Správa o činnosti odbočky SSS v Nitre od 27. januára 2014 do 10. mája 2017

25.05.2017 08:14

Činnosť odbočky SSS v Nitre za uplynulé štyri roky, t. j. od začiatku roka 2014 až doteraz sa dá rozčleniť do štyroch okruhov, ktoré sa navzájom líšia typom činnosti, anticipáciou príjemcu a súčasne komunikačným priestorom, v ktorom prebiehajú, ako aj konečným výsledkom ako výstupom.

Ide o tieto oblasti činnosti:

Prvý tematický okruh predstavujú podujatia, ktoré sú určené pre širokú verejnosť a sú zamerané na propagáciu autorov kníh, ktorí žijú, pracujú či tvoria v nitrianskom regióne, t. j. v meste Nitra a v jeho okolí. Ide o podujatia, ktoré organizujeme pod názvom Na slovíčko o slove. Uskutočňujú sa v priestoroch Nitrianskej synagógy, sú propagované na plagáte kultúrnych podujatí, ktorý vydáva Mestský úrad Nitra – odbor kultúry, v univerzitných médiách – v univerzitnom časopise Náš čas, v školskom rozhlasovom štúdiu, na stránke Katedry slovenského jazyka FF UKF a najnovšie aj na webovej stránke SSS. O akciách sa uverejňujú články v Literárnom týždenníku, v časopise Náš čas, resp. v prípade záujmu aj médiách MY Nitrianske noviny a regionálna televízia Nitrička. V organizačných otázkach nitrianska odbočka Spolku slovenských  spisovateľov (ďalej NO SSS) spolupracuje s Mestským úradom Nitra (ďalej MsÚ), ktorý jej maximálne vychádza v ústrety, a to tak v príprave podujatí (zabezpečenie synagógy, priestory pre skúšanie pred akciou), ako aj v propagácii (spolupráca pri príprave textov na plagát kultúrnych podujatí). Vďaka primátorovi mesta Ing. J. Dvončovi, CSc., sme vždy dostali prenájom synagógy bezplatne. Bez tejto pomoci by nebolo v našich silách podujatie celomestského či regionálneho významu zorganizovať.

Ako podskupinu tejto kategórie podujatí (keďže ide o akcie celomestského až regionálneho charakteru) treba uviesť tie, na ktorých participujeme ako spoluorganizátori spolu s Literárnym klubom Janka Jesenského. Ide spravidla o podujatia súvisiace s edíciou diela konkrétneho spisovateľa a s uvedením jeho novej publikácie do života.

K tradičným edičným počinom odbočky, ktorý tvorí druhý tematický okruh, patrí vydávanie Almanachu Nitra, do ktorého prispievajú významné osobnosti kultúrneho, spoločenského a vedeckého života a ktorý sa vďaka editorom prof. PhDr. J. Vladárovi, DrSc., a prof. PhDr. N. Muránskej, PhD. preslávil za hranicami Slovenska, a treba zdôrazniť, že má prispievateľov aj spoza hraníc našej vlasti. Vďaka prof. Muránskej má od minulého ročníka Almanach Nitra štatút recenzovaného vedeckého zborníka, keďže sa jej podarilo získať zahraničných posudzovateľov zborníka. Editovanie Almanachu Nitra začína v podstate vždy na jeseň, keď je treba napísať a podať projekt, na základe ktorého získavame finančnú dotáciu od MsÚ Nitra. Editorskú prácu až doteraz zabezpečovali prof. PhDr. J. Vladár, DrSc., a prof. PhDr. N. Muránska, PhD.

Tretím okruhom aktivít je súbor akcií organizovaných v univerzitnom kontexte. Sú primárne určené najmä študentom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (UKF), no treba poznamenať, že akcie sú prístupné aj verejnosti. Podujatia majú charakter interpretácií diel autorov za ich prítomnosti, sú spojené s neformálnymi besedami a niekedy aj s krátkymi workshopmi.

Štvrtým okruhom je podpora edičnej činnosti našich členov, ktorá sa prekrýva s podujatiami stojacimi v epicentre ústredia SSS, najmä ak ide o diela osobností, ktoré majú celoslovenský význam. Sem by som zaradila aj spoluprácu s autormi, ktorí sa sami uchádzajú o finančnú podporu vlastných projektov zo zdrojov MsÚ v Nitre, usilujeme sa spolupracovať ako recenzenti, posudzovatelia projektov, editori.

