BOLAŇOSOVÁ, Katarína

BOLAŇOSOVÁ, Katarína

[*12. 3. 1964 Nové Zámky]

Katarína Bolañosová, Ing., rod. Kondrótová, poetka, povolaním ekonómka, sa narodila 12. marca 1964 v Nových Zámkoch. Manžel José Pablo Bolaños (* 1966, Morelia, Mexiko), hudobník, Mozartov orchester Viedeň (Rakúsko), majú dve deti, dcéru Agátu a syna Pabla, žijú v Bratislave.

Absolvovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave (1986).

Pracovala vo Výskumnom ústave kultúry v Bratislave (1986 – 1991) ako vedecká pracovníčka na oddelení ekonomiky a riadenia kultúry, na sociálnom oddelení Miestneho úradu Bratislava-Petržalka (1992 – 2000), potom sa venovala výchove detí v domácnosti. Pôsobí ako odborná pracovníčka v Projekte výskumu ekonomiky kultúry Útvaru výskumu a štatistiky v Národnom osvetovom centre v Bratislave.

Básne začala písať a uverejňovať už na základnej škole v časopise Kamarát, neskôr v mesačníku Nová cesta (1983), v Dotykoch (1997), Literárnom týždenníku (1997),  Slovenských Pohľadoch (1997) a i. Niekoľko ráz sa úspešne zúčastnila súťaže Literárny Kežmarok, neskôr na literárnych súťažiach Strážnice Marušky Kudeříkové a Akademický Prešov. Básne publikovala v bulletinoch víťazných prác literárnych súťaží, v publikácii k Medzinárodnému roku dieťaťa Maľované básne (1980) a v zborníku mladej slovenskej literatúry Druhý dych (1985). Samostatne knižne debutovala básnickou zbierkou Ďaleko na Zemi (2000), ktorá predstavuje prierez jej dvadsaťpäťročnej poetickej tvorby.

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov (od roku 2001).

DIELA

Poézia

  • Ďaleko na Zemi. 57 s. Senica: Arkus, 2000. ISBN 80-88822-44-0.

Poézia – antológie, zborníky

  • Maľované básne. [spoluautorka]. [zost. Ladislav Lajčiak, Anton Macko]. 1. vyd. 56 s. Martin: Matica slovenská, 1980.
  • Druhý dych: Zborník mladej slovenskej literatúry [spoluautorka]. [zostavili Anna Blahová, Jozef Čertík, Vojtech Kondrót]. 1. vyd. 215 s. Bratislava: Smena, Slovenský spisovateľ,  1980.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Databázy

  • Katarína Bolaňosová: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis, žiadosť. 23. 3. 2001. 3 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Interentové zdroje

  • Preslávili nás 2014: Osobnosti novozámockého regiónu (kalendár výročí). [online]. In: Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch. [Citované 2. 2. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
  • BOLAŇOSOVÁ, Katarína [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 31. 10. 2014]. Dostupné z internetu: TU.