PIAČKOVÁ, Júlia

PIAČKOVÁ, Júlia

[* 1. 1. 1961 Hlohovec]

Júlia Piačková, akad. maliarka, výtvarníčka, ilustrátorka, autorka známkovej tvorby a exibris, povolaním učiteľka, sa narodila 1. januára 1961 v Hlohovci. Žije v Pezinku, jej manžel je Igor Piačka, akademický maliar a ilustrátor.

Absolvovala SPŠ textilnú v Brne (1980) a Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (1987) u doc. Milana Rašu, prof. Elvíry Antalovej, prof. Igora Rumanského. Učila odborné výtvarné predmety umeleckých keramikov (1992 – 2007), učí na Základnej umeleckej škole Eugeňa Suchoňa v Pezinku.

Začínala ako textilná výtvarníčka, jej záujem sa však postupne sústredil najmä na kresbu a grafiku. Z grafických techník sa v jej tvorbe uplatnil lept kombinovaný s mezzotinkou, najnovšie xerografika, inak využíva kombinované techniky, ako napríklad olejomaľby s ambasážou, ale aj akvarel či temperu. Je aj knižnou ilustrátorkou, venovala sa aj tvorbe poštových známok a realizovala práce exlibris (od roku 1995), zaradili ju do portugalskej encyklopédie súčasného exlibrisu (1999). Ako výtvarníčka absolvovala množstvo domácich i zahraničných výstav a aktivít (oboslané výstavy Slovensko, Turecko, Belgicko, Brazília, Taliansko, kolektívne výstavy: Česká republika, Poľsko, Francúzsko, Maďarsko, Taliansko, ).

Popri maliarskej, grafickej, textilnej a pedagogickej práci sa venuje aj krátkym literárnym útvarom. Súbežne s výstavami si vždy zaznamenával a svoje postrehy, postoje, nápady, čo ju postupne priviedlo k literárnej tvorbe. Jej výtvarné a maliarske zámery sa často prelínajú. Je to tak aj v monografii Kamene (2012), kde sa spracované inšpirácie objavujú súbežne vo výtvarnom aj literárnom prejave. V literárnej oblasti sa venuje kreatívnemu písaniu  – príbehy vytvára priamo, bez záznamu, pred detským publikom, s deťmi spoluvytvára poéziu a príbehy, a detskému čitateľovi číta z vlastnej tvorby. 

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Próza

Kamene. [monografia maliarskej tvorby a výber z poviedok]. [texty Zuzana Belková a kol.; preklad Eva Riečanská, Kevin Slavin; fotografie Ján Štrba, Igor Piačka]. 1. vyd.  141 s. Pezinok: Malokarpatské múzeum, 2012. ISBN: 978-80-967537-8-9.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Databázy

  • Júlia Piačeková: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. 14. 10. 2013. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Internetové zdroje

  • Akademická maliarka Júlia Piačková: Umelci na portáli [online]. In:. [Citované 3. 12. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
  • Piačková, Júlia [online]. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg. [Citované 2. 12. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
  • Výstava "HORIZONT UDALOSTÍ" Júlia Piačková a Igor Piačka: Akademická maliarka Júlia Piačková [online]. In: VIP. [Citované 3. 12. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.