Program Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou 22. a 23. 9. 2016 v Trenčianskych Tepliciach

 

H L A V N Ý   P R O G R A M   K O N G R E S U

 

Štvrtok 22. 9. 2016 – Kursalon, ul. 17. novembra 32, Trenčianske Teplice

(OTVORENÉ AJ PRE VERENOSŤ)

KONCERTNÁ SIEŇ KURSALÓNU
 

– Ukončenie prezentácie účastníkov k 13.45 hod.

OTVORENIE KONGRESU

– 14.00 Znelka

– 14.05 Privítanie na pôde mesta Trenčianske Teplice primátorom p. Štefanom Škultétym

– 14.10 Pozdrav predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), poslanca Národnej rady SR p. Jaroslava Bašku

– 14.15 Pozdrav Ivana Sečíka, štátneho tajomníka MK SR

– 14.20 Slovo predsedu Spolku slovenských spisovateľov (SSS) p. Miroslava Bielika

– Poďakovanie p. primátorovi a p. predsedovi TSK

– Privítanie účastníkov za organizátorov Kongresu, menovite hostí, zahraničných účastníkov (podľa jednotlivých krajín)

– Informácie o pozdravných listoch a vyjadreniach významných osobností spoločensko-politického a kultúrneho života

– Stručné uvedenie zamerania a obsahu kongresu, k jednotlivým tematických okruhom, organizačným a časovým postupom, náčrt otázok čo môže a zmôže literatúra dnes

– 14.35 Jozef Heriban, prezident SC PEN, sa po pozdrave ujme vedenia rokovania a postupne uvedie referujúcich

REFERÁTY A PRÍSPEVKY:

– 14.40 Dušan Čaplovič: Spor barbarstva a kultúry – včerajšok a dnešok ohrozenej civilizácie

– 14.55 Anton Hrnko: Kongres a jeho doba

– 15.10 Ivan Kamenec: Memento pokongresových osudov

– 15.25 Vladimír Petrík: Spisovatelia verzus totalita (výňatok z príspevku prečíta poverený zástupca)

– 15.30 Jozef Leikert: Literatúra a umenie v súčasnej dobe

– 15.40 Jozef Banáš: Nové výzvy v čase rozvratu tradičných európskych hodnôt

– 15.50 Milan Richter uvedie hosťa z Nórska p. Knuta Ødegårda s pozdravom a príspevkom: Malé národy vo veľkej literatúre

– 16.20 Viera Benková s pozdravom za zahraničných slovenských spisovateľovs príspevkom: ...a budú sa aj  budúcnosti písať básne?

 

(16.30 Ohlásenie polhodinovej prestávky a organizačné pokyny)

 

POKRAČOVANIE KONGRESU A OKRÚHLE STOLY

– 17.00 Po prestávke pokračuje program v koncertnej sále Kursalonu príspevkami prvého bloku (domáci účastníci);

– 17.00 V čitárni Kursalonu na poschodí začína rokovanie okrúhleho stola Národné literatúry a spisovatelia v európskom kontexte za účasti najmä zahraničných účastníkov (vedie Mária Bátorová a Milan Richter);

– 17.00 Vo foyeri  kina Prameň v Kursalone začína rokovanie okrúhleho stola Slovenské literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy za účasti najmä vydavateľov, redaktorov, domácich i zahraničných účastníkov; vedú Štefan Cifra a Bystrík Šikula).

 

KONCERTNÁ SIEŇ KURSALÓNU

POKRAČOVANIE V REFERÁTOCH

(vedú J. Leikert a P. Mišák)

REFERÁTY A PRÍSPEVKY:

– 17.00 Marián Tkáč: Spisovatelia v Matici a Matica medzi spisovateľmi

– 17.10 Dušan Kerný: Kongres 1936 – Ilja Erenburg ako podnet pre diskusie o kultúrnej orientácii Slovenska

– 17.20 Ľuboš Jurík: Vladimír Clementis a Kongres

– 17.30 Peter Štrelinger: Vzduch našich čias

– 17.40 Petr Žantovský: Limity slobody slova dnes 

 

KONCERTNÁ SIEŇ KURSALÓNU

Blok referátov a príspevkov zameraných na komplex otázok SPISOVATEĽ A PUBLICISTA V SÚČASNOSTI, ČITATEĽ A LITERATÚRA

REFERÁTY A PRÍSPEVKY:

– 17.50 Jaroslav Rezník: Kritický stav spoločenského statusu spisovateľa v Slovenskej  republike

– 18.00 Iva Vranská Rojková: Zahlušované svedomie národa

– 18.10 Pavol Tomašovič: Spisovateľ – cudzinec v dnešnej dobe

– 18.15 Vladimíra Komorovská: Nekomerčný umelec – volajúci na púšti

– 18.25 Anton Blaha: Nová legislatíva v kultúre vzťahujúca sa na literatúru

– 18.40 Ivan Jackanin: Ukrajinskí spisovatelia na Slovensku

– 18.50 Vladimír Skalský: Postavenie slovenských spisovateľov v zahraničí

– 19.00 Jozef Rydlo: Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov  žijúcich mimo územia Slovenska

– 19.10 Diskusné poznámky (maximálne 2 minúty)

 

KULTÚRNY PROGRAM V KONCERTNEJ SIENI KURSALÓNU – 20.30 hod.

