Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, spol. s r. o. (ďalej VSSS) vydáva knižné diela pôvodnej slovenskej a prekladovej tvorby.

Prioritou VSS je podľa Stanov SSS vydávanie pôvodnej tvorby najmä členov SSS.

VSSS je edičným útvarom Spolku slovenských spisovateľov, ktorý zriadilo Predstavenstvo SSS na plnenie svojich programových cieľov. Rozhodujúci vplyv na tvorbu edičného plánu VSSS má edičná rada, ktorú menuje predseda SSS po schválení v Predstavenstve SSS.

Viac informácií: www.vsss.sk

 

Novinky z knižnej produkcie Vydavateľstva SSS a SSS v roku 2023