Fond na podporu umenia (zdroje: MK SR)

Fond sa zriaďuje ako verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca efektívnu podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá bude nezávislá od ústredných orgánov štátnej správy, pričom túto inštitúciu budú riadiť a o prideľovaní  prostriedkov budú rozhodovať samotní zástupcovia umeleckej obce. Orgánmi fondu budú rada, dozorná komisia a riaditeľ. Štatutárnym a zároveň najvyšším orgánom fondu bude rada, ktorá bude schvaľovať všetky kľúčové dokumenty fondu, ako aj voliť svojho predsedu a podpredsedu, riaditeľa fondu, či vymenúvať členov odborných komisií. Rada bude mať deväť členov, pričom jednou z podmienok na vymenovanie za člena rady je aspoň päťročná odborná prax v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu. Tým by sa mala zabezpečiť dostatočná profesionalita riadenia fondu. Kontrolným orgánom fondu bude trojčlenná dozorná komisia. Výkonným orgánom fondu bude jeho riaditeľ, ktorý bude rozhodovať o poskytnutí finančných prostriedkov fondu. Jednotlivé žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov budú posudzovať odborné komisie, ktorých členov bude menovať rada na návrh profesijných združení v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu. O poskytnutí finančných prostriedkov jednotlivých žiadateľov bude riaditeľ rozhodovať na základe hodnotenia odbornej komisie.

Návrh zákona bol 12. septembra 2014 schválený Národnou radou Slovenskej republiky (Zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.).

Zdroj: Fond na podporu umenia [online]. [sekcia médií, audiovízie a autorského práva, sekcia umenia a štátneho jazyka, referát styku s médiami MK SR]. In: Ministerstvo kultúry SR. Aktualizované 14. 7. 2015. [Citované : 14. 7. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>. 

 

* Štatút Fondu na podporu umenia

 

* Rokovací poriadok rady Fondu na podporu umenia

 

* Členovia Rady Fondu na  podporu umenia

„Minister kultúry Marek Maďarič vymenoval dnes (30. 3. 2015) deviatich členov rady Fondu na podporu umenia. Piatich členov navrhla ministrovi na vymenovanie odborná obec, menovanie zvyšných štyroch bolo v jeho kompetencii. Rada Fondu ako najvyšší orgán tejto novovytvorenej verejnoprávnej inštitúcie napríklad volí a odvoláva riaditeľa, schvaľuje spôsob hodnotenia žiadostí o podporu a zásady a kritériá poskytovania finančných prostriedkov. Na prvom zasadnutí rady si jej členovia spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu rady. Členmi rady Fondu na podporu umenia sa stali: Pavol Weiss (spisovateľ, dramatik, galerista a podporovateľ umenia), Vladimír Kyseľ (folklorista, dramaturg a dokumentátor), Peter Michalovič (filozof, estetik, pedagóg a kurátor), Anna Miklovičová (prezidentka Únie odborového zväzu profesionálnych hudobníkov), Irina Čierniková (profesorka v odbore tanečné umenie), Zora Rusinová (teoretička, kurátorka a kritička), Zora Jaurová (divadelná  dramaturgička, producentka, kritička a prekladateľka), Alexander Halvoník (literárny publicista, prozaik, kritik a interpret) a Zuzana Komárová (generálna riaditeľka sekcie umenia a štátneho jazyka MK SR).

Zdroj: Minister kultúry vymenoval členov rady Fondu na podporu umenia [online]. [referát pre styk s mediami]. In: Ministerstvo kultúry SR. Uverejnené: 30. 3. 2015. [Citované : 14. 7. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.

 

* Predseda a funkčné obdobia členov Rady fondu umenia

Bratislava: Novovymenovaní členovia rady Fondu na podporu umenia sa dnes (15. 4. 2015) v priestoroch ministerstva kultúry zišli na prvom zasadnutí rady, ktoré viedol minister kultúry Marek Maďarič. Po prevzatí menovacích dekrétov si každý člen rady vyžreboval dĺžku svojho funkčného obdobia. Dva roky tak budú jej členmi Zora Jaurová, Zuzana Komárová a Pavol Weiss, štyri roky Irina Čierniková,  Anna Miklovičová a Zora Rusinová, a šesť rokov Alexander Halvoník, Vladimír Kyseľ a Peter Michalovič. Za prvého predsedu rady Fondu na podporu umenia jej členovia v tajnom hlasovaní zvolili Petra Michaloviča a podpredsedníčkou sa stala Zuzana Komárová.

Prvé zasadnutie rady Fondu na podporu umenia. [referát pre styk s mediami]. In: Ministerstvo kultúry SR. Uverejnené: 30. 3. 2015. [Citované : 14. 7. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.