(OTVORENÉ AJ PRE VERENOSŤ)

Vystúpenie Folklórneho súboru TRENČAN

 

 

Piatok 23. 9. 2016 – Kursalón, ul. 17. novembra 32, Trenčianske Teplice

(OTVORENÉ AJ PRE VERENOSŤ)

Pokračovanie v referátoch koncertnej sieni – od 8.30 hod.

(vedie Ján Tazberík a Vladimíra Komorovská)

 

REFERÁTY A PRÍSPEVKY

– 8.30 Ľubomír Hallon, Ľudovít Šrámek, Peter Valček: Stav kultúry čítania v SR vo svetle sociologického výskumu

– 8.50 Július Lomenčík: Literatúra a škola

– 9.00 Ján Kačala: Slovenčina ako umelecký prostriedok výrazový

– 9.15 Blažej Belák: Slovo robí človeka

– 9.20 Jozef Mikloško: Spisovateľ v dnešných telekomunikačných možnostiach

 

Blok referátov a príspevkov na tému PÔVODNÁ A PREKLADOVÁ KNIHA V NOVÝCH SÚVISLOSTIACH

(vedú Roman Michelko a Daniel Kollár)

REFERÁTY A PRÍSPEVKY:

–  9.30 Roman Michelko: Vzťah tvorca a vydavateľ v komerčnom priestore             

–  9.40 Anton Hykisch: Kvalitná pôvodná literatúry v zajatí nadprodukcie kníh

–  9.50 Stanislav Muntág: Kniha ako posolstvo a priestor slobody: Nekomerčná literatúra a jej existenčné limity na slovenskom knižnom trhu

–  10.00 Andrej Ferko: O odbornej literatúre v konzumnej spoločnosti

–  10.05 Svetozár Krno: Kniha v objatí konzumnej spoločnosti

–  10.10 Oto Kořínek: Autor na chvoste...

–  10.15 Diskusné príspevky: Daniel Kollár,  Marián Servátka, Zuzana Kuglerová, Ondrej Kalamár,  Viliam Jablonický a ďalší

 

Prestávka 10.40 – 11.10 hod., zasadnutie pracovných skupín k návrhom Vyhlásenia – Spoločného prejavu a programových návrhov a požiadaviek

 

Pokračovanie s prihlásenými príspevkami a záverečná diskusia

(vedú Miroslav Bielik a Jozef Leikert)

– 11.15 Informácie o rokovaní a záveroch okrúhlych stolov a predloženie návrhu textu Vyhlásenia – Spoločného prejavu a programových návrhov a požiadaviek (M. Bátorová, Š. Cifra, P. Mišák)

– 11.30 Rozprava a záverečná diskusia najmä k predloženým návrhom

– 12.00 Prijatie a podpisovanie Vyhlásenia – Spoločného prejavu

– 12.30 Prijatie programových návrhov a požiadaviek Kongresu

– 12.45 Oficiálne ukončenie Kongresu

 

***

P R A C O V N É   S K U P I N Y

 

Čitáreň – od 17.00 hod.

Okrúhly stôl Národné literatúry a spisovatelia v európskom kontexte

(vedú Mária Bátorová a Milan Richter)   

 

17.00 – 17.15 Mária Bátorová – vstupný príspevok okrúhleho stola   

REFERÁTY A PRÍSPEVKY (v trvaní do 10 minút):

– Ludwig Richter: Recepcia slovenskej literatúry v nemeckom jazykovom priestore  2000 – 2016

– Dragan Stanić, Zoran Djerić a Janko Vujnović, Srbsko

– Vladimir G. Bojarinov , Vladimir I. Masalov, Ruská federácia

– Ivo Pospíšil: Národné literatúry a ich úloha v dnešnej dobe

– Bojan Angelov, Dimitar Christov, Atanas Zvezdinov, Bulharsko

– Lýdie Romanská, Ivo Harák, Radovan Rybák, Milan Blahynka, ČR

– Elena Ljaškovič, Bielorusko

– Radomir Iljarević, Čierna Hora

– István Turczi, Maďarsko

– Valerio Orlić, Miroslava Grzinić, Chorvátsko

– Miroslaw Molitoris, Poľsko

 

Pokračovanie v rokovaní okrúhleho stola 23. 9. od 8.30 do 10.00 hod.

    

Foyer kina Prameň – od 17.00 hod.

Okrúhly stôl na tému Slovenské literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy

(vedú Štefan Cifra a Bystrík Šikula)

REFERÁTY A PRÍSPEVKY (v trvaní do 10 minút)

– Pavol Dinka: Prezentácia umenia a literatúry v periodickej tlači a v elektronických médiách

– Štefan Cifra: Nezastupiteľné poslanie slovenských literárnych, umeleckých a kultúrno-spoločenských časopisov v rozvíjaní autentického vedomia a kreovaní kultúrnej verejnosti

– Bystrík Šikula: 170. výročie Slovenských pohľadov

– Michal Harpáň: Slovenská literatúra v letopise Matice srbskej

– Boris Brendza – Marián Grupač: Slovenské literárne časopisy po roku 1989

– Zdenka Valentová-Belić: Nový život – strážca ohňa slovenského písaného slova vo Vojvodine

– Miroslaw Molitoris – Milica Majerikova Molitoris: Život a vydavateľská činnosť Spolku Slovákov v Poľsku

– Sandra Kralj Vuksić: Prameň a slovenská literatúra v Chorvátsku