Príspevky napísané na Kongres slovenských spisovateľov 22. a 23. 9. 2016 v Trenčianskych Tepliciach

K 80. výročiu konania Kongresu slovenských spisovateľov, vedeckých pracovníkov a publicistov v Trenčianskych Tepliciach: JEDNOTNE V ZÁPASE ZA MIER , PROTI FAŠIZMU

MICHAL ELIÁŠ     V dňoch 30. mája až 1. júna 1936 sa uskutočnil pamätný Kongres slovenských spisovateľov, vedeckých pracovníkov a publicistov s medzinárodnou účasťou v Trenčianskych Tepliciach. Bol to kongres zjednocovania...

Trenčianskoteplický kongres a medzinárodné súvislosti

VINCENT ŠABÍK   K 80. výročiu konania Kongresu slovenských spisovateľov, vedeckých pracovníkov a publicistov v Trenčianskych Tepliciach v roku 1936 Trenčianskoteplický kongres a medzinárodné súvislosti (1)      ...

Memento pokongresových osudov

IVAN KAMENEC     V čase príprav stretnutia slovenských spisovateľov v Trenčianskych Tepliciach jeden z jeho iniciátorov a protagonistov Laco Novomeský mu predpovedal dôležité miesto v moderných slovenských dejinách. Podľa...

Spisovateľ v kníhkupectve (Kvalitná pôvodná literatúra v zajatí nadprodukcie kníh)

ANTON HYKISCH Spisovateľ vstúpi do veľkého kníhkupectva, ohúria ho pyramídy kníh na pultoch. Kde sú prognózy o kríze knihy, ústupe printových médií? Kníh je viac než kedykoľvek predtým. Vznikajú mamutie kníhkupectvá, rozkvitá internetový...

Jedinečné identifikačné znaky národa

ŠTEFAN CIFRA     U viacerých európskych národov, no osobitne u Slovákov, spisovatelia a pôvodná literatúra boli pri kolíske spisovného jazyka. Vlastný jazyk a v ňom napísaná literatúra sú jedinečnými identifikačnými znakmi...

Uskutočňujeme víziu spoločných projektov

LYDIE ROMANSKÁ     Kongres, ktorý zvolal Spolok slovenských spisovateľov pred osemdesiatimi rokmi, mal veľký význam, konštatovalo sa vtedy, že „bol najvážnejším a najvýznamnejším kolektívnym podujatím slovenských...

Spisovateľ – cudzinec v dnešnej dobe

PAVOL TOMAŠOVIČ Pred osemdesiatimi rokmi podpísali spisovatelia, napriek rôznosti, vyhlásenie, v ktorom deklarujú vernosť „borbe za slobodu a veľké ideály ľudstva, ktoré pomáhali tvorcom našej kultúry zabezpečiť národný dnešok. Sme...

Nekomerčný umelec – volajúci na púšti?

VLADIMÍRA KOMOROVSKÁ     Ako prekladateľka beletrie, filozofických i odborných textov mám na konte 55 knižných prekladov, ako prozaička štyri pôvodné prózy, jako publicistka okolo 1 300 žurnalistických článkov a ako...

OBRANA KULTÚRY
A HUMANIZMU

Spoločný prejav slovenských spisovateľov
po osemdesiatich rokoch

MIROSLAV BIELIK
predseda Spolku slovenských
spisovateľov

„Hraničné čiary kultúr nebežia už v smere poludníkov, ale idú pretínať v ideovom zmysle spoločnosť samu. Kultúra a barbarstvo, tak sa idú menovať do budúcnosti odlišnosti v chápaní a v rozvíjaní (alebo ubíjaní) vzdelanosti. V tomto riešení chceme, aby slovenské kultúrne snaženia boli opravdu kultúrnymi snaženiami a hrali čestný i významný zástoj pri výstavbe novej naozajstnými ľudskými túžbami presiaknutej kultúry človečenstva a pri obrane proti výbojom nekultúrnosti nech si dáva ona meno ,vrúcneho nacionalizmu‘, ,rasovej nadradenosti‘, ,cirkevno- náboženskej samospasiteľnosti‘ alebo priamo – fašizmu!“ (Zo záveru príspevku Laca Novomeského na Kongrese slovenských spisovateľov, vedeckých pracovníkov a publicistov v Trenčianskych Tepliciach 30. 5. – 1. 6. 1936 nazvaného Dnešný stav a vývoj slovenskej kultúry – Námety bez definícií.)