 

 

 

 

 

 

 

Členovia a hostia na Regionálnom zasadnutí odbočky SSS v Nitre 10. 5. 2017. Tajomníčka odbočky Zuzana Kováčová (vpravo) prednáša správu o činnosti odbočky. Foto: Štefan Cifra

Podrobnejšie na margo jednotlivých okruhov

Okruh č. 1 – Na slovíčko o slove

Je to opakovaný cyklus, ktorý sa začal v roku 2014 a má charakter prezentácie vydávaných diel osobností nitrianskeho regiónu či univerzitného prostredia. Ide o multimediálnu interpretáciu diela spojenú s aktívnou účasťou autorov a ich autentickými vyjadreniami k dielu, ale i k vlastnému tvorivému životu či súvisiacim spoločenským témam. Tento cyklus sme odštartovali prezentáciou dvoch diel: zbierkou básní a umeleckých textov, ktoré vydali prof. PhDr. Peter Liba, DrSc., a PhDr. Silvia Lauková, PhD., dvojdielnou publikáciou Medzi trvaním a dejinami a Cyril a Metod v slovenskej literatúre (vydala FF UKF), a vedeckou monografiou prof. PaedDr. Ľubomíra Kralčáka, PhD. Pôvod hlaholiky a Konštantínov kód (vydala Matica slovenská). Celé podujatie bolo rozčlenené na dve časti, prezentovali sa dve typologicky rozdielne knižné publikácie, ktoré spája veľkomoravská tematika. Podujatie malo nielen početné publikum, a to aj z inštitúcií, ktoré sme osobitne oslovili, ale malo aj značnú spätnú odozvu. Hneď v tejto promo akcii sme naznačili, že informácia nebude prenášaná len zvukom – teda hovoreným slovom, ale aj vizuálne, sprievodnou obrazovou prezentáciou. V prípade básnickej zbierky sme zvolili postup synchronizácie vzniku básne a významných dobových udalostí, napr. svetových objavov vo vede či technike. Takto si poslucháč mohol lepšie utvoriť predstavu o vzťahu literatúry a spoločnosti kontexte konkrétneho obdobia. Texty básní recitovali študentky odboru editorstvo a vydavateľská prax, volili sme až tri striedajúce sa interpretky, pritom jedna z nich mala sprievodné slovo spájajúce konkrétne ukážky. Samozrejme, že takýto postup si vyžiadal napísanie scenára. Bloky prednesu a čítania z diela boli prerývané klavírnym recitálom a historickou hudbou. Pri prezentácii monografie prof. Ľ. Kralčáka išlo o výber z jeho vedeckej monografie, kde bolo treba dodržať niť od východísk až po novoobjavené skutočnosti a vyzdvihnúť jeho doložené tvrdenie, že hlaholské písmo vzniklo ako samostatná sústava hlások, čím sa rozbíjajú staršie mýty o preberaní znakov z gréckej majuskuly. V tomto prípade bola obrazová prezentácia zameraná na rekonštrukciu písmen na základe Euklidovej matematiky – tak, ako to autor v monografii prináša.

V tomto okruhu akcií sa vynímajú aj tie, ktoré taktiež súvisia s univerzitným kontextom, najmä ak ide o prezentovanie celoživotného diela, a ktoré svojím významom prekročili hranice UKF v Nitre, a tak vytvárajú jej obraz aj za hranicami regiónu. Prvým z nich bolo podujatie z cyklu Na slovíčko o slove s názvom Rozprávka, dievčenský román a autorská tvorba pre deti očami literárnej vedkyne a teoretičky s podnadpisom O ľudovej i autorskej rozprávke a o literatúre pre deti vo vedeckom diele prof. PhDr. Evy Tučnej, CSc. (10. marca 2015). Išlo o prezentáciou celoživotného diela prof. E. Tučnej, ktorá zastávala v minulosti pozíciu dekanky FF UKF v Nitre a prorektorky UKF v Nitre. Prezentovala sa jej monografia Rozprávka a povesť v tvorbe a recepcii, ktorú vydala v spoluautorstve s prof. PaedDr. Evou Vitézovou, PhD. (vydala FF UKF, 2014). Podujatie bolo pod garanciou rektora UKF v Nitre prof. RNDr. Ľ. Zelenického, CSc., ktorý sa osobne, v sprievode svojej manželky, spolu s kvestorkou Ing. A. Kováčovou, PhD., zúčastnil akcie a  autorke odovzdal medailu za zásluhy o rozvoj univerzity. Podujatie bolo scenáristicky pripravené, čítalo sa z najvýznamnejších diel E. Tučnej ako literárnej teoretičky a semiotičky, premietali sa jej slávnostné príhovory, ktoré zazneli v aule magna pri rozličných príležitostiach. Synagógou sa niesol veľkomoravský chorál, ktorý zaznieva vždy pri slávnostných príležitostiach, najmä promóciách. Podujatie malo vzácnych hostí – emeritných rektorov, medzi ktorých patria prof. RNDr. Daniel Kluvanec, DrSc., a prof. PhDr. Peter Liba, DrSc. Zazneli príhovory, ktoré predniesol prof. RNDr. Ľ. Zelenický, CSc., prof. RNDr. Daniel Kluvanec, DrSc., prof. PhDr. Peter Liba, DrSc., dekan FF UKF prof. PhDr. Bernard Garaj, CSc., a prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc.

