STANOVISKÁ K TÉME VÝZVY ZA PLURALITU NÁZOROV

Stanoviská k téme VÝZVY ZA PLURALITU NÁZOROV ste nám poslali prostredníctvom elektronického formulára signatára alebo e-mailom na spolspis@gmail.com či literarny.tyzdennik@gmail.com

Ďakujeme za vašu podporu aj za vaše názory, ktoré sú živým svedectvom, že hodnotové médiá, ktorým Fond  na podporu umenia (FPU) na rok 2024 nepridelil ani jedno euro dotácie – akými sú časopisy Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník a Dotyky, časopis pre mladú literatúru a umenie, ale aj slovenský konzervatívny časopis Verbum (pre modernú kresťanskú kultúru), revue Slovenská hudba (vydáva Slovenská muzikologická asociácia) či známe detské časopisy Enviráčik, Zvonček, Maxík, Fifík (vydavateľstvo DAXE), sú v súčasnej slovenskej spoločnosti nanajvýš potrebné a že tí, ktorí o ich existencii (ne)udeľovaním dotácií rozhodujú, šliapu svojimi zaujatými stanoviskami po hodnotách, ktoré si to nezaslúžia a ktoré by, naopak, mali mať v úcte.

Administrátor

(Stanoviská k téme Výzvy dopĺňame postupne. Ďakujeme za pochopenie.)
 

***

„Slovenská kultúra ma osobité čaro a je veľmi dôležité chrániť si nehmotné dedičstvo našich predkov.“

Jana Šimová, starostka, Liptovské Revúce

(17. 2. 2024)

 

„Odebrání podpory literárním časopisům považuji za akt politické zvůle a potlačení svobody slova.“

Petr Žantovský, novinář a spisovatel, Praha (Česká repubika)

(17. 2. 2024)

„ Za vlasť a svetový mier! Za Dobro, Pravdu, Krásu.“

Ľuboš Volko, učiteľ, kňaz, Kováčová

(17. 2. 2024)

 

***

„Podpora národného umenia musí byť v srdci a podporená zákonmi SR. Zachovávanie dedičstva našich predkov by mala byť svätá povinnosť každého občana našej vlasti, samozrejme, aj dedičstvo predkov národnostných menšín.“

Michal Findra, PaedDr., dôchodca, insitný maliar,
Vysoká nad Kysucou

(15. 2. 2024)

***

„S praktikami FPU sám nemám dobrú skúsenosť, budem veriť tomu, že prideľovanie prostriedkov súvisí s protekcionizmom a ,protežantstvom kamarátov a známych, nie s ideotendenčnosťou... ako sa to jednoznačne javí. Každopádne je neprípustné, aby si úzka skupinka ľudí monopolizovala financie na základe osobných sympatií/antipatií k určitému politickému a spoločenskému názorovému spektru.“

Goran Lenčo, knihovník, spisovateľ, Žilina

(14. 2. 2024)

„Spoločne podporujeme naše tradície a zvyky! Nech ich umenie nefalšovane a neskreslene zachytáva!“

Marián Kotman, elektroinžinier, Bratislava

(14. 2. 2024)

„Novelizácia je nevyhnutná.“

Jozef Švikruha, penzionovaný učiteľ, Trenčín

(14. 12. 2024)

***

„Súčasné zvrátené praktiky a hodnotovú orientáciu privatizátorov Fondov, je treba zmeniť!“

Štefan Nižňanský, publicista, spisovateľ, tvorivý azyl pod borovicami na Záhorí

(13. 2. 2024)

„Bezvýhradne súhlasím s Výzvou. Nádejam sa, že národ sa znova bude môcť vrátiť ku stromu národnej kultúry, z ktorého  zhodí  imelo zášte, nenávisti, amorálnosti a pakultúry navešané naň  bývalou ,pouličnou‘ vládou. Želám si, aby sa kultúra stala opäť majetkom národa ako zdroj jeho duchovnej bytnosti. Boh žehnaj tým, ktorí ju tvoria a odvzdávajú do úžitku národa.“

Ondrej Mrlian, architekt, dôchodca, Hybe

(13. 2. 2024)

„Podporte skutočnú kultúru a vzdelanosť!“

Daniel Tóth, študent, Dubník

(13. 2. 2024)

„Úplne súhlasím. Bez plurality niet demokracie!“

Peter Čekovský, dôchodca, Banská Štiavnica

(13. 2. 2024)

