Ohlasy na Kongres slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou v Trenčianskych Tepliciach 22. a 23. 9. 2016

    V tejto časti prinášame vaše ohlasy, pripomienky, stanoviská a doplňujúce návrhy k záverečným dokumentom Kongres slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou v Trenčianskych Tepliciach 22. a 23. 9. 2016. Môžete ich vyjadrovať aj dnes, prostredníctvom vyplnenia formulára Podpora dokumentov Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou 2016 (kliknite na odkaz), ktorý sa nachádza v časti Účastníci KONGRESU a podpora jeho záverov.

    Podporujem návrhy dokumentov na Kongrese slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou a jeho závery.
    Za zváženie možno stojí fakt o vzťahoch medzi združeniami, Spolkom slovenských spisovateľov a Asociáciou spisovateľov Slovenska, kde sa mnohé rozpory nielen tolerujú, ale sa aj dopĺňajú. Mne ako zahraničnej slovenskej autorke veľmi prekáža, keď sa vo svete nezjavujete spojení, najmä Literárne informačné centrum a SSS, prečo vás v zahraničí môžu mnohí zodpovední pochopiť ako rozvadených „bratov“ či „sestry“, ktorí si neželajú spoločný postup pred svetom, lebo nenašli spoločný jazyk. Tým trpí nielen meno Slovenska ako kultúrnej krajiny, ale aj mená organizácií, združení, spolkov a asociácii, v ktorých sú spisovatelia začlenení. Čím menší štát, a najmä národ s pocitom menejcennosti, tým je to viditeľnejšie – aj vo svete a na okolí...
    No v poslednom období na potešenie Slovákov v zahraničí a najmä autorov sa táto situácia vylepšuje, a preto sa mi žiada zaželať do Nového roku 2017 nielen zomknutie radov tvorivých a kultúrnych ľudí, ale aj viditeľnejšie meno Slovenska, jeho kultúrnych a intelektuálnych plodov na svetovom trhu a slovenských tvorivých hviezd na spoločnom európskom nebi. Aj pre nás v Srbsku, kde sú taktiež rozdiely mnohých tvorivých organizácií a spolkov a často i nezhody, predsa spoločný výstup pred svetom nie je až taký viditeľný, a tak by sme si želali, aby sa to stalo aj v našej materskej krajine. Bola by to pravá cesta k svetovosti a afirmácii slovenských plodov, ktoré sú zatiaľ anonymné a svetu neodhalené...   

S vianočným a najmä novoročným pozdravom

Viera Benková, autorka zo Srbska,
Báčsky Petrovec 8. 12. 2016

    Pripájam sa s niekoľkými pripomienkami o práci Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra (JÚĽŠ). Frekvenčná analýza je iba jedným z rozhodujúcich kritérií posu- dzovania heslového slova v slovníku; v početných prí- padoch sa na frekvenciu neprihliadalo. O zaradení subštandardného slova, prípadne o jeho prekvalifikovaní na hovorové, t. j. spisovné slovo, väčšinou rozhoduje kodi- fikačná komisia. S inými výhradami súhlasím. Odišla som z JÚĽŠ-u na vlastnú žiadosť po vyše 11 rokoch a hlavným dôvodom bol nespravodlivý a ponižujúci systém kolektívnej práce na Slovníku súčasného slovenského jazyka. Zvoľa. Chystám o tomto pracovnom „pobyte“ knihu a hľadám vydavateľa. S pozdravom

PhDr. Miroslava Avramovová, novinárka,
jazykovedkyňa v. v., Bratislava 8. 12. 2016

 

* Veľmi ma mrzia nevhodné slovenské spojenia ako vidíme sa i viaceré iné, ktoré sa vyskytujú pravidelne v Slovenskej televízii, ale aj v Slovenskom rozhlasove,
* v STV sa nevyskytujú slovenské divadelné predstavenia,
* v nedeľu ráno bývali v rozhlase krásne rozprávky pre deti a dnes skôr úbohé,
* chýba mi aj nedeľná chvíľka poézie,
* ale vôbec nie sme hrdí na Slovensko - pamätáte pieseň Najkrajší kút v šírom svete...

Jaroslav Husár, už v penzii, pôvodne ekonóm
a ekonometer, Bratislava 8. 12. 2016

 

Podporujem dokumenty Kongresu slovenských spisova- teľov s medzinárodnou účasťou 2016.

