SLOVENSKÉ KRAJANSKÉ PRINTOVÉ PERIODIKÁ

Slovenské printové médiá v Srbsku 

Hlas ľudu
Informačno-politický týždenník
Zakladateľ: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny
Vydáva Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu
Adresa: Hlas ľudu, Bulvár oslobodenia 81/V, 21 000 Nový Sad, Srbsko
Kontakt: Vladimíra Dorčová-Valtnerová, zodpovedná redaktorka
Tel.: +381-(0)21-47-20-840, mobil: +381-(0)63-472-084
E-mail: nvu@hl.rs
Objednávka časopisu: hl.rs/objednavka
Internet: hl.rs

Vzlet
Spoločensko-zábavný mesačník pre mládež
Vychádza od roku 1970 ako jediný mládežnícky mesačník vojvodinských Slovákov.
Ročník: 44
Vydáva Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu
Adresa: Vzlet, Bulvár oslobodenia 81/V, 21 000 Nový Sad, Srbsko
Kontakt: Stevan Lenhart, zodpovedný redaktor
Tel.: +381 21/47 20 840
E-mail: vzlet@hl.rs
Objednávka časopisu: www.vzlet.rs/predplatne
Internet: www.vzlet.rs; www.facebook.com/pages/%C4%8Casopis-Vzlet/271707499884

Nový život
Mesačník pre literatúru a kultúru
Časopis založili v roku 1949.
Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci s finančnou podporou Fondu Slovenské tlačené slovo NRSNM, Nový Sad, Pokrajinského sekretariátu pre kultúru, Nový Sad, Ministerstva kultúry Republiky Srbsko, Belehrad, a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Bratislava.
Adresa: Vzlet, Bulvár oslobodenia 81/V, 21 000 Nový Sad, Srbsko
Kontakt: Adam Svetlík, šéfredaktor
Redakční spolupracovníci: Ladislav Čáni, Zuzana Čížiková, Vladislava Feketeová, Katarína Hricová, Martin Prebudila, Marína Šimáková Speváková, Zuzana Týrová a Vladimír Valentík
ISSN 0351-3610
Objednávky na predplatné: svcentrum@stcable.rs
Internet: www.svcentrum.com/index.php/novy-zivot

Zornička
Časopis pre deti
Mesačník Zornička založili roku 1939 v Báčskom Petrovci.
Vydáva Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci
Adresa: Vzlet, Bulvár oslobodenia 81/V, 21 000 Nový Sad, Srbsko
Kontakt: Pavel Matúch, hlavný a zodpovedný redaktor, Martin Prebudila, zástupca
Členovia redakcie: Zuzana Týrová, Andrea Speváková, Ružena Šimoniová−Černáková a Miroslav Demák
Objednávky na predplatné: svcentrum@stcable.rs
Internet: www.zornicka.com

Rovina
Slovenský magazín
Rodinný magazín založili roku 1994 v Báčskom Petrovci.
Vydáva Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave, Slovenská republika; Pokrajinského sekretariátu pre kultúru Nový Sad, Srbsko a Fondu Slovenského tlačeného slova NRSNM Nový Sad, Srbsko
Adresa: Vzlet, Bulvár oslobodenia 81/V, 21 000 Nový Sad, Srbsko
Kontakt: Ján Hlaváč, šéfredaktor
Objednávky na predplatné: svcentrum@stcable.rs
Internet: www.svcentrum.com/index.php/rovina

Národný kalendár
Vydáva Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci.
Periodicita: raz do roka
Adresa: Vzlet, Bulvár oslobodenia 81/V, 21 000 Nový Sad, Srbsko
Kontakt: Vladimír Valentík, zostavovateľ
Členovia redakcie: Michal Ďuga, Ján Hlaváč, Víťazoslav Hronec, Mária Lučetíncová a Pavel Matúch
Objednávky na predplatné: svcentrum@stcable.rs
Internet: www.svcentrum.com/index.php/narodny-kalendar

Aurora
Časopis pre umenie a kultúru
Vydáva Slovenský kultúrno-umelecký spolok hrdinu Janka Čmelíka, Stará Pazova
Periodicita: občasník
ISSN 1452-1369

Naša reč
Informatívny mesačník  obce Báčsky Petrovec

Vydavateľ: obec Báčsky Petrovec
Zodpovedná redaktorka: Katarína Melegová-Melichová
Periodicita: raz za mesiac
Adresa: Kolárova 6, 21 470 Báčsky Petrovec
Tel./fax.: 921-780-247
E-mail: opstina@backipetrovec.rs
Vychádza v slovenčine i v srbčine.

Petrovské noviny
Informátor Rady Miestneho spoločenstva Petrovec

Vydavateľ: Ján Brna, predseda rady
Periodicita: dvojtýždenník
Adresa: Petrovské noviny, Ul. Kollárova č. 3, Báčsky Petrovec
E-mail: opstina@backipetrovec.rs

Pazovský kalendár
Miestnu ročenku založil v roku 2001 v Starej Pazove Miroslav Demák, ktorý bol aj redaktorom jeho prvých ročníkov.
Vydáva obec Stará Pazova.
Kontakt: Martin Prebudila, redaktor

Slovenské printové médiá v Rumunsku 

Dolnozemský Slovák
Časopis Slovákov v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku
Časopis bol prvým ústredným informátorom o národnom, spoločenskom, politickom a kultúrnom živote Slovákov vo Vojvodine. Prvé číslo vyšlo v Novom Sade roku 1902. Majiteľom, vydavateľom a zodpovedným redaktorom bol vtedy známy novosadský právnik Dr. Miloš Krno.
Vydavatelia: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Slovenská sekcia Spolku vojvodinských spisovateľov, Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci, Celoštátna slovenská samospráva, Čabianska organizácia Slovákov, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v Rumunsku
Periodicita: štyri razy ročne spolu s knižnými vydaniami
Kontakty: Ivan Miroslav Ambruš z Rumunska, hlavný a zodpovedný redaktor; redakcia: Alžbeta Uhrinová Hornoková (Maďarsko), a Martin Prebudila (Srbsko); redakčná rada: Dagmar Mária Anoca, Miroslav Demák, Ján Fuzik, Michal Harpáň (predseda), Pavel Hlásnik, Mária Katarína Hrkľová, Anna Ištvánová, Martin Štrbka, Vladimír Valentík
Adresa redakcie: 315500 Nadlak, ul. Independenţei č. 36, jud. Arad, Rumunsko
Tel.: 00-40-(0)257-473517
E-mail: kvsivankrasko@gmail.com
ISSN 1454-5489