„Ako aktívny podporovateľ a člen SZPB mám za to, že je potrebné uvoľniť finančné prostriedky FPU na vydávanie LT a časopisu Dotyky a zároveň chcem byť signatárom Výzvy.“

Miloslav Stano, dôchodca, podporovateľ, člen SZPB

(13. 2. 2024)

 

***

„Sledovala  som úsilie redakcie  zachovať vydávanie nášho Literárneho týždenníka a jeho doterajšiu vysokú úroveň.  Nové vedenia rezortu kultúry je konečne pronárodné  a protesty voči pani ministerke Šimkovičovej  sú neoprávnené. Oceňujem aj zástoj Romana Michelku  na zaslúženom poste. Nemám potrebné literárne vzdelanie, som stavebná inžinierka, ale skláňam sa pred tými, čo vládnu proslovenským perom a talentom.  

Posielam (iba) záver mojej básne napísanej ešte pred  30 rokmi, s názvom V záprahu dejín, venovanej štúrovcom, a dnes aj redakcii LT – za jej úsilie: 

Sú národy na výslní vekov,
paripy, čo omračujú svet.
Skromné národy,
čo pre nich miesta niet,
tie štverajú sa silou vytrvalou
na métu dávno dejinami predurčenú.
Boh vie, že za to platia privysokú cenu.“

Tatiana Blichová-Bateľová, stavebná inžinierka, Trenčín

(12. 2. 2024)

 

„Podporujem výzvu na odstránenie pandémie v slovenskej kultúre!

Edita Striežencová, učiteľka-dôchodkyňa, Trnava

(12. 2. 2024)

 

„Súhlasím s výzvou na podporu iniciatívy MK SR novelizovať príslušný zákon. Už je najvyšší čas.“

Leopold Moravčík, spisovateľ, dôchodca, Bratislava

(12. 2. 2024)

„Chceme byť signatári Výzvy a vrele s ňou súhlasíme, ako aj so všetkými krokmi, ktoré podniká pani ministerka kultúry M. Šimkovičová.“

Janka Pappová, dôchodkyňa, architektka, Bratislava
Peter Papp, dôchodca, architekt, Bratislava

(12. 2. 2024)

***

„Pripájam svoj hlas k Výzve za pluralitu názorov. V tomto duchu je aj moje pôsobenie prezidentky Asociácie rusistov Slovenska a od roku 1999 šéfredaktorky kulturologického rusistického medzinárodného časopisu i ako autorky učebníc ruského jazyka a kultúry.“

Eva Kollárová, PhD., prof. PhDr., prezidentka ARS, šéfredaktorka časopisu Русский язык в ентре Евроы

(7. 2. 2024)

***

„Zdá sa, že sme jedinečná spoločnosť. Našla sa vo svete spoločnosť, ktorá si v referende zvolila ministra?“

Ján Szelepcsényi, Dr. , PhD. publicista, prekladateľ, muzikológ, Bratislava

(6. 2. 2024)

***

 

„Konečne máme ministerku kultúry ako sa patrí, tak už ju niekto nemôže stroviť progresívnej a liberálnej sféry. Vydržte a nedajte sa znechutiť nikým a ničím, ani sami sebou!“

Ignác Juruš, rímskokatolícky kňaz, Trnava-Dlhá
(4. 2. 2024)

***

 

„Bezvýhradná podpora.“

Peter Glasnák, Ing., senior, Čadca

(2. 2. 2024)

***

„Plne podporujem pani ministerku Šimkovičovú, počína si skvele. Ako ekonómka stojím za jej rozhodnutiami smerujúcimi k naplneniu účelnej podpory pravej kultúry. Zmena zákona o FPU je viac než potrebná.“

Dana Isteníková, ekonómka, Žilina

(1. 2. 2024)

***

„Plne súhlasím s výzvou na podporu novelizácie zákona o FPU. Odmietnutie podpory Literárnemu týždenníku, Verbumu a ďalším časopisom spisovateľov je namierené proti slovenskej národnej kultúre. Je škandalózne, že z peňazí na podporu pôvodnej slovenskej tvorby sa financujú časopisy a akcie mizivej menšiny obyvateľstva (queer, LGBTI), ktoré nemajú nič spoločné s vytváraním slovenskej národnej kultúry.“

Anton Hykisch, spisovateľ, diplomat, dôchodca, Bratislava

(29. 1. 2024)

