Inzercia v Literárnom týždenníku – FILANTROPICKÝ SKUTOK PRE SLOVENSKÚ KULTÚRNU VEREJNOSŤ

Možnosť inzercie v Literárnom týždenníku

V úsilí zachrániť vydávanie a podporiť tvorbu Literárneho týždenníka – časopisu Spolku sloven­ských spisovateľov – v zložitých podmienkach, ktorých príčinou je najmä nepridelenie nijakej dotácie pre Literárny týždenník na rok 2022 Fondom na podporu umenia, ako aj  dlhodobejší pokles stánkového predaja časopisu v dôsledku protipandemických opatrení,

ponúkame

PODNIKATEĽOM, ORGANIZÁCIÁM,
INŠTITÚCIÁM A INÝM SUBJEKTOM

MOŽNOSŤ ZVEREJNENIŤ INZERCIU,

propagujúcu kultúrne podujatia, múzejnú a galerijnú výstavnú činnosť, kniž­nú produkciu vydavateľstiev, ponuku kníhkupectiev, jedinečné atrakcie kultúrnej a prírodnej turistiky a pod., podnikanie v cestovnom ruchu, vidieckej turistike a agroturistike, vinárstve, vino­hrad­níctve, gastronómii, hotelierstve, kúpeľníctve či v iných oblastiach služieb a obchodu.

Inzerciu publikovanú v tlačenom Literárnom týždenníku zverejníme aj na webových stránkach (www.literarny-tyzdennik.sk).

***
Obraciame sa na všetkých našich čitateľov, priaznivcov a podporovateľov, a osobitne na členov Spolku slovenských spisovateľov, jeho predstavenstva a odbočiek, ako aj na všetkých slovenských spisovateľov, publicistov, umeleckých tvorcov, vedcov a miestnych vzdelancov, manažérov kultúry či osvetových pracovníkov, teda na celú slovenskú kultúrnu verejnosť, aby o možnosti inzercie v Literárnom týždenníku informovali svojich známych, ktorí by ju mohli využiť, a tým filantropicky podporiť náš časopis v neľahkej situácii, v ktorej sa nachádza.
Za podporu ďakujeme. Pomôžete zachrániť Literárny týždenník!

Redakcia

 

Cenník inzercie

Rozmer časopiseckej strany:
výška 47,00 cm x šírka 31,50 cm

Sadzba celostránkovej inzercie:
výška 40,00 cm x šírka 27,50 cm

Celá časopisecká strana: 2 000 €
Polovica strany: 1 000 €
Štvrtina strany: 500 €
Menšia plocha: podľa dohody

V prípade opakovanej inzercie sa dá dohodnúť zľava.

Inzercia je plnofarebná.

Ak máte záujem inzerovať v Li­terárnom týždenníku, napíšte nám na e-mail: literarny.tyzdennik@gmail.com.

Po dohodnutí špecifikácie (obsah inzercie; kva­lita obrazových materiálov; formát textu, jeho prípadná ja­zyková úprava) sa dohodneme na termíne zverejnenia inzerátu.
V objednávke uveďte názov objednávateľa, adresu s PSČ, IČO a rozmer inzercie.

Poznámka:
Redakcia si vy­hra­dzuje právo odmietnuť inzerát, ktorý by bol v rozpore s hodnotovým zameraním ča­sopisu alebo etickým konaním či dobrými mravmi.