Osemdesiate výročie konania kongresu pripadlo na Slovensku a v Európe na nepokojné obdobie plné spoločensko- politických turbulencií. V skratke vyjadrené – Európa vo víre dnešných čias takmer nie je o nič mierovo pokojnejšia, bezpečnejšia a pre človeka priaznivejšia, akou bola Európa pred osemdesiatimi rokmi... V kultúrno-spoločenskej atmosfére tridsiatych rokov spisovatelia, vedomí si hrôz a dôsledkov svetovej vojny, pozdvihli hlasy od Amsterdamu (1932), Moskvy (1934), New Yorku a Paríža (1935) po – a nielen po – Trenčianske Teplice. Napätie hroziacej novej vojny, španielsky konflikt, narastajúce príznaky totality a rozmach fašistickej mašinérie podnecovali k obrane kultúry. Formula obrana kultúry, ktorá sa stala základnou ideou parížskeho kongresu v júni 1935, ku ktorej sa hlásime i po osemdesiatich rokoch – s doplnením o poznanie a skúsenosť kresťansky zakorenenej Európy za uplynulé desaťročia vyjadrenej ako obrana kultúry a humanizmu –, umožňuje aj v dnešných časoch nielen dištancovanie antifašistických a demokraticky zmýšľajúcich spisovateľov a publicistov „od deštrukcie humanistických hodnôt“, ale aj možnosť, popri rôznorodosti, rozmanitosti a individualite tvorby, spoločného konania a spolupráce pri ochrane i rozvíjaní literatúry, jej tradícií a kultúrneho dedičstva.

Ukázalo sa a znovu sa ukazuje, že trenčianskoteplický kongres svojím obsahom a Spoločným prejavom slovenských spisovateľov stal sa pre našu kultúru, literatúru a pre odvtedy celé generácie spisovateľov a publicistov pevnou platformou, ku ktorej sa v tej či onej miere môžu smelo hlásiť rôznorodé rozvrstvenia aj dnešných súčasníkov. Ak máme na mysli rezonujúci Spoločný prejav, vynára sa naliehavá otázka, či aj dnes, v časoch, „ktoré ťarchou svojich životných osudových problémov vyžadujú od nás jasné a burcujúce slová, nehľadiac na našu rôznorodosť v tvorivých, ba i myšlienkových oblastiach“, nemáme hľadať spoločnú reč, a ak treba, prehovoriť jedným hlasom? Či aj dnes nemajú spisovatelia na Slovensku spolu s kolegami európskych národov v priateľskej súčinnosti, „verní borbe za slobodu a veľké ideály ľudstva“, nachádzať a prejavovať odhodlanie „brániť vydobyté hodnoty slobody“?

Iste, Hviezdoslavom vyjadrené, „zvrtla doba“ – až sa zdalo, že spisovateľovi ostalo a ostáva iba tiché slovo, ktoré sa stráca v hluku sveta a v narastajúcej hlušine znakov. Hyperinflácia všetkého okolo nás, vrátane kníh a ich tvorcov, informácií v najrôznorodejších médiách, dookola len tovar – peniaze – peniaze – tovar, to všetko sa podpísalo a podpisuje pod pocit bezmocnosti a bezvýznamnosti spisovateľa v prvých desaťročiach 21. storočia.