„Podporujem súčasné úsilie Ministerstva kultúry SR prinavrátiť umeleckej literatúre také postavenie v spoločnosti, ktoré jej bolo donedávna upierané! O poslaní literatúry sa múdro vyjadril Solženicyn, a ja sa s jeho myšlienkou stotožňujem:  „Literatúra si musí všímať tajnosti života, prekonávanie duševných bolestí a ľuďom otvárať oči, pomáhať im žiť, dodávať nádej a optimizmus!“

Štefan Packa, správca Rodného domu súrodencov Rázusovcov, Liptovský Mikuláš

(29. 1. 2024)

„Identifikujem sa s obsahom petície.“

Sylvia Stražanová, lekárka, Bratislava

(29. 1. 2024)

***

„Snaha o zachovanie slovanskej súdržnosti a tradičnej kultúry a tradície.“

Miroslav Kostelník, sociálny pracovník, Prešov

(28. 1. 2024)

 

„Slovenskí spisovatelia sú základom a svedomím nášho národa a štátnosti. Ich postoj treba vždy počuť verejne – na obranu a zachovanie neobmedzenej zvrchovanosti Slovenskej republiky.“

Dušan Kubinec, dôchodca , matičiar, sklársky technik, Utekáč

(28. 1. 2024)

 

„S prácou ministerky Šimkovičovej som spokojná preto ju podporujem aj touto cestou.“

Veronika Libová, klinická bioanalytička, slovenská občianka, Praha, Česká republika

(28. 1. 2024)

 

„Zažil som demagogický prístup FPU k podpore kultúrnych hodnôt v posledných rokoch.“

Peter Tomáň, kurátor v múzeu, mykológ, Dolný Kubín

(28. 1. 2024)

„Krik zlodeja, čo kričí ,Chyťťe zlodeja‘ musí konečne stíchnuť. Všetko má svoje hranice. A obzvlášť urážky a vyhrážanie zo strany rádo-by-umelcov (šašov, nie komikov) na adresu pani ministerky by mali byť zákonne potrestané. Držím pani ministerke palce v odhodlaní, odvahe a činnosti. Plná podpora, pani ministerka!“

Mária Křenková, PhDr., dôchodkyňa

(28. 1. 2024)

 

***

„Súhlasím s Výzvou za pluralitu názorov na podporu iniciatívy MK SR novelizovať zákon 284/2014 z Fondu na podporu umenia a chcem byť jej signatárkou. Pretože je nehorázne, aby tu roky parazitovali komunity, jednotlivci s ideologickým, násilne presadzovaným názorom a obyčajným, NORMÁLNE demokraticky mysliacim tvorcom NEBOLO umožnené tvoriť pomocou príspevku z Fondu, lebo nezapadal do umelo vytvorenej schémy pre jediné stvárnenie dnešného ,UMENIA‘.“

Henrieta Blumenfeldovvá, scenáristka, Bratislava

(27. 1. 2024)

 

„Ide nielen o podporu časopisov, ale aj kultúry a v konečnom dôsledku aj etiky, morálky spoločnosti!“

Adela Demeková, redaktorka v. v., Studienka

(27. 1. 2024)

 

***

„Domnievam sa, že Literárny týždenník je veľmi dobrý a prepotrebný kultúrno-vedecký časopis. Jeho prednosťami sú multižánrovosť a vysoká odborná úroveň uverejňovaných príspevkov. Za roky svojej existencie sa LT stal rešpektovaným svedkom stavu a diania v slovenskej kultúre. Neničme si tradície, ktoré sa tak ťažko budujú.“

Vladimír Farkaš, vedec, Bratislava

(26. 1. 2024)

„Treba udržať slovenskú kultúru, umenie, literatúru práve v tomto čase globalizačnej nežIčlivosti.“

Miroslav Bartoš, pedagóg, básnik, výtvarník, Turčianske Teplice, Turčianske Teplice

(26. 1. 2024)


„Podporujem pluralitu názorov a stanoviská Spolku slovenských spisovateľov. Príživníkov v rozličných netransparentných MVO treba odstaviť od príjmu štátnych peňazí. Súhlasím s krokmi novej ministerky kultúry. V civilizovaných krajinách sa novozvolenej vláde necháva 100 dní. Áno, je to nepísané džentlmenské pravidlo, ale ľudom typu Pročko, Šimečka, Remiška, Šulík, Grohling , Hamran a pod. sú civilizované pravidlá cudzie.“

Martin Brezina, lekár, Bratislava

(26. 1. 2024)

„Držím palce.“

Anna Čizmárová, štátna zamestnankyňa, Košice

(26. 1. 2024)

