Výsledky Členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov zo 7. 6. 2017 v Žiline

Fotogaléria: Členské zhromaždenie Spolku slovenských spisovateľov 7. 6. 2017 v Žiline

Predsedom Spolku slovenských spisovateľov je opäť Miroslav Bielik. Snemovanie slovenských spisovateľov súčasne potvrdilo na ďalšie štvorročné obdobie aj dvoch doterajších čestných predsedov SSS Petra Jaroša a Jaroslava Rezníka. Členmi predstavenstva, ktoré vedie predseda SSS a na ktorého zasadaniach sa môžu zúčastňovať aj jeho čestní predsedovia, sú poprední slovenskí spisovatelia, básnici, prozaici, literárni vedci a historici; má 20 členov, z ktorých 14 zvolilo Členské zhromaždenie SSS (ČZ) a šiesti sa stali jeho členmi po zvolení za tajomníkov na regionálnych zhromaždeniach odbočiek SSS. ČZ zároveň zvolilo päťčlennú kontrolnú komisiu.

Budova Mestského úradu Žilina, miesto konania Členského
zhromaždenia SSS 7. 6. 2017 v Žiline. Foto © Štefan Cifra

Členské zhromaždenie Spolku slovenských spisovateľov priznalo štatút čestného člena 26 osobnostiam slovenskej literatúry – slovenským spisovateľom, ktorí sa svojou tvorbou natrvalo zapísali do dejín slovenskej literárnej tvorby i kultúry, a štatút mimoriadneho členstva štyrom zahraničným spisovateľov, ktorí za mimoriadne zaslúžili o rozvíjanie pozitívnych literárnych vzťahov s národnými literatúrami, ktorých sú členmi, a šírenie slovenskej literatúry, kultúry a dobrého mena Slovenska v zahraničí.

 

Spolok slovenských spisovateľov, najstaršie a najväčšie spisovateľské združenie na Slovensku, po minuloročnom Kongrese slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou (pri príležitosti pamätného trenčianskoteplického kongresu v roku 1936), tentoraz rokoval na členskom zhromaždení v stredu 7. júna 2017 v Žiline v rokovacej sále Mestského úradu Žilina.
Členské zhromaždenie SSS, ktoré vyjadruje vôľu 450-člennej základne, v súlade so Stanovami Spolku zvolilo na nasledujúce štyri roky svojich predstaviteľov.

Za predsedu SSS zvolilo ČZ Miroslava Bielika.

Za členov Predstavenstva SSS boli zvolení (v abecednom poradí): Boris Brendza, Štefan Cifra, Pavol Dinka, Dalimír Hajko, Anton Hrnko, Tatiana Jaglová, Ľuboš Jurík, Roman Michelko, Jozef Mikloško, Peter Mišák, Július Lomenčík, Bystrík Šikula, Marián Servátka a Jozef Závarský. Novými tajomníkmi odbočiek SSS, ktorí budú podľa Stanov takisto členmi predstavenstva sú: Jana Borguľová (Banská Bystrica), Margita Ivaničková (Trenčín), Zuzana Kováčová (Nitra), Ingrid Lukáčová (Košice), Pavol Tomačovič (Trnava) a Igor Válek (Žilina).  (Prešovská odbočka SSS zatiaľ nejestvuje, jej založenie sa však pripravuje.)

Členmi kontrolnej komisie SSS sa stali (v abecednom poradí): Ľubor Hallon, Milan Igor Chovan, Dušan Jarina, Ján Marcinko a Zlata Matláková.

Členské zhromaždenie prijalo Programové závery a Návrh uznesenia ČZ SSS zo dňa 7. 6. 2017 v Žiline. Dokumenty sa venujú najdôležitejším aktuálnym i dlhodobým úlohám Spolku slovenských spisovateľov, ako aj dôležitým otázkam slovenskej literatúry, kultúry, verejného života, knižnej i časopiseckej tvorby a pod. ČZ vzalo na vedomie Správu o riešení majetkovoprávnych otázok spojených s nehnuteľným majetkom a návrh ďalšieho postupu a schválilo ďalšie dôležité uznesenia na riešenie majetkovoprávnych problémov, najmä k sídelnej budove SSS na Laurinskej ul. 2 v Bratislave.

Čestné členstvo Spolku slovenských spisovateľov priznalo ČZ SSS dvadsiatimšiestim významným slovenským spisovateľom, riadnym členom SSS, na znak úcty za ich celoživotné literárne dielo, šírenie umeleckého a etického posolstva a ako prejav vďaky za šírenie dobrého mena SSS. Mimoriadne členstvo SSS priznalo ČZ šiestim spisovateľom zo zahraničia, ktorí prejavujú dlhodobý pozitívny vzťah k slovenskej literatúre a kultúre, pomáhajú rozvíjať ich vzájomné vzťahy s literatúrami a kultúrami, ktoré reprezentujú, a šíria dobré meno Slovenska vo svojej vlasti.

Čestné členstvo SSS získali: Július Balco, Anton Blaha, Ján Čomaj, Michal Eliáš, Eva Fordinálová, Igor Gallo, Mária Haštová, Anton Hykisch, Juraj Chovan, Vlastimil Kovalčík, Matúš Kučera, Peter Kováčik, Mišo Kováč Adamov, Peter Liba, Jozef Mihalkovič,  Štefan Moravčík, Július Pašteka, Juraj Sarvaš, Rudolf Schuster, Ondrej Sliacky, Ján Solovič, Vincent Šabík, Viliam Turčányi, Milan Vároš, Jozef Vladár Oslvald Záhradník.

Mimoriadne členstvo SSS získali: Knut Ødegard (Nórsko), Dragan Stanić (Srbsko), Lydie Romanská, Ivo Pospíšil a Martin Kučera (všetci traja Česká republika).

Pripravujeme rozšírenú správu o konaní ČZ zo 7. 6. 2017 v Žiline, ktorú onedlho prinesieme na webovej stránke SSS, aj s fotogalériou z ČZ. Dôležité materiály o ČZ a diskusné príspevky jeho účastníkov budú publikované v najbližšom čísle Literárneho týždenníka 23 – 24/2017 .

 

Spracoval: ŠTEFAN CIFRA, správca a administrátor internetových stránok SSS a LT, zástupca šéfredaktora Literárneho týždenníka

 

(Zdroje: Sekretariát SSS, 9. 6. 2017; Predsedom Spolku slovenských spisovateľov je opäť Miroslav Bielik. Bratislava/Žilina 9. júna (TASR). In: Teraz.SK [online]. Uverejnené 9. 6. 2017, Dostupné na interenete: <T U>.)

(Uverejnené: 9. 6. 2017; aktualizované: 11. 6. 2017)