Zasadala odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Nitre (10. 5. 2017)

25.05.2017 09:58

V starobylom slovenskom meste pod Zoborom sa 10. mája t. r. zišli členovia odbočky Spolku slovenských spisovateľov. Výročné regionálne zhromaždenie otvorila tajomníčka odbočky doc. Zuzana Kováčová v spolupráci s členom výboru prof. Jozefom Vladárom. Za vedenie SSS sa na zasadnutí zúčastnil Štefan Cifra, predseda KK SSS a zástupca šéfredaktora Literárneho týždenníka.

Z. Kováčová vyzdvihla podporu vedenia UKF, mesta i kraja aktivitám odbočky SSS v Nitre. Činnosť odbočky za ostatné štyri roky od riadneho ČZ SSS predstavila názorne pomocou videoprezentácie.

Členovia odbočky SSS v Nitre opätovne zvolili za tajomníčku Z. Kováčovú a ako ďalších dvoch členov výboru odbočky J. Vladára a N. Muránsku. Ako kandidátku do Predstavenstva SSS navrhli D. Pechočiakovú a ako kandidáta do kontrolnej komisie SSS M. Hodála. Ako kandidáta na predsedu SSS navrhli M. Bielika a zároveň podporili kandidatúru Š. Cifru do Predstavenstva SSS. Takisto schválili plán činnosti na nasledujúce obdobie, ktorý predniesol J. Vladár.

V diskusii členovia odbočky v Nitre podporili prijímanie mladých ľudí za členov SSS aj v prípade, že vydali iba jednu knihu, ak sú publikačne aktívni, a venovali sa i problémom čítania u mládeže. Zástupkyňa Mestského úradu v Nitre D. Bojdová ocenila dlhodobú pozitívnu spoluprácu SSS s mestom pri usporadúvaní literárno-kultúrnych podujatí. Š. Cifra, ktorý sa narodil v Nitre a vyrastal v neďalekých Komjaticiach, ocenil dlhodobé edičné i osvetové aktivity archeológov a historikov, ktorí sú členmi odbočky a ktorí systematicky zviditeľňujú význam mesta a regiónu Nitry, jeho historického dedičstva v kontexte slovenských dejín od čias Veľkej Moravy, najmä vzhľadom na deficit verejnoprávnych médií v tejto oblasti. Osobitne vyjadril uznanie vedeniu odbočky za organizovanie odborných literárnovedných podujatí, najmä za jej prácu s vysokoškolskou mládežou. Zástupca Nitrianskeho samosprávneho kraja M. Bača vyzdvihol kvalitatívnu úroveň a mediálne pôsobenie Literárneho týždenníka, ktorý, ako uviedol, patrí – s portálom www.noveslovo.sk a SSN – k nenahraditeľným médiám šíriacim tak objektívnu informovanosť, ako aj vzťah k slovenským tradíciám a podporujúcim pôvodnú literatúru a kultúru. Zároveň vyjadril poľutovanie nad nedostatočnou podporou literárnych a kultúrnych aktivít štátom, resp. verejnoprávnymi inštitúciami. Diskutujúci podporili úsilie vedenia SSS v oblasti riešenia majetkovoprávnych problémov, ale aj v oživovaní edičnej činnosti SSS, poďakovali za podporu edičných titulov, osobitne Almanachu Nitra.

Spracovali ZUZANA KOVÁČOVÁ, JOZEF VLADÁ R a ŠTEFAN CIFRA

(Uverejnené 25. 5. 2017, aktualizované 29. 5. 2017)

*

Správa o činnosti odbočky SSS v Nitre od 27. januára 2014 do 10. mája 2017

FOTOGALÉRIA: Odbočka SSS v Nitre (10. 5. 2017)