Ohlasy na Kongres slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou v Trenčianskych Tepliciach 22. a 23. 9. 2016

    V tejto časti prinášame vaše ohlasy, pripomienky, stanoviská a doplňujúce návrhy k záverečným dokumentom Kongres slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou v Trenčianskych Tepliciach 22. a 23. 9. 2016. Môžete ich vyjadrovať aj dnes, prostredníctvom vyplnenia formulára Podpora dokumentov Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou 2016 (kliknite na odkaz), ktorý sa nachádza v časti Účastníci KONGRESU a podpora jeho záverov.

    Podporujem návrhy dokumentov na Kongrese slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou a jeho závery.
    Za zváženie možno stojí fakt o vzťahoch medzi združeniami, Spolkom slovenských spisovateľov a Asociáciou spisovateľov Slovenska, kde sa mnohé rozpory nielen tolerujú, ale sa aj dopĺňajú. Mne ako zahraničnej slovenskej autorke veľmi prekáža, keď sa vo svete nezjavujete spojení, najmä Literárne informačné centrum a SSS, prečo vás v zahraničí môžu mnohí zodpovední pochopiť ako rozvadených „bratov“ či „sestry“, ktorí si neželajú spoločný postup pred svetom, lebo nenašli spoločný jazyk. Tým trpí nielen meno Slovenska ako kultúrnej krajiny, ale aj mená organizácií, združení, spolkov a asociácii, v ktorých sú spisovatelia začlenení. Čím menší štát, a najmä národ s pocitom menejcennosti, tým je to viditeľnejšie – aj vo svete a na okolí...
    No v poslednom období na potešenie Slovákov v zahraničí a najmä autorov sa táto situácia vylepšuje, a preto sa mi žiada zaželať do Nového roku 2017 nielen zomknutie radov tvorivých a kultúrnych ľudí, ale aj viditeľnejšie meno Slovenska, jeho kultúrnych a intelektuálnych plodov na svetovom trhu a slovenských tvorivých hviezd na spoločnom európskom nebi. Aj pre nás v Srbsku, kde sú taktiež rozdiely mnohých tvorivých organizácií a spolkov a často i nezhody, predsa spoločný výstup pred svetom nie je až taký viditeľný, a tak by sme si želali, aby sa to stalo aj v našej materskej krajine. Bola by to pravá cesta k svetovosti a afirmácii slovenských plodov, ktoré sú zatiaľ anonymné a svetu neodhalené...   

S vianočným a najmä novoročným pozdravom

Viera Benková, autorka zo Srbska,
Báčsky Petrovec 8. 12. 2016

    Pripájam sa s niekoľkými pripomienkami o práci Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra (JÚĽŠ). Frekvenčná analýza je iba jedným z rozhodujúcich kritérií posu- dzovania heslového slova v slovníku; v početných prí- padoch sa na frekvenciu neprihliadalo. O zaradení subštandardného slova, prípadne o jeho prekvalifikovaní na hovorové, t. j. spisovné slovo, väčšinou rozhoduje kodi- fikačná komisia. S inými výhradami súhlasím. Odišla som z JÚĽŠ-u na vlastnú žiadosť po vyše 11 rokoch a hlavným dôvodom bol nespravodlivý a ponižujúci systém kolektívnej práce na Slovníku súčasného slovenského jazyka. Zvoľa. Chystám o tomto pracovnom „pobyte“ knihu a hľadám vydavateľa. S pozdravom

PhDr. Miroslava Avramovová, novinárka,
jazykovedkyňa v. v., Bratislava 8. 12. 2016

 

* Veľmi ma mrzia nevhodné slovenské spojenia ako vidíme sa i viaceré iné, ktoré sa vyskytujú pravidelne v Slovenskej televízii, ale aj v Slovenskom rozhlasove,
* v STV sa nevyskytujú slovenské divadelné predstavenia,
* v nedeľu ráno bývali v rozhlase krásne rozprávky pre deti a dnes skôr úbohé,
* chýba mi aj nedeľná chvíľka poézie,
* ale vôbec nie sme hrdí na Slovensko - pamätáte pieseň Najkrajší kút v šírom svete...

Jaroslav Husár, už v penzii, pôvodne ekonóm
a ekonometer, Bratislava 8. 12. 2016

 

Podporujem dokumenty Kongresu slovenských spisova- teľov s medzinárodnou účasťou 2016.

Jozef Sivák, pracujúci dôchodca, SAV,
Bratislava 14. 12. 2016