Laureátkou Ceny Spolku slovenských spisovateľov za celoživotné dielo je prof. EVA FORDINÁLOVÁ – Nová Edícia mladých slovenských autorov časopisu Dotyky a vyhlásenie výsledkov Ceny Rudolfa Fabryho 2016

SVIATOK LITERATÚRY V BUDMERICIACH

V piatok popoludní 17. decembra t. r. v obnovenom kaštieli v Budmericiach, medzi spisovateľmi známom ako Domov slovenských spisovateľov, sa uskutočnilo slávnostné rozšírené zasadanie Predstavenstva SSS, na ktorom predseda Spolku slovenských spisovateľov Miroslav Bielik odovzdal Cenu za celoživotné dielo prof. PhDr. Eve Fordinálovej, CSc. (laudátio uverejňujeme na s. 2), a čestné uznania členom SSS, ktorí sa zaslúžili o prípravu, organizáciu a úspešný priebeh Kongresu Slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou 22. a 23. 9. 2016 v Trenčianskych Tepliciach (príspevok je na s. 3).  

V podvečerných hodinách sa uskutočnila prezentácia piatich kníh novej Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky a slávnostné vyhodnotenie 8. ročníka básnickej súťaže Cena Rudolfa Fabryho, usporiadanej pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča, ktorej hlavnými organizátormi sú Spolok slovenských spisovateľov, časopis SSS pre mladú literatúru a umenie Dotyky, a spoluusporiadateľmi obec Budmerice a Literárne informačné centrum.

Prezentovali päť debutov Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky

Čarovnú atmosféru blížiacich sa Vianoc, v budmerickom kaštieli, tróniacom uprostred parku dýchajúceho zimou, navodili srdcehrejúce piesne speváckeho zboru Chorus Angelicus. Že išlo o ozajstný sviatok mladej literatúry, sa dalo tušiť už z preplnenej sály, v ktorej sa zišli desiatky mladých ľudí, viaceré osobnosti slovenskej literatúry a zástupcovia literárnych a kultúrnych inštitúcií. Nebýva zvykom, aby sa uvádzalo do života naraz päť literárnych debutov, v tomto prípade štyri básnické a jeden prozaický. V novej Edícii mladých slovenských autorov časopisu Dotyky (EMSA), ktorej iniciátorom je Spolok slovenských spisovateľov, vyšli prvé knihy autora Michala Baláža Ø a autoriek Sone Ferencovej Objímanie letokruhov, Kataríny Kolárikovej Koňarikovej Na periférii priateľstva, Ivany Kladivíkovej Mihálikovej Kovanie v krokoch a Michaely Vankovicovej Ako spať na vode.

Na úvod privítal hostí a osobitne mladých autorov starosta Budmeríc Jozef Savkuliak, ktorý deklaroval dlhodobý záujem samosprávy o podporu literárnych a kultúrnych aktivít zviditeľňujúcich ich obec, čoho dokladom je aj jej aktívna účasť v ôsmych ročníkoch súťaže Cena Rudolfa Fabryho, pomenovanej na počesť budmerického rodáka. Štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Ivan Sečík odovzdal mladým debutantom pozdrav a vyjadrenie podpory mladej literatúre od ministra kultúry SR Marka Maďariča, pod ktorého záštitou sa podujatie konalo. Čerstvé, tlačiarenskou čerňou voňajúce knižky uviedli do života – za prítomnosti autorov – posypaním „nastrihanými slovami“ generálna riaditeľka sekcie umenia MK SR a podpredsedníčka Fondu na podporu umenia Zuzana Komárová, ktorá takisto vyjadrila podporu podujatiu a mladým autorom, predseda SSS Miroslav Bielik a čestný predseda SSS Jaroslav Rezník, ktorý zaželal mladým autorom, aby ich knihy vzlietli nad Slovensko a pristáli v hlavách všetkých, no najmä malých ľudí, a aby vrúcne milovali svoju vlasť. M. Bielik vyjadril vieru, že debutujúci mladí autori úspešne vstúpia do sveta literatúry, že nová edícia bude vo vydávaní debutov pokračovať aj v budúcich rokoch a že tak umelecky nadviaže na slávnu tradíciu rovnomennej edície, v ktorej vyšlo v rokoch 1925 až 1937 – v redakcii Jána Smreka, u vydavateľa Leopolda Maznáča v Prahe – 61 kníh jedinečných slovenských spisovateľov ako J. Smrek, J. Alexy, M. Rázus, V. Roy, Š. Krčméry, M. Urban, J. C. Hronský, M. Rázus, G. Vámoš, L. Novomeský, J. Pomičan, E. B. Lukáč, J. Hrušovský, V. Beniak, R. Dilong a i.

