Pohreb kardinála Jána Chryzostoma Korca – 31. 10. 2015

01.11.2015 06:58

Tisícky veriacich, predstavitelia cirkví, čelní predstavitelia štátu, samosprávy, združení, spolkov i verejných inštitúcií, sa v Katedrálnej bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade v sobotu 31. októbra 2015 rozlúčili s kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom, ktorý zomrel v sobotu 24. októbra vo veku 91 rokov.

So zosnulým nitrianskym emeritným biskupom kardinálom Jánom Chrzyostomom Korcom sa do nitrianskej katedrály prišlo rozlúčiť dvadsaťšesť biskupov, vrátane troch kardinálov, stovky kňazov a rehoľníkov a tisícky veriacich. Medzi nimi aj apoštolský nuncius na Slovensku Mario Giordana, kardináli Jozef Tomko, Stanisław Dziwisz a Joachim Meisner, biskupi a zástupcovia biskupských konferencií z okolitých krajín. Prítomní boli aj traja najvyšší slovenskí ústavní činitelia – prezident SR Andrej Kiska, predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini a predseda vlády SR Robert Fico.

Na fotografii vpravo (hore) vystavená truhla s ostatkami kardinála Jána Chrazostoma Koca počas zádušnej omše v Katedrálnej bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade, ktorej predsedal krakovský arcibiskup kardinál Stanisław Dziwisz

Ešte pred pohrebom telesné ostatky kardinála Jána Chryzostoma Korca vystavili pred biskupským palácom pri soche pápeža, dnes už svätého Jána Pavla II. „Práve jeho mal otec kardinál vo veľkej úcte a obdive. On ho vlastne ustanovil za nitrianskeho biskupa v roku 1990.“ – povedal nitriansky biskup Viliam Judák. Potom ich preniesli do Katedrály svätého Emeráma, kde začali obrady. Veriaci prichádzali do chrámu, aby emeritnému nitrianskemu biskupovi vzdali úctu. Spoločné modlitby za zosnulého sa začali popoludní.

Zádušnej sv. omši predsedal krakovský arcibiskup kardinál Stanisław Dziwisz, bývalý tajomník pápeža sv. Jána Pavla II., koncelebrovali emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál Jozef Tomko, emeritný kolínsky arcibiskup kardinál Joachim Meisner, apoštolský nuncius na Slovensku Mario Giordana, bratislavský arcibiskup-metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský a nitriansky biskup Viliam Judák.

Kardinál Ján Chyrzostom Korec, emeritný nitriansky biskup

Krakovský arcibiskup kardinál Stanisław Dziwisz o Jánovi Chryzostomovi kardinálovi Korcovi okrem iného uviedol: „Poznal som kardinála prostredníctvom Svätého Otca, stretávali sa často, pre mňa to bol národný hrdina, a navždy to tak zostane. Hovoriť o histórii Slovenska nemožno bez kardinála Korca.“ a dodal: „Bránil dôstojnosť ľudskej osobnosti a právo na život v slobode. Zaplatil za to vysokú cenu. Nech nás dnes zjednotí vrúcna modlitba za dušu zosnulého pastiera. Nepýtajme sa Boha, prečo nám ho vzal, ale ďakujem Bohu za to, že nám ho dal, že ho dal cirkvi na Slovensku i celej cirkvi.” Čítanie z knihy proroka Izaiáša na zádušnej omši predniesol slovenský herec a recitátor Jozef Šimonovič.

Na fotografii vpravo: Vyvrcholením Národnej púte veriacich zo Slovenska do Ríma bola 15. 2. 2000 audiencia u Svätého otca v Aule Pavla VI. vo Vatikáne. Na snímke Svätý otec požehnávajúci slovenských pútnikov s kardinálom Jánom Chryzostomom Korecom (vľavo) a kardinálom Jozefom Tomkom (vpravo)

