Program Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou 22. a 23. 9. 2016 v Trenčianskych Tepliciach

 

H L A V N Ý   P R O G R A M   K O N G R E S U

 

22. 9. 2016 (štvrtok) – Kursalon, ul. 17. novembra 32, Trenčianske Teplice

(OTVORENÉ AJ PRE VERENOSŤ)

KONCERTNÁ SIEŇ KURSALÓNU

OTVORENIE KONGRESU:

 • 14.00 Znelka
 • 14.05 Privítanie na pôde mesta Trenčianske Teplice primátorom Štefanom Škultétym
 • 14.10 Pozdrav predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), poslanca Národnej rady SR p. Jaroslava Bašku: Zdravica k 80. výročiu Kongresu slovenských spisovateľov, vedeckých pracovníkov a publicistov s medzinárodnou účasťou z 30. 5. až 1. 6. 1936 v Trenčianskych Tepliciach
 • 14.15 Pozdrav Ivana Sečíka, štátneho tajomníka Ministerstva kultúry SR, prednesenie Listu ministra kultúry SR Mareka Maďariča
 • 14.20 Úvodný príhovor  Miroslava Bielika, predsedu Spolku slovenských spisovateľov (SSS)
 • Poďakovanie primátorovi mesta Trenčianske Teplice a predsedovi TSK
 • Privítanie účastníkov za organizátorov Kongresu, hostí, zahraničných účastníkov (podľa jednotlivých krajín)
 • Informácie o pozdravných listoch a vyjadreniach významných osobností spoločensko-politického a kultúrneho života
 • Stručné uvedenie zamerania a obsahu kongresu – k jednotlivým tematických okruhom, organizačným a časovým postupom, náčrt otázok čo môže a zmôže literatúra dnes
 • 14.35 Jozef Heriban, prezident Slovenského centra PEN, sa po pozdrave ujme vedenia rokovania a postupne uvedie referujúcich
REFERÁTY A PRÍSPEVKY:
 • 14.40 Dušan Čaplovič: Spor barbarst va a kultúry – včerajšok i dnešok ohrozenej civilizácie
 • 14.55 Anton Hrnko: Kongres a jeho doba
 • 15.10 Ivan Kamenec: Memento pokongresových osudov
 • 15.25 Vladimír Petrík: Spisovatelia verzus totalita (výňatok z príspevku prečíta poverený zástupca)
 • 15.30 Jozef Leikert: Literatúra a umenie v súčasnej dobe
 • 15.40 Jozef Banáš: Nové výzvy v čase rozvratu tradičných európskych hodnôt
 • 15.50 Milan Richter uvedie hosťa z Nórska p. Knuta Ødegårda s pozdravom a príspevkom: Malé národy vo veľkej literatúre: Edda, Bjørnson a básnické slovo
 • 16.20 Viera Benková s pozdravom za zahraničných slovenských spisovateľovs príspevkom: „... a budú sa aj  budúcnosti písať básne?“

(16.30 Ohlásenie polhodinovej prestávky a organizačné pokyny)

POKRAČOVANIE KONGRESU A OKRÚHLE STOLY:
 • 17.00 Po prestávke pokračuje program v koncertnej sále Kursalonu príspevkami prvého bloku (domáci účastníci)
 • 17.00 V čitárni Kursalonu na poschodí začína rokovanie okrúhleho stola Národné literatúry a spisovatelia v európskom kontexte za účasti najmä zahraničných účastníkov (vedie Mária Bátorová a Milan Richter)
 • 17.00 Vo foyeri  kina Prameň v Kursalone začína rokovanie okrúhleho stola Slovenské literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy za účasti najmä vydavateľov, redaktorov, domácich i zahraničných účastníkov; vedú Štefan Cifra a Bystrík Šikula)

 

KONCERTNÁ SIEŇ KURSALÓNU

POKRAČOVANIE V REFERÁTOCH

(vedú J. Leikert a P. Mišák)

REFERÁTY A PRÍSPEVKY:
 • 17.00 Marián Tkáč: Spisovatelia v Matici a Matica medzi spisovateľmi
 • 17.10 Dušan Kerný: Kongres 1936 – Ilja Erenburg ako podnet pre diskusie o kultúrnej orientácii Slovenska
 • 17.20 Ľuboš Jurík: Vladimír Clementis a Kongres
 • 17.30 Peter Štrelinger: Vzduch našich čias
 • 17.40 Petr Žantovský: Limity slobody slova dnes: Limity slobody slova dnes

 

KONCERTNÁ SIEŇ KURSALÓNU

Blok referátov a príspevkov zameraných na komplex otázok
SPISOVATEĽ A PUBLICISTA V SÚČASNOSTI, ČITATEĽ A LITERATÚRA

REFERÁTY A PRÍSPEVKY:
 • 17.50 Jaroslav Rezník: Kritický stav spoločenského statusu spisovateľa v Slovenskej  republike
 • 18.00 Iva Vranská-Rojková: Zahlušované svedomie národa
 • 18.10 Pavol Tomašovič: Spisovateľ – cudzinec v dnešnej dobe
 • 18.15 Vladimíra Komorovská: Nekomerčný umelec – volajúci na púšti
 • 18.25 Anton Blaha: Nová legislatíva v kultúre vzťahujúca sa na literatúru
 • 18.40 Ivan Jackanin: Ukrajinskí spisovatelia na Slovensku
 • 18.50 Vladimír Skalský: Postavenie slovenských spisovateľov v zahraničí
 • 19.00 Jozef Rydlo: Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov  žijúcich mimo územia Slovenska
 • 19.10 Diskusné poznámky (maximálne 2 minúty)

 

***

P R A C O V N É   S K U P I N Y

Čitáreň Kursalónu – 22. 9. 2018 – od 17.00 hod.

