OLERÍNY, Vladimír (†)

OLERÍNY, Vladimír (†)

[* 15. 7. 1921 Banská Bystrica – † 29. 4. 2016 Bratislava]

Vladimír Oleríny, JUDr., literárny kritik, historik, vysokoškolský profesor a popredný prekladateľ španielskej i portugalskej a latinskoamerickej literatúry, priekopník a zakladateľ literárnej hispanistiky ako vednej disciplíny na Slovensku, sa narodil 15. júla 1921 v Banskej Bystrici v rodine strojného zámočníka. Roku 1923, keď mal dva roky, sa vysťahoval jeho otec za prácou do Argentíny. Tam začal chodiť do španielskej školy a prežil osem rokov. Keď sa rodičia vrátili na Slovensko, pokračoval v školských štúdiách v Lučatíne, Medzibrode a Jesenskom. Gymnázium absolvoval v Bratislave (1932 – 1940). Študoval na Právnickej fakulte Slovenskej univerzity (dnes Univerzita Komenského) v Bratislave (1940 – 1945), kde bol promovaný na doktora práva (JUDr.).

Pracoval v diplomatických službách, na Ministerstve zahraničných vecí ČSR v Prahe (od 1945) a vďaka znalosti španielčiny ako legačný tajomník na veľvyslanectve v Buenos Aires (1947 – 1950). Po návrate bol ako politicky nespoľahlivý prepustený z diplomatických služieb a odsunutý na rok do výrobnej sféry. Potom bol tajomníkom Kruhu prekladateľov pri Zväze slovenských spisovateľov (1950 – 1954), v tom čase začal prekladať zväčša latinskoamerické romány so silným sociálnym podtextom. Bol odborným asistentom na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1954 – 1959), kde založil odbor hispanistiky a prednášal španielsku literatúru a jazyk, krátko pred habilitáciou v roku 1959 však z politických príčin musel odísť, a tak sa vrátil do Zväzu slovenských spisovateľov, kde bol vedúcim zahraničného oddelenia (1959 – 1963). Bol vedeckým pracovníkom v novozaloženom Ústave svetovej literatúry a jazykov SAV (1963 – 1973), kde po externej ašpirantúre na Karlovej univerzite v Prahe obhájil dizertačnú prácu z dejín španielskej literatúry (1967). Po fúzii pôsobil ako vedecký pracovník Literárnovedného ústavu SAV v Bratislave (1973 – 1991). Po rehabilitačných dekrétoch za pôsobenie v diplomacii bol päť rokov externým pedagógom na Katedre románskych jazykov Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Zúčastnil sa na viacerých medzinárodných hispanistických kongresoch a sympóziách a prednášal ako hosť na univerzitách a vedeckých inštitúciách v rámci bývalého socialistického bloku, ale aj mimo neho (Paríž, Madrid, Santiago de Chile, Venezuela, Kolumbia).

Počas viac ako 60 ročnej prekladateľskej kariéry preložil do slovenčiny vyše 140 básnických, prozaických a dramatických diel a napísal množstvo recenzií, doslovov, vedeckých štúdií a úvah. Jeho prekladateľskú činnosť nemožno oddeliť od súbežnej vlastnej výskumnej práce a vedeckopopularizačnej aktivity. Prekladmi si pripravoval predpoklady na podávanie základných, systémovo utriedených informácií o dielach, autoroch, literárnohistorickom procese krajiny a neraz i kontinentu. Väčšinu autorov a ich diel takto komplexne dostával do vedomia slovenského čitateľa po prvý raz. Pri výberoch poézie spolupracoval s básnikmi Rudolfom Fabrym, Štefanom Žárym, Milanom Lajčiakom, Jánom Šimonovičom, Jánom Stachom i ďalšími, bezprostredne vplývajúc na proces recepcie a konkretizácie prekladaných básnikov. V čase veľkých tvorivých úspechov latinskoamerickej prózy a španielskej drámy v 60. rokoch sa ako prekladateľ sústreďoval na tieto literárne druhy.

