VYHLÁSENIE Predstavenstva SSS k pripravovanému Kongresu slovenských spisovateľov – pri príležitosti 80. výročia Kongresu slovenských spisovateľov, vedeckých pracovníkov a publicistov s medzinárodnou účasťou v roku 1936 v Trenčianskych Tepliciach

02.06.2016 10:21

Vyhlásenie Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov

k pripravovanému Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou

pod záštitou SK PRES 22. a 23. septembra 2016 v Trenčianskych Tepliciach –

pri príležitosti 80. výročia Kongresu slovenských spisovateľov, vedeckých pracovníkov

a publicistov s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutočnil 30. 5. až 1. 6. 1936

    Osemdesiate výročie Kongresu slovenských spisovateľov, vedeckých pracovníkov a publicistov s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutočnil v roku 1936 v Trenčianskych Tepliciach, predstavuje výzvu poukázať na odkaz tohto najvýznamnejšieho kolektívneho podujatia slovenských literárnych tvorcov, vedcov a publicistov, ale aj priniesť námety na riešenia viacerých dôležitých problémov, ktoré sa dotýkajú miesta a úlohy slovenskej pôvodnej a prekladovej literatúry, postavenia a poslania spisovateľa a publicistu v živote našej spoločnosti, vzdorovania trendom permanentnej relativizácie základných spoločenských a kultúrnych hodnôt i odsúdenia všetkých prejavov a foriem extrémizmu, neznášanlivosti a násilia.

    Spolok slovenských spisovateľov, ktorý sa považuje za nasledovateľa historického Spolku slovenských spisovateľov ako organizátora kongresu z roku 1936, pri organizovaní tohtoročného kongresu v spolupráci s ďalšími spisovateľskými organizáciami – SC PEN, Klubom literatúry faktu a Klubom nezávislých spisovateľov a s medzinárodnou účasťou – vyzdvihuje pokrokový odkaz pamätného vystúpenia slovenských spisovateľov, vedeckých pracovníkov a publicistov – bez ohľadu na ich konfesionálnu, generačnú, politickú, svetonázorovú, teritoriálnu či národnostnú príslušnosť –, na ktorom sa prihlásili k veľkým ideálom ľudstva a zasadili sa za podporu slovenskej literatúry, kultúry a slovenčiny i za slobodu a sociálnu spravodlivosť s cieľom začleniť slovenský národ do svetového kultúrneho života a osobitne aj za mravné zjednocovanie všetkých spisovateľov, vedcov a publicistov v kultúrnych úsiliach a v aktivizovaní pokrokových síl proti narastajúcej hrozbe fašizmu v podvečer druhej svetovej vojny.

    Dnes, v časoch bezbrehého relativizovania a deštruovania základných európskych spoločenských a kultúrnych hodnôt, pre ktoré je príznačná záľaha knižného trhu brakovou literatúrou, zahlcovanie diváckej pozornosti televíznou a filmovou produkciou propagujúcou násilie, hmotársky spôsob života a nevkus, ako aj v dobe hrozivého nárastu pravicového politického extrémizmu, náboženskej a rasovej neznášanlivosti šírených radikálnymi a extrémistickými politickými stranami vo verejnom živote i jednotlivcami v internete, v časoch nepredstaviteľného utrpenia a strachu civilného obyvateľstva v dôsledku vojnových kofliktov a teroristických útokov, považujeme za naliehavé otvoriť otázky poslania, mravnosti a etických hodnôt spisovateľa a jeho zástoja vo verejno-spoločenskom priestore, ale aj pomenúvania limitov slobody slova a neprijateľného uplatňovania novodobej cenzúry autentického myslenia a tvorivosti tzv. mainstreamovými súkromnými i verejnoprávnymi médiami, ako aj otázky komplexnej podpory slovenskej pôvodnej a prekladovej literárnej tvorby a knižnej kultúry a hodnototvorivých literárnych, umeleckých a kultúrno-spoločenských časopisov, vrátane ich čitateľskej dostupnosti a šírenia do knižničnej siete a škôl, a riešenia sociálneho statusu slovenského spisovateľa.

    Spolok slovenských spisovateľov vyzýva všetkých slovenských spisovateľov a spisovateľov národnostných menšín na Slovensku, ale aj zahraničných slovenských a európskych spisovateľov, na zapojenie sa do pripravovaného kongresu, ktorého zámerom je podpora, presadzovanie a ochrana humanistických hodnôt pôvodnej a prekladovej literatúry, umenia a kultúry, ich tvorcov, knižnej literárnej a časopiseckej tvorby, slobody prejavu autentického kritického myslenia, ako aj požiadavka na riešenie problémov sociálnej nerovnosti ľudí, narastajúcej neznášanlivosti, extrémizmu a anarchie, vrátane eliminácie pôsobenia neofašistických politických síl vo verejnom demokratickom priestore, predstavujúcich ohrozenie hodnotových základov národných kultúr jednotlivých štátov Európy i demokratických, kresťanských a humanistických základov celej európskej kultúry.

 

Bratislava 1. júna 2016

 

_____

PREČÍTAJTE SI: