OTÁZKY ANKETY LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA NA TÉMU
SLOVENSKÁ PÔVODNÁ A PREKLADOVÁ LITERATÚRA, KNIŽNÁ KULTÚRA A ČASOPISECKÁ TLAČ

 

OTÁZKA č. 1: Považujete za dôležité iniciovať LEGISLATÍVNY NÁVRH ZÁKONA O KNIHE, ktorý by obsahoval nástroje na aplikáciu modelu dlhodobej systematickej podpory autorov, vrátane definovania SOCIÁLNEHO ŠTATÚTU SPISOVATEĽA a garantovania jeho honorovania, tvorby a vydávania knižných diel slovenskej pôvodnej a prekladovej umeleckej literatúry s osobitným zreteľom na zabezpečenie ich distribúcie do regionálnych a miestnych knižníc a škôl?

OTÁZKA č. 2: Malo by existovať samostatné ŠTÁTNE VYDAVATEĽSTVO NA VYDÁVANIE KNIŽNÝCH DIEL slovenskej pôvodnej a prekladovej umeleckej literatúry, vrátane diel klasickej krásnej literatúry?

OTÁZKA č. 3: Mal by štátny grantový systém kultúry cielene zabezpečovať EXISTENČNÉ PODMIENKY PRE REDAKČNÚ TVORBU, VYDÁVANIE A ŠÍRENIE NEKOMERČNÝCH tlačených ČASOPISOV so zameraním na pôvodné slovenské umenie, kultúrnu históriu a reflexiu života spoločnosti i sprístupňovanie klasickej a náročnej zahraničnej literatúry?

OTÁZKA č. 4: Ste za to, aby sa vytvorili PODMIENKY NA OPÄTOVNÉ VYUŽÍVANIE BUDMERICKÉHO KAŠTIEĽA pre potreby tvorby slovenských spisovateľov, usporadúvania domácich i medzinárodných literárnovedných a umenovedných seminárov, literárnych súťaží a podujatí, tým aj na prezentáciu slovenskej literatúry a umenia ako súčasti národnej kultúry a jej príspevku do klenotnice európskej kultúry?

OTÁZKA č. 5: Mal by existovať štátny systém NA PODPORU MAPOVANIA ŽIVOTA A DIELA ŽIJÚCICH SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV z domova i zo zahraničia, ako aj súčasného literárneho života, edičných titulov, literárnych periodík – v záujme záchrany a sprístupňovania literárneho nehmotného kultúrneho dedičstva, ktoré je integrálnou súčasťou slovenskej národnej kultúry, bytia slovenského národa a ktoré si ako také zaslúži náležitú ochranu a starostlivosť o jeho dokumentáciu?

OTÁZKA č. 6: Máte návrhy na koncepčné riešenie podpory autorov, tvorby, vydávania a šírenia slovenskej pôvodnej a prekladovej literárnej tvorby a časopisov, vrátane skúseností zo zahraničia? Ak áno, uveďte aké (v textovom boxe vpravo).

 

POZNÁMKA:

Ak chcete, zdôvodnenie alebo návrhy uveďte v sprievodnom súbore, ktorý môžete k ankete priložiť.

ANKETA LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA NA TÉMU SLOVENSKÁ PÔVODNÁ A PREKLADOVÁ LITERATÚRA, KNIŽNÁ KULTÚRA A ČASOPISECKÁ TLAČ

Zvoľte súbor


 

 

 

 

ANKETA LT NA TÉMU SLOVENSKÁ

PÔVODNÁ A PREKLADOVÁ LITERATÚRA,

KNIŽNÁ KULTÚRA A ČASOPISECKÁ TLAČ