Literárnu činnosť začal ako prekladateľ poézie Pabla Nerudu, ktorá vyšla v zbierke Kiež prebudí sa drevorubač (1951, s Rudolfom Fabrym). Ako jeho prvý samostatný knižný preklad vyšiel vtedy úspešný argentínsky sociálny román Temná rieka (1951, 1968) od Alfreda Varelu. Je autorom literárnovedných publikácií – monografie Cervantes (1955), v ktorej priblížil životné osudy a dielo klasika španielskej literatúry Miguela de Cervantes Saavedru (1547 – 1616), autora svetoznámeho románu Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha (1605 a 1616), a práce Poludníky literatúry: Zápasy o realizmus v československom a latinskoamerickom literárnom kontexte (1989). Pripravil na vydanie prvú antológiu latinskoamerickej poviedkovej literatúry Dni a noci Latinskej Ameriky (1969), v ktorej je zastúpených 43 autorov z 15 krajín, či antológiu poviedok kubánskych autorov V objatí trópov (1980). Pre deti a mládež prerozprával španielske ľudové rozprávky– povesti a bájky v knihe Figliar Pedro (1979). Je spoluautorom Dejín svetovej literatúry, knihy komparatistických štúdií My a svet, ako aj autorom desiatok štúdií publikovaných v zborníkoch, esejí a článkov v literárnych časopisoch alebo príspevkov v podobe doslovov v knižných vydaniach. Preložil výber z noviel a poviedok Gabriela Garcíu Márqueza v zbierkach Príbehy z Maconda (1983), Oči modrého psa (1999) a Pohreb veľkej matróny (2005), ako aj jeho romány Zlá hodina (1986, 2007), Opadané lístie (2003), Plukovníkovi nemá kto napísať (2004), Správa o jednom únose (2005). Slovenským čitateľom sprístupnil okrem iných preklady básnických, prozaických a dramatických diel takých významných osobností latinskoamerickej literatúry,, ako Sú básnik, prozaik a dramatik Julio Cortazár, prozaik a esejista Ernesto Sabato, prozaik Jorge Luis Borges (Argentína); prozaik Jorge Amado (Brazília); básnik Pablo Neruda (Čile), prozaička a dramatička Isabel Allendeová (Čile); básnik Miguel Ángel Asturias (Guatermala); básnik Nicolás Guillén, prozaik Alejo Carpentier (Kuba); básnik a esejista Octavio Paz, prozaik Juan Rulfo (Mexiko); prozaik Augusto Roa Bastos (Paraguay); básnik Cesar Vallejo (Peru). Zo španielskej literatúry sú to napríklad prózy Miguela de Cervantesa Saavedru, básne a divadelné hry Federica Garcíu Lorcu, diela, ktoré napísali prozaik a básnik Lope de Vega, dramatik a básnik Pedro Calderon de la Barco, prozaik a básnik Francisco Gómez de Quevedo, básnik a dramatik Alejandro Casona, básnik Juan Gyoitisolo, básnik Juan Ramón Jimenéz, dramatik Antonio Buero Vallejo, z portugalskej literatúry prozaik José Mária Eça de Queiroz a i. Publikoval aj vo vedeckých časopisoch v Španielsku, Mexiku, Maďarsku, ČR a iných krajinách. Súkromnú zbierku 1 000 knižných titulov, predovšetkým španielskych a latinskoamerických autorov, špecializovaných časopisov a učebníc v roku 2013 venoval Katedre romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde založili pre potreby jej študentov a vyučujúcich Knižnicu Vladimíra Olerínyho.

Ocenili ho vyznamenaním Španielskeho kráľovstva – Kríža Občianskeho radu Alfonsa X. Múdreho (2001), španielskou Striebornou medailou za zásluhy v krásnych umeniach (1991), za zásluhy o sprístupňovanie španielskej a latinskoamerickej literatúry a kultúry čitateľom na Slovensku počas niekoľkých desaťročí ho ocenil aj veľvyslanec Španielska na Slovensku. Za svoju plodnú činnosť v odbore hispanistiky získal aj Striebornú a Zlatú plaketu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a umení. Stal sa trojnásobným laureátom Ceny Jána Hollého, ktoré mu udelil Slovenský literárny fond – Literárny fond – za prekladovú tvorbu.