Akcia mala mediálnu podporu v univerzitných médiách, za SSS sa jej zúčastnili prof. J. Vladár a prof. N. Muránska, aj ďalší členovia SSS. Obecenstvo tvorili spolupracovníci, osobní priatelia a rodinní príslušníci prof. Tučnej. Spomienkový rozmer akcie súvisel „so zápasom o vznik a akreditáciu univerzity v 90. rokoch“.

Podobný charakter malo aj druhé podujatie z cyklu Na slovíčko o slove s názvom Od opisu jazyka k jeho explanácii a interpretácii, ktoré sa konalo pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Juraja Vaňka, CSc., s podtitulom Renomovaný lingvista, slovakista, slavista hovorí o jazyku aj ako o kľúči k ľudskému srdcu. Prezentovalo sa dielo slovakistu a viacnásobného lektora a propagátora slovenského jazyka a slovenskej kultúry v zahraničí – na zahraničných lektorátoch. Spoluorganizátorom akcie bol Literárny klub Janka Jesenského, ako hostí sme osobitne vítali Dr. Ivana Godála a D. Pechočiakovú.

Dňa 24. 3. 2016 sa v Nitrianskej synagóge konalo ďalšie pokračovanie cyklu Na slovíčko o slove – prezentácia knihy Venuše slovenského praveku – reedícia reprezentačného vydania – publikácie vyobrazení archeologických vykopávok umeleckých artefaktov opísaných popredným archeológom celoslovenského a celoeurópskeho formátu – prof. PhDr. Jozefom Vladárom, DrSc., ktoré sú uvádzané so sonetmi barda slovenskej poézie Viliama Turčányho. Knihu vyšla pri príležitosti životného jubilea autora s podporou Ministerstva kultúry SR. Dielo, ktoré je symbiózou poznania archeologickej vedy a básnického umenia, slávnostne uviedli do života MVDr. I. Godál a D. Pechočiaková.

Pri jej prezentovaní sa striedali výňatky z archeologických interpretácií nálezov s veršami sonetov, a to v podaní študentiek odboru editorstvo a vydavateľská prax: I. Vrábeľovej, J. Popovicsovej, Z. Hruškovej. Obrazovú prezentáciu pripravil I. Gubani, interný doktorand na KSJ. Správu o podujatí priniesli Literárny týždenník, MY Nitrianske noviny. Podujatie malo významných hostí, ktorými boli za Nitriansky samosprávny kraj PhDr. M. Bača, za MsÚ Nitra p. D. Bojdová, riaditeľ Archeologického ústavu SAV PhDr. M. Ruttkay, CSc., vedúci Katedry archeológie FF KSJ prof. PhDr. E. Wiedermann, CSc., prof. PhDr. E. Tučná, CSc., prof. J. Glovňa, CSc. Publikum tvorili ďalší členovia SSS a Klubu Janka Jesenského, priaznivci histórie a archeológie. Podujatie sa konalo za prítomnosti regionálnych médií. Kniha bola prezentovaná aj na knižnom veľtrhu v Bratislave, SSS ju zaradil ako svoju reprezentačnú publikáciu.

Do podskupiny akcií, organizovaných v spolupráci s LK J. Jesenského patrilo podujatie organizované 29. 10. 2015 pod názvom Nad knihou Drahomíry Pechočiakovej Ako životodarné prúdy: články, príhovory, recenzie. Išlo o výber z tvorby, ktorý vydala Nitrianska odbočka Spolku slovenských spisovateľov. Novú knižnú publikáciu pri príležitosti okrúhleho životného jubilea D. Pechočiakovej uviedli do života Klub Janka Jesenského a Nitrianska odbočka SSS, konkrétne editor publikácie prof. PhDr. J. Vladár, DrSc. a výkonná redaktorka doc. PaedDr. Z. Kováčová, PhD. Podujatie sa organizovalo za prítomnosti predstaviteľov kultúrneho a spoločenského života, Nitriansky samosprávny kraj zastupoval PhDr. M. Bača, a Mestského úradu v Nitre Mgr. Dagmar Bojdová.

