Vyhlásenie CENY RUDOLFA FABRYHO 2020

Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu sa slávnostné vyhlásenie uskutočnilo 30. 3. 2021 v programe ARS LITERA na Rádiu DEVÍN

Záznam relácie: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11442/1538387

Cena Rudolfa Fabryho 2020: Výsledky súťaže mladých básnikov odzneli v Ars Litere na rádiu Devín

CENA RUDOLFA FABRYHO 2020

Cena Rudolfa Fabryho je celoštátna súťaž urče­ná mladým autorom poézie do 30 rokov, ktorí dopo­siaľ knižne nevydali básnické dielo. Súťaž sa už za­radila medzi najprestížnejšie súťaže mladých básni­kov na Slovensku. Jej renomé zvyšuje aj to, že je ano­nymná. Záujem o ňu neutícha ani počas tucta úspeš­ných ročníkov. Vyhodnotenie sa každoročne uskutoč­ňovalo počas adventných decembrových dní v Domo­ve slovenských spisovateľov v Budmericiach, v pre­krásnom prostrední Budmerického kaštieľa uprostred parku. Zúčastňovali sa ho súťažiaci, porotcovia, ale aj známi spisovatelia a ďalší hostia. V roku 2020 sa usku­točnil 12. ročník súťaže, no jeho vyhodnotenie – ako mnohé iné kultúrne podujatia na Slovensku – znemož­nili protipandemické opatrenia. A tak sa vyhlásenie výsledkov muselo uskutočniť len na diaľku. V ústre­ty vyšlo organizátorom Rádio Devín v rámci progra­mu Ars litera v utorok 30. 3. 2021, ktorý moderovala Zuzana Belková.

Účasť autorov a porota

Do 12. ročníka súťaže sa zapojilo takmer 50 mladých autorov poézie, každý do nej mohol poslať 5 až 10 básní (do 200 veršov). Kvalita príspev­kov sa z roka na rok číri a rastie, preto mala porota aj v tomto roč­níku neľahkú úlohu. Keďže sú­ťaž je anonymná, porotcovia po­čas hodnotenia nevedeli, kto je autorom súťažných prác (wor­dové súbory s básňami boli len očíslované). Predsedom poroty bol Boris Brendza, šéfredaktor časopisu Dotyky, podpredseda Spolku slovenských spisovate­ľov (SSS); ďalšími členmi boli Štefan Cifra, šéfredaktor Lite­rárneho týždenníka a tajomník SSS, a Adrijan Turan, redaktor časopisu Dotyky.

Zámer a organizátori súťaže

Zámerom Ceny Rudolfa Fabryho je podporovať tvorivosť mladých básnikov, podnecovať ich, aby na sebe pracovali, obja­vovať nové talenty a umožniť im publikovať či už v časopise Do­tyky, ale aj v Literárnom týžden­níku a napokon, najmä v prípade laureátov súťaže, aj vydať ich debutové zbierky – v rám­ci edície Mladých slovenských autorov časopisu Dotyky. Okrem toho je zámerom súťaže vzdávať úctu budmeric­kému rodákovi, významnému slovenskému nadrealistic­kému básnikovi R. Fabrymu, ktorého meno nesie.

V súčasnosti sú – okrem Spolku slovenských spiso­vateľov – spoluorganizátormi súťaže obec Budmerice, Literárny fond, Literárne informačné centrum a ako ini­ciátor súťaže časopis SSS pre mladú literatúru a ume­nie Dotyky.

Výsledky súťaže oznámili v programe Ars litera B. Brendza a Š. Cifra podobným spôsobom, ako sa to ro­bilo v Budmerickom kaštieli – od čestných uznaní cez pré­mie až po hlavnú Cenu Rudolfa Fabryho. Zároveň pred­niesli krátke hodnotenia autorov, ktorí uspeli. Špecifikom tohto ročníka bolo, že z deviatich ocenených bolo osem mladých autoriek a iba jeden mladý autor.

OCENENÍ A STRUČNÉ HODNOTENIA

ČESTNÉ UZNANIA

* VALÉRIA ENDRESZOVÁ: Jej básne sú ako mo­mentky, stručné záznamy pocitov, evokujú senzitívnosť poetickej reflexie („Tri gaštany: Pristáli mi v dlani / Len tak / Bez smiechu // bez plaču / Ukladám ich / do bezpeč­nej skrýše / s tvojím / pokojným / pohľadom“).

* DOROTA HINŠTOVÁ: Autorka vie pracovať s bás­nickým kontrastom, v jej veršoch zavše zaznie aj sarkaz­mus, ako napríklad v básni Peklo: „Ak je v pekle teplo, na zimu tam pôjdem žiť.“ (...) „Pobalím si kúsok snehu, nech v tej horúčave / spoznajú aspoň / malú nehu“; usilu­je aj o hru so slovom, i v názvoch básní ako v básni Utó­pia, utopiť sa.