Bol členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Literárna veda

 • Cervantes. 1. vyd. 138 [5] s. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1955. Edícia Umenie a život, 43 zv. (brož.).
 • Poludníky literatúry: Zápasy o realizmus v československom a latinskoamerickom literárnom kontexte. 1. vyd. 152 s. Bratislava: Tatran, 1989. ISBN: 80-222-0033-6 (viaz.). Edícia: Okno

Pre deti a mládež

 • Figliar Pedro. [Prerozprával podľa motívov španielskych ľudových rozprávok, zozbieraných profesorom Aureliom M. Espinsom a vydaných r. 1923 Standforskou univerzitou v Kalifornii pod názvom Cuentos populares espanoles I., II., III.; ilustrácie Eugénia Lehotská.] 1. vyd. 283 s. Bratislava: Mladé Letá, 1979. Edícia: Z rozprávky do rozprávky.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Dni a noci latinskej Ameriky. [Preložil. Výber zostavil Yerko Moretić.] [Autori: Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Augustín Yáñez, Juan Rulfo, Juan José Arreola, Eraclio Zepeda, Alejo Carpentier, Félix Pita Rodríguez, Virgilio Piñera, Onelio Jorge Cardoso, Guillermo Cabrera Infante, Juan Bosch, Miguel Ángel Asturias]. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1969. (viaz.). 497 s. Edícia SPKK.
 • V objatí trópov. [Zostavil, zo španielskeho originálu preložil a napísal bibliografické pozvánky. Doslov napísal Salvador Bueno.] Salvador Bueno, Luis Felipe Rodríguez, Alfonso Hernandéz Catá, Gerardo del Valle, Rubén Martínez Villena, kolektív autorov. 1. vyd. 304 s. Bratislava: Pravda, 1980. (viaz). Edícia Členská knižnica Pravda.
 • Súčasná španielska dráma. [Výber zostavili a preložili Vladimír Oleríny a Roman Brat]. 1. vyd. Bratislava: Národné divadelné centrum, 1998. ISBN: 80-85455-70-6. 266 s.

