Účastníci Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou 22. a 23. septembra  2016 v Trenčianskych Tepliciach, prijatie a podpora jeho záverečných dokumentov

    Na Kongrese slovenských spisovateľov s medziná-rodnou účasťou v Trenčianskych Tepliciach 22. a 23. 9.  2016 sa prezentovalo vyše 160 účastníkov, z toho 30 účastníkov zo zahraničia, 100 účastníkov z domova, vyše 30 hostí spomedzi verejnosti a zástupcov médií.

    V druhý deň rokovania Kongresu, 23. septembra 2016 prijali jeho účastníci SPOLOČNÝ PREJAV a PROGRA- MOVÉ  NÁVRHY A POŽIADAVKY Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou v Trenčianskych Tepliciach 22. a 23. septembra  2016.

    Prvý materiál prijali spoločne zahraniční i domáci účastníci, okrem jedného domáceho účastníka, druhý materiál prijali všetci domáci účastníci aj s podporou všetkých zahraničných účastníkov.

    SPOLOČNÝ PREJAV a PROGRAMOVÉ NÁVRHY A POŽIADAVKY Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou v Trenčianskych Tepliciach 22. a 23. septembra  2016 môže podporiť aj dnes každý, kto má záujem vyjadriť svoju podporu týmto ťažiskovým dokumentom, nastoľujúcim výzvu spisovateľov na obranu kultúry a humanizmu v európskom rozmere i v podmien- kach jednotlivých krajín a hľadajúcim inštitucionálne, legislatívne a exekutívne riešenia podpory slovenskej pôvodnej a kvalitnej prekladovej literárnej tvorby a knižnej kultúry, statusu slovenského spisovateľa, podpory hodno-tových literárnych, umeleckých a kultúrno-spoločenských časopisov, obnovy zastúpenia literatúry vo verejnoprávnych médiách a starostlivosti o slovenčinu vo verejnom priestore.