„Jenoznačná podpora terajšej ministerke!!!“

Marian Drunek, dôchodca, Zubrohlava

(26. 1. 2024)

„Je nutné urobiť poriadok v FPU, hádam sa to ministerke kultúry postupne podarí...“

Adam Hudec,  hudobný skladateľ, Bratislava

(26. 1. 2024)ň

„Je pre mňa cťou byť v zozname signatárov výzvy na podporu nášho Literárneho týždenníka.“

Ľubomír Illeš, dôchodca, Banská Bystrica

(26. 1. 2024)

„Zrušiť nanič inštitúcie, podpora ministerke Šimkovičovej v oblasti kultúry.“

Peter Zatlukal, živnostník, Skalica

(26. 1. 2024)

„Téma vysoko aktuálna.“

Dušan Tutko, bezpečnostné služby, Bratislava-Dúbravka

(26. 1. 2024)

„Chcem sa dočkať lepších časov v kultúre a novelizácia zákona č.284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia tomu napomôže.“

Ľubomír Mikulay, penzista, bývalý pedagóg, Bratislava

(26. 1. 2024)

„Súhlasím so znením výzvy za pluralitu názorov a podporu (autentickej) slovenskej kultúry.“

Peter Maca, ThDr., ev. a. v. zb. farár, školský dekan a konsenior Považského seniorátu ECAV, Moravské Lieskové

(26. 1. 2024)

„Prečo by sa nemal podporiť časopis, ktorý je tak významný pre nás spisovateľov Slovenka, to vôbec nechápem, určite treba dať dotácie zo štátu.“

Ivan Kňaze, dôchodca, Hradište

(26. 1. 2024)

„Konečne krok  Ministerstva kultúry SR správnym smerom.“

Viiam Kitta, vedecky pracovník, Bratislava

(26. 1. 2024)

„Konečne treba komisie upratať.“

Viera Jančárová, dôchodkyňa, Bratislava

(26. 1. 2024)

***

„Absolútna podpora.“

Miroslav Šúr, hudobník, skladateľ, producent, Senec

(25. 1. 2024)

„Som za spravodlivosť. To je všetko.“

Barbara Pribylincová, spisovateľka,
narodená v Bratislave, Šamorín

(25. 1. 2024)

„Ako čitateľka týchto periodík sledujem, ako tieto bojujú o prežitie, no sú mnohým tŕňom v oku pre svoju objektívnosť. Podporujem iniciatívu MK SR novelizovať zákon 284/2014 Zb. z.“

Anna Miháliková, doc., ekonómka, Bratislava

(25. 1. 2023)

 

„Treba podporiť slovenskú kultúru.“

Marián Svitok, dôchodca, Bojnice

(25. 1. 2024)

„Je třeba zasadit se o to, aby umění a literatura nebyly vytlačeny na okraj společnosti. Jinak se stanou duchovní marginálií života.“

Lydie Romanská, PhDr., básnířka, spisovatelka,
místopředsedkyně  Obce spisovatelů ČR,
mimořádná členka SSS, Česká republika

(25. 1. 2024)

„Vysoko si cením túto výzvu. Zákon na podporu umenia je vynikajúca vec, sama by som sa rada uchádzala o takúto podporu, lebo píšem knihu s tematikou objavovania kultúrneho dedičstva Slovenska.“

Dita Kušnierová, historička umenia, regionálna historička, Rožňava

(25. 1. 2021)

„Kultúra, vrátane jej štátneho financovania, ani dnes nepatrí len progresívnym mimovládkam. Patrí predovšetkým tým kultúrnym ustanovizniam a telesám, ktoré šíria, alebo majú potenciál širiť vo svete dobré meno Slovenska a doma národnú hrdosť, mier, lásku a pozitívnu eufóriu národa. Tieto prvky kultúry som v minulosti, najmä v čase riadenia štátu liberálmi a plytvania štátnych financií LGBT komunitami z ich strany nezaregistroval.“

Ján Honzírek, dôchodca, Bratislava-Nové Mesto

(25. 1. 2024)

„Pokiaľ prestane Zákon o Fonde na podporu umenia plniť svoju úlohu je povinnosťou MK SR novelizovať ho.“

Dušan Juraj Kokavec, dôchodca, Nitra

(25. 1. 2024)

„Najvyšší čas napraviť dianie.“

Gabriela Rakická, MUDr., Banská Bystrica

(25. 1. 2024)

