BRENKUS, Radovan

BRENKUS, Radovan

[* 30. 1. 1974 Bardejov]

Radovan Brenkus, Mgr., básnik, prozaik, literárny kritik, prekladateľ, redaktor, vydavateľ, pôvodným povolaním pedagóg, fyzik, sa narodil 30. januára 1974 v Bardejove. Žije v Košiciach.

Vyštudoval odbor matematika a fyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Pôsobil ako pedagóg v Košiciach, vyučoval na tunajšom osemročnom matematickom  gymnáziu na Alejovej ul. fyziku (1998 - 2001), neskôr pracoval ako doktorad na Katedre jadrovej a subjadrovej fyziky Prírodovedeckej fakulte UPJ v Košiciach (2003), potom ako odborný pracovník v Ústave experimentálnej fyziky SAV. Je redaktorom časopisu pre mladú literatúru a umenie Dotyky, pracuje vo vydavateľstve Pectus v Košiciach, ktoré založil roku 2006.

Publikoval v literárnych časopisoch na Slovensku (Slovenské pohľady, Literárny týždenník, Dotyky, Rak, Knižná revue) i v zahraničí – v Česku (Obrys-kmen, Tvar, Psí víno, Divoké víno, Dobrá adresa), Poľsku (Nadwislocze, Nasz Dom, Akant), USA (White Eagle) či na Ukrajine (Literaturna Ukraina). Získal ocenenia v o viacerých literárnych súťažiach, je laureátom Literárneho Zvolena 2001, získal prémiu na Jašíkových Kysuciach 2002 a čestné uznania na  Literárnom Zvolene, Jašíkových Kysuciach a Wokkrovej Polianke. Debutoval básnickou zbierkou Pochod mŕtvych (1997), neskôr napísal knihy veršov Rekviem v prachu (2002), Romanca s bludičkou (2005) a Dym z ríše tieňov (2009) a Snívanie s netvorom (2015). Je autorom zbierky poviedok Návraty pekla (2005).  Venuje sa aj literárnej kritike a esejistike. Jeho próza vyšla Návraty pekla v poľštine pod názvom Powroty piekla (2013). Časť jeho tvorby bola preložená do angličtiny, poľštiny, ruštiny, ukrajinčiny a bulharčiny. Z poľštiny preložil historický román Zbigniewa Domina Poľská sibiriáda (2008), výber z poézie Rafala Wojaczeka Listy mŕtvemu (2009) a prózu Marty Swiderskej-Pelinko Chuť túlania a edenu (2010).

Je členom Spolku slovenských spisovateľov (od roku 2003).

DIELA

Poézia

 • Pochod mŕtvych. 1. vyd. Košice: Reklamná agentúra V&V, 1997. 40 s. ISBN 8096777467 (brož.).
 • Rekviem v prachu. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2002. 79 s. ISBN 8080611645. Edícia Dielňa Autorov Literatúry.
 • Romanca s bludičkou. Doslov napísal Pavol Hudák. Ilustrácie Miloš Mačinga]. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2005. 83 s. ISBN 8080611963 (viaz.). Edícia Dielňa Autorov Literatúry.
 • Dym z ríše tieňov. Doslov napísal Tibor Kočík. Ilustrácie Ľubomír Kepič. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2009. 102 s. ISBN 9788080613440 (viaz.).
 • Snívanie s netvorom. Ilustrácie Martin Račko. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2015. 64 s. ISBN 978-80-8061-844-5 (viaz.).

Próza

 • Návraty pekla. Doslov napísala Ingrid Lukáčová.  1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2005. 159 s. ISBN 8080612099 (viaz.).

Preložené diela

 • Powroty piekla. [orig. Návraty pekla, po poľsky; s podporou SLOLIA, LIC] 2013.