PREKLADATEĽSKÁ TVORBA

 • NERUDA, Pablo: Kiež prebudí sa drevorubač. [Preklad: Vladimír Oleríny, Rudolf Fabry. Ilustroval: Július Szabó] Bratislava: Tatran, 1951. 54 s.
 • VARELA, Alfredo: Temná rieka Alfredo Varela. [Zo špan. orig. El rio oscuro preložil Vlado Oleríny]. 1. vyd. Bratislava: Dukla, 1951. 2. vyd. Bratislava: VPL, 1968. 237, [2] s.
 • CERVANTES Y SAAVEDRA, Miguel de: Žiarlivý Extremadurčan a iné novely. [Preložil zo španielskeho originálu Novelas ejem­plares spracoval doslov a poznámky, vybavil komentármi a poznámkami Francisca R. Marina.] 1. vyd. Bratislava: SVKL, 1957.
 • Život Lazarilla z Tormesu jeho príhody a nehody. [Zo španielskej pôvodiny preložil, napísal doslov a poznámky.] 1. vyd. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1959. 101 s.
 • ASTURIAS, Miguel Ángel: Zelený pápež. [Preložil.] 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1968. 362 s.
 • TRIANA, José: Noc vrahov. Bratislava: DILIZA, 1968. 63 s.
 • CARPENTIER, Alejo: Stratené kroky. [Oleríny, Vladimír; Dubcová, Viera]. Bratislava: Pravda, 1971. 288, [2] s. (viaz.)
 • CERVANTES Y SAAVEDRA, Miguel de: Príkladné novely. [Zo španielskeho originálu Novelas ejemplares preložil, poznámky a doslov napísal Vladimír Oleríny. Verše prebásnil Víťazoslav Hečko.] 1. vyd. Bratislava, Tatran 1972.
 • CERVANTES Y SAAVEDRA, Miguel de: Don Quijote a Sancho Panza. [Zo španielskeho originálu El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha a Novelas ejemplares preložili a poznámky spracovali Jozef Félix a Vladimír Oleríny. Verše prebásnili Vojtech Mihálik a Víťazoslav Hečko. Štúdiu a chronológiu autorovho života a diela napísal Vladimír Oleríny.] 1. vyd. Bratislava, Tatran 1974.
 • ASTURIAS, Miguel Ángel: Víkend v Guatemale a iné prózy. [Preložil.] 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1976. 480 s.
 • CARPENTIER, Alejo: Diktátor v Paríži. 1. vyd. Bratislava: Tatran, 1978. 309 s.
 • ASTURIAS, Miguel Ángel: Oči pochovaných. [Preložil.] Bratislava: Praha, 1979. 679 s. Edícia: Členská knižnica.
 • GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel: Príbehy z Maconda. [Zo španielskeho originálu preložil Vladimír Oleríny]. 1. vyd. Bratislava: Pravda, 1983. 199 s.
 • GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel: Zlá hodina. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1986. 291 s. Edícia: Spoločnosť priateľov krásnych kníh zv. 464; 2. vyd., v Ikare 1. vyd. Bratislava: Ikar, 2007. ISBN: 978-80-551-1390-6. 165 s. Edícia: Odeon, zv. 36.
 • GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel: Opadané lístie. [Zo španielskeho originálu preložil Vladimír Oleríny]. 2. vyd., v Ikare 1. vyd. Bratislava: Ikar, 2003. ISBN: 80-551-0555-3. 128 s.; 3. vyd., 2. vyd. v Ikare. Bratislava: Ikar, 2010. 128 s. ISBN: 978-80-551-2046-1.
 • GALLEGOS, Rómulo: Doňa Bárbara. [zo španielskeho originálu preložil Vladimír Oleríny]. 2. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1983. 247 s.
 • BUERO VALLEJO, Antonio: Tajný dialóg. Bratislava: LITA, 1988. 85 s.
 • MARTINI, Juan Carlos: Nedokonalý prízrak na letisku. [Brat, Roman; Oleríny, Vladimír]. Bratislava: Tatran, 1989. ISBN: 80-222-0069-7. 117 s.
 • GALA, Antonio: Prstene pre dámu: Cidovská fantázia v dvoch častiach. 1. vyd. Bratislava : Lita, 1990. 53, [1] s. ISBN: 80-219-0054-7.
 • ALLENDE, Isabel: Skazené dievča. Bratislava: Slovart, 1998. ISBN: 80-7145-285-8. 198, [1] s.
 • ROJAS, Fernando de: Celestina. 1. vyd. Bratislava: Remedium, 1996. ISBN: 80-85352-74-5. 264 s.
 • CORTÁZAR, Julio: Krk čiernej mačky. 1. vyd. Bratislava: Slovart, 1998. ISBN: 80-7145-335-8. 191, [1] s.
 • CLARÍN, Leopoldo Alas: Lásky pani Ozoresovej Leopoldo. [Zo španielskeho originálu preložil a doslov napísal Vladimír Oleríny]. Bratislava: Remedium, 1999. 608 s.
 • GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel: Oči modrého psa. 1. vyd. Bratislava: Slovart, 1999. ISBN: 80-7145-367-6. 106, [1] s. Edícia: MM, zv. 13.
 • BORGES, Jorge Luis: Rozhovory mŕtvych. 1. vyd. Bratislava: Slovart, 2000. ISBN: 80-7145-501-6. 322, [1] s.; 2. vyd. Bratislava: Slovart, 2003. ISBN: 80-7145-757-4. 322, [1] s.
 • GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel: Plukovníkovi nemá kto písať. [Zo španielskeho originálu preložil a doslov napísal Vladimír Oleríny.] 1. vyd. 2004.; 2. vyd., v Ikare 1. vyd. Bratislava: Ikar, 2007. ISBN: 978-80-551-1544-3. 95 s.
 • BORGES, Jorge Luis: Brodiho správa. 1. vyd. Bratislava: Petit Press, 2004. ISBN: 80-85585-20-0. 116 s. Edícia: Svetová knižnica SME.
 • GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel: Neuveriteľne smutný príbeh o nevinnej Eréndire a jej bezcitnej starej matke. [Zo španielskeho originálu preložil Vladimír Oleríny]. 1. vyd. Bratislava: Ikar, 2005. ISBN: 80-551-0900-1. 93 s.
 • GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel: Pohreb Veľkej Matróny. 2. vyd., v Ikare 1. Bratislava: Ikar, 2005. ISBN: 80-551-1058-1. 127 s. Edícia: Odeon zv. 27.
 • GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel: Správa o jednom únose. 1. vyd. Bratislava: Ikar, 2005. ISBN: 80-551-1122-7. 287 s. Edícia: Odeon zv. 29
 • GÁLVEZ, Pedro: Seneca. [Preložil.] Bratislava: Slovart, 2008. ISBN: 978-80-8085-475-1. 220 s.
 • GÁLVEZ, Pedro: Nero. [Preložil.] Bratislava: Slovart, 2009. ISBN: 978-80-8085-722-6. 197 s.
 • GÁLVEZ, Pedro: Agrippina. [Preložil.] Bratislava: Slovart, 2010. ISBN: 978-80-8085-985-5. 270, [1] s.