Prácu a život kardinála Korca ocenil vo svojej kázni aj nitriansky biskup Viliam Judák, podľa ktorého ľudská, kňazská, pracovitá, strastiplná a heroická životná dráha zosnulého kardinála predstavuje život, ktorý by mohol byť námetom hneď na niekoľko románov. Okrem iného citoval novinára Romana Kaliského, ktorý kardinála Korca nazval: obranca viery, vlasti a človeka. Pred rokom 1989 bol, ako ho nazvala západná tlač, „biskupom v montérkach“, u nás však bol, ako ďalej uviedol V. Kudák, biskupom pôsobiacim medzi vysokoškolákmi, intelektuálmi, bol však rovnako ľudským, keď sa rozprával s babkou z posledného lazu; zároveň bol bohato literárne činný – človek medzi ľuďmi. V homílii, ktorú predniesol, citoval aj časť testamentu kardinála Jána Chryzostoma Korca, v ktorom uvádza:

„Z Božieho daru a milosti usiloval som sa žiť a pracovať a pôsobiť v duchu viery... Za všetko dobré ďakujem tejto darovanej viere, ktorú som si rozvíjal úctou a prosbami k Matke Božej, tiež Matke jednej, svätej katolíckej a apoštolskej Cirkvi, v ktorej som sa usiloval byť vždy verným každému nástupcovi sv. Petra ako Skale. Túto oddanosť viery som sa usiloval prejavovať životom i v nútenom civilnom živote – v prenasledovaní, v továrňach, vo väzení, v postavení biskupa, najprv skrytej Cirkvi od roku 1951 do roku 1989, potom ako nitriansky diecézny biskup do roku 2005 v úrade, odvtedy ako emeritný biskup. Za svoje postoje viery vďačím povolaniu do Spoločnosti Ježišovej, ktorej duchom som sa usiloval žiť od roku 1939. Svoje presvedčenie viery som šíril apoštolátom a vkladal som ho aj do svojich početných kníh, v ktorých je vyjadrený môj duchovný testament i odkaz pre slovenský národ. To isté je vyjadrené aj v mnohých mojich článkoch a prejavoch, ktorých písomné znenie je uložené v mojom archíve...“ A ďalej pokračuje: „Modlím sa za svojich príbuzných, za všetkých, s ktorými som v živote spolupracoval ako s jednotlivcami tak s hnutiami – detí, rodín, zvlášť s Rodinou Nepoškvrnenej. Ďakujem Pánu Bohu za všetkých, ktorých som tajne alebo verejne vysvätil, za Kristových kňazov, zvlášť synov Don Bosca. Modlím sa za seminár sv. Gorazda, za nitrianskych kňazov a veriacich, za celú Cirkev na Slovensku, za veriacich iných cirkví, s ktorými nás spája tá istá sviatosť krstu. Modlím sa za všetkých, ktorí veria vo Všemohúceho. A modlím sa i za neveriacich a hľadajúcich...“ Končí sa slovami: „V nádeji na stretnutie s láskavým a milosrdným Pánom, na naše spoločné stretnutie s Ním, prosím o modlitby, aby som dobre dokončil svoj tunajší život v dôverujúcej viere a láske. Salve Regina, Mater misericordiae...“

Na fotografii vľavo (dolu): Matka Tereza (v strede) v Nitre medzi nitrianskymi veriacimi. Významná prestaviteľka kresťanského sveta Matka Tereza z Kalkaty, nositeľka Nobelovej ceny za mier, prišla z 13. 5. 1990 na trojdňovú návštevu Slovenska. Zavítala do starobylej Nitry, kde sa k jej slávnostnému uvedeniu konala v kostole Piaristov svätá omša. Kocelebrovali ju nitriansky biskup mons. Ján Chryzostom Korec (vpravo) a biskup mons. Pavol Hnilica (vľavo)

V závere svätej omše spomínali na kardinála Jána Chryzostoma Korca viacerí rečníci. S prvou spomienkou sa prihovoril kardinál Tomko, ktorý pomenoval kardinála Jána Chryzostoma Korca ako nástupcu Metoda na Metodovom stolci. Je známe, že koncom deväťdesiatych rokov kardinál Korec dával duchovné cvičenia pápežovi Jánovi Pavlovi II. a Rímskej kúrii. Ako uviedol kardinál Tomko: „Keď ho predstavil Ján Pavol II. už ako svedka a ten človek začal hovoriť, každé jeho slovo malo svoju váhu, to neboli iba slová, čo robili svedectvo, to bola je prítomnosť, jeho osobnosť...“ Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup-metropolita, predseda Konferencie biskupov Slovenska, prečítal telegram Svätého Otca Františka k úmrtiu kardinála Korca a zároveň prejavil úprimnú sústrasť za Konferenciu biskupov Slovenska. Provinciál Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej P. Rudolf Uher SJ prečítal list Adolfa Nicolasa, generálneho predstaveného Spoločnosti Ježišovej, do ktorej zosnulý kardinál patril.