Podujatie podobného charakteru sa konalo 29. 6. 2016. Išlo o uvedenie do života a prezentáciu zbierky básní Ing. Milana Hodála – člena Spolku slovenských spisovateľov – (H)Lásky, ktorá vyšla pri príležitosti životného jubilea básnika. Za NO SSS sa zúčastnili a knihu slávnostne uviedli do života tajomníčka NO SSS Z. Kováčová a prof. J. Vladár. Blahoželanie Na oslavu básnika za NO SSS predniesla Z. Kováčová. Akcia bola za účasti médií a medializovaná na TV Nitrička. Podujatie sa organizovalo za prítomnosti predstaviteľov kultúrneho a spoločenského života, Nitriansky samosprávny kraj zastupoval PhDr. M. Bača, a Mestský úrad Nitra Mgr. Dagmar Bojdová.

Okruh č. 2 – Almanach Nitra

K tradičným edičným počinom NO SSS patrí vydávanie Almanachu Nitra. Dňa 27. 5. 2014 sa konala iniciácia Almanachu Nitra 2013 v Tveri, v Rusku, a to pred verejnosťou Zväzu spisovateľov Ruska. Podujatie malo masový charakter a zúčastnilo sa ho asi 250 účastníkov. Predstavenstvo Zväzu spisovateľov Ruska na čele s predsedom Valerijom Nikolajevičom Ganičevom 27. 5. 2014 ocenilo na 6. festivale slovanskej poézie Spievajúce písmená v meste Tver, pri príležitosti prezentácie Almanachu Nitra 2013, ktorý ponúka možnosti aj rusko-slovenského kultúrneho prepojenia N. Muránsku (editorku almanachu) Čestným uznaním „za aktívnu tvorivú prácu na poli súčasnej literatúry a rozvoj medzinárodných kultúrnych vzťahov.“

Dňa 5. 7. 2014 sa uskutočnila prezentácia Almanachu Nitra 2013 v Nitrianskej galérii. Pri jej príležitosti primátor Nitry doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., udelil prof. PhDr. Jozefovi Vladárovi, DrSc., ako editorovi Almanachu Nitra Ďakovný list „za významné obohatenie slovenskej literárnej tvorby a prezentáciu mesta Nitry.“ Obidve akcie boli zahrnuté do článku O novodobých editoroch Almanachu Nitra, ktorý uverejnil Literárny týždenník.

3. okruh – Akcie v univerzitnom kontexte

Ide o súbor dvoch typov akcií organizovaných v univerzitnom kontexte. Prvé majú charakter vedeckých prednášok, a to najmä zahraničných hostí, najmä členov zväzu spisovateľov Ruska, kde garantom býva spravidla prof. N. Muránska, pretože to súvisí s jej profesijnou špecializáciou. Druhý typ akcií s označením Na slovíčko o slove je zameraný na popularizáciu pôvodnej slovenskej tvorby. Podujatia sú organizované neformálne, ako riadené besedy a workshopy. Vymenujeme akcie v stručnej chronológii:

Dňa 23. 10. 2014 sa konala prednáška Nikolaja Alexandrova, PhD., Súčasná ruská literatúra ako komponent vzdelávania a osvojenia si ruského jazyka a kultúry. Prednášku uviedla a podujatie garantovala prof. Muránska, podujatie otvoril dekan FF prof. B. Garaj, CSc., zúčastnila sa tajomníčka NO SSS Z. Kováčová.

V ten istý deň, 23. 10., no v inom čase, o 13.00 hod. hostia doc. V. L. Šunikov, PhD., N. Alexandrov, PhD. urobili ďalšiu prednášku na tému Okrúhly stôl: Literatúra a film: súčasné filmové adaptácie ruskej klasickej literatúry. Prednášajúcim bol ruský spisovateľ, literárny vedec a literárny kritik, pedagóg Ruskej štátnej univerzity humanitných vied v Moskve (RGGU) Nikolaj Alexandrov, PhD., odborník na ruskú literatúru 20. storočia; doc. V. L. Šunikov, PhD., z Katedry teoretickej a historickej poetiky Inštitútu filológie a histórie RGGU v Moskve sa špecializuje na súčasnú literatúru a analýzu umeleckého textu.