Literárna tvorba – preklad

 • DOMINO, Zbigniew: Poľská sibiriáda. [historický román]. [Preložil z poľs. orig. Syberiada polska]. 1. vyd. Košice: Pectus, 2008. 254 s. ISBN 9788096979349 (viaz.). Edícia Externum.
 • WOJACZEK, Rafał: Listy mŕtvemu. [výber z poézie]. [Preložil z poľ. orig. Wiersze zebrane; ilustrácie Zuzana Hegyesyová]. 1. vyd. Košice: Pectus, 2009. 108 s. ISBN 9788089435012 (viaz.).
 • ŚWIDERSKA-PELINKO, Marta: Chuť túlania a edenu. [próza]. [Preložil z poľs. orig, Tułaczy smak edenu]. 196 s. Bratislava: Pectus, 2010. ISBN  9788089435067 (viaz.). Edícia Externum.
 • Tvoríme vlastnú knihu (súťaž): Rozprávky bez hraníc. [výber z literárnych a výtvarných prác]. [Preklad do poľštiny; návrh obálky a grafická úprava Juraj Kačjak]. 62 s. 1. vyd. Žilina: Knižné centrum , 2010. ISBN 9788080643928 (viaz.).

OCENENIA

 • Literárny Zvolen 2001, laureát, próza
 • Jašíkove Kysuce 2002, prémia, próza

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE

Recenzie a štúdie v periodikách

 • VLADO, M.: Umelecké dielo je pokrivené zrkadlo. In: Slovenské pohľady, IV. + 125, 2009, 5.
 • VLNKA, Jaroslav: Otvorená náruč nebytia. In: Slovenské pohľady, IV. + 125, 2009, 12.
 • SOUČKOVÁ, M.: Čítajte, predstavenie sa začína. In: Romboid, XXXXI., 2009, 8. Dostupné z internetu: TU.
 • KETNEROVÁ, K.: Čitateľ ako druh ešte nevyhynul. In Knižnica, 8, 2007, 9. Dostupné z internetu: TU.
 • MIKULÁŠEK, Alexej. Brenkusiada ex inferno alebo "Niekto iný je na tom rovnako". In: Dotyky, roč. 2006, čís. 3 – 4. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov ISSN 1210-2210.
 • BŽOCH, J.: Dva rôzne pohľady básnikov z východu. In: SME. 10. 4. 2003. Dostupné z internetu: TU.
 • MIKULÁŠEK, Alexej. Moderna redivivus? In: Obrys-Kmen, roč. 2003, čís. 18. Praha: Únia českých spisovateľov. ISSN 1210-1494.

Rozhovory, ankety

 • NITKULINCOVÁ, Andrea – BRENKUS, Radovan: Dobrá kniha je o láske i smrti: z vedca-fyzika sa stal spisovateľ a vydavateľ. [rozhovor]. In: Košický korzár, XII, č.199 (27. 8. 2009) Dostupné z internetu: TU.
 • Na otázky šéfredaktora Slovenských pohľadov odpovedá Radovan Brenkus [online]. In: Slovenské pohľady, 2009. Uverejnené: pondelok, 13. apríl 2009. [Citované: 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: TU.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Personálna bibliografia

 • Radovan Brenkus.  [zostavila: Jarmila Sabanová, Janka Linhartová; zodp. red.: Janka Vargová]. 11 s. Trebišov : Zemplínska knižnica , 2008.

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 2. doplnené, opravené a rozšírené vydanie. 576 s. Bratislava – Martin: Literárne informačné centrum a Slovenská národná knižnica, 2008.

 

Databázy

 • Radovan Brenkus: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. 17. 3. 2003: 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Vlastná internetová stránka

 • Radovan Brenkus – spisovateľ, prekladateľ a kritik [online]. [Citované 3. 10. 2023]. Dostupné na internete: <TU>.

Interentové zdroje

 • Radovan Brenkus. [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 1. 2015]. Dostupné z internetu: T U.
 • Radovan Brenkus [online]. In: Radovan Brenkus [webová stránka autora]. [Citované 12. 2. 2015]. Dostupné z internetu: T U alebo T U.
 • Radovan Brenkus  [online]. In: Wikipédia: Slobodná encyklopédia. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
 • Brenkus, Radovan [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 31. 10. 2014]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Brenkus, Radovan [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava. [Citované 12. 9. 2014]. Dostupné z internetu: <TU>.
 
 
159 s.1. vyd.