SPOLOČNÝ PREJAV
účastníkov Kongresu slovenských
spisovateľov s medzinárodnou účasťou

22. a 23. septembra  2016 v Trenčianskych Tepliciach

Zúčastnení slovenskí spisovatelia, spisovatelia národnostných menšín, slovenskí krajanskí spisovatelia a spisovatelia – hostia z 12 európskych krajín – sa s úctou a hrdosťou prihlásili k odkazu pamätného trenčianskoteplického Kongresu slovenských spisovateľov, vedeckých pracovníkov a publicistov, ktorého 80. výročie sme si pripomenuli v dňoch 30. mája – 1. júna 2016. Význam a dôležitosť Kongresu 2016 podčiarkla skutočnosť, že sa uskutočnil v čase predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie – pod značkou SK PRES a záštitou premiéra SR.

Účastníci sa zhodli v názore, že v čase bezbrehého relativizovania a deštruovania základných európskych spoločenských a kultúrnych hodnôt, pre ktorý je príznačná záľaha knižného trhu brakovou literatúrou, zahlcovanie diváckej pozornosti televíznou a filmovou produkciou propagujúcou násilie, hmotársky spôsob života a nevkus, v čase masívneho roztvárania nožníc medzi bohatými a chudobnými, hrozivého nárastu politického extrémizmu, náboženskej a rasovej neznášanlivosti šírených radikálnymi a extrémistickými politickými stranami vo verejnom živote i jednotlivcami v internete, v čase nepredstaviteľného utrpenia a strachu civilného obyvateľstva v dôsledku vojnových konfliktov či teroristických útokov po celej Európe, v čase rozsiahlej, dosiaľ nevídanej migrantskej krízy, ktorá mení tvár nášho kontinentu, spisovatelia nemôžu a nesmú mlčať.

Účastníci konštatovali, že kongres priniesol podnetné retrospektívy, prieniky, odkazy a nové výzvy odvíjajúce sa od prvého kongresu v roku 1936, poukázal na sociálny aspekt postavenia spisovateľa v dnešnej spoločnosti – vzhľadom na to, že výsledky tvorivého literárneho procesu sa nedoceňujú najmä v porovnaní s inými umeleckými žánrami, tobôž v medzinárodných reláciách analyticky, s tvorivým zaujatím nastolil problémy vzťahu literatúra a čitateľ, prispel k hlbšiemu poznaniu národných literatúr v európskom kontexte, k upevneniu i rozšíreniu kontaktov medzi spisovateľmi a ich organizáciami v medzinárodnom meradle a k prehĺbeniu spolupráce medzi autormi literárnych diel a prekladateľmi, ale aj medzi autormi, vydavateľmi a knižnou distribúciou. Mnohé z týchto konštatovaní sú spoločné pre spisovateľov nielen na Slovensku, ale aj v zúčastnených krajinách. Podnety z kongresu je žiaduce prostredníctvom slovenského predsedníctva Rady EÚ nastoliť v európskom rozmere, no každá krajina ich musí riešiť špecificky.

Tak ako účastníci trenčianskoteplického kongresu v roku 1936 vyslovili v záverečnom Spoločnom prejave nezabudnuteľné slová – „Slovenskí spisovatelia a všetci zúčastnení zostávajú verní borbe za slobodu a veľké ideály ľudstva, ktoré pomáhali tvorcom našej kultúry zabezpečiť národný dnešok. Sme odhodlaní brániť vydobyté hodnoty slobody, nech by už na ne siahal barbarský nepriateľ alebo jeho spojenci tu či v zahraničí“ – aj účastníci kongresu v roku 2016 sa hlásia na obranu kultúry a humanizmu všade tam, kde sú základné európske civilizačné hodnoty v ohrození. Sme presvedčení, že náš kongres zasial v tomto smere aspoň iskričku nádeje – iskričku, ktorá sa rozhorí v každej národnej kultúre a následne v celom európskom kultúrnom dome.

Trenčianske Teplice 22. a 23. septembra 2016

 

Zdroj: Literárny týždenník, ročník XIX, č. 31 – 32 (28. 9. 2016), ISSN 0862-5999, s. 1.

 

Декларация (Обща кауза)

на Конгреса на словашките писатели, проведен на 22. 09. – 23. 09. 2016 г. в Тренчианске Теплице

Участвалите словашки писатели, писателите от националните малцинства, писатели от словашките общности в чужбина и писателите – гости от 12 европейски държави с уважение и гордост се присъединиха към декларацията на паметния Конгрес на словашките писатели, учени и публицисти, проведен в Тренчианске Теплице, чийто юбилей почетохме в дните 30 .05. – 01. 06. 2016 година.

Значението и важността на Конгреса през 2016 г. се потвърждава и от председателството на Словакия в Европейския съюз – под егидата на премиера на Словакия и емблемата СК ПРЕС.