Jozef Sivák, pracujúci dôchodca, SAV,
Bratislava 14. 12. 2016

 

 

KONGRES SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV s medzinárodnou účasťou, Trenčianske Teplice 22. a 23. 9. 2016
(TLAČOVÁ SPRÁVA)

Kongres usporiadal pri príležitosti 80. výročia pamätného trenčianskoteplického kongresu z roku 1936 Spolok slovenských spisovateľov v spolupráci so Slovenským centrom PEN, Klubom nezávislých spisovateľov, Klubom literatúry faktu, Literárnym fondom, Slovenskou spoločnosťou prekladateľov umeleckej literatúry, Maticou slovenskou, Svetovým združením Slovákov žijúcich v zahraničí, Úniou slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska, Združením vydavateľov a kníhkupcov SR, v súčinnosti s Mestom Trenčianske Teplice,

s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja, pod značkou SK PRES a pod záštitou premiéra SR. Hlavný partner: Fond na podporu umenia.

Vyše 160 účastníkov sa prihlásilo k odkazu pamätného trenčianskoteplického kongresu z roku 1936 a prijalo Spoločný prejav, korešpondujúci aj s obsahovým zameraním slovenského predsedníctva Rady EÚ (SK PRES). Domáci účastníci s podporou aj významných hostí schválili aj Programové návrhy a požiadavky, v ktorých navrhujú po dôkladnej analýze prijať primerané legislatívne úpravy a exekutívne opatrenia. Zdôraznili pritom, že súčasný sociálny status slovenského spisovateľa nezodpovedá spoločenskému poslaniu slovenskej pôvodnej a kvalitnej prekladovej literatúry i našich tradičných literárnych, umeleckých a kultúrnospoločenských časopisov, ako priestoru pre tvorbu a šírenie autentických hodnôt a reflexií našej spoločnosti. Je to i vplyvom rozličných, predovšetkým ekonomicko-vydavateľských faktorov, negatívneho dopadu knižného trhu, masívne šíriaceho brakovú literatúru, ako aj nekorektného postupu niektorých inštitúcií. Systém financovania kultúry v oblasti literárnej tvorby, knižnej a časopiseckej kultúry i literárno-kultúrnych aktivít pokladajú – aj napriek ustanoveniu Fondu na podporu umenia – pokladajú za nedostatočne komplexný.

Na kongrese odzneli desiatky podnetných príspevkov, ktoré uverejnil Literárny týždenník, resp. sú zverejnené na webovej stránke SSS (www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk), vrátane príhovoru nórskeho básnika Knuta Ødegårda, čestného prezidenta nadácie Bjørnstjerna Bjørnsona, a videopozdravu bieloruskej spisovateľky Svetlany Alexijevičivej, nositeľky Nobelovej ceny za literatúru rok 2015.

Kongresom prijatý dokument PROGRAMOVÉ NÁVRHY A POŽIADAVKY, ktorý sa týka našich, domácich problémov zahrnutých v častiach: Inštitucionálne formy podpory literárnej tvorby, Podpora pôvodnej a kvalitnej prekladovej knihy, Riešenie sociálneho statusu slovenského spisovateľa, Podpora tradičných hodnotových literárnych, umeleckých a kultúrnospoločenských časopisov, Obnova zastúpenia pôvodnej literatúry vo verejnoprávnych médiách Starostlivosť o slovenčinu vo verejnom priestore (je takisto uverejnený na webovej stránke SSS) podporili nielen domáci, ale aj zahraniční účastníci Kongresu.

Kongres za účasti vyše 30 zahraničných hostí venoval pozornosť aj téme Národné literatúry a spisovatelia v európskom kontexte – okrúhly stôl k tejto problematike viedli profesorka Mária Bátorová a Milan Richter s príspevkami takých osobností ako sú Knut Ødegård z Nórska, profesor Ludwig Richter z Nemecka, Dragan Stanić – Ivan Negušovać zo Srbska, profesor Ivo Pospíšil z Česka a i.  

Zahraničných hostí Kongresu prijal 21. 9. 2016 predseda NR SR Andrej Danko, v Trenčianskych Tepliciach primátor Štefan Škultéty, predseda TSK Jaroslav Baška podporil ich návštevu Trenčianskeho hradu, kde predseda SSS M. Bielik a predseda Zväzu spisovateľov Bulharska Bojan Angelov o. i. podpísali aj zmluvu o spolupráci.

Účastníkov Kongresu pozdravil minister kultúry Marek Maďarič osobitným listom a štátny tajomník Ivan Sečík priamym príhovorom. Pozdravy zaslal i minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák a ďalšie osobnosti, vrátane príhovoru exprezidenta Rudolfa Schustra, pozdravných listov partnerských spisovateľských organizácií zo zahraničia a cenného videopozdravu nositeľky Nobelovej ceny Svetlany Alexijovičovej. SSS plánuje vydať príspevky a materiály kongresu v zborníku, ktorý by mal vyjsť v roku 2017.

MIROSLAV BIELIK,
predseda Spolku slovenských spisovateľov