Súťaž mladých básnikov Cena Rudolfa Fabryho zvyšuje svoju prestíž

V druhej časti podujatia vyhlásili výsledky 8. ročníka súťaže mladých básnikov. Pamiatku zakladateľskej osobnosti slovenského nadrealizmu básnika Rudolfa Fabryho, ktorého meno súťaž nesie, si uctila recitáciou jeho básne Ja je niekto iný Liliana Hodoňová, žiačka ZŠ s MŠ v Budmericiach. Tvorbu ocenených zhodnotil predseda poroty a šéfredaktor časopisu Dotyky Boris Brendza, ktorý uviedol, že Cena Rudolfa Fabryho sa stáva najprestížnejšou súťažou mladých básnikov na Slovensku, čo dosvedčuje nielen vyše 91 prihlásených autorov, ale aj kvalita ich básní. Aj preto porota udelila až šesť čestných uznaní, tri prémie a, samozrejme, hlavnú cenu súťaže. Chvíle slávnostného oceňovania popretkávali áriami Amadea Mozarta či Pavla Dvořáka talentovaní mladí slovenskí operní speváci Renátka Feriková a Juraj Kuchár, pôsobiaci vo Viedenskej štátnej opere.

Laureátkou Ceny Rudolfa Fabryho 2016 sa stala Dominika Moravčíková, ktorej cenu odovzdali Zuzana Komárová a Boris Brendza. 1. prémiu Ceny Rudolfa FabryhoCenu Spolku slovenských spisovateľov Alene Oravcovej odovzdal Miroslav Bielik, 2. prémiu – Cenu Literárneho informačného centra Magdaléne Martíškovej jeho riaditeľka Miroslava Vallová a 3. prémiu – Cenu obce Budmerice Zuzane Gážiovej starosta obce Jozef Savkuliak. Čestné uznanie získali Lucia Branišová, Tamara Pribišová, Zuzana Škápiková, Andrej Bublák, Mária Dudičová a Barbara Vojtašáková.

Vianočnú atmosféru pred záverom podujatia opäť umocnil zbor Chorus Angelicus pod dirigentskou taktovkou Janky Neščákovej jednou z najznámejších slovenských pastorál Daj boh šťastia tejto zemi, z pera Gašpara Drozda (1805 – 1879), miestneho učiteľa a organistu v Chrenovci. Na záver sa uskutočnil hodnotiaci seminár odbornej poroty, ktorá pracovala v zložení Boris Brendza, Marián Grupač a Dalimír Stano, so súťažiacimi.

Cenu Spolku slovenských spisovateľov za celoživotnú tvorbu za rok 2016 si prevzala prof. Eva Fordinálová

NAJVYŠSIE OCENENIE SSS A ČESTNÉ UZNANIA ČLENOM SSS

V popoludňajších hodinách v piatok 16. 12. t. r. si v budmerickom kaštieli na slávnostnom rozšírenom zasadaní Predstavenstva SSS prevzala prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc., najvyššie ocenenie Spolku slovenských spisovateľov – Cenu za celoživotné dielo, ktorú získala najmä za literárnovedné a literárnohistorické diela o Jánovi Hollom, Antonovi Bernolákovi, Ľudovítovi Štúrovi a iných, ako aj za jej ostatné dielo Odklínanie Vajanského: K 100. výročiu úmrtia, v ktorých predstavuje osobnosti slovenskej histórie bez ohľadu na konfesionálnu príslušnosť či ideovú rozdielnosť – z pohľadu ich prínosu pre slovenský národný život, zápasy o slovenský spisovný jazyk, kresťansko-národný základ našej literatúry a kultúry v domácom i v európskom kontexte. Cenu prof. E. Fordinálovej, ktorá sa 17. 12. dožila vzácneho jubilea, odovzdal predseda SSS Miroslav Bielik. Laudátio ocenenej spisovateľky, dlhoročnej členky SSS, predniesol Štefan Cifra. Laureátka sa poďakovala za ocenenie a uviedla, že Cenu SSS za celoživotné dielo nepokladá za bodku za svojou literárnovednou činnosťou, ale, naopak, že pre ňu predstavuje vzpruhu do ďalšej tvorivej práce. Cenu za celoživotné dielo za rok 2016 získal v júni t. r. aj spisovateľ a bývalý prezident Rudolf Schuster.

V čase Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou v Trenčianskych Tepliciach 22. a 23. 9. 2016 a po jeho uskutočnení Predstavenstvo SSS schválilo na návrh predsedu SSS udelenie čestných uznaní členom SSS i zástupcom spoluorganizátorov, ktorí sa osobnou angažovanosťou zaslúžili o jeho prípravu, organizáciu a úspešný priebeh. Niektorí z nich si prevzali ocenenia priamo na kongrese. Na slávnostnom zasadaní v Budmericiach odovzdal predseda SSS Čestné uznania za pozoruhodné tvorivé činy a príspevky v čase kongresu ďalším z nich: Viliamovi Apfelovi, Antonovi Hrnkovi, Antonovi Hykischovi, Jánovi Kačalovi, Otakarovi Kořínekovi, Júliusovi Lomenčíkovi, Bystríkovi Šikulovi, Dušanovi Kernému, Jozefovi Závarskému a Jozefovi Vladárovi. Čestné uznania za pozoruhodné tvorivé činy a príspevky pri koncipovaní záverov Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou v Trenčianskych Tepliciach 22. a 23. 9. 2016 získali Pavol DinkaŠtefan Cifra. Čestné uznanie za organizačnú činnosť pri príprave a organizovaní kongresu si prevzala odborná pracovníčka sekretariátu SSS Martinu Nemsilajová, ktorej M. Bielik za obetavú prácu osobitne poďakoval.

Oceneným blahoželáme.