VÝZVU podporilo vyše 530 SIGNATÁROV                                  (Formulár signatára Výzvy)

VÝZVA ZA PLURALITU NÁZOROV – na podporu iniciatívy MK SR novelizovať zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia

Poslaním Fondu na podporu umenia (FPU) ako verejnoprávnej inštitúcie je podpora umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. A to v širokom názorovom spektre a hodnotovej rozmanitosti. Žiaľ, v ostatných rokoch túto svoju základnú úlohu nenapĺňa, a ak, tak zväčša smerom a v ústrety záujmovým skupinám, ktoré prezentujú a reprezentujú v svojich projektoch neoliberálne a progresivistické „hodnoty“. Stalo sa totiž, že krôčik po krôčiku sa do jednotlivých komisií FPU nanominovali (alebo boli nanominovaní) ľudia, ktorí, česť výnimkám, ochotne posluhujú týmto trendom.

Svedčia o tom i výsledky hodnotení projektov na rok 2024: už po tretí rok za sebou FPU – na odporúčanie komisie pre časopisy – nepridelil nijakú dotáciu časopisom Spolku slovenských spisovateľov (SSS) – Literárnemu týždenníku (LT), ktorý svojou publicistikou a organizátorskými aktivitami výrazne prispel k vzniku Slovenskej republiky, a Dotykom, časopisu pre mladú literatúru a umenie (obe periodiká zverejňujú príspevky autorov rozličnej názorovej orientácie, venujú sa otázkam slovenskej pôvodnej a kvalitnej prekladovej literatúry, prinášajú rozhovory, reportáže a eseje na rozličné témy nášho kultúrneho a umeleckého života atď.), a to s banálnym a ošúchaným odôvodnením, že časopisy po obsahovej a vizuálnej stránke nespĺňajú aktuálne kvalitatívne kritériá z hľadiska prínosu a relevancie pre slovenský umelecký kontext, a v prípade LT dokonca komisia odporúča „prehodnotiť koncepciu a realizačný tím projektu“ (inak povedané, navrhuje personálne zmeny v redakčnom kolektíve a redakčnej rade časopisu). Nič iné, len fráza, klamoreč, výsostne mentorské, direktívne, a najmä nedemokratické odporúčanie! A navyše: SSS ako najstaršia a najpočetnejšia spisovateľská organizácia na Slovensku nedostala od FPU vlani ani euro na oslavy svojej storočnice. Je to viac ako smutné...

Napokon, keby išlo len o SSS a jeho periodiká! Nič sa neušlo ani výnimočnému slovenskému konzervatívnemu časopisu Verbum (pre modernú kresťanskú kultúru), ktorý nadväzuje na odkaz svojich pôvodných zakladateľov z roku 1946, významných slovenských spisovateľov Janka Silana a Ladislava Hanusa. Finančnú podporu nedostali ani známe detské časopisy Enviráčik, Zvonček, Maxík, Fifík (vydavateľstvo DAXE) a iné, ako ani revue Slovenská hudba (Slovenská muzikologická asociácia).

Zato rozšafne (vskutku v duchu „súčasného“ umenia) sa uvedená komisia zachovala k časopisu QYS (skrátene magazín Queer Youth Slovakia), určenému pre „lesby, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí, najmä však pre mladých LGBTI ľudí“ – prispela mu sumou 20-tisíc eur, zrejme na umocnenie rozhovorov s intersekcionálnymi či nebinárnymi umelcami, drag performermi a podobne. Webová stránka feministického združenia Aspekt zase dostala 15-tisíc eur a na rodovo orientovaný štvrťročník Glosolália pridelili pre zmenu takmer 20-tisíc eur. A keby bolo málo, oným periodikám dozaista ochotne pomôžu mimovládne organizácie i európske a americké granty. Smutné je, že podobný „kurz“ v nemalej miere uplatňujú komisie i v ostatných sférach umenia. Napríklad jedna z najvyšších súm 47-tisíc eur (v danej oblasti) pôjde na projekt Drama Queer – „divadelný festival dôkladne vyberaných performance dotýkajúcich sa tematiky LGBTI+“ s témami násilia, rodovej identity a sexu. Ozaj čudné ponímanie moderného divadla.

***

V Spolku slovenských spisovateľov vítame iniciatívu na posilnenie demokratizácie a plurality názorov v slovenskom umení, osobitne to, že ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa rozhodne dištancovala od týchto a ďalších výsostne tendenčných a subjektívnych rozhodnutí FPU. Novelizácia či legislatívna úprava zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia je preto viac ako nevyhnutná – a to v záujme tvorby a šírenia autentických hodnôt a neskreslenej informovanosti, rozvoja mladých umeleckých a literárnych talentov, primeraného a spravodlivého zastúpenia v riadiacich orgánoch FPU i v jeho odborných komisiách – vrátane zastúpenia stavovských organizácií v nich.

Rovnako nemôžeme súhlasiť s tým, že nejestvuje možnosť odvolania proti rozhodnutiam riaditeľa FPU (ide o hrubé porušenie všetkých demokratických princípov, nazdávame sa, že o udelení dotácie by mal rozhodovať kolektívny orgán – Rada FPU).

Uvedomujeme si, že ministerstvo kultúry za súčasného legislatívneho stavu nemohlo prijímané rozhodnutia (krikľavo ideologicky prifarbené) nijako ovplyvniť. O to väčšmi vystupuje do popredia potreba urýchlenej novelizácie spomínaného zákona, ktorá by napravila všetky neférovosti a nastavila by bariéry do očí bijúcemu subjektivizmu, subjektivistickému a diskriminačnému prístupu v rozhodovaní FPU. Zároveň navrhujeme vykonať reformu všetkých verejnoprávnych fondov, aby fungovali demokraticky a spravodlivo.

Napokon, vláda SR v svojom programovom vyhlásení zdôraznila, že „bude garantovať, aby sa po dlhých rokoch zabezpečila systémová a štátom garantovaná podpora pôvodnej slovenskej literatúry, najmä v oblasti autorských grantov, vydavateľskej činnosti a distribúcie slovenských literárnych diel, (...) predstaví nový Štatút Fondu na podporu umenia“. Oceňujeme, že ministerka kultúry už v predvolebnej kampani poukázala na akútnu potrebu zmeny zákona o FPU najmä v tom smere, aby jeho dotácie vyvažovali tie grantové schémy, prostredníctvom ktorých dostávajú rozličné progresivistické mimovládky a nadácie na svoje projekty peniaze z množstva iných zdrojov, a aby sa odstránila doterajšia nezdravá prax spočívajúca v potláčaní či likvidácii iného názoru v umení.

Ministerstvo kultúry SR si v tomto úsilí zaslúži silnú a otvorenú podporu celej kultúrnej obce. Umenie ako také nepatrí iba progresivistickým manierom a ideám, hoci ako demokrati budeme vždy rešpektovať iné názory, nepatrí ani tzv. bratislavskej kaviarni, tobôž nepatrí len Bratislave, ale patrí celému Slovensku v jeho európskom i svetovom kontexte.

A to je rozhodujúci dôvod, prečo sa SSS a drvivá väčšina jeho členov stavia za súčasné aktivity Ministerstva kultúry SR. Veríme, že sa k našej výzve pridá aj široká kultúrna a umelecká verejnosť.

(Schválilo Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov hlasovaním per rollam)

 

SIGNATÁRI VÝZVY ZA PLURALITU NÁZOROV – na podporu novelizácie zákona o FPU (zoznam)