literatúra medzi dvoma svetovými vojnami. [Spoluautor Zdeno Kasáč]. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1975.
 • TOMČÍK, Miloš: Čítanka pre experimentálne štvorročné učebné odbory s maturitou pre 3. ročník. [Spoluautor Zdeno Kasáč]. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1977.
 • TOMČÍK, Miloš: Literatúra: Učebnica pre experimentálne štvorročné učebné odbory s maturitou pre 3. ročník. [Spoluautor Zdeno Kasáč]. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1977.
 • TOMČÍK, Miloš: Literatúra pre 3. ročník gymnázií a pre 3. ročník stredných odborných škôl. [Spoluautor Zdeno Kasáč]. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1978.
 • TOMČÍK, Miloš: Čítanka pre 3. ročník gymnázií a pre 3. ročník stredných odborných škôl. [Spoluautor Zdeno Kasáč]. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1979.
 • Čítanka: experimentálny učebný text pre 3. ročník gymnázia. Bratislava: SPN, 1981.
 • BERAN, Zdeněk: Literatúra pre 3. ročník stredných škôl: gymnázií, stredných odborných škôl, stredných odborných učilíšť a štúdia popri zamestnaní. [Spoluautori: Zdeno Kasáč, Juraj Pado; Jozef Michaláč]. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1986.
 • BERAN, Zdeněk: Čítanka pre 3. ročník stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, stredných odborných učilíšť a štúdia popri zamestnaní). [spoluautorI Zdeno Kasáč, Juraj Pado]. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987.
 • BERAN, Zdeněk: Literatúra pre 3. ročník stredných škôl: gymnázií, stredných odborných škôl, stredných odborných učilíšť a štúdia popri zamestnaní. [SpoluautorI: Zdeno Kasáč, Juraj Pado; Jozef Michaláč]. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • V čase zbraní. [výber poézie]. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1964.
 • RAK, Ján: V údolí slnka: výber z poézie. [Zost., doslov: Zdeno Kasáč: Básnický prínos Jána Raka]. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1965.
 • Anton Prídavok: Zborník pri príležitosti 70. nedožitých narodenín a IX. Literárneho Kežmarku. Bratislava: Osvetový ústav, 1974.
 • Slnovraty. [Výber zostavil, úvodnú štúdiu napísal Zdeno Kasáč]. Bratislava: Tatran , 1974.
 • V zápasoch a premenách. [Zostavil Zdeno Kasáč; autori: Daniel Hevier, Andrej Chudoba, Blažej Belák, Ján Pohronský, Anton Lanček, Anna Ševčíková, Jozef Záborský, Božena Bobáková, Mikuláš Kováč, Ján Frátrik, Štefan Brezány, Eduard Gombala, Ján Papp, Ján Bodenek, Jozef Mokoš, Juraj Janega, Jozef Tatár, Božena Lenčová, Jozef Telgársky, Pavla Kováčová, Ján Lenčo, Ivan Plintovič, Zdenko Kasáč, Ivan Plintovič, Peter Ďurík]. Martin: Osveta , 1977.
 • PLINTOVIČ, Ivan: Október a literatúra. [Spoluator; graf. úpravu navrhol Robert Brož]. Martin: Osveta, 1977.
 • BREZÁNY, Štefan A.: Rovnováha. [Zostavili Zdenko Kasáč, Naďa Fábryová]. Martin: Osveta, 1979.
 • Antológia slovenskej literatúry 20. storočia. [Zostavili Zdeno Kasáč, Pavol Plutko; Jozef Michaláč]. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1985.
 • Dotvárame obraz národnej literatúry. [Editor Zdeno Kasáč; spoluautori: Miloš Kazík, Judita Kudlová, Elena Pechyová, Boris Tavaly]. Banská Bystrica: Metodické centrum S. l., b.t. [vyd.], 1991.
 • KLEŇ, Milan: Múdrosť srdca. [Spoluautori: Zdeno Kasáč, Anton Habovštiak; ilustr. Milan Kleň]. Bratislava: Národné osvetové centrum, 1993.

PREKLADATEĽSKÁ TVORBA

 • BREZÁNY, Štefan Attila: Biele cesty. [Editor: Zdeno Kasáč; prekl.: Vojtech Kondrót, Zdeno Kasáč, Jozef Michaláč, Karol Dufek]. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1984.

OCENENIA

 • Medaila J. A. Komenského (1966)
 • Pamätná medaila za zásluhy o rozvoj vysokého školstva v Banskej Bystrici (1994)
 • Čestný titul doctor honoris causa (Dr. h. c.) Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2004).

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE

 • ŠAH: Zdenko Kasáč – 80. (Pripomíname si – august). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 7 – 8, s. 316 ˜– 317.
 • ŠAH: Pripomíname si v auguste. Zdenko Kasáč. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 7 – 8, s. 318

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Personálna bibliografia
 • Zdenko Kasáč: personálna bibliografia. [Zostavila Mária Maleková]. Banská Bystrica: Okresná knižnica, 1989.
 • Zdenko Kasáč: výberová personálna bibliografia. [zostavila Soňa Šváčová; zodp. red.: Oľga Lauková; graficky upravil: Peter Valach]. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2004.
Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky
 • KASÁČ, Zdenko. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vyd. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001
Internetové zdroje
 • Zdenko Kasáč [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 11. 7. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Zdenko Kasáč [online]. In: Wikipédia: Slobodná encyklopédia. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.