„Som za pluralitu názorov.“

Jozef Lysý, učiteľ, Bratislava

(25. 1. 2024)

„Svobodné, nikým neovlivňované názory na společenské dění považuji za základ kultivované demokratické společnosti.
Kultura je neoddělitelnou součástí každé společnosti, která si váží duchovního bohatství a duchovního růstu své země a ochraňuje je.“

Milena Fucimanová, PhDr., dramaturgyně a scénáristka Divadla hudby a poezie Agadir, literární recenzentka, členka Českého centra Mezinárodního PEN klubu v Praze, Brno-Bohunice  (Česká republika)

(25. 1. 2024)

***

Literárny týždenník či Dotyky nedostali žiadnu podporu? Hanba.“

Ľudovít Farkaš, dôchodca, Krušovce

(24. 1. 2024)

„Všeobecná podpora rozumu!“

Marián Horeličan, dôchodca, Žilina

(24. 1. 2024)

„Som šokovaný stavom v kultúrnej obci“.

Jozef Kadlečík, dôchodca, Bratislava

(24. 1. 2024)

 

***

„Podporujem iniciatívu!“

Andrej Tušer, emeritný profesor FM PEVŠ Bratislava,
bydlisko Senec
(23. 1. 2024)

„Súhlasím s tým, že moje dane nemôže prerozdeľovať nejaký riaditeľ nejakej organizácie, tak, ako sa vyspí, že to má byť kolektívne rozhodnutie (aj keď, zloženie toho "kolektívu" ťažko ovplyvním). 

Súhlasím s tým, že moje dane majú byť rozdeľované podľa potreby a nie podľa aktuálnej módy (aj keď samotný inštitút .podpory toto takmer vylučuje), a zároveň som proti plošnej podpore každého, všetkých a všetkého a ten ,kolektívny orgán, ktorý to má rozdeľovať, by mal mať aspoň štipku predstavy o morálke, zodpovednosti a ,kultúre (obávam sa, že riaditeľ, ktorý si uzurpuje právo rozdeľovať /nadeľovať?/ sa diskvalifikoval. 

Toto všetko platí, ak je situácia opísaná vo výzve pravdivá.“

Ladislav Pásztor, občan, otec, dedo,
Moldava nad Bodvou

(23. 1. 2024)

 

***

„Súhlasím s výzvou – napr. novinári v súčasnosti musia zdieľať rovnaké stanovisko – stanovisko svojich chlebodarcov, musia mať rovnaký názor, dokonca sa to ani zďaleka nepodobá situácii za socializmu, ktorú tak všetci kritizovali, tam aspoň víťazil zdravý rozum a aj v novinárskej oblasti existoval aspoň aký-taký hodnotový rebríček. Nech si každý vyjadrí svoj názor, ale kriticky a zodpovedne.“

Ladislav Hrubý, redaktor, učiteľ-dôchodca,
člen SSS, Krásno nad Kysucou

(22. 1. 2024)

„Podpora kvalitnej slovenskej tvorby je mimoriadne dôležitá v zápase nášho malého národa o prežitie medzi veľkými susedmi.“

Marta Slezáková, publicistka, dôchodkyňa

(20. 1. 2024)

„Som čitateľkou Literárneho týždenníka od jeho prvého čísla.“

Margita Kániková, publicistka, Trnava

(22. 1. 2022)

„Literárny týždenník je veľmi prínosný pre obyvateľov, má svoj okruh čitateľov.“

Ivana Juráčková, starostka, Vinosady

(22. 1. 2024)

 

***

„Národ bez kultúry nie je národ, kultúru treba podporovať!“

Štefan Gardon Kaštýlsky,
člen odbočky SSS v Trenčíne, dôchodca, Ladce

(21. 1. 2024)

„Je neúnosné, že za posledné roky je do úzadia stavaná skutočná slovenská literárna a umelecká tvorba, ako aj Matica slovenská.“

Jozef Badár, Ing., čitateľ a podporovateľ,
dôchodca, Spišská Nová Ves

(21. 1. 2024)

„Konečne sa Slovensko Slováci prebúdzajú.“

Peter Bránik, jednoducho občan, Bratislava

(21. 1. 2024)

„Diktát, zavedený liberálmi, predčil svojimi negatívnymi dopadmi aj cenzúru a obmedzenia v politickom režime pred 89 rokom.
Kultúra bez slobody nie je kultúrou podobne, ako veda bez slobody a jej ignorovanie už nie je vedou.“