Dňa 10. novembra 2014 o13.00 hod. Tatiana Viačeslavovna Marčenková predniesla prednášku Ruská literatúra a Nobelova cena. Tatiana Viačeslavovna Marčenková, DrSc., je vedúca odboru kultúry Domu Ruského zahraničia A. Solženicyna v Moskve a špecializuje sa na literatúru ruských emigrantov.

Dňa 15. 12. 2014 o 11.00 hod. sa v rámci edície Na slovíčko o slove uskutočnilo stretnutie s nitrianskou spisovateľkou pod názvom Ako rastie reč a ako žije slovo. Hosťom bola Marína Čeretková-Gállová a rozprávalo sa o živote a diele tejto slovenskej prozaičky, v popredí bola interpretácia diela Trinásta komnata. Autorka sa predstavila študentom UKF ako spisovateľka, rozhlasová redaktorka i ako matka a kultúrna pracovníčka. K jej dielu  sa uskutočnila riadená diskusia.

Prítomnosť Maríny Čeretkovej-Gállovej 15. 12. 2014 sme využili ešte raz, a to v ten istý deň o 13.00 hod. na podujatí Workshop ako rastie reč a ako žije slovo. Prozaička – aj v kontexte svojho spisovateľského účinkovania hovorila o spätosti čítania a písania, o vzťahu k literatúre ukázala budúcim učiteľom – prakticky s demonštráciou konkrétnych pasáží v textoch svojich próz – ako spisovateľ „oblieka“ svoje literárne postavy, aby boli čitateľsky uveriteľné. Garantom obidvoch podujatí bola Z. Kováčová.

Dňa 19. 10. 2015 na FF UKF zavítal riaditeľ Vydavateľstva SSS Roman Michelko. Absolvoval dve 90-minútové prednášky spojené s besedou. Prvá pod názvom Text žije len vtedy a dovtedy, kým si nachádza cestu k čitateľom, ich mysliam a najmä srdciam (edícia Na slovíčko o slove) mala charakter odbornej a popularizačnej prednášky a riadenej diskusie s budúcimi učiteľmi slovenčiny a budúcimi učiteľmi predprimárnej a elementárnej edukácie študujúcimi na PF UKF. Z aspektu vysokoškolského študenta je mimoriadne atraktívny bezprostredný kontakt s človekom, ktorý riadi Vydavateľstvo SSS. O 14.45 hod. pokračovala edícia Na slovíčko o slove pred iným publikom v inom aspekte témy pod názvom O ceste knihy od autora k čitateľom, ale aj o súčasnom knižnom trhu na Slovensku. Prednáška bola určená študentom editorstva a translatológie. Riaditeľ VSSS prezentoval edičnú činnosť vydavateľstva v minulosti a v ostatných rokoch, študentom demonštroval konkrétne tituly z ostatných edícií významných slovenských básnikov, prozaikov, ale aj z oblasti prekladu svetových autorov.

Dňa 24. 2. 2016 sa uskutočnila prednáška hostí z Ruskej federácie pod názvom Na margo súčasnej ruskej literatúry, ktorú garantovali prof. Muránska, doc. Kováčová a organizačne sa na nej zúčastnila interná doktorandka Mgr. M. Bíres. Za NO SSS sa zúčastnil prof. J. Vladár, hosťom bol tiež MVDr. I. Godál. Návšteva ruských spisovateľov bola pod patronátom Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku. Vystúpenia hostí boli nezabudnuteľné, emotívne. Súčasne treba povedať, že podujatie malo mimoriadnu návštevnosť.

Dňa 15. 5. 2016 v priestoroch FF UKF prezentoval Ing. M. Hodál v predpremiére svoju novú básnickú zbierku (H)Lásky – na záver akademického roka – medzi študentmi programu Editorstvo a vydavateľská prax. Študentom daroval niekoľko exemplárov zbierky, odpovedal na otázky budúcich editorov, podelil sa o svoje zážitky z podobných akcií, upriamil pozornosť na báseň, ktorú napísal pri príležitosti Roka Ľudovíta Štúra. Ako umelec – básnik – zdôraznil, že obsah a forma knižnej publikácie musia byť vo vzájomnej symbióze. Predmetom diskusie boli aj ilustrácie v básnickej zbierke.

