PRIESKUM O LITERÁRNOM TÝŽDENNÍKU – časopise Spolku slovenských spisovateľov

Prispejte k tematickému, obsahovému, výtvarnému a grafickému profilovaniu a skvalitneniu Literárneho týždenníka.

Privítame, ak sa zapojíte do čitateľského prieskumu na tému, čo vás najviac zaujalo v LT v roku 2018 a od začiatku roka 2019, a pošlete nám aj vaše námety a návrhy na skvalitnenie LT.

Redakcia Literárneho týždenníka

Čitateľský prieskum o Literárnom týždenníku (ELEKTRONICKÝ FORMULÁR)

Vyplnením a odoslaním formulára poskytujem súhlas na uverejnenie mojich návrhov s uvedením mena a priezviska, resp. aj mesta/obce (presná adresa, číslo telefónú a e-mail nebudú uverejnené).

Zvoľte súbor
Zvoľte súbor

_________________________________________________________________

Textový súbor Čitateľský prieskum o Literárnom týždenníku

Ak chcete, môžete anketový lístok vyplniť aj v textovom súbore a zaslať na e-mailovú adresu literarny.tyzdennik@gmail.com pomocou elektronickej pošty, ktorá je sprístupnená dolu, resp. prostredníctvom svojho e-mailu, alebo fyzickou poštou s označením ČITATEĽSKÝ PRIESKUM na adresu LITERÁRNY TÝŽDENNÍK, Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1. Súbor si môžete stiahnuť tu: Čitateľský prieskum o Literárnom týždenníku.
 

_________________________________________________________________

Elektronická pošta na odoslanie textového súboru Čitateľský prieskum o Literárnom týždenníku

Zvoľte súbor

Vážení čitatelia,

ako sme avizovali v prvých tohtoročných Literárnych týždenníkoch, od začiatku roka 2019 sa usilujeme skvalitniť náš časopis tak z hľadiska tematického zamerania, obsahu, úrovne žurnalistických žánrov, ako aj jeho výtvarnej a grafickej úpravy. Systematicky sme začali posilňovať esejistickú tvorbu, ale aj kratšie žurnalistické žánre ako fejtón, glosa či črta. Reprofilovali sme rubriku komentárov na Analýzy a prognózy/Z domova a zo sveta. Popri recenzovaní podujatí z oblasti divadla, hudby a spevu sme sa začali intenzívnejšie venovať aj recenzistike filmov. Rozvinuli sme už úspešnú stranu pre Vizuálne umenie – s profilmi výtvarných umelcov, hodnoteniami ich diel a výstav. Začalo sa nám dariť prinášať reportáže, či už zo súčasnosti, alebo z oblasti kultúrnej histórie. Obnovili sem dvojstranu so slovenskou pôvodnou literárnou tvorbou – s prózou a poéziou, kde uverejňujeme aj tvorbu víťazov literárnych súťaží. Postupne sa usilujeme skvalitňovať i recenznú dvojstranu, čoho dokladom je nárast záujmu o publikovanie. Ako novú profilujeme stranu Zo sveta literatúry – s príspevkami, recenziami a ukážkami z tvorby zahraničných i slovenských krajanských spisovateľov, či s informáciami o prekladoch diel našich spisovateľov zahraničí. V rubrike Servis naďalej prinášame správy zo života SSS, z regionálneho literárneho života, jubileá i nekrológy, knižné novinky či obsahy časopisov. Trvalej obľube sa teší štandardná zadná strana LT – s humoristickým LiTERÁRIOM, karikatúrami a Fórom kultúrnej verejnosti – s čitateľskými názormi a pohľadmi na rozličné témy.

V záujme prehĺbenia kvality LT si vás dovoľujeme požiadať o zapojenie do ankety, v ktorej chceme zmapovať váš záujem o jednotlivé rubriky, ako aj získať podnety a informácie, o ktoré témy by ste mali na stránkach nášho časopisu záujem.

Odpovede nám môžete posielať na e-mail literarny.tyzdennik@gmail.sk alebo poštou na adresu Literárny týždenník, Laurinská 2, 815 84 Bratislava.

Výsledky ankety a konkrétne námety na skvalitnenie nášho časopisu uverejníme.

Ďakujeme za dlhodobú dôveru a podporu nášho časopisu.

ŠTEFAN CIFRA, šéfredaktor Literárneho týždenníka