DOTYKY
Časopis pre mladú literatúru a umenie

Dotyky začali vychádzať ako samostatný časopis od roku 1989, predtým boli prílohou časopisu Romboid pre mladú literatúru, ktorá vznikla v roku 1986. V súčasnosti vychádzajú v dvojmesačnej periodicite.

Vydáva Spolok slovenských spisovateľov v spoločnosti Brefit, s. r. o.

Vychádza s finačným príspevkom Ministerstva kultúry SR.

EV 3137/09. ISSN 1210-2210

Viac informácií o časopise: www.dotyky.net

 

____________________________________________________________________________________

Vydanie časopisu Spolku slovenských spisovateľov pre mladú literatúru a umenie

Dotyky 1/21

Prvé tohtoročné vydanie Dotykov č. 1/21 prináša blok poézie mladých autorov, ale aj príspevky, ktoré približujú začínajúcim adeptom literatúry skúsenosti starších či predstavujú svet zahraničnej literatúry a ce­lej škály umenia.

Postavenie spisovateľa je otázka diskutovaná v kaž­dej dobe je názov rozhovoru s literárnou vedkyňou, vy­sokoškolskou pedagogičkou a poetkou MÁRIOU BÁ­TOROVOU (zhovárajú sa Tamara Šimončíková-Heri­banová a Boris Brendza). Ďalší rozhovor v rámci rub­riky 7 dotykov so Zuzanou Krúpovou približuje mla­dú umelkyňu, ktorá vytvára laserom rozličné užitko­vé a dekoračné predmety. Príspevok Poznáme víťazov poviedkovej súťaže Martinus Cena Fantázie 2020 pri­náša výsledky 18 ročníka súťaže. Ľubovniansky klub vydal štvrtý zborník poézie svojich členov Prezlieka­nie sa do nového svet(r)a – o jeho obsahu sa dozviete v článku O báseň bližšie... a nechýbajú ani ukážky bás­ní 22 autorov z neho. Rubrika Blok básní predstavuje poéziu mladých autorov ANNY VALETOVEJ, RA­DOVANA RADLERA, MÁRIE JAKÚBEKOVEJ , PETRA HOTRU a VÁCLAVA PA­PEŽA. Aká je súčasná talianska ki­nematografia sa dozviete v príspev­ku MIROSLAVY KOŠŤÁLOVEJ Čím sa prikryť začiatkom zimy? – Talianskym temperamentom. V rub­rike Známy, aj prekvapujúco nezná­my nájdete Literárny profil básnika, dramatika a spisovateľa KAROLA WOJTYŁU – dnes už svätého Já­na Pavla II. a jeho básne (preklad z poľštiny Marian Slavon). Úryvok z prológu k básnickej zbierke Sester­nica Zorbu a ukážky z poézie bul­harskej poetky IRENY IVANO­VEJ, ktorú publikovala pod pseudo­nymom RENE KARABAŠ, pred­stavuje Dimitar Stojanovič, scenárista a šéfredaktor ča­sopisu L, Europesa. V Dotykoch nechýba ani tradič­ná rubrika Splachovač alebo Čo kam patrí, v ktorej „reflektuje ,diela‘, ktoré sú také nekvalitné, zlé až ab­surdné, že sa nimi nemáte vôbec zaoberať“ redaktor časopisu Adrijan Turan. Čitateľov dozaista zaujme aj 3. časť edukačného seriálu Sloboda slova i diskusie je tvoje základné občianske právo! Rubrika Ruka do ohňa prináša po jednej recenzii knihy, fil­mu, CD-čka a výstavy. V závereč­nej časti časopisu nechýbajú recen­zie kníh a tradičná (mladými autor­mi obľúbená i nenávidená) rubrika Almanach/odkazy, v ktorej redak­cia radí a hodnotí príspevky zasla­né do redakcie (AndyT). Tí úspeš­nejší majú aj v tomto čísle zverej­nené poviedky (MIRKA KOŠŤÁ­LOVÁ, ĽUBOMÍR HORÍK) či básne (DANIELA LYSÁ, FRAN­TIŠEK BÁLEŠ, KRISTÍNA TIN­KOVÁ). Na prvej strane časopisu je tradične maľba známeho výtvarní­ka a ilustrátora MARTINA KEL­LENBERGERA.

Na záver: Prvé tohtoročné Dotyky sa prihovoria každému, kto ich otvorí a prečíta, dozaista nielen mla­dým autorom.

Redakcia