Dňa 21. marca 2017 pokračovala edícia Na slovíčko o slove, ktorej hosťom bola členka NO SSS PaedDr. Janka Kuzmová, PhD. Podujatie sa nieslo pod mottom: (...) ja len chcem uvidieť ten zázrak tvorivosti“. Prezentovala sa básnická tvorba J. Kuzmovej, autorka rozprávala o pocitoch a asociáciách, ktoré ju k písaniu veršov vedú. Hovorila aj o etickom rozmere literatúry, ktorej epicentrom je vždy človek. Recitovala sa autorkina poézia, uvažovalo sa o kognitívnej metafore a na záver autorka pripravila workshop autorského písania, vznikli unikátne krátke poetické dielka, ktoré mali kolektívneho autora.

Dňa 28. 3. marca 2017 v rámci „školskej“ edície Na slovíčko o slove prišiel medzi študentov editorstva a translatológie nitriansky spisovateľ, člen SSS Ing. M. Hodál, ktorý hovoril o svojej novej básnickej zbierke, o tom, ako zapadá do kontextu jeho doterajšej tvorby. Prezentoval sa nielen ako lyrik, ale aj ako autor aforizmov a ako epigramatik.

 

3. okruh – Podpora edičnej činnosti našich členov:

V septembri 2016 sme podporili projekt a spracovali odporúčanie NO SSS, ktoré súviselo s finančnou dotáciou na podporu zbierky členky NO SSS D. Pechočiakovej Peľ slnečníc z rozpočtu mesta Nitra. Autorka pripravuje cyklus poézie o Nitre, ktorý obsahuje 20 básní, o jej dejinách i súčasnosti a taktiež o významných osobnostiach Nitry (15 nových a 5 príležitostných, uverejnených predtým, no nie v samostatnej zbierke).

V decembri 2016 sa zrealizoval ďalší projekt z autorskej dielne D. Pechočiakovej, takisto členky NO SSS. Vyšiel prvý diel jej románového rozprávania Bosy, ktorý je jedinečným príbehom o priateľstve dievčatka a psíka, ale osobitnú rovinu románu tvorí opis či interpretácia dobových pomerov tak, ako sa uchovali v pamäti dorastajúcej mladej slečny. Rozprávanie je písané veľmi moderne, nemá charakter typicky dievčenskej prózy, autorka sa na veci pozerá triezvo, ba až s jemnou kritikou, čím táto próza môže zaujať v celoslovenskom kontexte tvorby pre deti a mládež. NO SSS plánovala prezentovanie knihy v univerzitnom i celomestskom kontexte, ale z objektívnych príčin boli tieto podujatia odložené na druhý polrok 2017.

V apríli 2017 sa vďaka prof. N. Korine, CSc., členke SSS, uskutočnila v priestoroch UKF prednáška bieloruskej profesorky Kozinovej, ktorá prednášala o výtvarno-literárnom jave, ktorý je považovaný za predchodcu dnešného komiksu.

Do okruhu rozličné sa dá zaradiť účasť Zuzany Kováčovej – ako pozvaného člena SSS – na iniciáciu vedeckej monografie internej doktorandky KRJ a L Oľgy Jermačkovovej, vydanej v cudzom jazyku v zahraničí, ktorá sa konala pod garanciou prof. J. Sokolovej, CSc., za prítomnosti vedenia FF UKF. Iniciácia bola súčasťou slávnostného otvorenia vedeckého seminára doktorandov, ktorý mal celoslovenskú pôsobnosť a ktorého príspevky budú publikované v Rosica nitriensia.

Tajomníčka NO SSS odovzdala aj ďakovné listy či iné pozdravy: v novembri 2014 blahoprajný list primátorovi Nitry pri príležitosti jeho opätovného zvolenia do funkcie a v januári 2015 ďakovný list p. Eve Špotákovej za dlhoročnú prácu pre NO SSS, konkrétne za úpravu textov do Almanachu Nitra.

Spracovala ZUZANA KOVÁČOVÁ, tajomníčka odbočky SSS v Nitre

V Nitre, 10. mája 2017

(Správu o činnosti odbočky SSS v Nitre od 27. januára 2014 do 10. mája 2017 schválilo regionálne zhromaždenie odbočky SSS v Nitre 10. 5. 2017.)

(Uverejnené 25. 5. 2017, aktualizované 29. 5. 2017)

 

Zasadala odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Nitre (10. 5. 2017)

FOTOGALÉRIA: Odbočka SSS v Nitre (10. 5. 2017)