Zvolanie Členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov

Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov (SSS) v zmysle Stanov SSS zvoláva riadne Členské zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 7. júna 2017 (streda) v Žiline, zasadačka Mestského úradu Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, od 11.00 hod.

Program členského zhromaždenia (ďalej „ČZ SSS“):

 1. Otvorenie
 2. Procedurálne body: schválenie pracovného predsedníctva, rokovacieho a volebného poriadku, voľba členov mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
 3. Príhovory hostí
 4. Správa o činnosti, plnení programového vyhlásenia a záverov predchádzajúceho ČZ SSS, o vydavateľských výsledkoch a správa o hospodárení SSS
 5. Správa kontrolnej komisie
 6. Správa o riešení majetkovo-právnych otázok spojených s nehnuteľným majetkom SSS
 7. Správa mandátovej komisie a správa volebnej komisie ČZ SSS
 8. Diskusia
 9. Voľby predsedu, členov predstavenstva a kontrolnej komisie SSS
 10. Vyhlásenie výsledkov volieb volebnou komisiou ČZ SSS
 11. Správa návrhovej komisie a diskusia k programovým návrhom a návrhu uznesenia ČZ SSS
 12. Schválenie záverov a uznesenia, záver ČZ SSS

Riadni členovia, čestní a mimoriadni členovia a osobitne pozývaní hostia potvrdzujú svoju účasť do 26. mája 2017 na adresu: Spolok slovenských spisovateľov, Laurinská 2, 815 84 Bratislava, email: spolspis@stonline.sk

Literárny týždenník prinesie ďalšie informácie a materiály k ČZ SSS v dvojčíslach 19 – 20 a 21 – 22.

Miroslav Bielik, predseda SSS

Mapka s trasou na miesto konania Členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov 2017