ĽUBOMÍR HALLON, ĽUDOVÍT ŠRÁMEK, PETER VALČEK: Stav kultúry čítania v SR vo svetle sociologického výskumu

V roku 2003 reagovalo Literárne informačné centrum na výsledky medzinárodných výskumov kvality čítania PIRLS (desaťroční žiaci) a PISA  (pätnásťroční stredoškoláci – ktoré, žiaľ, vyzneli pre obe cieľové skupiny veľmi nepriaznivo) dlhodobou štúdiou kultúry čítania a čitateľskej kultúry a) vlastnej konštrukcie, b) navyše komplexne zameranou na desaťročné deti, stredoškolákov aj dospelú populáciu; neskôr tiež v prepojení na štruktúru voľného času mládeže, jej vzťah k látkovým aj nelátkovým závislostiam a k politickému extrémizmu.
Ukázalo sa, že situácia v kultúre čítania na Slovensku, analyzovaná metodikou vy-chádzajúcou dôsledne z reálnych domácich podmienok a z kultúrnych kritérií nie je ani pri najčernejšom pohľade taká vážna, ako sa ju pokúšajú vykresliť riešitelia uvedených dvoch projektov...

CELÚ SPRÁVU si môžete prečítať tu: Stav kultúry čítania v SR vo svetle sociologického výskumu.