František Ďuriš, administrátor, redaktor,
dôchodca, Bánovce nad Bebravou

(21. 1. 2024)

„Súhlasím plne s aktivitami a rozhodnutiami pani ministerky Šimkovičovej a v tomto kontexte aj s výzvou na podporu iniciatívy MK SR novelizovať zákon o Fonde na podporu umenia.“

Viktor Romancik, manažér, Mariánka

(21. 1. 2024)

Rozhorčili ma informácie o šafárení v FPU klanom, ktorý evidentne financoval projekty, ktoré sa naozaj nedajú považovať za podporu kultúry a umenia. Som za okamžité zostavenie novej odbornej komisie a zodpovedné rozdeľovanie prostriedkov z našich daní, kde by malo svoj hlas sa aj ministerstvo kultúry.

Ing. Jana Pistovčáková, ekonómka, Prievidza

(21. 1. 2024)

***

„Za štátnu politiku v oblasti kultúry je zodpovedný minister kultúry. Preto on musí byť konečná inštancia, ktorá rozhodne, či daný projekt bude podporený alebo nie!“

Anton Hrnko, historik, Stupava

(20. 1. 2024)

 

„Som proti novej zvrátenej totalite v kultúre, ktorá nám tu vládla ostatné tri roky.“

Ľubomír Bukovič, technik, Nová Dubnica

(20. 1. 2024)

 

„Podporujem petíciu a najmä pro-národnú publicistiku pre kultúru i vzdelávanie“

Július Forsthoffer, dôchodca, biotechnológ, Bratislava

(20. 1. 2024)

„Mám osobnú skúsenosť, keď o mojom projekte (výskum vývinu slovenského výtvarného diania v rokoch 1989 – 1995) rozhodovala komisia zastúpená výlučne profesiami tanečníkov a divadelníkov.“

Soňa Svoráková, PhDr., PhD.,
VŠ pedagogička, Banská Bystrica

(20. 1. 2024)

„Súhlasím s právom na slobodný prejav názoru.“

Peter Mlkvý, lekár, Senec

(20. 1. 2024)

„Plne podporuje túto a ďalšie plánované zmeny. Rozdeľovanie finančných prostriedkov bolo v minulosti mimoriadne diskriminačné. Treba to zmeniť a treba podporovať aj iné médiá, napr. Literárny týždenník a podobne. Roman Michelko to v besede na Ta3 jasne a presne popísal.“

Ivan Kvačkaj, Ing., vojenský dôchodca, ekonóm, vojenský žurnalista, kameraman, režisér, scenárista, Bratislava

(20. 1. 2024)

„Podporujem výzvu MK SR novelizovať zákon o Fonde na podporu umenia. Zastávam tiež názor nezneužívať témy menšín na presadzovanie tejto novelizácie.“

Tomáš Kováčik, učiteľ, Bánovce nad Bebravou

(20. 1. 2024)

„Mám s hodnotením FPU v poslednom období osobné skúsenosti, a práve preto súhlasím s touto výzvou.“

Milan Nemček, projektový manažér, Dražkovce

(20. 1. 2024)

„Najvyšší čas...“

Anton Pižurný, spisovateľ, publicista, 

Senec, Banská Štiavnica

(20. 1. 2024)

***

„Ako viacročný člen Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov, ktorý dlhodobo sleduje túto tému, podporujem rád túto iniciatívu.“

Jozef Mikloško, dôchodca, spisovateľ, Bratislava

(19. 1. 2024)

 

„Je najvyšší čas zmenou zákona sprehľadniť udeľovanie dotácií z FPU a jasne odlíšiť štátnu podporu hodnotového umenia od tendenčných libtardovských výstrelkov (dotovaných aj neprehľadne komerčne, mimovládne, zo zahraničia či aj antivládne).“

Alexander Kirschner, IT-manažér, čitateľ LT

(19. 1. 2024)

„Nepáči sa mi rozdeľovanie spoločnosti na našich a ostatných. Tak tomu bolo v nedávnej minulosti. Ak má fungovať demokracia, tak potom to musí byť o pluralite názorov.“

Štefan Dlugolinský, režisér, dramaturg,
publicista, autor, Svätý Jur

(19. 1. 2024)

„Slovensko určite má OSOBNOSTI, ktoré savedia postaviť do čela národa a viesť ho tou správnou cestou, aby zostal sebavedomým národom. Prosím, povzbuďte takéto OSOBNOSTI, aby sa neľakali toho kalu, ktorý ich čaká, keď zdvihnú hlavu.“