Iné

 • CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de (1547 – 1616): Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha. [Z originálu Miguel de Cervantes y Saavedra: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha preložil a poznámky napísal Jozef Felix; verše prebásnil Vojtech Mihálik; úvod napísal Vladimír Oleríny]. 1. vyd. Bratislava: Tatran, 1979. 449 s. Zv. 1

OCENENIA

 • Vyznamenanie Španielskeho kráľovstva – Kríža Občianskeho radu Alfonsa X. Múdreho (2001)
 • Španielska Strieborná medaila za zásluhy v krásnych umeniach (1991)
 • Strieborná a Zlatá plaketa Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a umení
 • Trojnásobný laureát Ceny Jána Hollého, ktoré mu udelil Slovenských literárny fond – Literárny fond – za prekladovú tvorbu

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE, ROZHOVORY

Recenzie a štúdie v periodikách

 • ŠAH: Vladimír Oleríny. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 7 – 8, s. 316.

Rozhovory

 • MORAVČÍK, Štefan: Španielčina bez španielskych čižiem. (Rozhovor s nositeľom vyznamenania Španielskeho kráľovstva – Kríža Občianskeho radu Alfonsa X. Múdreho Vladimírom Olerínym.) In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 3, s. 86 – 98.
 • Na Slovensku po španielsky (rozhovor Jána Litváka s Vladimírom Olerínym). In: Fragment [online]. Ročník 2006. Číslo 5 – 6. [Citované 29. 4. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Personálna bibliografia

 • Vladimír Oleríny: Preklady zo španielčiny a z portugalčiny: Knižné vydania. [Zostavila Mária Hrúzová.]. Banská Bystrica: ŠVK, 2001. 39 s.

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • OLERÍNY, Vladimír. In: Encyklopédia slovenských spisovateľov. 1. zv.: A – O. [Napísal kolektív autorov pod vedením PhDr. Karola Rosenbauma, DrSc.]. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Obzor, n. p., 1984. 473 s.
 • OLERÍNY, Vladimír. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001. ISBN: 80-8061-122-X (VSSS, Bratislava), ISBN: 80-89023-08-8 (SNK, Martin), s. 341.

Internetové zdroje

 • DOBOŠOVÁ, Marína: V románoch bola exotika i zakázaná erotika In: SME Bratislava [online]. [Citované 29. 4. 2016]. Uverejnené: 7. 7. 2016. Dostupné na internete: <TU>.
 • REICHWALDEROVÁ, Eva, Mgr., PhD.: Knižnica Vladimíra Olerínyho na Katedre romanistiky FF UMB. In: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bysrtici [online]. [Citované 29. 4. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Vladimír Oleríny [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 29. 4. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Významný vedec a prekladateľ zo španielčiny Vladimír Oleríny sa dožíva 90 rokov.[Zdroj: TASR.] In: Netky [online]. [Citované 29. 4. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Zomrel významný vedec a prekladateľ zo španielčiny Vladimír Oleríny. TASR. In: TERAZ|Kultúra [online]. Uverejnené: 29. 4. 2016. Dostupné na internete: <TU>.
 • Oleríny, Vladimír. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. [Citované 21. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Oleríny, Vladimír. In: ŠVK Košice [online]. [Citované 21. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Oleríny, Vladimír. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB [online]. [Citované 21. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.

Spracoval Štefan Cifra