Domáci akreditovaní účastníci Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou 22. – 23. 9. 2016 Trenčianske Teplice
 1. Apfel, Viliam, spisovateľ literatúry faktu, literárny kritik
 2. Banáš, Jozef, prozaik
 3. Baník, Jozef, publicista
 4. Bátorová, Mária, literárna vedkyňa, vysokoškolská profesorka
 5. Belák, Blažej, básnik, prekladateľ
 6. Bielik, Miroslav, básnik, prozaik, predseda Spolku slovenských spisovateľov
 7. Blaha, Anton, autor literatúry faktu, právnik
 8. Borguľová, Jana, spisovateľka, literárna muzeologička
 9. Brendza, Boris, básnik, šéfredaktor Dotykov, časopisu SSS pre mladú literatúru a umenie, vysokoškolský pedagóg
 10. Bukovenová, Zuzana, publicistka, redaktorka Orla tatranského, revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť
 11. Bulík, Peter, publicista, pedagóg
 12. Cifra, Štefan, básnik, predseda KK SSS, správca a administrátor internetových stránok SSS a Literárneho týždenníka, časopisu SSS, redaktor
 13. Cmarková, Elena, poetka
 14. Čaplovič, Dušan, archeológ, historik, poslanec Národnej rady SR
 15. Čechovičová, Mária, spisovateľka literatúry pre deti
 16. Darmo, Jozef, publicista, kultúrny historik
 17. Demák, Miroslav, publicista, kultúrny historik
 18. Dinka, Pavol, publicista, podpredseda SSS, šéfredaktor Literárneho týždenníka, časopisu SSS
 19. Eliáš, Michal, kultúrny historik, literárny muzeológ, bibliograf
 20. Ferko, Andrej, publicista, esejista, matematik, vysokoškolský pedagóg
 21. Hajko, Dalimír, literárny kritik, kulturológ, filozof, vysokoškolský pedagóg
 22. Hallon, Ľubor, sociológ, kultúrno-osvetový pracovník, prozaik
 23. Hatsana, Ján, publicista
 24. Havelková, Silvia, prozaička, poetka, autorka literatúry pre deti, knižná ilustrátorka, pedagogička
 25. Heriban, Jozef, prozaik, prezident Slovenského centra PEN
 26. Hlušíková, Marta, prozaička, spisovateľka literatúry pre deti
 27. Holečko, Miroslav, kultúrno-osvetový pracovník
 28. Horňáček, Viliam, akademický maliar, predseda Spoločnosti slovenskej inteligencie Korene
 29. Hudecová, Katarína, poetka
 30. Hykisch, Anton, spisovateľ literatúry faktu, bývalý diplomat
 31. Chorvátová, Jana, poetka, prozaička
 32. Chuda, Michal, básnik, prekladateľ
 33. Ivaničková, Margita, poetka, spisovateľka literatúry pre deti
 34. Jablonický, Viliam, publicista
 35. Jablonská, Mária Jana, publicistka, predsedníčka KO ÚŽS Trenčín
 36. Jackanin, Ivan, publicista, prekladateľ
 37. Jaglová, Tatiana, prozaička, publicistka
 38. Jarina, Dušan, spisovateľ
 39. Judinyová, Jana, publicistka, reportérka
 40. Jurík, Ľuboš, publicista, spisovateľ literatúry faktu
 41. Kačala, Ján, jazykovedec, vysokoškolský profesor
 42. Kalamár, Ondrej, básnik, aforista
 43. Kamenec, Ivan, historik, pracovník Historického ústavu SAV
 44. Kanásová, Alena, poetka, sociálna pracovníčka
 45. Komorovská, Vladimíra, prozaička, prekladateľka, predsedníčka AOSS
 46. Kořínek, Otakar, prekladateľ, predseda Rady Literárneho fondu
 47. Košková, Hana, poetka, literárna recenzentka
 48. Kováčová, Zuzana, publicistka, vysokoškolská pedagogička
 49. Krausová, Helena, publicistka, editorka
 50. Krno, Svetozár, publista, autor literatúry faktu
 51. Kuglerová, Zuzana, poetka, prozaička, autorka povestí
 52. Lechan, Milan, humorista, aforista
 53. Leikert, Jozef, básnik, predseda Klubu literatúry faktu, vysokoškolský profesor
 54. Lekoski, Stojan, prekladateľ, publicista
 55. Lomenčík, Július, literárny vedec, literárny historik, vysokoškolský pedagóg
 56. Makara, Sergej, básnik, prekladateľ, vysokoškolský pedagóg
 57. Marcinko, Ján, autor odbornej literatúry z oblasti z oblasti kultúrnej histórie a pomocných historických vied, právnik
 58. Maršálek, Ján, básnik
 59. Martinkovič, Štefan, autor regionálnej literatúry, matičný činovník, dirigent spevokolu, advokát
 60. Matláková, Zlata, poetka
 61. Maťovčík, Augustín, bibliograf, literárny historik, autor literatúry faktu
 62. Michelko, Roman, publicista, riaditeľ vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov
 63. Mikloško, Jozef, spisovateľ, politik
 64. Mikolaj, Dušan, autor literatúry faktu, publicista
 65. Mišák, Peter, básnik, autor povestí, literárny historik, podpredseda SSS
 66. Mokoš, Jozef, básnik, autor divadelných hier, teatrológ, vysokoškolský pedagóg
 67. Muntág, Stanislav, publicista, riaditeľ Vydavateľstva MS
 68. Obrcian, Pavel, spisovateľ, podpredseda Obce Slovákov v ČR
 69. Očenášová, Slavomíra, spisovateľka, publicistka, vedecká pracovníčka
 70. Packa, Štefan, spisovateľ, básnik, výtvarník
 71. Procházková, Viera, prozaička, predsedníčka Klubu autorov Považia
 72. Rezník, Jaroslav, básnik, autor literatúry faktu, čestný predseda SSS
 73. Riečanská, Lena, prozaička
 74. Richter, Milan, básnik, prekladateľ, predseda Klubu nezávislých spisovateľov
 75. Rothmayerová, Gabriela, publicistka, spisovateľka
 76. Rusko, Milan, folktlorista
 77. Rydlo, Jozef M., publicista, predseda Únie slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska
 78. Sabolová, Paula, prozaička
 79. Sarvaš, Juraj, herec, recitátor, režisér, vysokoškolský pedagóg
 80. Sedláková, Katarína, tlmočníčka
 81. Servátka, Marián, básnik, diplomat
 82. Spustová, Gabriela, spisovateľka, knižná redaktorka, Dobrá kniha, Trnava, členka Združenia katolíckych žurnalistov Network Slovakia
 83. Szerdahély, Ladislav, riaditeľ Literárneho fondu
 84. Šikula, Bystrík, prozaik, šéfredaktor Slovenských pohľadov (na literatúru, vedu a umenie)
 85. Šimulčíková, Jana, spisovateľka, esejistka
 86. Štrelinger, Peter, spisovateľ, publicista
 87. Švenová, Viera, prozaička, autorka literatúry pre deti, redaktorka
 88. Tazberík, Ján, básnik, tajomník Spolku slovenských spisovateľov
 89. Timura, Viktor, historik, autor literatúry faktu
 90. Tkáč, Marián, spisovateľ, predseda Matice Slovenskej, finančník
 91. Tomašovič, Pavol, spisovateľ, básnik
 92. Valachovičová-Ryšavá, Viera, prozaička, predsedníčka správnej rady Klubu slovenských spisovateliek FEMINA
 93. Válek, Igor, básnik, zberateľ a autor povestí, šéfredaktor časopisu Slovensko
 94. Vároš, Milan, spisovateľ, autor literatúry faktu
 95. Vlačo, Michal, publicista
 96. Vladár, Jozef, archeológ, historik, vysokoškolský profesor, vedecký pracovník
 97. Vranská-Rojková, Iva, spisovateľka, prozaička
 98. Vrlík, Peter, publicista, autor povestí, divadelných hier, matičný činovník
 99. Závarský, Jozef, básnik, prekladateľ
 100. Zelenák, Peter, akademický maliar
 101. Zimková, Milka, spisovateľka, herečka, scenáristka, režisérka

Podpora dokumentov Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou 2016

Podporujem SPOLOČNÝ PREJAV a PROGRAMOVÉ NÁVRHY A POŽIADAVKY Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou 22. a 23. septembra 2016 v Trenčianskych Tepliciach. (Povinné údaje sú označené symbolom *.)