Áno, trh je desivá daň, ktorú ľudia platia za svoju slobodu – ako hovoril svojho času známy český „radikálny demokrat“ Karel Kosík. A aktuálne znejú v týchto súvislostiach jeho výstižné a znepokojujúce slová o tom, čo môže dnes väčšina, t. j. tí, ktorí sú viazaní na svoju prácu a nedisponujú výnosným majetkom. „Môžu pozorovať, ako sa aktéri histórie – zbohatlíci, šľachta, cirkev (dodajme podaktorí politici a pod. – pozn. M. B.) – rujú o majetky a zisky, ako literáti, ktorí sa kedysi považovali za svedomie národa, túto triviálnosť šperkujú oslavnými fanfárami a stávajú sa apologétmi. Väčšina sa môže tomuto divadlu prizerať a nikto nemá moc ho zakázať, aby sa – smiala.“

I pre túto skutočnosť je namieste, ak na rozdiel od kongresových priorít 1936 (naše korene, tradície i inonárodné väzby, budúcnosť slovenskej literatúry ako svojbytnej národnej literatúry a kultúry) vzhliadneme osobitne aj k staronovým problémom postavenia, poslania i verejnej angažovanosti spisovateľa a publicistu v dnešných časoch. Situácia, v ktorej sa dnes ocitla slovenská literatúra a kultúra všeobecne, nás vedie k sústredeniu pozornosti aj na otázky mravnosti a etických hodnôt, limity slobody slova a cenzúry v súčasnosti a k posúdeniu sociálneho statusu spisovateľa. Do epicentra pozornosti sa žiada komplex otázok súvisiacich s pôvodnou knihou a jej novými súvislosťami, vrátane premien knihy a literatúry v informačnej spoločnosti. V tejto oblasti sa zaiste posúdia aj možnosti novej legislatívy v kultúre, zvlášť téma zákona o knihe a literatúre, časopisoch a sponzoringu.

Kongres dnes nemôže obísť čitateľa, problémy literatúry a školstva, knižníc, elektronických médií ani kritiku kritiky a pálčivé témy jazykovej kultúry vo verejnom priestore, vrátane miesta literatúry vo verejnoprávnych elektronických médiách. A keďže kongres 2016 sa koná v období slovenského predsedníctva v Rade EÚ, za účasti významných spisovateľov zo zahraničia, v popredí je i téma národná literatúra a spisovatelia v európskom kontexte. Áno, sú a budú spisovatelia, ktorí prirodzene spájajú Európu a pritom sa nezbavujú svojich národných koreňov. Téma národných literatúr v európskom kultúrnom priestore ako osobitosť vzťahov slovenskej a českej literatúry je stále aktuálna.

Kongres, tak ako v roku 1936, odborne, organizačne i finančne zabezpečuje Spolok slovenských spisovateľov v spolupráci so SC PEN, Klubom nezávislých spisovateľov, Klubom literatúry faktu, Literárnym fondom, Slovenskou spoločnosťou prekladateľov umeleckej literatúry, podobne ako pred 80 rokmi s Maticou slovenskou, ale i so Svetovým združením Slovákov žijúcich v zahraničí, so Združením vydavateľov a kníhkupcov SR, v komunikácii s ďalšími subjektmi, v súčinnosti s mestom Trenčianske Teplice, s finančným prispením hlavného partnera – Fondu na podporu umenia – a s prispením Trenčianskeho samosprávneho kraja, pod značkou SK PRES a pod záštitou premiéra SR.

Za 80 rokov sa slovenský spoločenský, politický, hospodársky, sociálny, kultúrny a vedecký život, napriek peripetiám vývoja, rozrástol a zmohutnel v nespochybniteľné a suverénne miesto Slovenskej republiky v EÚ. Kongres slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou, aj keď, pochopiteľne, dnes už nemôže zaštítiť celé spektrum vedeckých a kultúrnych pracovníkov a publicistov, ako to bolo na rozvíjajúcom sa Slovensku v dobovom štátoprávnom spoločenstve v roku 1936, zaiste potvrdí, že trenčianskoteplická udalosť je stále majákom, ktorý nás môže spoľahlivo orientovať v čase bezbrehosti a ohrozovania základných európskych civilizačných hodnôt.

Zdroj: BIELIK, Miroslav: Obrana kultúry a humanizmu: Spoločný prejav slovenských spisovateľov po osemdesiatich rokoch. In: Literárny týždenník, Ročník XIX, č. 29 – 30 (14. 9. 2016), ISSN 0862-5999, s. 1 – 2.