Zuzana Vančová, dôchodkyňa,
Bohdanovce nad Trnavou

(19. 1. 2024)

***

„Zaujatosť až nenávisť ku všetkému, čo má v názve a náplni tvorby čokoľvek ,slovenské‘, je nielen hanbou štátnej inštitúcie, ale aj za čiarou zákona.“

Margita Ivaničková, tajomníčka odbočky SSS
Trenčianskeho kraja, členka Predstavenstva SSS,
autorka, Trenčín

(18. 1. 2024)

„Nech sa konečne začne podporovať aj slovenská kultúra, výchova k vlastenectvu a láska k vlasti, hrdosť na kultúrne a historické tradície slovenského národa. Nech konečne aj napr. Literárny týždenník získa finančnú podporu od štátu, a nie len jeho ničitelia a cudzí lokaji.“

Miloš Bača, historik, kultúrny pracovník, Nitra
(18. 1. 2024)
 

„Podporujem vydávanie Literárneho týždenníka, venuje pozornosť slovenskému vidieku, ochrane prírody a kultúrneho dedičstva cestou podpory vidieckej turistiky a agroturistiky, bez finančnej podpory je nemožné vydávať LT, ktorý plní významnú výchovnú úlohu v spoločnosti, podporujem novelizáciu zákona o FPU.“

František Mach, vidiecka turistika na Slovensku, dôchodca, Modra

(17. 1. 2024)

„Súhlasím s výzvou.“

Ján Čarnogurský, advokát, Bratislava

(17. 1. 2024)

„Podporujem výzvu, lebo diskrimináciu som zažil na vlastnej koži.“

Robert Žilík, pedagóg, dôchodca, Mojmírovce

(16. 1. 2024)

„Jednoznačne podporujem iniciatívu MK SR novelizovať z.č.284/2014 Z. z. s cieľom, aby sa zmenil pretrvávajúci právny stav, ktorý už po tretí rok za sebou umožňuje neprideliť nijakú dotáciu časopisom Spolku slovenských spisovateľov, čo je jav nielen nekultúrny, ale doslova hanebný.“

Ján Lazar, univerzitný profesor, právnik, vedec a autor odbornej literatúry, Bratislava

(17. 1. 2024)

 

„Plne súhlasím a podporujem novelizáciu zákona č. 284/2014 Z .z. o FPU, pretože umenie patrí všetkým a bude plnohodnotné iba vtedy, ak v ňom bude zachovaný princíp skutočnej názorovej plurality.“

Milan Hodál, spisovateľ, básnik a epigramatik, Nitra

(17. 1. 2024)

 

„Keby sa nepodporovalo doslova zvrhlé umenie, bolo by peňazí dosť.“

VG, publicista, dôchodca, Bratislava

(17. 1. 2024)

 

„Podporujem výzvu za novelizáciu zákona FPU, ktorý v súčasnej podobe neumožňuje pluralitu.“

Stanislav Hvozdík, psychológ, Košice

(16. 1. 2024)

„Výzvu podporujem, sám mám s prideľovaním resp. odmietnutím podpory zlé skúsenosti.“

Jozef Banáš, spisovateľ, Bratislava

(16. 1. 2024)

„S uvedeným návrhom plne súhlasím a som za novelizáciu zákona o FPU.“

Štefan Debnár, Mgr. , publicista, spisovateľ, dôchodca, Ovčiarsko

(16. 1. 2024)

„Účelová finančná podpora jednostranne zameraných periodík interného komunitného významu škodí rozvoju slovenskej národnej kultúry ako celku odčerpávaním zdrojov na úzko zacielené dubiózne rezultujúce projekty.“

Jozef Králik, vysokoškolský profesor, právnik, dekan právnickej fakulty,Bratislava

(16. 1. 2024)

„Podporujem novú iniciatívu MK novelizovať zákon o Fonde na podporu umenia, pretože súčasný zákon a doterajší členovia komisie FPU systematicky diskriminovali členov SSS, jeho periodiká a časopisy, a tak výrazne znemožňovali ich umeleckú tvorbu; doterajší členovia komisie uprednostňovali a uplatňovali svoje záujmy a rovnako aj záujmy ich spriaznených jednotlivcov.“

František Ruščák, jazykovedec, básnik, Prešov

(16. 1. 2024)

„Súhlasím s Výzvou za pluralitu názorov a prehodnotením finančnej podpory Spolku slovenských spisovateľov.“