Zvoľte súbor
Zahraniční hostia Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou 22. – 23. 9. 2016 Trenčianske Teplice
 1. Angelov, Bojan, predseda Zväzu bulharských spisovateľov (Bulharsko)
 2. Benková, Viera, slovenská poetka, redaktorka, editorka (Srbsko)
 3. Blahynka, Milan, literárny vedec, vysokoškolský pedagóg (Česko)
 4. Bojarinov, Vladimir G., básnik, podpredseda Zväzu spisovateľov Ruska, predseda moskovskej organizácie Zväzu spisovateľov Ruska (Ruská federácia)
 5. Čáni, Pavol, akad. maliar, slovenský maliar, grafik (Srbsko)
 6. Djerić, Zoran, literárny vedec, riaditeľ Srbského národného divadla v Belehrade  (Srbsko)
 7. Grzinićová, Miroslava, predsedníčka pre kultúru Zväzu Slovákov, slovenská publicistka (Chorvátsko)
 8. Harák, Ivo, univerzitný profesor, literárny vedec, básnik, Obec spisovateľov ČR  (Česko)
 9. Harpáň, Michal, slovenský literárny vedec, vysokoškolský pedagóg (Srbsko)
 10. Christov, Dimitar, básnik, riaditeľ zahraničného odboru Zväzu bulharských spisovateľov (Bulharsko)
 11. Kralj-Vuksićová, Sandra, šéfredaktorka časopisu Prameň, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra, slovenská publicistka  v Našiciach (Chorvátsko)
 12. Ljaškevičová, Elena, riaditeľka literárneho Múzea Janka Kupalu, Minsk (Bielorusko)
 13. Magnusek, Tomáš, spisovatel, filmový scenárista, herec a režisér, predseda Obce spisovateľov ČR (Česko)
 14. Majeriková-Molitorisová, Milica, redaktorka časopisu Život, slovenská publicistka (Poľsko)
 15. Marhoul, Alois básnik, spisovateľ, Obec spisovateľov ČR (Česko)
 16. Masalov, Vladimír I., básnik, vedúci literárneho združenia pri Ministerstve zahraničných vecí Ruskej federácie (Ruská federácia)
 17. Meleg, Andrej, slovenský básnik, publicista, fotograf, vydavateľský pracovník Slovenského vydavateľského centra (Srbsko)
 18. Molitoris, Miroslaw, generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku, vydavateľ, slovenský publicista (Poľsko)
 19. Ødegard, Knut, básnik, čestný predseda Björnsonovej akadémie (Nórsko)
 20. Pospíšil, Ivo, literárny vedec, profesor Masarykovej univerzity Brno (Česko)
 21. Prebudila, Martin, slovenský básnik, prekladateľ, publicista, rozhlasový redaktor  (Srbsko)
 22. Richter, Ludwig, literárny vedec, slovakista a bohemista (Nemecko)
 23. Romanská, Lydie, poetka, podpredsedníčka Obce spisovateľov ČR (Česko)
 24. Rybák, Radovan, Únia českých spisovateľov, šéfredaktor LUK  (Česko)
 25. Skalský, Vladimír, slovenský básnik, spisovateľ, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí (Česko)
 26. Stanić, Dragan, predseda Matice Srbskej, literárny vedec, srbský básnik, známy pod literárnym menom Ivan Negrišovrać   (Srbsko)
 27. Uljarević, Radomir, básnik a vydavateľ (Čierna Hora)
 28. Valentík, Vladimír, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra, slovenský publicista (Srbsko)
 29. Vujinović, Janko, básnik, prozaik, člen vedenia Združenia spisovateľov Srbska (Srbsko)
 30. Zdenka Valentová-Belićová, šéfredaktorka Nového života, slovenská publicistka a prekladateľka  (Srbsko)
 31. Zvezdinov, Atanas, básnik, prekladateľ z českého a slovenského jazyka (Bulharsko)
Ďalší domáci signatári podpory Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou 22. – 23. 9. 2016 Trenčianske Teplice
 1. Miroslava Avramovová, novinárka, jazykovedkyňa v. v., Bratislava
 2. Jaroslav Husár, už v penzii, pôvodne ekonóm a ekonometer, Bratislava
 3. Jozef Sivák, pracujúci dôchodca, SAVr, Bratislava
 4. Jozef Daník, básnik, pedagóg, Liptovský Mikuláš
 5. Elena Šebová, psychologička, novinárka, t. č.dôchodkyňa, Bratislava
 6. Eva Čulenová, VŠ učiteľka, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica