Archív článkov

10.09.2021 11:09

Pripravuje sa Chalupkovo Brezno 2021

Po ročnej vynútenej prestávke sa organizá­tori tradičnej prehliadky záujmovej umeleckej tvorivosti pedagogických pracovníkov opäť pripravujú na svoj 53. ročník. Konať by sa mal vdňoch14. – 16. októbra 2021 v klasickom for­máte. Záujemcovia o aktívnu účasť na prehliadke majú možnosť prihlásiť sa do...
Celý článok
10.09.2021 11:08

Matičiari si pripomenuli ANDREJA SLÁDKOVIČA

V roku 2020 si kultúrna verejnosť na Sloven­sku zaspomínala na „pohronského slávika“ Andre­ja Sládkoviča (30. marca 1820 Krupina) pri príle­žitosti 200. výročia jeho narodenia. Matica slo­venská v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV Hrochoť si túto skutočnosť plánovala slávnost­ne pripomenúť...
Celý článok
10.09.2021 11:00

Juhočeskí spisovatelia v Trnave predstavili tri publikácie

Vo štvrtok 12. augusta 2021 v záhrade Knižni­ce Juraja Fándlyho v Trnave uviedli medzi čitate­ľov publikácie, na ktorých má autorský alebo par­ticipačný podiel FRANTIŠEK TYLŠAR, predse­da Juhočeského klubu Obce spisovateľov. Mode­rátor redaktor RTVS Martin Jurčo zoznámil prí­tomných najprv s...
Celý článok
10.09.2021 10:48

Možnosť inzercie v Literárnom týždenníku

V úsilí podporiť základné podmienky na tvorbu a vydá­vanie Literárneho týždenníka (LT) – časopisu Spolku sloven­ských spisovateľov – v neľah­kých podmienkach, ktoré spô­sobuje najmä opakované krátenie dotácie pre časopis Fondom na podporu umenia i pokles jeho stánkového predaja v dôsledku...
Celý článok
10.09.2021 10:36

Podporte vydávanie a tvorbu Literárneho týždenníka

Vzhľadom nato, že súčasná zložitá situácia Literárneho týž­denníka (LT), ktorú zapríčinilo osobitne tohtoročné rozhodnutie Fon­du na podporu umenia o pridelení dotácie LT na rok 2021 v sume len 40-tis. eur, teda o 3-tis. eur nižšej, ako bola na rok 2020 (43tis. eur), a až o tretinu...
Celý článok
10.09.2021 10:18

Pozreli ste si vyše 850 000 stránok Spolku slovenských spisovate­ľov!

Vážení čitatelia, tak ako v minulom aj v tomto kalendárnom roku s potešením za­znamenávame narastajúci záujem o webo­vé stránky Spolku slovenských spisovate­ľov (SSS). Na našich webových stránkach (www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk) sme od 1. 1. 2021 do dnešného dňa ste zazname­nali 215 452...
Celý článok
10.09.2021 10:16

Kultúrno-literárny týždenník – interne­tový časopis Spolku slovenských spiso­vateľov

V roku 2021 vznikol nový interne­tový časopis Spolku slovenských spiso­vateľov (SSS) s názvom Kultúrno-lite­rárny týždenník, ktorý nadväzuje na za­stavený projekt online verzie LT (z fi­nančných dôvodov). Ako uvádza vedú­ci redaktor časopisu Igor Válek, na je­ho stránkach nájdete...
Celý článok
26.08.2021 09:05

Mons. VILIAM JUDÁK, nitriansky biskup

Ctení členovia Spolku slovenských spisovateľov, dovoľte, aby som Vás touto formou pozdravil a zaželal Vám tvorivé a obohacujúce stretnutie. Nech Vašu šľachetnú činnosť aj naďalej posilňuje hrdé vedomie, že slovanské teda i slovenské písomníctvo sa začalo od svojho prvopočiatku objavovať vo vyspelej...
Celý článok
26.08.2021 08:48

Ďakujeme za príspevky do finančnej zbierky (k 31. júlu 2021)

Od Literárneho týždenníka 21 – 22 z 9. júna t. r. vás informujeme o stave novej verejnej zbierky s názvom NAPODPORU VYDÁVANIA LITERÁRNEHO TÝŽDEN­NÍKA2021/2022 – vždy keď dôjde k zmene vyzbieranej sumy. K 31. júlu 2021 darcovia podporili náš časopis su­mou 2 743 €. Ak ste darom...
Celý článok
25.08.2021 18:26

Správa Kontrolnej komisie Spolku slovenských spisovateľov o hospodárení s finančnými prostriedkami SSS v období rokov 2021 – 2025

Sprava-KK-SSS-21_LT 27-28-21.pdf (Po kliknutí na odkaz sa súbor zobrazí v kvalitnejšom rozlíšení na novej karte.) (Zdroj: Literárny týždenník 27 – 28 zt 25. augusta 2021, s. 10)
Celý článok
Záznamy: 1 - 10 zo 1193
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>