Okrúhly stôl na tému NÁRODNÉ LITERATÚRY
A SPISOVATELIA V EURÓPSKOM KONTEXTE

(vedú Mária Bátorová a Milan Richter)   

17.00 – 17.15 Mária Bátorová – vstupný príspevok okrúhleho stola   

REFERÁTY A PRÍSPEVKY (v trvaní do 10 minút):
 • Ludwig Richter: Recepcia slovenskej literatúry v nemeckom jazykovom priestore  2000 – 2016
 • Dragan Stanić, Zoran Djerić a Janko Vujnović (Srbsko)
 • Vladimir G. Bojarinov, Vladimir I. Masalov (Ruská federácia)
 • Ivo Pospíšil: Národné literatúry a ich úloha v dnešnej dobe (ČR)
 • Bojan Angelov, Dimitar Christov, Atanas Zvezdinov (Bulharsko)
 • Lýdie Romanská, Ivo Harák, Radovan Rybák, Milan Blahynka (ČR)
 • Elena Ljaškovič (Bielorusko)
 • Radomir Iljarević (Čierna Hora)
 • István Turczi (Maďarsko)
 • Valerio Orlić, Miroslava Grzinić, Chorvátsko
 • Miroslav Molitoris, Poľsko

(Pokračovanie v rokovaní okrúhleho stola v Čitárni Kursalóna 23. 9. od 8.30 do 10.00 hod.)

Foyer kina Prameň – 22. 9. 2018 – od 17.00 hod.

Okrúhly stôl na tému SLOVENSKÉ LITERÁRNE,
UMELECKÉ A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ ČASOPISY

(vedú Štefan Cifra a Bystrík Šikula)

17.00 – 17.15 Štefan Cifra – vstupný príspevok okrúhleho stola 

REFERÁTY A PRÍSPEVKY (v trvaní do 10 minút)
 • Pavol Dinka: Prezentácia umenia a literatúry v periodickej tlači a v elektronických médiách
 • Štefan Cifra: Nezastupiteľné poslanie slovenských literárnych, umeleckých a kultúrno-spoločenských časopisov v rozvíjaní autentického vedomia a kreovaní kultúrnej verejnosti
 • Bystrík Šikula: 170. výročie Slovenských pohľadov
 • Michal Harpáň: Slovenská literatúra v letopise Matice srbskej
 • Boris Brendza – Marián Grupač: Slovenské literárne časopisy po roku 1989
 • Zdenka Vale ntová-Belić: Nový život – strážca ohňa slovenského písaného slova vo Vojvodine
 • Miroslav Molitoris – Milica Majeriková-Molitorisová: Život a vydavateľská činnosť Spolku Slovákov v Poľsku
 • Sandra Kralj Vuksić: Prameň a slovenská literatúra v Chorvátsku

(Pokračovanie v rokovaní okrúhleho stola vo Foyeri Kursalóna 23. 9. od 8.30 do 10.00 hod.)

***

KULTÚRNY PROGRAM V KONCERTNEJ SIENI KURSALÓNU – 20.30 hod.

(OTVORENÉ AJ PRE VERENOSŤ)

Vystúpenie Folklórneho súboru TRENČAN

 

23. 9. 2016 (piatok) – Kursalón, ul. 17. novembra 32, Trenčianske Teplice

(OTVORENÉ AJ PRE VERENOSŤ)

KONCERTNÁ SIEŇ KURSALÓNU

 

Pokračovanie v referátoch – od 8.30 hod.

(vedie Ján Tazberík a Vladimíra Komorovská)

REFERÁTY A PRÍSPEVKY:
 • 8.30 Ľubomír Hallon, Ľudovít Šrámek, Peter Valček: Stav kultúry čítania v SR vo svetle sociologického výskumu
 • 8.50 Július Lomenčík: Literatúra a škola
 • 9.00 Ján Kačala: Slovenčina ako umelecký prostriedok výrazový
 • 9.15 Blažej Belák: Slovo robí človeka
 • 9.20 Jozef Mikloško: Spisovateľ v dnešných telekomunikačných možnostiach

 

Blok referátov a príspevkov na tému PÔVODNÁ
A PREKLADOVÁ KNIHA V NOVÝCH SÚVISLOSTIACH

(vedú Roman Michelko a Daniel Kollár)

REFERÁTY A PRÍSPEVKY:

 

(Prestávka 10.40 – 11.10 hod., zasadnutie pracovných skupín k návrhom Vyhlásenia – Spoločného prejavu a programových návrhov a požiadaviek)

 

Informácia o výstupoch, záverečná diskusia a PRIJATIE DOKUMENTOV KONGRESU

(vedú Miroslav Bielik a Jozef Leikert)

– 11.15 Informácie o rokovaní a záveroch okrúhlych stolov a predloženie návrhu textu Vyhlásenia – Spoločného prejavu a programových návrhov a požiadaviek (Mária Bátorová, Štefan Cifra, Peter Mišák; prednáša J. Sarvaš)