Na kardinála spomínal aj predseda vlády Slovenskej republiky Róbert Fico a primátor mesta Nitra Jozef Dvonč. Premiér vyzdvihol jeho lásku k Slovensku, veľké vlastenectvo, ako uviedol, bol to vynikajúci, dobrý človek, veľmi rozhľadený, mal silný národný a sociálny rozmer a bol duchovnou ozdobou Slovenska. Primátor Nitry uviedol v mene mesta Nitra i Nitrianskeho samosprávneho kraja, že tak ako matka slovenských miest Nitra prirástla k srdcu kardinálovi Korcovi, i keď pochádzal z neďalekých Bošian, obyvateľom mesta a kraja prirástla k srdcu Jeho Eminencia kardinál Korec a že pre nich zostane symbolom vernosti slovenskému národu a vlastnému presvedčeniu.

V mene generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) Miloša Klátika sa prítomným prihovoril Milan Krivda, biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku. Za kňazov a veriacich Nitrianskej diecézy spomínal na kardinála kňaz Jozef Varhaník z farnosti Trenčín-juh. V mene hnutí a spoločenstiev, ktoré v minulosti viedol kardinál Korec, si uctila zosnulého nitrianskeho emeritného biskupa predsedníčka Fóra kresťanských inštitúcií Kataríny Hulmanová. Rozlúčkovú báseň predniesol jej autor Teodor Križka.

Po pohrebných obradoch kardinála Jána Chryzostoma Korca pochovali v dolnej lodi Katedrály sv. Emeráma, ako si to sám želal. Smútočný obrad nad hrobom vykonal krakovský arcibiskup kardinál Stanisław Dziwisz.

Zádušnú svätú omšu sledovali na obrazovke na nitrianskom hradnom kopci tisícky veriacich, ktoré sa s kardinálom Jánom Chryzostomom prišli rozlúčiť.

Foto: archív RKC, Biskupstvo Nitra

Interentové zdroje

Videozáznamy

  • Pohreb kardinála Jána Chryzostoma Korca [video]. In: RTVS: Televízia. Uverejnené: 31. 10. 2015 11:00. [Citované 4. 11. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
  • Pohreb kardinála [video]. In: Televízia Nitrička. Pridal: Miroslav Lyko, dňa: 31.10.2015 07:54:50. [Citované 4. 11. 2015]. Dostupné z internetu:  <TU>.
  • Slovensko sa rozlúčilo s kardinálom Korcom [video]. In: Televízia Nitrička: regionálna televízia. [Citované 4. 11. 2015]. Pridal: Miroslav Lyko, dňa: 31.10.2015 07:50:39. Dostupné z internetu: <TU>.

Textové zdroje

  • Korec, Ján Chryzostom, SJ: Bibliografia niektorých kňazov [online].  In: Dominikáni – Rehoľa kazateľov na Slovensku. [Citované 5. 11. 2015.] Dostupné z internetu: <TU>.
  • Kardinála J. Ch. Korca pochovali v nitrianskej katedrále  (Miroslav Lyko, hovorca nitrianskeho biskupstva) [online]. In: Rímsko-katolícka cirkev: Biskupstvo Nitra. Uverejnené: 6. november 2015. [Citované 5. 11. 2015.] Dostupné z internetu: <TU>.
  • Telesné pozostatky kardinála Korca sú už v Katedrále svätého Emeráma (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič) [online]. In: Hlavné správy: Konzervatívny denník. Uverejnené: 30. októbra 2015. [Citované 5. 11. 2015.] Dostupné z internetu: <TU>.
  • S kardinálom Korcom sa rozlúčili tisícky veriacich  [online].  In:  Konzervatívny výber: Kresťanstvo. Uverejnené: 31. októbra 2015. [Citované 5. 11. 2015.] Dostupné z internetu: <TU>.