* SAMUEL VAHOVSKÝ: Autor využíva poetický experiment, ako v básni Bleskový šach, v ktorej jednotlivé ťahy v šachu asociuje s metaforickými príbehom o „ven­čení vrán“ a správaním sa protihráča; v iných veršoch po­odhaľuje krutosť života („Niektoré matky sú iné: Niektoré matky povedia deťom že z nich nikdy nič nebude / Niektoré matky dajú plačúcim deťom facku aby im dali dôvod / Nie­ktoré matky povedia deťom aby si samé priniesli palicu“).

* DANIELA LYSÁ: Autorka sa usiluje o (seba)re­flexívne básne („oblečme sa do seba“; „máme len lieta­júce ústupky a komprovisy zavesené štipcami na sušiči“; „mám chuť sa hádať s vlastným ja“), absolvuje poetic­kú inventarizáciu svojich (ľúbostných) citov, inšpiruje sa aj osobnosťami umenia (Vincent van Gogh, Edit Piaf).

* ŽOFIA OVČIARIKOVÁ: Zaznamenáva chvíle exis­tenciálneho napätia, ako napríklad vo veršoch („Na polik­linike zastal čas začula som jeho hlas / znel ako žena pre­dávajúca Nota Bene / plač detí na detskom“).

PRÉMIE

IVANA TOPITKALOVÁ: Autorka vo veršoch okrem iného využíva rastlinné motívy na vyjadrenie protireči­vosti sveta, ktorý dolieha na súčasníka („strašne ma ťažia všetky neuzmierené kaktusy sveta / ich dužina / a hlina“).

KLAUDIA RYBOVIČOVÁ: Ide o subtílnu poéziu s magickým podtextom („maľuješ na mňa bo­hyňu“), v ktorej je prítomná aj konfrontácia odcudzeného živo­ta v meste s autenticitou prírody, domova („v zadnom vrecku nás škriabe tráva / z našej dediny / v krku / prehltnuté otázniky“).

LENKA KÓŇOVÁ: Ide o prí­rodnú lyriku s presahom do inti­mity pozorovateľa, ako naprí­klad vo veršoch „erupcie trávy pod vzburou / čiernych krokov...“ či „keď zo stropov opadnú hroty sĺz / na hnedé dlane zem“).

LAUREÁTKA SÚŤAŽE

Laureátkou Ceny Rudolfa Fabryho 2020 sa stala MARTI­NA HAVIEROVÁ.

Ako uviedli v hodnotení členovia poroty, „súťažné bás­ne Martiny Havierovej Z cyklu ANTIdepresívna zaznamená­vajú konfrontáciu lyrickej hr­dinky so súčasným pandemickým obdobím, ktorú re­flektuje z hľadiska pocitu individuálnej samoty a hľada­nia spriaznenej duše i z generačného hľadiska mladých ľudí; rovnako zaujímavo sa konfrontuje aj s ekologický­mi problémami v cykle Medzi zimou a betónom či v bás­ni Plastoví anjeli. Autorka vie komponovať dlhšie bás­ne, ktoré využívajú epické prvky, no na pôdoryse verša a metafory sú poeticky koncentrované a sú aj vypoin­tované. Jej poéziu možno považovať za neštylizovanú, prirodzene znejúcu generačnú výpoveď mladého člove­ka, výnimočnú aj v kontexte celej najmladšej slovenskej poézie.“ Porotcovia jej básne ohodnotili nezávisle od se­ba najvyšším počtom bodov, a tak sa zhodli, že si autor­ka zaslúži Cenu Rudolfa Fabryho v 12. ročníku súťaže.

Na záver vyhlásenia výsledkov zazneli básne autoriek ocenených troma prémiami – I. Topitkalovej, K. Rybovi­čovej, L. Kóňovej – a báseň laureátky súťaže M. Havie­rovej Inzerát Z cyklu ANTIdepresívna.

Moderátorka Ars litery Z. Belková sa s členmi poroty pozhovárala aj o spôsobe hodnotenia súťažných príspev­kov, autorských seminároch (tento rok by sa mal usku­točniť online). B. Brendza uviedol, že laureátke i ďalším mladým autorom, ktorí uspeli v súťaži, redakcia ponúkne možnosť debutovať v rámci Edície mladých slovenských autorov, čo vznikla z podnetu SSS práve v záujme pod­pory začínajúcich spisovateľov.

Záznam relácie sa dá vypočuť v archíve na webo­vej stránke RTVS – Rádia Devín (TU).

 

Súťaž Cena Rudolfa Fabryho 2020 podporil z verej­ných zdrojov Fond na podporu umenia.

Redakcia