Участниците се обединиха около идеята, че във време на безбрежен релативизъм и деструкция на основните европейски обществени и културни ценности, за което е знаково изобилието на книжния пазар от ненужна литература, обсебването на зрителския интерес от телевизионна и филмова продукция, пропагандираща насилие, материалистично отношение към живота и безвкусие, във време на масивно разтваряне на ножицата между богати и бедни, на застрашително нарастване на десния политически екстремизъм и на религиозната и расова нетърпимост, разпространявани от радикалните и екстремистки политически партии в обществения живот и от индивидуални личности в интернет пространството, във време на невъобразимо страдание и страх сред цивилното население в резултат на военни конфликти или терористични атаки из цяла Европа, във време на ширеща се и невиждана до сега емигрантска криза, която променя лицето на нашия континент, писателите не могат и не трябва да мълчат.

Участниците констатираха, че: Конгресът е достигнал до важни ретроспекции, напредък, послания и нови апели, заложени още по време на първия конгрес през 1936 г.; Конгресът е поставил акцент върху социалния аспект на мястото на писателя в днешното общество, с оглед на това, че резултатите от творческия литературен процес остават недооценени в сравнение с другите жанрове в изкуството в международен аспект; Конгресът аналитично и с творчески подход е поставил проблеми за връзката между литературата и читателя, опознал е в дълбочина националните литератури в европейския контекст, затвърдил е и е разширил контактите между писателите и техните организации в международни параметри, задълбочил е сътрудничеството както между авторите на литературни творби и преводачите, така и между авторите, издателите и дистрибуторите на книги. Повечето от тези констатации важат не само за писателите в Словакия, но и за чуждестранните автори, участвали в Конгреса. Основните въпроси, заложени по време на Конгреса, чрез посредничеството на словашкото председателство в Европейския съюз трябва да бъдат дискутирани в европейски контекст, като всяка държава ще ги реши индивидуално.

Така както участниците в Конгреса през 1936 г. в Тренчианске Теплице написаха във финалната Декларация за обща воля незабравимите думи: „Словашките писатели и всички чуждестранни писатели, участвали в Конгреса остават верни на борбата за свобода и на високите идеали на човечеството, които помогнаха на творците на нашата култура да осигурят днешното битие на нацията. Готови сме да отстояваме извоюваните чрез свободата ценности, дори и върху тях да посегне варварският неприятел и неговите съмишленици в Словакия и в чужбина”, така и участниците в Конгреса през 2016 г. се посвещават на защита на културата и хуманизма навсякъде, където основните ценности на европейската цивилизация са под заплаха.

Сигурни сме, че в тази посока нашият конгрес е посял поне искрица надежда – искрица, която ще се разгори във всяка национална култура, а в последствие и в целия европейски културен дом.

Тренчианске Теплице, 22 .09. – 23. 09. 2016 г.

Declaration of Participants at the Writers’ Congress

held on 22 to 23 September 2016 in Trenčianske Teplice

Participating Slovak writers, writers of ethnic minorities, Slovak expatriate writers and guest writers from twelwe European countries have, with respect and pride, endorsed the memorandum of the memorable Congress of Slovak Writers, Researchers and Journalists held in Trenčianske Teplice, the 80th anniversary of which we celebrated on 30 May - June 1, 2016.

The importance of the Congress held in 2016 was underlined by the fact that it took place at the time of the Slovak Presidency of the Council of the European Union - under the auspices of the Prime Minister of Slovakia and the label of the Slovak Presidency.

The participants are united in the opinion that at the time of unbridled relativising and the destruction of fundamental European social and cultural values, characterized by a book market swamped with trash literature, a television and film production promoting violence, materialist ways of life and bad taste, in a time of massive inequalities between the rich and the poor, a frightening rise of right-wing political extremism, religious and racial hatred propagated by radical and extremist political parties as well as individuals on the internet, in a time of unimaginable suffering and fear of civilians caused by military conflicts and terrorist attacks across Europe, in a time of an unprecedented migrant crisis, which is changing the face of our continent – writers cannot and must not remain silent.

Participants have noted that the Congress provoked inspiring retrospectives, intersections, new ideas and challenges, which have unfolded since the first Congress in 1936. It highlighted the social aspects of the status of the writers in society today – most notably the fact that results of the creative literary process are undervalued especially when compared with other art forms. It gave an analytical and creative take on problems inherent to the literatury work – reader relationship. It contributed to a deeper understanding of national literatures within the European context, the strengthening and expanding of contacts between writers and their organizations, and to the deepening of cooperation among authors and translators, as well as between authors, publishers and book distributors. Many of these findings and concerns are shared by writers not only in Slovakia but also in other participating countries. It is desirable to put forth these suggestions vioced at the Congress via the Slovak Presidency of the Council of the EU and hence bring them to an all-European forum. Having said that, each country will need to address these issues in its own, specific, way.

As participants of the 1936 Trenčianske Teplice Congress expressed the following memorable words in their final memorandum: „Slovak writers and all those involved remain faithful to the struggle for freedom and the ideals of humanity, which have helped the creators of our culture secure our national presence. We are determined to defend the hard-won values ​​of freedom, be they threatened by a barbaric enemy or its allies here or abroad“, participants of the 2016 Congress are also ready to defend culture and humanism everywhere, where basic European civilization values ​​are at risk.

We believe, that in respect to these issues, our Congress has lit at least a glimmer of hope - a spark, which will flare up in every national culture and consequently across the European cultural home.

Trenčianske Teplice, 22. – 23. September 2016