Miroslav Majerník, spisovateľ, Stropkov

(16. 1. 2024)

„Nesúhlasím s doterajšou formou prideľovania dotácií, ktoré boli štedro poskytované aj projektom, ktoré s kultúrou naozaj nemali nič spoločné – odohrávalo sa to práve na úkor podpory časopisov, autorov-prozaikov i poetov. Verím, že sa toto konečne zmení.“

Juraj Hradský, spisovateľ, publicista, výtvarník, Bratislava

(16. 1. 2024)

 

„Zákon o Fonde na podporu umenia by ma byť čo najskôr upravený a následne novelizovaný, pretože v danom znení diskriminuje niektoré skupiny umelcov a spisovateľov.“

Miroslav Pius, PhDr., dôchodca, Nemčiňany

(16. 1. 2024)

„Podporujem každú pluralitu.“

Jano Rácz, publicista, Obišovce
(16. 1. 2024)

„Som rád, že bojujete za pravdu a ste svedomím národa, akými ste vážení spisovatelia vždy boli... Aj naše združenie, vydávajúce slovenský satiricko-humoristický Humorikon, podobne ako Literárny týždenník, nedostalo už po štvrtý raz žiadanú podporu z FPU. Šéf tejto pochybnej inštitúcie nás vždy odbil vetou „Kolísavá úroveň“ a rozhodnutím „zamietnuté“(?!). Pritom sme reagovali na oficiálnu Výzvu FPU. Je na čase vrátiť dotačný systém pod ministerstvo kultúry, kam to patrí!“

Milan Kupecký, humorista publicista, koordinátor slovenského internetového časopisu Humorikon, Nové Zámky

(16. 1. 2024)

„Absolútne súhlasím s textom výzvy, keďže ostatné roky nie som spokojná a výsostne nesúhlasím s násilným preferovaním progresiviticko-liberálnych ideológií nielen v kultúre, ale v celej spoločnosti, a s výrazným, nezdravým potláčaním slovenskej autentickej kultúry i tradícií. Nesúhlasím s potláčaním kvalitných slovenských periodík, ako je napr. Literárny týždenník, ale aj ostatných, ktoré by si, naopak, zaslúžili posunúť na piedestál periodík slovenskej kultúry. Moje nesúhlasné stanovisko umocňuje aj fakt, že ani naše malé proslovenské vydavateľstvo – zamerané na publikovanie a podporu pôvodnej slovenskej tvorby – NIKDY nedostalo nijakú dotáciu z FPÚ, kým menované progresivistické vydavateľstvá preferujúce nemorálne ideológie dostávajú tisíce.“

Eva Čulenová, vydavateľka, grafička,
Signis, s. r. o., vydavateľstvo pôvodnej tvorby, reklamné a grafické štúdio, Banská Bystrica
(16. 1. 2024)

 

„Fond na podporu umenia treba prebudovať, aby neboli z podpory vylúčené žiadosti s pronárodným a proslovenským obsahom a orientáciou. Personálne doplniť komisie o ľudí s vysokým odborným kreditom a mravnou hodnotovou výbavou.“

Ľubomír Pajtinka, analytik vzdelávania, spisovateľ literatúry faktu

(16. 1. 2024)

„Rada sa pripájam k vyzve, ako príslušníčka generácie, ktorá ešte zažila diktatúru a jej dôsledky pre život človeka. Momentálne trendy podporovať len určité myšlienkové a názorové prúdy, zvýhodňovať ich pri vstupe do verejného priestoru a tým jednostranne zvyšovať ich potenciál ovplyvňovať myslenie zvlášť mladých ľudí mi, žiaľ, priveľmi pripomína praktiky minulého diktátorského režimu. Preto, bráňme demokraciu!

Katarína Holcová, vysokoškolská profesorka, Praha (Česko)

(16. 1. 2024)

„Časopis Literárny týždenník je perfektní časopis. Ano, nic než poezie!!“

Karel Klatt, básník, Bratislava

(16. 1. 2024)

„Konečne rozumné riešenie. Je najvyšší čas všetkým amorálnym aktivitám povedať rozhodné NIE!!!“

Martin Jančuška, Dr. med., lekár Andau (Rakúsko)

(16. 1. 2024)

„Súhlasím s výzvou, lebo je pre dobro veci.“

Jozef Bily, dôchodca, aforista epigramatik, autor knižiek pre deti, Zvolen

(16. 1. 2024)